Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Verslo informacija
Sėklos ir augalų dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai reikalavimai
Valstybinės augalininkystės tarnybos nuotr.

Kiekvienais metais Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos žiemą ir ypač artėjant naujam sezonui susiduria su iššūkiais – klestinčia nesertifikuotos sėklos prekyba internetinėje erdvėje ir per spaudą. Tai tik parodo, kad daugelis tiek pardavėjų, tiek pirkėjų, matyt, nežino apie sėklos ir dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai reikalavimus, kurių būtina laikytis. 

Augalininkystės tarnybos specialistai parengė informaciją, skirtą ūkio subjektams, prekiaujantiems sėklomis ir dauginamąją medžiaga. Manome, kad ji bus naudinga ne tik jiems, bet ir visuomenei. 

Javų, grikių, runkelių, aliejinių ir pluoštinių augalų, pašarinių augalų, daržovių sėkla ir sėklinės bulvės bei sertifikuota sodo dauginamoji medžiaga ir sodo augalai

Dauginti, užsakyti dauginti pagal dauginimo sutartį, įvežti, fasuoti, perfasuoti ir tiekti rinkai javų, grikių, sėklinių bulvių, runkelių, aliejinių ir pluoštinių augalų, pašarinių augalų, daržovių sėklas, sodo augalų, išskyrus Conformitas Agraria Communitatis (CAC), dauginamąją medžiagą gali tik Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimą (toliau – pažymėjimą) turintys atestuoti dauginamosios medžiagos tiekėjai.

Norintis gauti pažymėjimą pareiškėjas turi pateikti Deklaraciją apie ketinimą vykdyti augalų dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai veiklą (deklaracijos formą rasite čia) ir su ja susijusių dokumentų kopijas, taip pat – informaciją, susijusią su pažymėjimo išdavimu, ir veiklos, susijusios su pažymėjimo išdavimu, vykdymu, paštu, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą arba per VATIS Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui pagal Jūsų vykdomos veiklos vietovę – http://www.vatzum.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/darbuotoju-kontaktai/.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Augalų sėklininkystės įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 3 punktu, fizinis ar juridinis asmuo, siekiantis gauti pažymėjimą, turi būti sumokėjęs valstybės rinkliavą už pažymėjimo išdavimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl rinkliavų 4.481 punkto, 4.4811 papunkčiu), pažymėjimo išdavimo valstybės rinkliava – 47 eurai.

Informuojame, kad, tiekiamos rinkai
•    javų sėklos,
•    grikių sėklos,
•    sėklinių bulvių,
•    runkelių sėklos,
•    aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos,
•    pašarinių augalų sėklos,
•    daržovių sėklos,
•    sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų,

kokybė turi atitikti žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas privalomųjų dauginamosios medžiagos kokybės reikalavimų aprašų nuostatas.

Vadovaujantis Augalų sėklininkystės įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 1 punktu, fizinis arba juridinis asmuo, siekiantis gauti pažymėjimą, turi būti registruotas Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl rinkliavų 4.444 punktu, įregistravimo fitosanitarinio registre valstybės rinkliava – 28 eurai.  

Taip pat informuojame, kad Augalų dauginamosios medžiagos saugojimo, įrangos, technikos reikalavimų aprašas, patvirtintas 2022 m. lapkričio 14 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-685 „Dėl Augalų dauginamosios medžiagos saugojimo, įrangos, technikos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustato reikalavimus, susijusius su augalų dauginamosios medžiagos saugojimu, tai pat reikalavimus įrangai ir technikai“.

Norėdami dauginti, užsakyti dauginti pagal dauginimo sutartį, įvežti, fasuoti, perfasuoti ir tiekti rinkai javų, grikių, sėklinių bulvių, runkelių, aliejinių ir pluoštinių augalų, pašarinių augalų, daržovių sėklą, sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų veisles, šių augalų grupių veislės turi būti įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, kurį tvirtina Augalininkystės tarnybos direktorius, taip pat – į ES žemės ūkio augalų bendrąjį katalogą arba į ES daržovių rūšių veislių bendrąjį katalogą (juos galite rasti šiuo adresu: https://vatzum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/augalu-veisles1/). 

Europos Sąjungos sodo augalų rūšių veislių sąrašą galite rasti FRUMATIS informacinėje sistemoje. 

Daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga, išskyrus sėklas

Tiekiant rinkai daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą, išskyrus sėklą, tiekėjai privalo laikytis tik Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklas, reikalavimų aprašo nuostatas. Šiuo atveju, tiekėjai nėra atestuoti dauginamosios medžiagos tiekėjai.

Vadovaujantis Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklą, reikalavimų aprašo 9 punktu, „Tiekėjai, tiekiantys rinkai daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą, turi būti registruoti Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre.“ Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklą, reikalavimų aprašo 29 punktu, „Daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga rinkai turi būti tiekiama su tiekėjo dokumentu ir (ar) augalo pasu.“

Tiekti rinkai galite tik tas daržovių veisles, kurios įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, kurį tvirtina Augalininkystės tarnybos direktorius, arba jos įrašytos į ES daržovių rūšių veislių bendrąjį katalogą.

Sodo augalų CAC dauginamoji medžiaga ir sodo augalai

Augalininkystės tarnyba taip pat nori atkreipti dėmesį į sodo augalų CAC dauginamosios medžiagos ir sodo augalų tiekimo rinkai reikalavimus. Tiekiant rinkai sodo augalų CAC dauginamąją medžiagą ir sodo augalus būtina žinoti, kad sodo augalų sertifikavimo ir tiekimo rinkai reikalavimai reglamentuojami Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų reikalavimų aprašu, patvirtintu 1999 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 383.

Vadovaujantis Augalų sėklininkystės įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 2 punktu, leidžiama tiekti rinkai ne Europos Sąjungos valstybėse narėse ar ne Europos ekonominės erdvės valstybėse išaugintą: „sodo, dekoratyvinių augalų, daržovių, išskyrus sėklą, dauginamąją medžiagą ir (ar) daržovių sodinamąją medžiagą, dekoratyvinius, sodo augalus, jeigu jie atitinka reikalavimus, keliamus Europos Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams, nurodytus „įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, priimtuose pagal 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB, su visais pakeitimais ir priemones, priimtas pagal Reglamento (ES) 2016/2031 37 straipsnį;“

Vadovaujantis Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų reikalavimų aprašo 135.2 papunkčiu, CAC medžiaga turi „atitikti Oficialiajame sodo augalų veislės apraše ar Oficialiai pripažintame sodo augalų veislės apraše išvardytus požymius. Tiekėjas pagal veislių požymius turi įvertinti, ar CAC medžiaga atitinka Oficialiajame sodo augalų veislės apraše ar Oficialiai pripažintame sodo augalų veislės apraše išvardytus požymius. „Veislė turi būti įrašytą į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar Europos Sąjungos sodo augalų rūšių veislių sąrašą, kurį galite rasti FRUMATIS informacinėje sistemoje

Gėlių, kai kurių daržovių, prieskoninių ir vaistinių augalų sėkla

Jei ketinate tiekti rinkai gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklą, Jūs turite vadovautis Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo nuostatomis. Vadovaujantis Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo 6 punktu, „Reikalavimų aprašo priede nurodytų augalų sėkla turi atitikti reikalavimų aprašo priede nurodytus reikalavimus. Jei rinkai tiekiama reikalavimų aprašo priede nenurodytų rūšių augalų sėkla, jos daigumas turi būti nurodytas ant fasuotės. Dauginamosios medžiagos tiekėjas turi turėti sėklos kokybės patvirtinimo dokumentą.“ Fasuotės turi būti pažymėtos tiekėjo etikete arba informacija gali būti atspausdinta ant fasuotės.

Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiagą ir dekoratyviniai augalai

Jei planuojate tiekti rinkai dekoratyvinių augalų dauginamąją medžiagą ir dekoratyvinius augalus, Jūs turite vadovautis Privalomaisiais dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimais, kurie yra patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 371.

Vadovaujantis Privalomųjų dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimų aprašo 19 punktu, „Dauginamoji medžiaga tiekiama į rinką su dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos tiekėjo išduotu dokumentu ir tiekėjo etikete.“ bei 18.1 papunkčiu tiekėjai turi „būti registruoti fitosanitariniame registre“. Vadovaujantis Privalomųjų dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimų aprašo 32 punktu, „Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 XIII priede, tiekiama į rinką, privalo turėti augalo pasą. Augalo pase informacija turi būti pateikiama kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 VII priedo A ir B dalyse ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2313 priedo A ir B dalyse.“

Ar galima tiekti rinkai sėklą, išaugintą trečiosiose šalyse?

Augalininkystės tarnyba informuoja, kad tiekti rinkai javų, runkelių, aliejinių ir pluoštinių, pašarinių augalų, daržovių sėklą, kuri yra užauginta ne Europos Sąjungoje ir ne Europos ekonominės erdvės šalyse, galima, jeigu ji yra lygiavertė Europos Sąjungoje išaugintai sėklai (Lietuvos Respublikos Augalų sėklininkystės įstatymo 11 straipsnio 3 dalies nuostata).

Vadovaujantis 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimu dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo (2003/17/EB), Argentina, Australija, Kanada, Čilė, Izraelis, Marokas, Moldova, Naujoji Zelandija, Serbija, Turkija,  JAV ir Urugvajus bei Pietų Afrika turi lygiavertiškumą dėl aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos, todėl galite tiekti rinkai aliejinių ir pluoštinių augalų sėklą, išaugintą minėtose šalyse.

Argentina, Australija, Brazilija, Kanada, Čilė, Izraelis, Marokas, Naujoji Zelandija, Serbija, Turkija, JAV ir Urugvajus bei Pietų Afrika turi lygiavertiškumą dėl pašarinių augalų sėklos, todėl galite tiekti rinkai pašarinių augalų sėklą išaugintą minėtose šalyse

Argentina, Australija, Brazilija, Kanada, Čilė, Izraelis, Marokas, Moldova, Naujoji Zelandija, Serbija, Turkija, JAV, Ukraina ir Urugvajus turi lygiavertiškumą dėl javų sėklos, todėl galite tiekti rinkai javų sėklą išaugintą minėtose šalyse. Pietų Afrikos Respublika lygiavertiškumą turi tik Zea mays ir Sorghum spp. atveju.

Pažymime, kad tik Moldova turi lygiavertiškumą dėl daržovių sėklos, todėl rinkai galite tiekti daržovių sėklą, išaugintą minėtoje šalyje. Tuo tarpu Čilė, Naujoji Zelandija, Serbija, Turkija, JAV turi lygiavertiškumą dėl runkelių sėklos, todėl jas galite tiekti rinkai

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis 2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2021/537, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos sprendimai 2003/17/EB ir 2005/834/EB, kiek tai susiję su Jungtinėje Karalystėje atliekamų aprobavimo lygiavertiškumu ir žemės ūkio augalų rūšių veislių palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumu, Jungtinė Karalystė turi lygiavertiškumą dėl javų, runkelių, aliejinių ir pluoštinių, pašarinių augalų sėklos ir rinkai šią sėklą gali tiekti.

Pažymime, kad tiekti rinkai galite tik tas javų, runkelių, aliejinių ir pluoštinių, pašarinių augalų, daržovių veisles, kurios įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, kurį tvirtina Augalininkystės tarnybos direktorius, taip pat – į ES žemės ūkio augalų bendrąjį katalogą arba į ES daržovių rūšių veislių bendrąjį katalogą (juos galite rasti šiuo adresu: https://vatzum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/augalu-veisles1/).

Informuojame, kad reikiamus atsakymus į Jus dominančius klausimus rasite Valstybinės augalininkystės tarnybos informacinėje sistemoje (VATIS), Dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) skiltyje adresu https://vatis.vatzum.lt/duk. Kilus klausimams taip pat galite kreiptis į Augalininkystės tarnybos regioninį skyrių pagal jūsų veiklos vykdymo vietą arba bendruoju Augalininkystės tarnybos el. paštu info@vatzum.lt.

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje https://vatzum.lrv.lt/lt/, Facebook ir LinkedIn paskyrose

Šaltinis: Valstybinės augalininkystės tarnyba
Užsakymo Nr. 11504
Gudinas -  23 06 14 + MU 2024

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Apklausa
Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
Visos apklausos