Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Verslo informacija
Tvarumas – viena pagrindinių „Pieno tyrimų“ strateginių krypčių

Tvarumo sąvoka pastaruoju metu tapo viena  plačiausiai aptariamų verslo, mokslo, visuomenės raidos kontekste. Aplinka ir organizacijos yra tampriai susiję, ilgalaikė organizacijų sėkmė priklauso nuo to, kaip tvariai jos geba integruotis į aplinką bei jausti suinteresuotųjų šalių socialines nuotaikas.

UAB „Pieno tyrimai“ - ne išimtis. Vadovaudamasi gerąja užsienio šalių ir nacionaline praktika, Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ principais, Europos Sąjungos strateginių dokumentų (Europos Komisijos komunikatas dėl įmonių socialinės atsakomybės skatinimo, Žalioji knyga) nuostatomis, Nacionaline darnaus vystymo strategija ir remdamasi valstybės jai formuojamais lūkesčiais, UAB „Pieno tyrimai“ siekia tvaraus vystymosi bei teigiamo poveikio aplinkai. Atsakingai vykdydama savo veiklą, bendrovė siekia prisidėti prie tvarios aplinkos puoselėjimo.

Bendrovės tvarumo tikslai, vadovaujantis Pasaulinio susitarimo principais, nukreipti į šias pagrindines sritis: darbuotojų teisių, saugos ir sveikatos užtikrinimą, pagarbą žmogaus teisėms ir privatumui, etišką ir skaidrų veiklos vykdymą, atsakomybę už aplinką, antikorupciją bei darnius santykius su partneriais bei visuomene. Šių tikslų integravimas į bendrovės veiklą, rizikų valdymas ir veiklos efektyvumo didinimas yra numatytas strateginiame plane ir laboratorijos vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, dokumentuose.

Didžiausias bendrovės turtas – darbuotojai, todėl bendrovė siekia suteikti saugias ir sveikas sąlygas darbo vietose bei jas nuolat gerinti, o visi bendrovės darbuotojai yra apdrausti nelaimingų atsitikimų draudimu. Bendrovėje patvirtinta lygių galimybių politika, netoleruojama jokia fizinė ar žodinė prievarta, grasinimai, priekabiavimai ar bauginimai, šiurkštus ar žeminantis elgesys. Didelis dėmesys skiriamas nuolatiniam darbuotojų mokymui bei kvalifikacijos kėlimui.

Nors pastarieji dveji metai buvo pažymėti pandemijos ir bendrovė susidūrė su netikėtais ir neišvengiamais pokyčiais, praėję metai dar sykį išryškino ir sustiprino tvarumo svarbą palaikant ryšius ir su darbuotojais, ir su ūkininkais. Pandemijos metu rūpinantis pieno gamintojų ir darbuotojų saugumu, pakeistas darbo organizavimo modelis, reaguota į pasikeitusius ūkininkų poreikius.

Gyvūnų produktyvumo tyrimai, pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo bei pieno šaldymo rezervuarų ir melžimo įrangos patikros paslaugos buvo atliekamos derinant visas galimybes kartu su pieno gamintojais, laikantis visų saugumo priemonių. Norintys papildomų tyrimų ūkininkai ir pandeminiu laikotarpiu galėjo patys atvežti mėginius į laboratoriją, o ne tik perduoti juos per bendrovės vairuotojus. Visos paslaugos buvo atliekamos neapribojant jokių galimybių.

Siekdama aukštesnių etikos, sąžiningumo ir skaidrumo standartų nei minimaliai nustato teisės aktai, bendrovės darbuotojai, vykdydami savo veiklą, laikosi patvirtinto Etikos kodekso. Tai būtina sąlyga norint užtikrinti aukštą pasitikėjimą bendrovės vykdoma veikla.

Bendrovė propaguoja etišką ir sąžiningą bendradarbiavimą su užsakovais, tiekėjais, siekia užtikrinti, kad visa informaciją būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai. Nuolat teiraujamasi, ką apie bendrovės veiklą galvoja patys ūkininkai. Apklausos padeda išsiaiškinti ne tik bendrą veiklos įvertinimą, bet ir visus galimus bendrovės veiklos trūkumus. Prašoma ūkininkų išsakyti visas pastabas ir pasiūlymus, nes jų nuomonė svarbiausia. Visos pastabos ir pasiūlymai analizuojami ir priimami sprendimai trūkumams pašalinti.

Palaikomas ir nuolatinis bendradarbiavimas su visuomene. Suprantant mokslo svarbą tvarumui, bendradarbiaujama su mokslininkais, jiems sudaromos sąlygos atlikti mokslinius darbus. Ypatingai skatinama jaunimo profesinė veikla, aktyviai bendradarbiaujama su aukštosiomis mokyklomis, akademine bendruomene, sudaromos sąlygos ne tik apsilankyti bendrovėje, bet ir atlikti praktiką.

Itin didelis dėmesys skiriamas viešumui ir skaidrumui. Bendrovėje patvirtinta nulinės tolerancijos korupcijai politika, visi bendrovės darbuotojai laikosi nulinės dovanų politikos nuostatų. Taikomos veiksmingos priemonės, užtikrinančios, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi skaidriai, kad būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo reikalavimų, nepripažįstamas sukčiavimas, kyšininkavimas ir kitų neleistini veiksmai.

Bendrovėje įdiegtas vidinis kanalas, kuriuo ne tik darbuotojai, bet ir ūkininkai, pieno supirkėjai, bei kiti su bendrove susiję tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, gali pranešti apie pastebėtą korupciją, užtikrinant konfidencialumą ir griežtai vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis. Mokymai korupcijos prevencijos klausimais yra privaloma bendrovės darbuotojų mokymų dalis.

Bendrovė didina antikorupcinį sąmoningumą ir bendradarbiauja su STT ir (ar) kitais patyrusiais ir kompetentingais korupcijos prevencijos specialistais, yra LR Prezidentūros ir Specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuoto projekto „Skaidrumo akademija“ dalyvis.

Siekdama mažinti neigiamą poveikį aplinkai bei įgyvendinti taršos prevencijos priemones, kad vykdoma veikla nekeltų nepageidaujamos įtakos gamtai, savo veikloje bendrovė dirba pagal gerą profesinę praktiką, visi tyrimai atliekami tik pagal tarptautiniu mastu pripažintus metodus, griežtai laikantis tyrimų metodų reikalavimų, vadovaujantis kokybės sistemos dokumentais bei reikiamu techniniu lygiu, užtikrinant minimalų išteklių vartojimą. Įsigyjamos tik kokybiškos, sertifikuotos ir tik iš patikimų tiekėjų tyrimo medžiagos ir priemonės.

Vykdomi žalieji pirkimai, į viešojo pirkimo sąlygas įtraukiant vieną ar kelis aplinkosaugos kriterijus, pasirenkant prekes ne tik pagal jų kainą ir kokybę, bet ir daromą mažesnį poveikį aplinkai. Nuolat optimizuojama techninė mėginių surinkimo bazė. Sukurta logistikos sistema leidžia vienu metu surinkti pieno ir pašarų mėginius, pieno kiekio matuoklius. Mėginiams paimti naudojami vienkartiniai indeliai, kurie po panaudojimo realizuojami tolimesniam perdirbimui.

Nuo 2021 m. kovo 1 d. bendrovėje perorganizuotas sisteminių mėginių, skirtų apmokėjimui už supirktą pieną, tyrimo procesas: iki tol sudėties, somatinių ląstelių ir bendro bakterijų skaičiaus tyrimams atlikti iš pieno talpyklų buvo imami du atskiri mėginiai, dabar visi tie tyrimai atliekami iš vieno mėginio. Dėl to bendrovėje ženkliai sumažėjo sunaudojamų vienkartinių plastikinių indelių mėginiams imti skaičius (maždaug 12,5 proc.). Sumažėjo ir konteinerių bei vienkartinių maišelių, skirtų pieno mėginių indelių į bendrovę transportavimui.

Tvari bendrovės veikla – tai abipusė nauda, tiek pačiai bendrovei, kuriančiai ir plėtojančiai savo veiklą, tiek visuomenei, gyvenančiai šalia veiklą plėtojančios bendrovės ar dirbančiai joje.

Šaltinis: UAB „Pieno tyrimai“
Užsakymo Nr. 10835
  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
  Visos apklausos