Basf 2024 04 24 A1 Basf 2024 04 24 m1
Agropolitika
NMA tikrins, kaip ūkiai laiko mėšlą

Vilnius. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) praneša, kad gruodžio pradžioje planuoja vykti į ūkius patikrinti, ar ūkininkai laikosi draudimo šaltuoju metų laikotarpiu skleisti laukuose mėšlą ir (ar) srutas.

Pasak NMA, draudimas šaltuoju metų laiku skleisti laukuose mėšlą ir (ar) srutas yra vienas iš kompleksinės paramos reikalavimų. Nustačius kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimų, sankcijos taikomos visai paraiškai, t. y. visoms išmokoms, taigi ūkininkai gali prarasti reikšmingą paramos sumą.

Š. m. lapkričio 19 d. aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta, kad draudžiama mėšlu ir (ar) srutomis tręšti dirvą nuo š. m. gruodžio 1 d. iki kitų metų kovo 20 d.

Bioversija 2024 04 26 m7

Visais atvejais draudžiama mėšlą ir (ar) srutas įterpti arba skleisti ant įšalusios, įmirkusios, užtvindytos, apsnigtos žemės.

Mėšlo ir (ar) srutų tvarkymo reikalavimai

NMA primena, kad mėšlas ir srutos turi būti kaupiamos ir laikomos taip, kad būtų išvengta paviršinio ir požeminio vandens taršos. Asmenys, laikantys ne daugiau kaip 100 sutartinių gyvulių (SG), tirštąjį mėšlą gali kaupti tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvartų, mėšlidėse ar srutų kauptuvuose. Laikant daugiau kaip 100 SG, mėšlą ir srutas privalu kaupti tvartuose, mėšlidėse ar srutų kauptuvuose.

Tirštąjį mėšlą laikant laukuose privaloma įrengti lauko rietuves, kurios turi būti įrengiamos laikantis šių reikalavimų:

 • vieta laukuose mėšlui laikyti parenkama, kad rietuvės neapsemtų paviršiniai vandenys (liūčių, potvynių metu). Rietuvė turi būti įrengiamane arčiau kaip 100 m nuo gyvenamosios ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų, nebent pastatų savininkas yra pateikęs rašytinį sutikimą;
 • vieta parenkamane arčiau kaip 20 m nuo karstinių smegduobių, melioracijos griovių ir įrenginių(paviršinio vandens nuleistuvų ir latakų). Turi būti laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, nustatytų Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme;
 • įrengiamas ne plonesnis kaip 20 cm durpių arba smulkintų ir (ar) nesmulkintų šiaudų arba medžio pjuvenų suspaustas. Laikymo vieta turi būti apjuosta ne žemesniu kaip 30 cm aukščio žemės pylimu, kuris turi užtikrinti, kad visą mėšlo saugojimo laikotarpį srutos neištekėtų už jo ribų;
 • rietuvėse mėšlas laikomas ne ilgiau kaip 6 mėnesius;
 • rietuvė turi būti nuolaidžiais pakraščiais, kad krituliai galėtų nutekėti nuo rietuvės dangos;
 • rietuvė uždengiama lanksčiosiomis, vandeniui nelaidžiomis dangomis arba ne plonesniu kaip 10 cm storio durpių, žemių, smulkintų ir (ar) nesmulkintų šiaudų, pjuvenų sluoksniu;
 • rietuvės įrengiamos laukuose, kurie bus tręšiami; tirštojo mėšlo kiekis rietuvėje negali viršyti tam laukui tręšti leidžiamo panaudoti mėšlo kiekio. Keliems laukams, kuriems parengtas tręšimo planas, bet juos skiria natūralūs gamtiniai ir dirbtiniai objektai arba numatyti tręšti laukai, kuriems parengtas tręšimo planas, ribojasi, galima įrengti vieną lauko rietuvę, kuri neviršytų šiems laukams tręšti reikalingo mėšlo kiekio;
 • rietuvė turi būti įrengta, kad būtų užtikrinta, kad srutos iš jos netekėtų į aplinką ir būtų išvengta amoniako emisijų ir kvapų sklidimo.

Ribojant žemės tręšimą mėšlu siekiama apsaugoti upes, ežerus, jūras bei kitus vandens telkinius nuo taršos.

NMA, MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate dabartinę ūkio finansinę padėtį?
  Visos apklausos