03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2021/05
Nepilnamečių įdarbinimo ypatumai
 • Živilė KUPRIENĖ, LŽŪKT
 • Mano ūkis

Prasidėjus vasarai, paslaugų, aptarnavimo, viešojo maitinimo sektoriuje, taip pat ir ūkininkų ūkiuose darbo dairosi moksleiviai. Įstatymuose ši asmenų grupė yra išskirta ir jai nustatytas kitoks darbo santykių reguliavimas nei pilnamečiams asmenims.

Šiuo metu ne kiekvienas darbdavys ryžtasi priimti į darbą nepilnametį asmenį. Darbdaviams kyla neaiškumų, kaip tinkamai įvykdyti visus reikalavimus, susijusius su nepilnamečių asmenų įdarbinimu.

Visų pirma, reikia atkreipti dėmesį į nepilnamečių skirstymą pagal amžių į dvi grupes. Teisės aktuose vartojama sąvoka „jauni asmenys“, iš kurių išskiriamos dvi grupės:

 • vaikai (14–16 metų asmenys);
 • paaugliai (16–18 metų asmenys).

Vaikų darbas

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 36 str. nurodyta, jog vaikų darbas draudžiamas, išskyrus jų fizines galimybes atitinkančius lengvus darbus, neturinčius neigiamo poveikio vaiko saugai, sveikatai, fizinei, psichinei, moralinei ar socialinei raidai. Vadinasi, jei darbas atitinka lengvo darbo sąvoką, tai be jokių kliūčių galima įdarbinti vaiką nuo 14 iki 16 m. amžiaus, laikantis Vyriausybės nustatytų įdarbinimo sąlygų.

Darbdavys gali įdarbinti vaiką nuo 14 iki 16 m., jeigu yra gavęs vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą dėl vaiko darbo, asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininę pažymą su išvada, kad vaikas gali dirbti konkretų darbą, ir mokslo metų laikotarpiu išduotą mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštišką sutikimą dėl vaiko darbo.

Vaikus priimti į darbą galima ne tik prasidėjus vasaros atostogoms, bet ir mokslo metų eigoje, tačiau reikia griežtai laikytis nustatytos darbo laiko trukmės.

Vaikų, dirbančių lengvus darbus, darbo laiko trukmė:

 • ne mokslo metų laiku, kai dirbama ne trumpiau kaip savaitę, – iki 6 val. per dieną ir 30 val. per savaitę;
 • mokslo metų laiku – iki 12 val. per savaitę: iki 2 val. per dieną mokyklos lankymo dienomis ir iki 6 val. per dieną ne mokyklos lankymo dienomis, jeigu dirbama trimestro arba semestro metu, tačiau ne tada, kai mokykloje vyksta pamokos.

Vaikai gali dirbti leidžiamus lengvus darbus laisvu nuo mokymosi metu, išskyrus rytais nuo 6 iki 7 val. prieš pamokas – toks darbas yra draudžiamas.

Vaikų pageidavimu, jiems suteikiamos kasmetinės atostogos arba nemokamos atostogos per mokinių atostogas. Vaikams turi būti užtikrintas 14 kalendorinių dienų iš eilės poilsis per mokinių vasaros atostogas. Vaikams suteikiama ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iš eilės kasmetinių atostogų arba nemokamų atostogų per mokinių vasaros atostogas, jeigu dirbama per visas tų metų mokinių vasaros atostogas.

Paauglių darbas

Darbdavys, priimdamas į darbą asmenis iki 18 m. ir sudarydamas jiems saugias ir sveikas darbo sąlygas, vadovaujasi 2017 m. birželio 28 d. patvirtinto Vyriausybės nutarimo Nr. 518 „Dėl asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašu“, kuriame nustatomi šių asmenų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo, jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo, profesinio parengimo organizavimo ir vykdymo, praktinio mokymo laiko ypatumai, šiems asmenims draudžiami dirbti darbai, sveikatai kenksmingi, pavojingi veiksniai.

Paauglių darbo laiko trukmė – ne daugiau kaip 8 val. per dieną kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 val. per savaitę kartu su pamokų trukme. Kai paaugliai dirba daugiau negu vienoje darbovietėje ar mokosi profesinio mokymo įstaigoje ir dirba, kasdienio ir savaitės darbo laiko kiekvienoje darbovietėje ir praktinio mokymo laiko trukmė sumuojama.

Asmenų iki 18 m. naktinio darbo apribojimai:

 • vaikų, dirbančių lengvus darbus, darbas nuo 20 iki 6 val. draudžiamas;
 • paauglių darbas nuo 22 iki 6 val. draudžiamas.

Asmenų iki 18 m. poilsio laikas:

 • turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę, jeigu įmanoma, paeiliui, viena iš jų turi būti sekmadienį;
 • kai darbo laiko arba praktinio mokymo laiko trukmė yra ilgesnė negu 4 val., privalo būti suteikta mažiausiai 30 min. papildoma pertrauka pailsėti. Ji įskaitoma į darbo laiką arba praktinio mokymo laiką;
 • vaikų kasdienio nepertraukiamojo poilsio laikas per 24 val. laikotarpį privalo būti ne trumpesnis kaip 14 val.;
 • paauglių kasdienio nepertraukiamojo poilsio laikas per 24 val. laikotarpį privalo būti ne trumpesnis kaip 12 valandų.

Darbas pagal paslaugų kvitus

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus taip pat gali teikti ir nepilnamečiai asmenys, tačiau jų tėvai ar globėjai (rūpintojai) privalo įvertinti, ar šie darbai vaikui yra ne per sunkūs, saugūs, ar toks darbas atitinka jo interesus, išsivystymo lygį, sveikatą ir panašiai.

Nepilnamečiai 14–18 m. asmenys gali teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas tik tuo atveju, kai turi vieno iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) rašytinį sutikimą dėl paslaugų teikimo. Tėvų ar globėjų (rūpintojų) rašytinis sutikimas yra laisvos formos dokumentas, kuriame turi būti nurodyta, kokias konkrečias žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas teiks nepilnametis asmuo, taip pat paslaugų teikimo laikotarpis, valandų per dieną skaičius, paslaugų teikimo vieta ir pan. Svarbu pabrėžti, jog nepilnamečiai asmenys turi teisę teikti tik tas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios nurodytos tėvų ar globėjų (rūpintojų) rašytiniame sutikime. Pasirašyti paslaugų kvite nepilnamečiai asmenys gali patys.

Pasitikslinti, kokios paslaugos yra netinkamos nepilnamečiams, atsižvelgiant į jų teisinį statusą, amžių ir fizinį išsivystymą, galima žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas – teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąraše, patvirtintame Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218 (Vyriausybės 2017 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1009 redakcija), kuris įsigaliojo 2018 m. sausio 1 d. Šiame paslaugų sąraše tam tikros žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos yra pažymėtos simboliais, nurodančiais, kokio amžiaus nepilnamečiams asmenims atitinkama paslauga yra rekomenduojama (nerekomenduojama).

Nerekomenduojama, kad žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, pažymėtas simboliu „1)“, teiktų nepilnamečiai iki 18 m. amžiaus.

Rekomenduojama, kad simboliu „1)“ nepažymėtas paslaugas teiktų nepilnamečiai tik nuo 15 m. amžiaus (pvz., akmenų iš laukų rinkimas ir pakrovimas į transporto priemones, komposto, durpių ar žemių paskleidimas dirvoje, žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo paslaugos – kasimas, rovimas, rinkimas, vaisių skynimas ir jų sudėjimas į tarą, žemės ūkio produktų rūšiavimas, perrinkimas, sukrovimas į sandėlius ar daržines ir pan.).

Jeigu paslaugų teikimas susijęs su daiktų kėlimu, nepilnamečiams nuo 15 m. amžiaus, teikiantiems paslaugas jų gavėjams ir vienu metu keliantiems daiktus, rekomenduojama taikyti šiuos orientacinius maksimalius svorius:

 • vaikinams: 15 m. – 8,2 kg, 16 m. – 12 kg, 17 m. – 16,4 kg;
 • merginoms: 15 m. – 6,5 kg, 16 m. – 8 kg, 17 m. – 9 kg.

Rekomenduojama, kad paslaugas, pažymėtas simboliu „2)“ (bet nepažymėtas simboliu „1)“), teiktų ir nepilnamečiai nuo 14 m. amžiaus, tačiau tik tais atvejais, jeigu jos nekenkia sveikatai, vystymuisi ir netrukdo mokytis pagal privalomojo švietimo bei profesinio mokymo programas (pvz., žemės ūkio augalų ravėjimas, retinimas, kaupimas ir (ar) laistymas, uogų skynimas ir jų sudėjimas į tarą, vaisių (krituolių) rinkimas nuo žemės ir jų sudėjimas į tarą, žemės ūkio produktų valymas, nenaudojant peilių ar kitų aštrių įrankių ir pan).