Basf 2024 04 24 A1 Basf 2024 04 24 m1
Agropolitika
Populiarioms paramos priemonėms – daugiau lėšų

Vilnius, gruodžio 15 d. Lietuva jaunųjų ūkininkų įsikūrimui papildomai gali skirti 60 mln. litų, vandentvarkos projektams bei gyvulių ir naminių paukščių prekinės vertės didinimui - 115,8 mln. Lt ir kt. Europos Komisija pritarė siūlytiems Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos pakeitimams.

Pakeitimai parengti atsižvelgus į ES paramos gavėjų, socialinių ir ekonominių partnerių išreikštus pastebėjimus, taip pat siekiant užtikrinti efektyvų ES lėšų panaudojimą.

Taip leista perskirstant KPP lėšas papildomai skirti profesiniam mokymui ir informavimo veiklai 20 mln. Lt, kaimo atnaujinimui ir plėtrai - beveik 9 mln. Lt. Buvo siūlyta ir kitų Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių pakeitimų.

Bioversija 2024 04 26 m7

Pažymėtina, kad priemonėms „Pusiau natūrinis ūkininkavimas" ir „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" numatyta atitinkamai 8 mln. Lt ir 10,68 mln. Lt didesnė lėšų dalis tęstiniams įsipareigojimams įgyvendinti.

Pagal priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas" antrąją veiklos sritį sudarytos sąlygos cukrinių runkelių augintojų ūkių modernizavimui, paramos lėšomis finansuojant specialiųjų priemonių cukrinių runkelių derliui nuimti įsigijimą.

Siekiant užtikrinti tinkamą ES teisės aktų nuostatų įgyvendinimą pagal priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas" pirmąją veiklos sritį patikslintos darbuotojų skaičiaus bei finansinės ribinės vertės, susijusios su didesnėmis nei labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Tam, kad už naujai į maisto kokybės schemas įsitraukusių ūkininkų auginamą/gaminamą produkciją būtų teikiama parama, išplėstas pagal priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose" remiamų produktų sąrašas.

Priemonėse „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" panaikintas paramos teikimo apribojimas tuo atveju, jei mišku apželdinamos „Natura 2000" vietovės.

Taip pat patvirtinti supaprastinti reikalavimai kaimo gyventojui, kuris nesteigia įmonės, besikreipiančiam paramos pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai" individualiajai veiklai vykdyti. Dabar nebus reikalaujama, kad kaimo gyventojas iki paramos paraiškos pateikimo dienos ataskaitiniais ir (arba) einamaisiais metais privalo vykdyti veiklą pagal verslo liudijimą, ir paliekama galimybė projekte numatytos vykdyti veiklos srityje kompetenciją, paramos paraiškos pateikimo momentu, įrodyti pasirinktinai vienu iš trijų būdų:

1) turėti atitinkamą išsilavinimą arba klasifikaciją užsiimti projekte numatyta veikla;

2) ataskaitiniais ir (arba) einamaisiais metais turėti patirties dirbant su verslo liudijimu;

3) iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikti įrodymą, kad projekto įgyvendinimo metu pareiškėjas išklausė atitinkamus su projekte numatyta vykdyti veikla susijusius kursus.

Siekiant formuoti tolygią ir tvarią regionų plėtros politiką, numatomų tradicinių amatų centrų kūrimui iš priemonės „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos" į priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra" perskirstyta 8,977 mln. Lt. 

Pagal priemonę  „Parama verslo kūrimui ir plėtrai" atsisakyta numatyto taikyti prioritetinio atrankos kriterijaus, numatančio, jog prioritetas gali būti teikiamas tiems projektams, kurie įgyvendinami atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo teritorijoje veikiančios vietos veiklos grupės parengtą vietos plėtros strategiją.

Pagal ŽŪM inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate dabartinę ūkio finansinę padėtį?
  Visos apklausos