Basf 2024 04 24 A1 Basf 2024 04 24 m1
Agropolitika
Žada aiškesnes ir teisingesnes sankcijas už pažeidimus

Vilnius. Ateityje pareiškėjai neturėtų baimintis, kad, vos suklydę gaus griežčiausias sankcijas, kurios gali viršyti ir pačią paramos sumą, ar kad bus nubausti kelis kartus už tų pačių rodiklių nepasiekimą. Žemės ūkio ministerija žada supaprastinti  sankcijų skyrimo tvarką bei palengvinti naštą pareiškėjams.

Pasak žemės ūkio ministro patarėjo Daliaus Žilinsko, naujoji sankcijų metodika turėtų būti ne tik aiškesnė, teisingesnė, bet ir labiau atsižvelgti į pažeidimų pobūdį bei specifiką.

Sankcijos mažinamos

Bioversija 2024 04 26 m7

Viena svarbiausių siūlomų naujovių, palengvinsiančių paramos gavėjų naštą yra tai, kad  bus aiškiai įtvirtinama didžiausia galima sankcija - 100 proc. gautos paramos sumos. Vadinasi, paramos gavėjas, padaręs pažeidimų, blogiausiu atveju privalės grąžinti visą gautą paramos sumą.

„Ūkininkus, galvojančius apie paramą, dažnai sustabdo baimė - kas man bus, jei nesugebės įvykdyti projekto, nepasieks rodiklių ar bus priversti keisti veiklą. Blogiausiu atveju jiems teks grąžinti gautą paramą, ne daugiau", - teigia D. Žilinskas.

Jei bus nustatytas daugiau nei vienas pažeidimas, bus galima aiškiai ir konkrečiai apskaičiuoti sankcijas - jos bus sumuojamos, sudedant už kiekvieną pažeidimą apskaičiuotą sankciją. Anksčiau minimali sankcija už vieną pažeidimą buvo 100 eurų, net jei realiai ji siekdavo, pavyzdžiui, 38 eurus. Pagal naująją tvarką sankcijos bus apskaičiuojamos tiksliau, konkrečiau, vertinant pažeidimo nominalias vertes ir jas sumuojant, taigi pareiškėjui jos bus mažesnės. Minimali visų pažeidimų sumos riba (dėl administracinių kaštų) išliks, ji sieks 100 eurų.

Taip pat mažės sankcijos už projekto priežiūros rodiklių nepasiekimą atsižvelgiant į metus, kada padarytas pažeidimas: jei jis padarytas antraisiais metais, apskaičiuota sankcija mažinama 20 proc., trečiaisiais - 40 proc., ketvirtaisiais - 60 proc., penktaisiais - 80 proc. Nauja ir tai, kad projekto priežiūros rodiklis, nepasiektas daugiau kaip 86 proc., užtrauks sankciją iki 50 proc. (šiuo metu - 100 proc.).

Kitas svarbus pokytis palies paramos gavėjus, kurie, vykdydami projektą, suteiks kitam asmeniui įgaliojimą vykdyti veiklą, kai tai draudžiama įgyvendinimo taisyklėse. Sankcija bus taikoma proporcingai laikotarpiui, kuriuo paramos gavėjas nevykdė projekte numatytos veiklos, o buvo suteikęs įgaliojimą.

Kada sankcijos nebus taikomos

Sankcijos nebus netaikomos, kai pažeidimas yra padarytas dėl išimtinių, nenumatytų aplinkybių. Išimtinėmis aplinkybės bus laikomos, jei pareiškėjas (ir/arba paramos gavėjas) įrodys, jog dėl jų buvimo negalėjo laikytis prisiimtų įsipareigojimų, pavyzdžiui: liga; privalomoji karo tarnyba; gaisras, meteorologiniai reiškiniai, turėję didelį poveikį valdai; embargas; tiekėjų (rangovų) bankrotas, sutartinių įsipareigojimų nevykdymas; nuosavybės perėmimas visuomenės poreikiams ar netinkamas kompetentingų institucijų funkcijų vykdymas. Šis išimtinių aplinkybių sąrašas nėra galutinis, jis bus pildomas pagal poreikį ir situaciją.

Taip pat sankcijos nebebus taikomos kelis kartus, už tokių pat rodiklių nepasiekimą arba kai mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas yra ištaisomas. Mažareikšmiu pažeidimu laikomas pažeidimas, kuris nepadarė žalos Europos Sąjungos bendrajam biudžetui ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, buvo padarytas netyčia, yra vienkartinio pobūdžio, neturėjo įtakos projekto tikslams ir uždaviniams pasiekti ir gali būti ištaisytas.

Bus galimybė ištaisyti klaidas

Siūlomoje metodikoje, pasak D. Žilinsko, yra daugiau pasitikėjimo - sankcijos neretu atveju bus taikomos tik tada, kai pareiškėjas, įspėtas apie padarytas klaidas, jų neištaisys per numatytą laiko tarpą.

Pavyzdžiui, jei pareiškėjas nepateikė dokumentų dėl  turto draudimo, jam duodama 30 d. terminas tai pakeisti. To nepadarius, bus taikoma 4 proc. fiksuoto dydžio sankcija.

Bus keičiami sankcijų dydžiai ir skyrimo tvarka už reikiamos ir (arba) prašomos informacijos ar dokumentų neteikimą. Jei paramos gavėjui neišmokėta paramos suma - mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos nebus kompensuojamos tol, kol nebus pateikti visi privalomi ar prašomi pateikti dokumentai bei informacija. Nepateikus šių dokumentų bei informacijos per nustatytą laiką, išlaidos, susijusios su jais, nebus kompensuojamos.

Jei paramos gavėjui paramos suma jau išmokėta, bus taikomas 0,5 proc. paramos susigrąžinimas nuo išmokėtos sumos ir paramos gavėjas bus įpareigojamas pateikti informaciją bei dokumentus iš naujo.

Sankcijos už buhalterinės apskaitos reikalavimų nesilaikymą bus taikomos tik tada, jei paramos gavėjas nesudarys finansinių ataskaitų arba kompetentinga institucija nustatys, kad pareiškėjas nesilaiko reikalavimo tvarkyti buhalterinę apskaitą.

Besikartojantys pažeidimai nebus toleruojami

Sunerimti turėtų tie pareiškėjai, kurie daro pakartotinius pažeidimus. Jiems naujoji metodika gali gerokai palengvinti kišenes, nes už pakartotinį pažeidimą bus skiriama 10 proc. didesnė sankcija už prieš tai buvusią sankciją. Didesnė sankcija nebus skiriama, jei paramos gavėjas pakartotinai nepasiekė ekonominį gyvybingumą apibūdinančių rodiklių reikšmių ir finansine išraiška apibūdinamų projekto priežiūros rodiklių.

Pakartotinis pažeidimas yra tada, kai nustatyta, jog tas pats paramos gavėjas padarė pažeidimų, įgyvendindamas projektus pagal tą pačią priemonę, atlikdamas tokio paties tipo veiksmą per visą 2014-2020 m. programinį laikotarpį arba per pastaruosius ketverius metus padarė pažeidimų, įgyvendindamas projektus pagal panašią 2007-2013 m. programinio laikotarpio priemonę.

Dėl kai kurių projekto nuostatų Projektų valdymo komitete dar vyks diskusijos, priėmus sprendimus žemės ūkio ministro įsakymu bus įtvirtinta patobulinta sankcijų už pažeidimus skyrimo tvarka.

ŽŪM, MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate dabartinę ūkio finansinę padėtį?
  Visos apklausos