03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2018/08
Naujos kartos kombainai
  • Prof. em. Liudas ŠPOKAS, ASU
  • Mano ūkis

Javų kombainus nuolat tobulina visi gamintojai. Po dešimties metų konstrukcijos ir technologinio proceso tobulinimo bei pasiekto pasaulio rekordo su New Holland CR Elevation, pristatyti dar laidesni ir ekonomiškesni naujos kartos kombainai New Holland CR Revelation.

Zedelgemo gamykloje gaminami šešių modifikacijų New Holland CR Revelation kombainai. Našiausias iš jų – New Holland CR 10.90 Revelation.

Kombaino laidumas labiausiai priklauso nuo kūlimo-separavimo būgnų konstrukcijos, pobūgnių ir valytuvo sietų ploto. Didesnės galios variklis yra glaudžiau sietinas su našumu, o ne su laidumu. Galios reikia daugiau, kai kombaino talpesnis grūdų bunkeris, šiaudų smulkintuve daugiau peilių, kombainas komplektuojamas su pusiau vikšrine važiuokle, kai jis dirba nepalankiomis sąlygomis ir kita.

Geriausi yra kombaino New Holland CR9.80 darbo kokybiniai rodikliai, nes racionaliausias variklio galios ir separacijos plotų santykis. Stambiems ūkiams reikalingi labai našūs kombainai, nes, esant palankioms meteorologinėms sąlygoms, jie per dieną turi nupjauti kuo didesnį javų plotą. Todėl ūkiai įsigyja kombainus su platesne pjaunamąja, didesnės galios varikliu, talpesniu grūdų bunkeriu, pusiau vikšrine važiuokle ir kt. Tačiau jų technologinėje linijoje grūdų separacijos plotas ir laidumas yra analogiški kombainams su mažesnės galios varikliu.

Kombainai pasiekia didesnį našumą, jei grūdai iš bunkerio iškraunami važiuojant, nuimami trumpašiaudžiai javai, paliekama aukštesnė ražiena (0,2 m) arba kombainininkas nemažina važiavimo greičio tol, kol šiaudų separavimo ir nuokulų valymo grūdų nuostoliai dar neviršija 1 proc. (leistini 0,5 proc.).

Pagrindinių mazgų apžvalga

Pjaunamoji (aptariami tik svarbiausi pakeitimai). Mūsų šalies sąlygomis prie naujausių New Holland CR Revelation kombainų reikėtų tvirtinti bent 10,6 m pločio pjaunamąją. Platesnių pjaunamųjų (12,5 m pločio) korpusą su 0,66 m skersmens sraigės viduriu jungia pakaba (2). Todėl darbo metu sraigė nešvytuoja, išlieka nustatytas tarpas tarp sraigės vijų ir pjaunamosios dugno.

Analogiška pakaba turėtų jungti ir lenktuvų veleno vidurį su pjaunamosios korpusu. Pasėlyje kinta darbo sąlygos, augalų derlius, todėl iš kabinos turėtų būti keičiama sraigės padėtis pjaunamosios dugno atžvilgiu ir jos sukimosi dažnis. Pjovimo kokybė priklauso nuo dalgio peiliukų slankiojimo greičio ir ašmenų apkrovos. Tikėtina, kad ir New Holland kombainuose ateityje dalgį stumdys hidrauline pavara sukamas planetinis reduktorius. Tada bus galima dar padidinti dalgio slankiojimo greitį.

Pjovimo aparatą pirmyn ir atgal stumdo hidrauliniai cilindrai. Taip yra keičiamas pjaunamosios dugno plotis. Nustūmus pjovimo aparatą pirmyn, pjaunamosios dugno plotis siekia 1,01 m. Galima pjauti ir labai aukštus (1,3 m) žieminius rapsus. Nuimant javus, rapsų aktyvieji skyrikliai atjungiami nuo pjaunamosios šonuose esančių laikiklių. Skyrikliai (1) tvirtinami pjaunamosios vertikalios sienelės išorėje. Tam sugaištama labai mažai laiko. Ryte ir vakare galima pjauti rapsus ir mažiau išbarstyti sėklų, o dieną – pereiti prie javų pjovimo.

Nuimant labai sugulusius javus ar žirnius neužtenka pjaunamosios šliūžes prispausti prie dirvos. Iš kabinos valdomais hidrauliniais cilindrais (b – 3) galima pjaunamąją pakreipti net 6º žemyn ir sumažinti tarpą tarp dalgio pirštų ir dirvos. Posvirio kampas rodomas kompiuterio ekrane. Jeigu po sraige ar nuožulniuoju transporteriu užstringa pjaunami augalai, įjungus reversinę pavarą (du greičiai), pirmiausia pjovimo aparatas nustumiamas pirmyn ir tik tada užstrigę augalai išstumiami ant plataus pjaunamosios dugno, o ne ant dirvos.

Nuožulnusis transporteris. Jį sudaro keturios grandinių vijos (a – 1) su pritvirtintais dantytais skersiniais. Priekinis diskinis būgnas (3) atviras. Į tarpus tarp gretimų diskų patenka daugiau masės, palyginti su ankstesnių kombainų uždaru būgnu (b – 7). Kuliama masė tolygiau paskleidžiama per transporterio plotį, ji būna puresnė. Transporterio slinkimo greitį galima pakeisti.

Nuožulniojo transporterio stumiami akmenys sukrenta į gaudyklę (4). Iš jos akmenys periodiškai pašalinami, svirtimi (5) pastūmus vieną gaudyklės sienelę. Dabar nepatartina įsigyti kombainą be akmenų gaudyklės. Kombainuose New Holland CR Elevation po nuožulniojo transporterio uždaru apatiniu būgnu (b – 7) buvo plokštė su po ja esančiais jutikliais. Akmeniui palietus plokštę, jutikliai perduodavo signalą kompiuteriui, kuris įjungdavo nuožulniojo transporterio dugne esančio vožtuvo (1) valdymo pavarą. Kombainą reikėdavo sustabdyti. Atsidarius vožtuvui, akmuo ir dalis sraigės iškultų grūdų iškrisdavo ant dirvos. Kombainininkas jungtuko paspaudimu uždarydavo vožtuvą. Ši akmenų šalinimo sistema veikė nepatikimai.

Skersinis tiekimo būgnas. Jis yra tarp nuožulniojo transporterio ir kūlimo-separavimo būgnų. Būgno skersmuo 0,45 m, jo paviršiuje pritvirtintos 8 dantytos juostos. Dabar šiek tiek sumažintas būgno cilindro skersmuo. Į gilesnius tarpus tarp gretimų skersinių juostų patenka daugiau puresnės masės. Tai labai svarbu kuliant kukurūzų burbuoles. Būgno sukimosi dažnis 550 min-1. Pavaroje pakeitus skriemulį, būgnas sukamas 640 min-1 dažniu. Skersinis būgnas tiekia dviejų būgnų sraigtams ploną augalų sluoksnį. Kai skersinio tiekimo būgno nebuvo, sraigtams reikėjo augalus traukti iš po nuožulniojo transporterio, slenkančio 3 m s-1 greičiu. Sraigtai traukydavo šiaudus, todėl didėjo valytuvo apkrova.

Kūlimo-separavimo aparatas. Jį sudaro du ašiniai (1 ir 2) būgnai ir juos gaubiantys pobūgniai (3 ir 4). Kombainų NH CR 7.90 ir NH CR 8.80 būgnų skersmuo 0,432, o kitų keturių laidesnių kombainų – 0,559 m. Visų būgnų ilgis vienodas – 2,638 m. Prie kombainų CR 7.90 ir CR 8.80 kiekvieno kūlimoseparavimo būgno sraigtinėmis linijomis yra pritvirtinti 32 spragiliukai (6), o prie CR 8.90, CR9.80, CR 9.90 ir CR 10.90 – aukštesni (76,2 mm) 38 spragiliukai (6). Didesnio skersmens būgnų sukimosi dažnis (668–1 400 arba 331–697 min-1) keičiamas iš kabinos valdomu variatoriumi ir pakeitus pavaroje skriemulių padėtį. Mažesnio skersmens būgnų sukimosi dažnis keičiamas taip pat variatoriumi (887–1 868 arba 439–926 min-1).

Kūlimo pobūgniai (4) vientisi. Jie būgnus (0,559 m skersmens) gaubia 84º, o su priedėliais – 123º kampu. Nuimant smulkiagrūdžius augalus, kukurūzus, ryžius, įdedami jiems kulti skirti pobūgniai. Yra trys separacijos pobūgnių (3) sekcijos, jos būgnus gaubia 148º kampu. Pobūgnių sekcijos yra skirtingo akytumo. Jas galima pakeisti. Kūlimo pobūgnių padėtis keičiama iš kabinos elektros pavara. Kompiuteris rodo tarpą tarp būgno spragiliukų ir kūlimo pobūgnio skersinės juostos. Šį tarpą galima koreguoti ir rankiniu būdu.

Iš viršaus būgnai pridengti gaubtais (a – 1). Kombainų New Holland CR su mažesnio skersmens kūlimo-separavimo būgnais laidumui padidinti paliktas 10 mm didesnis tarpas tarp gaubtų paviršiaus ir būgno spragiliukų. Visų kombainų gaubtų viduje yra kreipikliai (b – 3). Kombainų su didesnio skersmens būgnais gaubto kreipiklių padėtį galima keisti iš kabinos elektros pavara (2). Tai labai svarbu, kuliant skirtingo drėgnumo javus ar kukurūzų burbuoles. Keičiant kreipiklių padėtį, kinta šiaudų slinkimo greitis ir jų separavimo intensyvumas. Kompiuterio ekrane didžiausią masės slinkimo greitį atitinka nuoroda 100 proc. Ji keičiama kas 5 proc. Sumažinus masės slinkimo greitį, padidėja variklio galios ir degalų sąnaudos.

Nuimant sugulusius ar trumpašiaudžius augalus, dėl kombainininko neatidumo ant pjaunamosios dugno susikaupia augalų kaupas. Jeigu jis nestoras, augalai neužstringa tarp kūlimo pobūgnio ir būgno spragiliukų. Masei užstrigus, anksčiau buvo nukerpamas apsauginis kaištis. Trukdžiui pašalinti buvo sugaištama apie 20 min. Dabar visuose kombainuose įrengta apsauga. Kūlimo pobūgnių (1) laikiklis (2) traukle (3) sujungtas su spyruokline apsaugos sistema (4). Viršijus nustatytą kūlimo pobūgnių apkrovą, jie šiek tiek pastumiami arba visai nuleidžiami žemyn. Kombainininkas turi sustabdyti kombainą. Kulenos krenta ant valytuvo kratomosios lentos, viršutiniojo sieto ir nupučiamos į smulkintuvą. Kombainininkas elektros pavara grąžina pobūgnius į pradinę padėtį. Procesas užtrunka apie vieną minutę.

Už kūlimo-separavimo būgnų yra 0,4 m skersmens ir 1,56 m pločio skersinis nukreipiamasis būgnas (1). Jį 54º kampu gaubia ardelinis pobūgnis (2). Ašinių būgnų metamus šiaudus būgnas nukreipia ant juostinio transporterio, o pastarasis – į šiaudų smulkintuvą arba jie slenka lataku ir guldomi į pradalgę. Pobūgnio (2) padėtį galima keisti. Bendras visų pobūgnių plotas 3,06 m2.

Valytuvas. Kombainuose New Holland CR Revelation valytuvo trijų sietų bendrasis plotas siekia 6,54 m2. Jis skiriasi nuo kitų kombainų valytuvų tuo, kad kratomoji lenta (1) ir apatinis sietas (4) švytuoja priešinga kryptimi nei trumpasis (2) ir viršutinis (3) sietai. Valytuvas mažiau vibruoja. Padidintas tarpas tarp kratomosios lentos ir trumpojo sieto, o svarbiausia – pakeista sietų švytavimo eiga ir kampas. Todėl nuokulos būna ilgiau oro sraute virš viršutiniojo sieto. Valytuvas yra apie 10 proc. laidesnis už įprastinį trijų sietų valytuvą.

Kratomoji lenta ir sietai sudaryti iš dviejų dalių. Kiekvieną dalį galima išimti ir nuvalyti. Abu sietus prapučia išcentrinio ventiliatoriaus (6) pučiamas oro srautas, kurio debitas reguliuojamas ventiliatoriaus rotoriaus sukimosi dažniu. Jis keičiamas iš kabinos elektros pavara nuo 200 iki 1 050 min-1. Ventiliatorius orą siurbia pro šonines angas ir korpuso viršuje esančius žvynus (7). Todėl į valytuvą pučiamas tolygesnis oro srautas. Darbo metu nuolat reikia pašalinti tarp žvynų (7) užstrigusias augalines daleles. Tarpai tarp viršutiniojo ir apatiniojo sieto žvynų keičiami iš kabinos elektros pavara. Anksčiau tarpai tarp trumpojo sieto (2) žvynų buvo keičiami stumdant svirtelę prie kombaino pridedamu strypu. Dabar – laidžiuose kombainuose elektros pavara.

Dirbant kalvotuose laukuose, kombainas dažniausiai važiuoja skersai šlaito. Kombainui pasvirus į šoną net 17 proc., elektros mechaninė pavara grąžina valytuvą į horizontalią padėtį: kratomąją lentą, sietinę, ventiliatorių. Kombaino valytuvo sistemoje jau yra jutiklis, kuris matuoja sietų apkrovą ir keičia ventiliatoriaus tiekiamą oro kiekį. Naujausių kombainų kompiuteryje yra kelios kūlimo- separavimo ir valytuvo technologinių parametrų automatinio valdymo programos. Artimoje ateityje, kombainui važiuojant, jutikliai skanuos pasėlį, įvertins aplinkos oro sąlygas, technologinių sistemų apkrovą, grūdų nuostolius, o kompiuteris parinks racionaliausius technologinius parametrus. Juos kombainininkas bet kada galės patikslinti.

Grūdų bunkeris. Mažo laidumo NH CR 7.90 grūdų bunkerio talpa yra 9 500, laidesnių – 12 500 l, o laidžių kombainų NH CR 9.90 ir NH CR 10.90 – 14 500 l. Talpesnis grūdų bunkeris taip pat negalėjo viršyti leistinojo kombaino aukščio ir pločio. Jam įrengti buvo panaudoti nauji techniniai sprendimai. Bunkerio priekinėje sienelėje įdėtas didesnis langas (1). Grūdų iškrovimo sraigės našumui padidinti iš bunkerio jai grūdus tiekia dvi horizontaliosios sraigės su gaubtais (2 ir 3). Nuimant žirnius ar pupas, gaubtus reikia šiek tiek pakelti, o nuimant rapsus – juos priartinti prie sraigių, kad jos nebūtų perkrautos. Nuo perkrovų iškrovimo sraigę apsaugo pavaroje esantis nukerpamasis apsauginis kaištis.

Grūdus į bunkerį beria sraigė (4), jos padėtį galima šiek tiek pakeisti. Grūdų iškrovimo sraigės našumas 126 arba 142 l s-1. Transporto padėtyje bunkeris uždengiamas, vidinė sraigė (4) palenkiama. Grūdų iškrovimo sraigę galima horizontalioje plokštumoje sukioti 105º kampu. Labai laidžių kombainų sraigės galas užlenkiamas (b), kad per daug neišsikištų už kombaino galo. Sraigės gale esančio latako (c – 5) padėtis keičiama elektros pavara (6), kad tolygiai būtų užpildytas transporto priemonės kėbulas.

Šiaudų smulkintuvas. Prie kombainų NH CR 7.90, CR 8.80 ir CR 8.90 būgno (a – 1) keturiomis arba šešiomis eilėmis pritvirtinti dvipusiai dantyti peiliai (2). Priešpeilių (3) padėtis keičiama svirtele. Sukant būgną 3 500 min-1 dažniu, peiliukai sudaro oro srautą, kuris paskleidžia pjaustinį per pjaunamosios plotį. Kad pjaustinys būtų plačiau ir tolygiau paskleistas, prie kraštinių peiliukų buvo pritvirtintos mentelės, jos sudarė stipresnį oro srautą. Nuo viršutinio sieto nupučiami pelai krenta į du hidrauline pavara sukamus mentinius diskus. Jie pelus paskleidžia ražienoje.

Kombainų NH CR 8.90 ir laidesnių šiaudų smulkintuvo peiliai ir priešpeiliai 50 mm ilgesni, palyginti su mažo ir vidutinio laidumo kombainais. Smulkinimo būgno, sukamo 4 000 min-1 dažniu (c), peilių sudaromo oro srauto neužtenka pjaustiniui paskleisti 12,5 m pločio ražienos juostoje. Pjaustinį skleidžia už smulkinimo būgno esantys du hidrauline pavara sukami diskai (5) su V formos mentėmis (d – 7). Įvertinus vėjo kryptį, iš kabinos keičiama kreipiklių (8) padėtis. Tada šiaudų pjaustinys tolygiau paskleidžiamas visame pjaunamosios ruože. Pelus paskleidžia du hidrauline pavara sukami diskai. Šiaudus klojant į pradalges, smulkintuvo pavara išjungiama.

Kombaino variklis, važiuoklė, sraigės, elevatoriai, hidraulinės ir elektros sistemos, žibintai ir kt. užtikrina sklandų technologinį procesą, o kabinos įtaisai sudaro kombainininkui palankias darbo sąlygas, leidžia stebėti ir valdyti kombainą bei jame vykstantį technologinį procesą.

Važiuoklė. Ji yra ratinė su 900/60R32 arba 1050/50R32 padangomis arba pusiau vikšrinė. Vikšrų plotis 0,61, 0,72 arba 0,86 m. Prie vairavimo tilto tvirtinami tik pneumatiniai ratai. Jie gali būti ir varantieji. Ratus mechanine pavara suka tilto viduryje pritvirtintas hidraulinis variklis. Dirbant galimi du greičiai. Kai darbo sąlygos labai nepalankios, įjungiamas pirmasis greitis. Transporto metu vairavimo ratų hidraulinė pavara turi būti išjungta. Priekinio varančiojo tilto keturių pavarų dėžės pirminį velenėlį suka hidraulinis variklis. Pavaros perjungiamos elektros pavara.

Maksimalus važiavimo greitis su ratine važiuokle 30 km h-1. Mūsų šalies sąlygomis kombainas turėtų būti su pusiau vikšrine važiuokle. Ji didesniu plotu remiasi į dirvą, todėl ją mažiau suspaudžia. Tai ypač aktualu vėlų rudenį nuimant pupas arba kukurūzus. Kombaino NH CR 10.90 Revelation pusiau vikšrinės važiuoklės kiekvieną vikšrą keturi atraminiai ratukai spaudžia prie dirvos. Jų amortizacija (Smarttrax™ Terraglide™) yra guminė arba hidraulinė. Kombainas kelyje, varikliui sukantis 1 400 min-1 dažniu, važiuoja net 40 km h-1 greičiu. Perkant kombainą, kompanijos vadybininkas turi klientui nuosekliai paaiškinti naujausios važiuoklės privalumus, nes jų konstrukcija ir kaina sparčiai kinta.

Kabinos pokyčiai

Naujausių kombainų kabina yra erdvesnė, jos tūris 3,7 m3, bendras langų plotas 6,3 m2, triukšmo lygis tik 73 dB. Puiki viso pjaunamosios pločio apžvalga. Gerai veikia kabinos ventiliacija ir kondicionierius. Pagrindinio kompiuterio padėtį kabinoje galima keisti, jo ekrane gali būti rodomi mažesni skirtingos informacijos ekranai. Kombainuose didėja valdomų dalių, kurios įprastai valdomos atskirų jungtukų paspaudimu ar juos stumdant. Naujiems jungtukams daugiaveiksmėje svirtyje (a) ar pultelyje (c) trūksta vietos. Todėl naujausiuose kombainuose vienu jungtuku galima valdyti kelias kombaino dalis.

Ankstesniuose kombainuose daugiaveiksmę svirtį (a – 1) stumdant pirmyn ar atgal, buvo keičiami kombaino važiavimo greitis ir kryptis. Dabar, norint pakeisti kombaino važiavimo greitį, svirties (1) antroje pusėje reikia nuspausti jungtuką 11 (b) ir tik tada svirtį galima pastumti pirmyn ir padidinti važiavimo greitį. Nustojus svirtį stumti pirmyn, ji grįžta į pradinę padėtį. Norint sumažinti važiavimo greitį, nuspaudus jungtuką 11, svirtį galima pastumti atgal. Taip išvengiama atsitiktinio svirties pastūmimo ir, esant įjungtai pavarai, kombaino pajudėjimo.

Jungtukais 2 ir 3 valdoma grūdų iškrovimo sraigės padėtis ir jos pavara. Norint sraigę pasukti, iš pradžių reikia paspausti jungtuką 10, o tada jungtuko 2 kairę pusę. Jungtuko 4 paspaudimu sustabdomas kombaino važiavimas, pjaunamosios ir nuožulniojo transporterio, grūdų iškrovimo sraigės bei grūdų bunkerio dangčių valdymo pavara. Lenktuvų padėtis keičiama jungtuku 6. Nuspaudus jungtuką 10 ir jungtuko 6 kairę pusę, pjaunamosios dalgis bus nustumtas pirmyn, dėl to padidės pjaunamosios dugno plotis. Lenktuvų sukimosi dažnis keičiamas jungtuku 5. Jungtuku 7 įjungiama palydovinė valdymo sistema. Automatinis ražienos aukščio valdymas suaktyvianamas jungtuku 8. Pjaunamosios padėtis valdoma jungtuku 9.

Valdymo pulte (c) yra daug jungtukų. Dalis jų yra ir kituose New Holland kombainuose. Gamykloje nustatomi ir kompiuteryje išsaugomi racionalūs kombaino technologiniai parametrai. Kombainininkas gali juos koreguoti ir atskirai išsaugoti. Jie suaktyvinami jungtuku 14. Ražienos aukščio automatinis valdymas įjungiamas vienu iš 12 jungtukų. Šiaudų pjaustinio paskleidimo tolygumas vėjuotą dieną valdomas jungtukais 15. Vairavimo tilto pavara įjungiama jungtuku 18.

Valdyti naujus kombainus nepaprasta. Kombainų gamintojų atstovų vedami prieš javapjūtę vienos dienos seminarai jau atgyveno. Vadybininkai ir serviso specialistai turi vesti mokymus mažoms grupelėms, o mažiau patyrusiems kombainininkams – individualius. Būtina įsitikinti, kad kombaininkas moka valdyti kompiuterį, patikrinti kombaino darbo kokybę. Kiekvieno kombainininko valdymo įgūdžius reikia patikrinti specialiame poligone, o javapjūtės pradžioje – javų lauke.

Per javapjūtę kombainų darbo sėkmė labiausiai priklauso nuo serviso specialistų kvalifikacijos, turimos įrangos ir pastangų. Jiems per javapjūtę nėra laisvadienių ar normuotų darbo valandų. Ne veltui sakoma, kad per javapjūtę ir akmuo lauke kruta. Prieš javapjūtę serviso specialistai neturi laukti, kol juos pakvies ūkių kombainininkai. Kiekvienas kompanijos parduotas kombainas turi būti jų akiratyje – patikrintas, kaip yra paruoštas darbui.