Mano Ūkis 2019/03
Ūkininkų buhalterinės apskaitos pokyčiai
  • Vilma ČEREŠKAITĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Naujos redakcijos „Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo taikant dvejybinio įrašo būdą rekomendacijos“ (žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 3D-264) privalomos fiziniams asmenims, t. y. ūkininkams ir gyventojams, neįregistravusiems ūkio, tačiau besiverčiantiems individualia žemės ūkio veikla.

Privalomai apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos remiantis naujomis rekomendacijomis nuo 2020 m. sausio 1 d. Tačiau rekomendacijos gali būti taikomos ir sudarant ankstesnių laikotarpių finansines ataskaitas (pradedant nuo 2018 metų). Straipsnyje aptarsime pagrindinius pokyčius.

Senose rekomendacijose biologinį turtą ir visus iš biologinio turto gautus žemės ūkio produktus buvo siūloma vertinti pasirenkant vieną iš būdų: pagal įsigijimo (pasigaminimo) savikainą arba tikrąją vertę, atėmus pardavimo išlaidas. Naujose rekomendacijose ši nuostata nesikeičia, tačiau vertinti daugiamečius sodinius leidžiama tik vienu būdu – pagal įsigijimo (pasigaminimo) savikainą.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys nepasikeitė, jį kaip ir anksčiau sudaro Balansas, Pelno (nuostolių) ataskaita, Pinigų srautų ataskaita ir Aiškinamasis raštas. Keitėsi pačių ataskaitų straipsniai. Vienų straipsnių atsisakyta, kitais straipsniais ataskaitos papildytos. Dėl finansinių ataskaitų straipsnių pokyčių pakeistas Pavyzdinis ūkio sąskaitų planas. Kalbant apie pavyzdinį sąskaitų planą, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad daugumos sąskaitų numeriai pakeisti ir nesutampa su buvusiuoju sąskaitų planu, atsirado naujų sąskaitų. Taip pat pakeisti kai kurių sąskaitų pavadinimai, pvz., vietoje ankstesnės 400 Paskolos dabar yra 422 Skolos kredito įstaigoms.

Balansas

Balanso ilgalaikio materialaus turto dalyje atsirado naujas straipsnis Sumokėti avansai. Šiame straipsnyje turi būti pateikiama informacija apie sumokėtus avansus už planuojamą įsigyti ilgalaikį materialųjį turtą (jis apskaitomas 120–125 sąskaitose). Kadangi balanso eilutė nauja, pavyzdiniame sąskaitų plane yra nauja sąskaita, skirta šiai eilutei užpildyti, t. y. 126 Sumokėti avansai už ilgalaikį materialųjį turtą.

Naujojoje balanso formoje ilgalaikio turto dalyje atsirado straipsnis Kitas ilgalaikis turtas, kuris pakeitė prieš tai buvusį straipsnį Biologinis turtas. Straipsnis Kitas ilgalaikis turtas suskirstytas į Biologinį turtą, kurį sudaro Daugiamečiai sodiniai, Produktyvieji ir kiti gyvūnai ir Kitas turtas. O balanso trumpalaikio turto dalyje atsirado naujas straipsnis Biologinis turtas, kurį sudaro: Auginami, penimi ir kiti gyvūnai bei Pasėliai. Tai vienas iš pagrindinių pasikeitimų balanse. Gyvūnai nuo šiol bus skirstomi į kitą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Sąskaitų plane išskirtos dvi naujos sąskaitos tokiam turtui apskaityti, t. y. 172 sąskaita Produktyvieji, darbiniai ir kiti gyvūnai ir 2050 sąskaita Auginami, penimi ir kiti gyvūnai. Rekomendacijose pateikti paaiškinimai, kada gyvūnai priskiriami kitam ilgalaikiam, o kada trumpalaikiam turtui.

Kitam ilgalaikiam turtui priskiriami produktyvieji, veisliniai gyvūnai, karvės žindenės, darbiniai gyvūnai ir kiti gyvūnai, kurie naudojami žemės ūkio veikloje ilgiau nei vienus metus ar vieną veiklos ciklą. Šiam turtui priskiriami suaugę gyvūnai, kurie gali duoti produktus, būti naudojami reprodukcijai ar darbui. Produktyviųjų gyvūnų grupėje jie apskaitomi, kai, pvz., telyčia atsiveda pirmą veršelį, paršavedė – pirmąją paršelių vadą, gyvūnai reproduktoriai pradedami naudoti kergimui ir pan.

Trumpalaikiam turtui priskiriami auginami, penimi ir kiti gyvūnai, kurie naudojami žemės ūkio veikloje arba auginami veislei ar pagrindinei bandai papildyti, ir kitų gyvūnų (paukščių, bičių šeimų, žvėrelių, žuvų ir kt.), naudojamų žemės ūkio veikloje, apskaitai.

Nors gyvūnai priskiriami kitam ilgalaikiam turtui, jiems nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalyje nauja tai, kad skolos tiekėjams nuo šiol rašomos dviejuose balanso straipsniuose: Po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai ir Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Senoje balanso formoje skolos tiekėjams buvo rašomos prie per vienus metus mokėtinų sumų. Kadangi tai naujas balanso straipsnis, pavyzdiniame sąskaitų plane atsirado nauja sąskaita – 424 Skolos tiekėjams. Šiame straipsnyje bus rašomos skolos už prekes ir paslaugas, už kurias atsiskaityti ūkininkas įsipareigoja vėliau kaip per 12 mėnesių.

Naujoje balanso formoje yra visai naujų straipsnių, kurie neturi atitikmenų ankstesnėje balanso formoje. Turto dalyje atsirado straipsnis C Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos. Jis skirtas parodyti ūkio ateinančių laikotarpių sąnaudas ir sukauptas uždirbtas pajamas. Ir straipsnis G Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos, kuris skirtas parodyti sukauptas patirtas sąnaudas už ūkio gautas tęstines paslaugas, už kurias sumokėti įsipareigojama ateinančiais laikotarpiais, ir pajamas už tęstines paslaugas, kurių ūkis dar nesuteikė, bet už kurias užsakovai jau sumokėjo.

Pelno (nuostolių) ataskaita

Tai labiausiai pakeista ataskaita. Joje neliko tokių straipsnių, kaip Bendroji produkcija (kuri buvo apskaičiuojama sudedant pardavimo pajamas, pagamintos produkcijos, nebaigtos gamybos ir gyvūnų bei kito biologinio turto pokyčius, ūkio reikmėms suvartotos produkcijos, asmeninėms reikmėms suvartotos produkcijos, gyvulių bei kitų gyvūnų straipsnių sumas ir atimant biologinio turto pirkimus), Kintamos ir pastovios sąnaudos, Bendrasis gamybinis pelnas (nuostoliai). Kadangi pakeisti pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai, sąskaitų plane atsirado nereikalingų sąskaitų, nes jose pateikiamos informacijos nereikia kaupti pasikeitus finansinių ataskaitų formoms. Panaikintos sąskaitos: 56 Produkcijos ir gyvūnų suvartojimas ūkio ir asmeninėms reikmėms, 67 Biologinio turto pirkimai. Taip pat atsisakyta sąskaitų 61 Kintamosios sąnaudos ir 62 Pastoviosios sąnaudos. Aišku, kad sąskaitų planas yra pavyzdinis ir jei ūkis nori kaupti tokio pobūdžio informaciją, kuri reikalinga vidiniams ūkio poreikiams, jis gali savo ūkio sąskaitų planą pasikoreguoti ir tokią informaciją kaupti.

Naujoje ataskaitos formoje bus apskaičiuojamas rodiklis Pagrindinės (tipinės) veiklos pelnas ar nuostoliai, iš bendrojo pelno (nuostolių) atimant pardavimo ir bendrąsias ūkio sąnaudas.

Bendrasis pelnas (nuostoliai) bus apskaičiuojamas prie pardavimo pajamų pridėjus dotacijas, susijusias su pajamomis, atėmus pardavimo savikainą ir pridėjus arba atėmus biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos įkainojimo tikrąja verte rezultatą. Straipsnį Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos įkainojimo tikrąja verte rezultatas pildys tik tie ūkiai, kurie biologinį turtą (išskyrus daugiamečius sodinius) ir iš jo gautą žemės ūkio produkciją vertins tikrąja verte, atėmus pardavimo išlaidas.

Pardavimo sąnaudos – tai produkcijai ir gyvūnams parduoti skirtos sąnaudos. Šiame straipsnyje bus rašomos tokios sąnaudas kaip prekybos patalpų ar įrangos nusidėvėjimas, nuoma, eksploatavimo sąnaudos, pagamintų prekių sandėliavimo sąnaudos, prekybos darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos, prekių ir paslaugų reklamos sąnaudos ir pan.

Bendrosios ūkio sąnaudos – tai visam ūkiui bendros sąnaudos, kurių negalima priskirti atskiroms ūkio veiklos sritims.

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitoje pakeitimų beveik nėra, tik keli nauji straipsniai. Balanse atsiradus naujiems straipsniams Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos bei Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos, tokie patys straipsniai atsirado ir šioje ataskaitoje.

Nauji straipsniai Paskolų suteikimas ir Paskolų grąžinimas. Juose rodomas paskolų tretiesiems asmenims suteikimas ir grąžinimas. Naujame sąskaitų plane yra nauja sąskaita šioms paskoloms apskaityti 2440 Suteiktos paskolos. Taip pat naujas straipsnis Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai.

Naujienų prenumerata

Verslo informacija
Orai