Mano Ūkis 2019/09
Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės naudojimo būdai
  • Mano ūkis

Valstybinės žemės nuoma ir laikinas naudojimas žemės ūkio veiklai vykdyti – skirtingi žemės naudojimo būdai. Nors abiem atvejais mokamas valstybinės žemės nuomos mokestis, pagrindinis skirtumas yra tai, jog laikinai naudojant valstybinę žemę nėra garantijos, kad naudotojas tai galės daryti ir ateityje – suteikimas laikinai naudoti gali bet kada nutrūkti.

Tuo tarpu valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuoma suteikia garantiją, kad nuomininko teisių turėtojas tokia žeme pagal paskirtį galės naudotis nuomos sutartyje nustatytą terminą. Valstybinės žemės nuomos sutartis prieš terminą gali būti nutraukiama tik nuomotojo reikalavimu, taip pat – kai į šią žemę atkuriamos nuosavybės teisės, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą, nustatytais atvejus.

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) atkreipia dėmesį, kad saugiau valstybinę žemę nuomotis, o ne ją laikinai naudoti žemės ūkio veiklai vykdyti. Todėl ragina laikinai besinaudojančius valstybine žemės ūkio paskirties žeme asmenis teikti prašymus Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniams skyriams (pagal žemės buvimo vietą) nuomoti naudojamus valstybinės žemės plotus. Prašymai NŽT teritoriniuose skyriuose yra priimami nuolat – nepriklausomai nuo to, ar yra numatoma teritorija žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti, ar ne.

„Norėtume atkreipti žemės naudotojų dėmesį, kad suprantame, jog kartais dėl objektyvių priežasčių praleidžiamas prašymo teikimo terminas. Todėl sieksime užtikrinti, kad skyriai aktyviau dirbtų su žemės plotų naudotojais ir susisiektų su jais iš anksto bei primintų termino pabaigos datą“, – sako NŽT direktorius Laimonas Čiakas.

Nacionalinės žemės tarnybos duomenimis, 2018 m. pabaigoje suteiktas laikinai naudotis valstybinės žemės plotas šalyje sudarė 54 745 ha. Nekilnojamojo turto registre šių metų pradžioje buvo įregistruotos 72 979 valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutartys, kuriomis išnuomota beveik 139 218 ha žemės.

Laikinasis žemės naudojimas

Valstybinės žemės plotu leidžiama laikinai naudotis NŽT teritorinio skyriaus vedėjui priėmus įsakymą. Jeigu prašymas laikinai naudoti valstybinę žemę yra pateiktas iki liepos 1 d. – leidimo laikinai naudotis plotu pabaigos data yra tų pačių kalendorinių metų paskutinė diena. Jeigu prašymas pateiktas po liepos 1 d. – leidimo laikinai naudotis valstybinės žemės plotu pabaigos data yra kitų kalendorinių metų paskutinė diena.

Jeigu kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki liepos 15 d. asmuo neinformuoja NŽT teritorinio skyriaus apie ketinimą nutraukti valstybinės žemės ploto naudojimą, o skyrius neinformuoja asmens apie atsisakymą pratęsti leidimą laikinai naudotis žeme kitais kalendoriniais metais, naudojimosi terminas pratęsiamas kitiems kalendoriniams metams.

Suteikta teisė laikinai naudotis valstybinės žemės plotu gali būti nutraukiama nepasibaigus leidimo terminui, jeigu valstybinės žemės plotas perduodamas nuosavybėn, išnuomojamas, perduodamas neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti kitiems asmenims.

Pirmumo teisę laikinai naudoti žemės ūkio paskirties žemės plotus turi (išskyrus kitiems asmenims suprojektuotus, įsiterpusius ir paimtus visuomenės poreikiams):

  • ūkininkai;
  • asmenys, turintys dokumentą, patvirtinantį profesinį pasirengimą ūkininkauti;
  • juridiniai asmenys – žemės ūkio produkcijos gamintojai.

Jeigu keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys pageidauja laikinai naudotis tuo pačiu valstybinės žemės plotu, laikinai naudotis leidžiama tam asmeniui, kurio nuosavybės teise turimas ar iš valstybės nuomojamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas ribojasi su pageidaujamu laikinai naudotis žemės plotu.

Jeigu tokių asmenų nėra arba jų yra keletas, valstybinės žemės plotas suteikiamas laikinai naudotis asmeniui, anksčiau pateikusiam prašymą pagal prašymo gavimo registracijos žymoje nurodytą datą ir numerį.

Laikinojo naudojimo išimtys:

  • žemės valdos projektuose suprojektuoti žemės sklypai suteikiami naudotis tik tiems asmenims, kuriems jie suprojektuoti;
  • įsiterpę žemės plotai suteikiami naudotis tik besiribojančių žemės sklypų savininkams ar nuomininkams;
  • paimti visuomenės poreikiams plotai suteikiami tik tiems asmenims, kurie juos naudojo iki paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios.

Žemės nuoma

Suformuoti ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti žemės ūkio paskirties žemės sklypai išnuomojami pasirašius valstybinės žemės nuomos sutartį ir ją įregistravus Nekilnojamojo turto registre.

Nuomos terminas nustatomas nuomotojo ir nuomininko susitarimu, tačiau ne ilgesniam nei 25 metų laikotarpiui. Taip pat prieš 3 mėn. iki nuomos termino pabaigos asmuo gali teikti prašymą atnaujinti valstybinės žemės nuomos sutartį (gali būti keičiamas nuomos terminas ir pasirašoma nauja valstybinės žemės nuomos sutartis) arba pratęsti (valstybinės žemės nuomos sutartis pratęsiama tokiam pačiam nuomos terminui).

Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypai gali būti išnuomojami Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniams bei juridiniams asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms.

Pirmumo teisę išsinuomoti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus be aukciono turi :

  • fiziniai asmenys, įregistravę ūkininko ūkį Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka arba turintys Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą pasirengimą ūkininkauti;
  • juridiniai asmenys – žemės ūkio produkcijos gamintojai, kurių metinės įplaukos iš prekinės žemės ūkio produkcijos realizavimo sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gaunamų pajamų.

Jeigu keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys pageidauja išsinuomoti tą patį valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypą, jis išnuomojamas tam asmeniui, kuris teisėtai naudojasi žemės sklypu. Jeigu tokių asmenų nėra, žemės sklypas išnuomojamas tam asmeniui, kurio nuosavybės teise turimas ar iš valstybės nuomojamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas ribojasi su pageidaujamu išsinuomoti žemės ūkio paskirties sklypu. Jeigu tokių asmenų nėra arba jų yra keletas, žemės ūkio paskirties žemės sklypas išnuomojamas asmeniui, anksčiau pateikusiam prašymą nuomoti.

Asmuo, pageidaujantis išsinuomoti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypą, prašymą teikia Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam skyriui pagal žemės buvimo vietą ir nurodo vietovę, žemės sklypo plotą ir pageidaujamą nuomos terminą.

Pagal NŽT inf.

Naujienų prenumerata

Verslo informacija
Orai