23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2021/04
Investicinio projekto lengvata
  • Diana ŠEMEŽIENĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Keičiantis ekonominei situacijai šalyje, modernėjant technologijoms, verslininkai dažnai susimąsto apie savo veiklos produktyvumo didinimą, veiklos perspektyvas, gamybos procesų atnaujinimą, kurie padidintų darbo našumą ir konkurencingumą rinkoje. Bet augančios pajamos, uždirbtas pelnas atitinkamai didina ir mokėtiną į biudžetą pelno mokestį.

Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 121 dalis ir 461 straipsnis apmokestinamiesiems asmenims leidžia pasinaudoti investicinio projekto lengvata. Tai juridinių asmenų (akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, taip pat žemės ūkio bendrovių, kooperatyvų ir kt.) lengvata, kuri mažina mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną, kai mokesčio mokėtojas atitinka Pelno mokesčio įstatyme nustatytus investicinio projekto kriterijus.

Kas yra investicinio projekto lengvata?

Investicinis projektas – tai apmokestinamojo asmens investicijos į mašinas ir įrengimus, krovininius automobilius, priekabas, puspriekabes, kompiuterinę techniką, ryšių priemones, programinę įrangą ir į kitą 461 straipsnio 1 dalyje išvardintą ilgalaikį turtą, kuris reikalingas, kaip apibrėžta Pelno mokesčio įstatyme, „naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui arba gamybos, paslaugų pajėgumų didinimui, arba naujo gamybos proceso įdiegimui, arba esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui.“ Investiciniu projektu nelaikoma, kai turimas ilgalaikis turtas yra tik keičiamas į analogišką kitą tos pačios rūšies ilgalaikį turtą, nes, norint pasinaudoti investicinio projekto lengvata, įsigytas ilgalaikis turtas turi kurti inovacijas, didinti produktyvumą, darbo našumą, mažinti sunaudojamus išteklius ir pan.

Investicinio projekto lengvata gali pasinaudoti bet kokią veiklą vykdantis juridinis asmuo, užsiimantis prekyba, gamyba, žemės ūkiu, logistika, transporto veikla ir kt.

Atitinkant investicinio projekto kriterijus, apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas per mokestinį laikotarpį įsigyto ilgalaikio turto faktiškai patirtų išlaidų dalimi. Faktiškai patirtos išlaidos – tai turto įsigijimo (pasigaminimo) vertė, kaina, prie kurios priskiriamos visos kitos tiesiogiai su šio turto įsigijimu susijusios išlaidos: transportavimo, instaliavimo, projektavimo ir kitos išlaidos. Ilgalaikis turtas gali būti įsigytas tiek nuosavomis, tiek skolintomis lėšomis. Jei ilgalaikis turtas buvo įsigytas pasinaudojus finansine parama, pvz., ES parama, tuomet turto įsigijimo vertė turi būti mažinama panaudota paramos dalimi.

Kada galima pasinaudoti investicinio projekto lengvata ir kokie yra reikalavimai naujam įsigytam ilgalaikiam turtui?

Pirmiausia įsigytas ilgalaikis materialus ar nematerialus turtas turi būti priskirtas šioms ilgalaikio turto grupėms: „mašinos ir įrengimai“, „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“, „programinė įranga“, „įsigytos teisės“, „krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni negu 5 metų“.

Norint pasinaudoti investicinio projekto lengvata, reikia labai gerai išanalizuoti, kokiai ilgalaikio turto grupei yra priskirtas įsigytas apmokestinamojo asmens ilgalaikis turtas. Pavyzdžiui, į ilgalaikio turto grupę „įrenginiai“ įeina statiniai, gręžiniai ir kitas ilgalaikis turtas, tačiau 461 straipsnio Pelno mokesčio įstatymo komentaras pabrėžia, kad vieneto investicijos į pastatus (taip pat ir į žemės ūkio pastatus) ar žemę nelaikomos investiciniu projektu ar jo dalimi, kadangi šis turtas yra priskirtas prie kitų ilgalaikio turto grupių. Arba autobusai yra transporto priemonė, kuri priskirta prie „krovininių automobilių, priekabų ir puspriekabių, autobusų – ne senesnių nei 5 metų“ grupės, tačiau investicinio projekto lengvata jiems netaikoma.

Įsigytas ilgalaikis turtas turi būti nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau negu prieš 2 metus. Dvejų metų laikotarpis skaičiuojamas nuo ilgalaikio turto naudojimo (eksploatacijos) pradžios. Dvejų metų laikotarpio išimtis taikoma programinei įrangai, kai nėra galimybių nustatyti jos pagaminimo datos. Tuomet programinei įrangai šis kriterijus nėra privalomas.

Įsigytas ilgalaikis turtas turi būti tiesiogiai naudojamas veikloje (gamyboje ar teikiant paslaugas). Negalima nuomoti ilgalaikio turto, kuriam buvo pritaikyta investicinio projekto lengvata.

Pasinaudojus investicinio projekto lengvata, ilgalaikis turtas veikloje turi būti naudojamas ne trumpiau negu 3 metus.

Kaip sumažinti apmokestinamąjį pelną investicinio projekto lengvata?

Nuo 2018 m. investicinio projekto lengvata gali sumažinti apmokestinamąjį pelną 100 proc. Jei apmokestinamojo pelno dydis yra mažesnis negu pagal investicinį projektą įsigyto ilgalaikio turto vertė, tai likusi viršijanti dalis gali būti perkeliama į kitus keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius. Investicinio projekto lengvata galima pasinaudoti tik iki 2023 m., todėl, jei yra likusi nepanaudota ilgalaikio turto įsigijimo vertė, kuri turėtų mažinti 2024 m. apmokestinamąjį pelną, tai ji ir liks nepanaudota. Taip pat svarbu, kad krovininių automobilių, priekabų ir puspriekabių įsigijimo išlaidos gali sumažinti apmokestinamąjį pelną tik iki 300 000 Eur per mokestinį laikotarpį patirtų išlaidų.

Pavyzdys. Įmonės 2020 m. apmokestinamasis pelnas yra 10 000 Eur. Apmokestinamasis pelnas buvo apskaičiuotas iš pajamų atėmus visus įmonės tą mokestinį laikotarpį patirtus leidžiamus atskaitymus, neapmokestinamąsias pajamas, ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, ankstesnių metų nuostolius. 2020 m. įmonė įsigijo ilgalaikio turto už 15 000 Eur, ir šis turtas atitinka investicinio projekto nustatytas sąlygas. O 2021 m. įmonės apmokestinamas pelnas siekia 12 000 Eur. Kaip mažinamas apmokestinamasis pelnas?

Kaip matyti pavyzdyje, 2020 m. apmokestinamasis pelnas buvo sumažintas 100 proc., kadangi 2021 m. buvo likusi nepanaudota ilgalaikio turto įsigijimo vertės dalis 5 000 Eur, tai šia dalimi ir sumažino to mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną.

Ilgalaikio turto, atitinkančio investicinio projekto kriterijus, nusidėvėjimas turi būti skaičiuojamas įprastai, vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo 18 straipsnio nuostatomis.

Nors Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pranešimo apie investicinio projekto lengvatos taikymą įmonėje nereikia teikti, tačiau reikėtų turėti įrodymus, kokį inovatyvumą įmonei teikia įsigytas ilgalaikis turtas. Vienas iš tokių įrodymų galėtų būti gaunama finansinė nauda, didesnės pajamos, naujai sukurta produkcija ir pan.

Ar gali investicinio projekto lengvata pasinaudoti ūkininkai, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą pagal pažymą?

Investicinio projekto lengvata nėra taikoma fiziniams asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą (taip pat ir ūkininkams), nes šie asmenys moka gyventojų pajamų, bet ne pelno mokestį. Ir įstatymas šiems asmenims nenumato galimybės susimažinti mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Tačiau finansų ministro įsakymas Nr. 1K–218 leidžia fiziniams asmenims pasinaudoti kita panašia lengvata.

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą ir savo veikloje leidžiamus atskaitymus pripažįstantys pagal faktiškai patirtas išlaidas, gali nesilaikyti Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytų nusidėvėjimo ar amortizacijos normatyvų, kai įsigytas ilgalaikis turtas atitinka panašius kaip ir investicinio projekto kriterijus:

  • yra nenaudotas ir ne senesnis negu 2 metų;
  • bus naudojamas ilgiau negu 36 mėn.;
  • yra priskiriamas Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlio ilgalaikio turto grupėms: „mašinos ir įrengimai“, „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, o įsigyta kompiuterinė technika, ryšių priemonės, programinė įranga yra būtinos tik kitam materialiam turtui eksploatuoti.

Kai pagal minėtą finansų ministro įsakymą ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas nesilaikant nustatytų normatyvų, šią išlygą reikia nurodyti deklaruojant turto naudojimą individualioje veikloje, teikiant VMI formą FR0457, jos 6 laukelyje.