23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2021/10
Privaloma atlikti ir aerozolinių purkštuvų techninę apžiūrą
  • Doc. dr. Remigijus ZINKEVIČIUS VDU Žemės ūkio akademija
  • Mano ūkis

Techninė apžiūra privaloma ir stacionariems ar pusiau stacionariems purkštuvams, įskaitant rūko generatorius ir beicavimo mašinas. Pastarosioms keliamus reikalavimus pristatėme „Mano ūkio“ rugsėjo mėn. numeryje, dabar pateikiame, kaip turi būti atliekama aerozolinių purkštuvų (rūko generatorių) techninė apžiūra.

Aerozolinis purkštuvas (šalto, karšto rūko generatorius) – mašina arba keičiamasis įrenginys profesionaliam naudojimui skirtiems augalų apsaugos produktams paskleisti purškiant, kontroliuojant vabzdžius kenkėjus miškuose, dezinfekuojant sandėlius, šiltnamius ir gyvulininkystės pastatus.

Aerozolinių purkštuvų techninė apžiūra atliekama be ardymo, išskyrus atvejus, kai reikia išjungti kai kurias dalis, siekiant prijungti matavimo ar kontrolės prietaisus.

Aerozoliniai purkštuvai gali būti šalto ir karšto rūko, stacionarūs, pusiau stacionarūs, uždedami ant transporto priemonių (uždedamieji) ar kabinami prie traktorių (pakabinamieji).

Patikrinimas atliekamas tokioje vietoje, kad nebūtų aplinkos ir vandens taršos rizikos. Tikrinant keletą purkštuvų vienoje vietoje, privaloma naudotą vandenį surinkti ir grąžinti į purkštuvą.

Aerozolinių purkštuvų techninėms apžiūroms naudojama įranga ir prietaisai:

  • purkštukų debito matuoklis;
  • svarstyklės su ne mažesne kaip 5 g padalos verte;
  • ne žemesnės kaip pirmos klasės tikslumo manometras su 0,1 bar padalos verte;
  • graduoti indai, skirti atskirų purkštukų išpurkšto tirpalo tūriui matuoti, kurių talpa ne mažesnė kaip 2 000 ml, o padalos vertė – ne daugiau kaip 20 ml;
  • vandens surinkimo talpykla, skirta per apžiūrą naudojamam (išpurškiamam) vandeniui surinkti ir grąžinti į tikrinamo purkštuvo rezervuarą;
  • slėgio pulsavimų išlyginamojo įtaiso (pulsatoriaus) slėgio nustatymo manometras, skirtas pulsavimų išlyginamojo įtaiso slėgiui matuoti;
  • sekundmatis;
  • matavimo ruletė (metrinė liniuotė).

Aerozolinių purkštuvų techninė apžiūra atliekama šiais būdais:

apžiūrint vizualiai ir įvertinant, kaip purkštuvas atitinka gamintojo reikalavimus;

tikrinant jų veikimą su švariu vandeniu;

matuojant reguliariai tikrinamais kontrolės prietaisais ir įrenginiais.

Privalu turėti purkštukų debito matuoklio, manometrų ir svarstyklių metrologinio įvertinimo dokumentus. Jie turi būti tikrinami periodiškai teisės aktų nustatyta tvarka (jei nėra reglamentuota, tikrinama kas 2 metus) ir nurodomas tinkamumo naudoti laikotarpis arba kito patikrinimo data.

Galimi tik neesminiai įrangos pakeitimai

Tikrinami turi būti ir šalto, ir karšto rūko aerozoliniai purkštuvai. Patikroje turi dalyvauti tikrinamo aerozolinio purkštuvo savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Tikrinant aerozolinius purkštuvus daugiausia dėmesio skiriama aplinkosaugos aspektams. Visi tikrinamame purkštuve sumontuoti mazgai turi veikti. Galima tikrinti tik tai, kas yra purkštuve.

Nešiojami aerozoliniai purkštuvai su pripildytu rezervuaru negali sverti daugiau kaip 25 kg. Jų diržų plotis turi būti ne mažesnis kaip 30 mm, o ilgis – reguliuojamas. Aerozolinio purkštuvo bakelyje degalų turi pakakti visam preparatų bakelio turiniui paskleisti. Aerozoliniai purkštuvai, nepriklausomai nuo jų rezervuaro pripildymo lygio, turi stabiliai dirbti 8,5° įkalnėje ar nuokalnėje. Tikrintini aerozolinių purkštuvų parametrai yra tie patys, kaip ir Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklėse numatyti naudotiems lauko purkštuvams. Atliekamas tik vamzdyno sandarumo ir purkštukų momentinio uždarymo vožtuvų veikimo patikrinimas. Pesticidų paskleidimo kokybė netikrinama.

Aerozolinių purkštuvų konstrukcija turi atitikti gamintojo taikytus reikalavimus ir užtikrinti, kad būtų saugi žmogaus sveikatai ir aplinkai, saugi bendro naudojimo keliuose ją transportuojant. Galimi neesminiai aerozolinių purkštuvų konstrukcijos pakeitimai, susiję su remonto darbais, detalių keitimu ar teisės aktų reikalavimų įgyvendinimu. Atlikti konstrukcijos pakeitimai neturi pabloginti aerozolinių purkštuvų saugos, eksploatacinių ar aplinkosauginių savybių.

Aerozolinių purkštuvų (rūko generatorių) apžiūra turi būti atliekama kas trejus metus, išskyrus naują apdorojimo įrangą, kuri po jos įregistravimo be techninės apžiūros gali būti naudojama ne ilgiau kaip penkerius metus.

Įrangos paruošimas techninei apžiūrai

Aerozolinis purkštuvas (rūko generatorius) techninei apžiūrai pateikiamas švarus, nuplautas, išvalytas iš išorės ir vidaus, turi būti išplauti filtrai, žarnos, vamzdžiai ir kitos darbinės dalys. Iki techninės apžiūros turi būti pašalinti akivaizdžiai matomi arba žinomi purškimo įrangos trūkumai. Jis turi veikti patikimai ir būti tinkamai naudojamas pagal paskirtį, užtikrinant, kad augalų apsaugos produktai būtų tiksliai dozuojami ir paskirstomi. Aerozolinio purkštuvo konstrukcija turi užtikrinti saugų jo užpildymą, ištuštinimą, išvalymą be jokio nuotėkio, valdymą ir galimybę sustabdyti iš operatoriaus darbo vietos.

Transmisijos dalys turi būti be defektų. Tikrinami tokie pavaros elementai kaip kardaninis velenas, grandinės, žvaigždutės, diržai, reduktoriai ir t. t. Darbo veleno ir tiekiamos galios jungties apsaugos mechanizmai turi būti tinkamai sumontuoti, be akivaizdžiai matomų susidėvėjimo žymių ir deformacijų. Apsauginiai įtaisai ir visos judančios ar besisukančios pavaros dalys neturi daryti poveikio vieni kitiems ar kelti pavojaus operatoriui. Įkaistančios aerozolinio purkštuvo dalys turi būti apsaugotos nepriekaištingos būklės apsaugomis.

Hidraulinės pavaros, vamzdžiai ir žarnos privalo būti sandarūs, be jokių matomų nuotėkių. Hidraulinės žarnos turi būti nepažeistos dėl abrazyvinių, pjovimo ar kirtimo poveikių, senėjimo įtrūkimų ir staigaus lenkimo deformacijų. Hidrauliniai vamzdžiai turi būti apsaugoti ir be akivaizdžių korozijos žymių ar pažeidimų.

Struktūrinės dalys ir rėmas turi būti be liekamosios deformacijos, korozijos ar kitų defektų, kurie galėtų turėti įtakos standumui ar purkštuvo stiprumui. Šis reikalavimas taip pat taikomas prikabinimo įrenginiui.

Sulankstomų dalių užraktai turi užfiksuoti šias dalis jų funkcinėse pozicijose, ypač transporto padėtyje.

Kas ir kaip tikrinama

Apžiūrint vizualiai patikrinamas statinis ir dinaminis nuotėkiai. Statinis nuotėkis tikrinamas pripildžius rezervuarą vandens iki jo vardinės talpos. Didelės talpos rezervuarai gali būti užpildomi iki pusės.

Dinaminio nuotėkio bandymas nepurškiant atliekamas purkštuvui veikiant didžiausiu leistinu slėgiu, esant uždarytiems paskirstymo vožtuvams; purškiant – purkštuvui arba naudojamiems purkštukams veikiant didžiausiu leistinu slėgiu, nustatytu jų gamintojo.

Nepaisant purkštukų padėties, joks konstrukcijos elementų apipurškimas ir lašėjimas nuo jų ar per juos neleistinas. Tokie aerozolinių purkštuvų mazgai, kaip siurblys ir maišiklis, netikrinami.

Rezervuaras ir užpildymo angos uždarymo dangtis turi būti sandarūs. Rezervuare privalo būti gerai matomas augalų apsaugos produktų lygio matuoklis (skalė).

Išleidžiant augalų apsaugos produktus iš rezervuaro, turi būti galimybė visą skystį surinkti neišlaistant ir nekeliant pavojaus operatoriui. Išleidimo įtaisas turi būti tvarkingas ir apsaugotas nuo savaiminio atsidarymo.

Visi slėgio matavimo, valdymo ir kontrolės prietaisai turi veikti, būti sandarūs ir atitikti aerozolinio purkštuvo techninėse instrukcijose nurodytas charakteristikas. Valdymo pultas turi būti įrengtas taip, kad operatorius galėtų matyti prietaisus ir valdyti apdorojimo įrangą. Leistini neesminiai trūkumai: valdymo ir kontrolės prietaisai gali būti įrengti ne visai patogiai, tačiau jie turi gerai veikti.

Vamzdžių ir žarnų sistema turi būti sandari ir sukonstruota taip, kad atlaikytų didžiausią leistiną darbinį slėgį ir visi purkštukai gautų pakankamą ir tolygų tirpalo kiekį. Leistinas nedidelis trūkumas – dalys gali drėkti, tačiau tirpalas negali lašėti.

Žarnos neturi būti sulenktos, suspaustos arba įtrūkusios – jos apžiūrimos vizualiai. Dirbant žarnos turi būti gerai pritvirtintos, nekliūti už kitų purkštuvo dalių ar būti apipurškiamos.

Slėgio vamzdyne turi būti bent vienas filtras, o jų akučių dydis atitikti purkštukų gamintojo nurodymus. Filtras turi būti sandarus ir nesugadintas. Purkštukų filtrai nėra laikomi slėgio vamzdyno filtrais. Išardomų filtrų įdėklai turi būti švarūs ir nepažeisti.

Aerozolinių purkštuvų purkštukų sija netikrinama, tačiau purkštukai apžiūrimi, stebima, ar juos išjungus nelaša. Sustabdžius skysčio tiekimą į purkštukus, iš jų neturi lašėti po 5 sekundžių. Ar pro purkštukus tirpalas nelaša ilgiau kaip 5 sek., tikrinama keletą kartų atidarant ir uždarant valdymo įtaisus. Taip pat reikia patikrinti, ar pro purkštukus nelaša tirpalas, kai siurblys yra išjungtas.

Atliekant šalto rūko aerozolinių purkštuvų techninę apžiūrą, vizualiai tikrinamas ventiliatorius ir oro nukreipimo įtaisas. Ventiliatorius turi būti geros būklės ir užtikrinti stabilų ir patikimą oro srauto tiekimą. Jo dalys negali būti mechaniškai deformuotos, susidėvėjusios, įtrūkusios, pažeistos korozijos ar suktis netolygiai. Turi būti apsauginės grotelės, neleidžiančios prieiti prie ventiliatoriaus. Ventiliatorius turi dirbti gamintojo nurodytu sukimosi dažniu.

Kaip neesminiai trūkumai leistinos nedidelės reguliuojamų oro nukreipimo skydelių deformacijos.

***

Nauji aerozoliniai purkštuvai turi būti pagaminti pagal reglamento ir jį atitinkančių darniųjų standartų reikalavimus. Aerozolinis purkštuvas privalo turėti aiškų ir neišblunkantį žymėjimą pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 4254-6 7.2 papunkčio reikalavimus.