23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2023/02
Ūkininkas moka PVM: ką reikia žinoti?
 • Vilma ČEREŠKAITĖ LŽŪKT
 • Mano ūkis

Ūkininkams, kurie yra PVM mokėtojai, svarbu žinoti ne tik tai, kada patys gali išsiregistruoti iš PVM mokėtojų registro ir kokia šio proceso tvarka, bet ir kaip tinkamai tikslinti PVM atskaitas.

Dažniausiai ūkininkai kaip PVM mokėtojai įsiregistruoja savanoriškai arba dėl atsiradusios prievolės, kai pardavimai per paskutinius 12 mėn. šalies teritorijoje viršija 45 tūkst. Eur, o pirkimai iš kitų valstybių narių – 14 tūkst. eurų. Jei ūkininkas pastebi, kad jam nesiseka taip, kaip planuota, jis gali nuspręsti išsiregistruoti iš PVM mokėtojų registro. Ūkininkas turi teisę tai padaryti, jei:

 • bendras atlygis per paskutiniuosius 12 mėn. iš PVM apmokestinamų prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo šalies teritorijoje neviršija 45 tūkst. eurų;
 • iš kitų valstybių narių per kalendorinius metus įsigijo prekių ne daugiau kaip už 14 tūkst. eurų;
 • nevykdo ekonominės veiklos;
 • išsiregistravus neatsiranda prievolė įsiregistruoti į PVM mokėtojų registrą.

Ūkininkas prašymą išregistruoti iš PVM mokėtojų registro turi pateikti „Mano VMI“ sistemoje. Tai padaryti reikia likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki prašyme nurodytos išregistravimo iš PVM mokėtojų registro datos. Atgaline data išsiregistruoti negalima. Tarkime, ūkininkas, peržvelgęs 2022 m. rezultatus, nuo 2023 m. vasario 17 d. nusprendžia nebebūti PVM mokėtoju. Tokiu atveju jis iš PVM mokėtojų registro negali išsiregistruoti nuo 2022-12-31. Jei tai padaryti nori nuo vasario 17 d., prašymą turi pateikti vėliausiai prieš 5 darbo dienas.

Mokesčių administratorius, per 5 darbo dienas išnagrinėjęs prašymą ir nustatęs, kad nurodytos teisingos išregistravimo priežastys, priima sprendimą išregistruoti ir apie tai informuoja ūkininką. Tuomet ūkininkas per 20 dienų po išregistravimo privalo pateikti paskutinio laikotarpio PVM deklaraciją, kurioje turi deklaruoti visas likusias PVM prievoles ir jas sumokėti. Vadinasi, turi patikslinti PVM atskaitą ir į biudžetą grąžinti į PVM atskaitą įtrauktų prekių, paslaugų, ilgalaikio turto PVM, kurių nepanaudos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti. Deklaracijoje reikia teisingai nurodyti mokestinio laikotarpio pabaigos datą (ji gali nesutapti su kalendorinio mėnesio paskutine diena) ir 9 laukelyje pažymėti varnelę, kad teikiama iš PVM mokėtojų registro išregistruojamo ar likviduojamo asmens paskutinio mokestinio laikotarpio deklaracija.

PVM atskaitos tikslinimas

Ūkininkas privalo patikslinti PVM atskaitą ir į biudžetą grąžinti į PVM atskaitą įtrauktų prekių, paslaugų, ilgalaikio turto PVM, kurių nepanaudos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.

Jei veikloje naudotas ilgalaikis turtas, tuomet PVM atskaita tikslinama:

 • pagal prigimtį nekilnojamųjų daiktų – 10 metų;
 • pastato (statinio) esminio pagerinimo atveju – 10 metų;
 • ilgalaikio materialiojo turto, kurio pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytas ne trumpesnis kaip 4 metų nusidėvėjimo normatyvas, – 5 metus;
 • ilgalaikio materialiojo turto, kurio pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytas trumpesnis kaip 4 metų nusidėvėjimo normatyvas, – laikotarpio nuo išsiregistravimo iki jo nusidėvėjimo normatyvo, nurodyto 1 priedėlyje, pabaigos.

Jei ūkininkas išsiregistravimo dieną turi biologinio turto (augalų ir gyvūnų), kurį naudojo vykdydamas PVM apmokestinamą veiklą, jam PVM atskaitos tikslinti nereikia. Tai daryti turėtų, jei šio turto nenaudotų PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.

1 pavyzdys. Ūkininkas turi melžiamų karvių, kurių pienas parduodamas su PVM. Vadinasi, melžiamų karvių PVM atskaitos galima netikslinti, nes turtą ūkininkas naudoja vykdydamas PVM apmokestinamą veiklą.

2 pavyzdys. Ūkininkas laiko kiaulių, kurias augina, kad parduotų su PVM. Kiaulių PVM atskaitą reikia tikslinti, nes neparduotos kiaulės nenaudotos vykdant PVM apmokestinamą veiklą.

3 pavyzdys. Ūkininkas (pusmetinis PVM mokėtojas) išsiregistruoja iš PVM mokėtojų registro nuo 2023 m. vasario 17 d. Šią dieną jis turėjo:

 • trąšų, pašarų, degalų, kurių pirkimo PVM įtrauktas į PVM atskaitą už 1 000 Eur (PVM – 210 Eur);
 • pagamintos produkcijos, t. y. šieno, šienainio, kurių gamybos savikaina – 800 Eur;
 • mėsinių galvijų, kurių vertė 5 000 Eur;  traktorių, kuris 2021 m. gegužę įsigytas už 15 tūkst. Eur (PVM – 3 150 Eur);
 • kompiuterį, kuris 2021 m. gegužę įsigytas už 600 Eur (PVM – 126 Eur);
 • nebaigtą statyti fermą, kurios statybai panaudotos prekės ir paslaugos, įsigytos su PVM už 30 tūkst. Eur (PVM – 6 300 Eur).

Tokiu atveju ūkininkas turi ne vėliau kaip iki kovo 9 d. VMI pateikti paskutinio laikotarpio (nuo 20230101 iki 20230217) PVM deklaraciją, kurioje privalo deklaruoti pastarojo laikotarpio pirkimus ir pardavimus, taip pat patikslinti pavyzdyje nurodyto turto PVM atskaitą.

Patikslintą PVM atskaitos sumą sudaro:

 • nepanaudotų atsargų PVM suma – 210 Eur;
 • nepanaudotos pagamintos produkcijos PVM suma – 168 Eur (800 Eur × 21 proc.). Pagamintos produkcijos PVM atskaita tikslinama, nes ją gaminant sunaudotų prekių ir paslaugų PVM įtrauktas į PVM atskaitą;
 • mėsinių galvijų PVM suma – 1 050 Eur;
 • traktoriaus pirkimo PVM dalis tikslinama 60 mėn. Vykdant veiklą traktorius naudotas 21 mėn., todėl PVM atskaitą reikia tikslinti už likusį laikotarpį (39 mėnesius). Apskaičiuoti PVM reikėtų taip: (3 150 Eur / 60 mėn.) × 39 mėn. = 2 047,5 Eur;
 • kompiuterio pirkimo PVM dalis tikslinama 36 mėn. Vykdant veiklą kompiuteris naudotas 21 mėn., todėl PVM atskaitą reikėtų tikslinti už likusį laikotarpį (15 mėnesių). Apskaičiuoti PVM reikėtų taip: (126 Eur / 36 mėn.) × 15 mėn. = 52,5 Eur;
 • nebaigtos statybos PVM suma – 6 300 Eur.

Ūkininkas paskutinio laikotarpio (nuo 20230101 iki 20230217) PVM deklaracijos 35 laukelyje turi įrašyti patikslintą PVM sumą su minuso ženklu, t. y. 9 828 Eur (210 + 168 + 1 050 + 2 047,5 + 52,5 + 6 300 = 9 828).

Gyventojų pajamų mokestis ir apskaitos tvarkymas

Kai ūkininkas išsiregistruoja iš PVM mokėtojų registro, tačiau veiklos nenutraukia, jam nelieka prievolės mokėti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) nuo uždirbtų žemės ūkio veiklos pajamų. Jos apmokestinamos GPM tik tuomet, kai ūkininkas yra PVM mokėtojas. Pajamas deklaruoti galima, bet nuo jų mokesčio mokėti nereikės.

Dažniausiai žemdirbiai, kurie moka PVM, naudoja dvejybinę apskaitą ir sudaro finansines ataskaitas. Jei ūkininkas išsiregistruoja iš PVM mokėtojų registro ar jam nereikia finansinių ataskaitų, gali rinktis supaprastintą finansinę apskaitą.