03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2018/08
Dienpinigių apskaičiavimas, išmokėjimas ir deklaravimas
  • Živilė KUPRIENĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Darbuotojams pasitaiko darbo funkcijas atlikti ne nuolatinėje darbo vietoje, bet ir už jos ribų. Vykstančiam į tarnybinę komandiruotę darbuotojui garantuojama, kad per visą komandiruotės laiką bus paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis, mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos.

Nuo liepos 1 d. įsigaliojo Vyriausybės nutarimas „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (2018 m. balandžio 18 d. Nr. 383), kuriuo pakeista komandiruotės dienpinigių norma Lietuvoje. Dabar ji sudaro 15 eurų už vieną komandiruotės dieną (iki tol buvo 5,70 euro). Dokumento pavadinime nelikus tarnybinių komandiruočių sąvokos, šiuo nutarimu gali vadovautis ne tik biudžetinės įstaigos, privačios įmonės, bet ir ūkininkai, siunčiantys savo darbuotojus į komandiruotes.

Vyriausybė taip pat pakeitė nutarimą „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“, kuris numatė komandiruotės Lietuvoje dienpinigių mažinimą perpus. Taigi už komandiruotės dieną galima mokėti visą dienpinigių normą (15 eurų) net ir tuomet, kai darbuotojas į komandiruotę vyksta vienai dienai (iki šio nutarimo pakeitimo buvo mokama 2,85 euro, t. y. 50 proc. dienpinigių normos, kuri sudarė 5,70 euro). Svarbu atkreipti dėmesį, kad, remiantis Darbo kodeksu, dienpinigiai už 1 dienos komandiruotę Lietuvoje gali būti ir nemokami, bet tai turi būti numatyta darbuotojo darbo sutartyje, kolektyvinėje sutartyje ar įmonės vidaus taisyklėse.

Patvirtintas naujas maksimalių dienpinigių sąrašas, kuriame pakeistos kai kurių valstybių dienpinigių normos.

Kita dienpinigių mokėjimo tvarka

Pagal pakeistą Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą, kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyti dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 proc. Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių. Tai reiškia, kad dienpinigiai, mažesni nei Vyriausybės patvirtinti maksimalūs dydžiai, gali būti mažinami ne daugiau kaip 50 proc., visos mažinimo sąlygos privalo būti aptartos kolektyvinėje ar darbuotojo darbo sutartyje.

Vykstant į užsienio komandiruotę už dieną, kurią išvykstama iš Lietuvos, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal valstybei, į kurią vykstama, nustatytą dydį. Grįžtant iš užsienio komandiruotės už komandiruotės dieną, kurią atvykstama į Lietuvą, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal tai valstybei, iš kurios grįžtama, nustatytą dydį (anksčiau buvo mokama iki 50 proc. dienpinigių, apskaičiuotų pagal tai valstybei nustatytus dydžius).

Vykstant į komandiruotę į kelias valstybes už faktiškai konkrečioje valstybėje išbūtas komandiruotės dienas nuo atvykimo į tą valstybę dienos mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal tai valstybei nustatytą dydį.

Komandiruotės dieną vykstant į kelias valstybes už tą komandiruotės dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis.

Dienpinigių apskaičiavimas

Komandiruočių Lietuvoje kompensacijomis laikomi Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 proc. darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio arba darbo užmokesčio, apskaičiuoto taikant valandinį tarifinį atlygį.

Pavyzdys. Darbuotojo darbo sutartyje nustatytas 550 Eur atlyginimas. Lietuvos dienpinigių suma 330 Eur (22 d. d. x 15 Eur). 50 proc. darbuotojo darbo užmokesčio yra 275 Eur (550 Eur / 2). Apmokestinami dienpinigiai – 55 Eur (330 - 275 Eur).

Komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 proc. darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra mažesnis už minimalią mėnesinę algą, padaugintą iš koeficiento 1,3, arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, padaugintą iš koeficiento 1,3.

Pavyzdys. Darbuotojo darbo sutartyje nustatytas 460 Eur atlyginimas. Užsienio dienpinigių suma 485 Eur. Darbo užmokestis < 520 Eur (MMA x 1,3 koeficiento). 50 proc. darbuotojo darbo užmokesčio sudaro 230 Eur (460 Eur / 2). Apmokestinami dienpinigiai – 255 Eur (485 - 230 Eur).

Išmokėjimas ir deklaravimas

Jeigu kolektyvinėje ar darbo sutartyje ir (arba) valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vidaus teisės aktuose nenustatyta kitaip, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui privalo būti išmokėtas ne mažesnis kaip 50 proc. už komandiruotę apskaičiuotų dienpinigių avansas. Likusi dalis turi būti išmokama grįžus iš komandiruotės, ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.

Metinės deklaracijos GPM312 formos atskirose eilutėse turi būti deklaruojami darbuotojams išmokėti GPM neapmokestinami dienpinigiai, nurodant išmokų kodą 05 (dienpinigiai, išmokėti į komandiruotę išsiųstiems darbuotojams Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka).

GPM apmokestinami dienpinigiai, nuo kurių skaičiuojamas GPM, metinėje GPM312 deklaracijoje turėtų būti deklaruojami kartu su darbo užmokesčiu vienoje eilutėje, nurodant išmokos kodą 01 (su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos).

Individualių įmonių, mažųjų ir ūkinių bendrijų savininkų iš įmonių gauti dienpinigiai metinėje A klasės pajamų deklaracijoje GPM312 nedeklaruojami, nes įmonių savininkams išmokėti dienpinigiai laikomi B klasės pajamomis. Jie turėtų būti deklaruojami FR0471 pažymoje „Gyventojams išmokėtos išmokos, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms“. Šios formos pildymo taisyklės nenustato išimčių individualių įmonių, mažųjų ir ūkinių bendrijų savininkams dėl išmokėtų dienpinigių deklaravimo, net jeigu jie nėra apmokestinami GPM.

Komandiruotės įsakymas

Į užsienio komandiruotę ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui išvykęs darbuotojas privalo kartu su savimi turėti dokumentus, patvirtinančius jo darbo sąlygas ir siuntimą į komandiruotę. Dažniausiai tokio pobūdžio informacija būna nurodyta komandiruotės įsakyme. Tai numatyta Darbo kodekso 107 str. 6 dalyje.

Kai komandiruotės trukmė trumpesnė, Darbo kodeksas nereikalauja vežtis dokumentų, tačiau komandiruotės įsakymo kopiją visuomet darbuotojui patartina turėti, kuri praverstų, jei darbuotoją patikrintų vietos darbo inspekcijos pareigūnai.