23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2017/11
Leidžiami atskaitymai ūkininko ūkyje
 • Vilma ČEREŠKAITĖ, LŽŪKT
 • Mano ūkis

Baigiantis metams žemdirbiai pradeda skaičiuoti savikainas, rengti finansines ataskaitas, ruošiasi deklaruoti pajamas. Kad pajamos būtų teisingai deklaruotos ir teisingai apskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis, svarbu atsižvelgti į visus leistinus atskaitymus.

Ūkininkas, vykdantis individualią veiklą ir iš šios veiklos gaunantis pajamų, turi mokėti gyventojų pajamų mokestį. Kad šis mokestis būtų mažesnis, iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus. Leidžiami atskaitymai – tai per mokestinį laikotarpį patirtos konkrečiai veiklai įprastinės išlaidos, susijusios su faktiškai uždirbtomis individualios veiklos pajamomis.

Kad išlaidas galėtume priskirti leidžiamiems atskaitymams, jos turi atitikti visas išvardytas sąlygas, t. y. būti:

 • susijusios su deklaruojamų pajamų uždirbimu (pvz., ūkininkas 2017 m. prikūlė 1 000 t kviečių ir paskaičiavo, kad vienos tonos grūdų savikaina yra 100 Eur (sėkla, trąšos, degalai sėjai ir derliaus nuėmimui, darbuotojų darbo užmokestis). Išvardytos išlaidos pagrįstos dokumentais. Ūkininkas per 2017 m. pardavė 500 t kviečių ir gavo 80 000 Eur pajamų, o 2018 m. vasarį pardavė 450 t už 76 500 Eur, be to, 50 t pasiliko sėklai. Ūkininkas, deklaruodamas pajamas už 2017 m., deklaruos 80 000 Eur pajamų ir iš jų galės atimti su šių pajamų uždirbimu susijusius leidžiamus atskaitymus, t. y. kviečių savikainą, kuri yra 500 t x 100 Eur = 50 000 Eur. Gyventojų pajamų mokestis apskaičiuojamas: 80 000 – 50 000 = 30 000 Eur x 5 proc.;
 • faktiškai patirtos (išlaidų patyrimas turi būti pagrįstas dokumentais, kurie turi Buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus);
 • įprastinės vykdomai veiklai (pvz., sėkla, trąšos, degalai, pašarai, medikamentai, atsarginės dalys, veikloje naudojamo turto nuoma ir pan.);
 • neribojamos pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 18 straipsnį, be to, išlaidų atskaitymui neturi būti nustatyta kitų specialių taisyklių tvarkos apraše, patvirtintame finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303.

Žuvę pasėliai

Leidžiamiems atskaitymams priskiriami patirti nuostoliai dėl žuvusių pasėlių, bet tik tada, kai pasėliai žuvo dėl gamtos stichijos (sausros, liūčių, vėjo, krušos, šalnų ir kt.). Ūkininkas turi surašyti laisvos formos aktą, kuriame nurodo faktą, kad pasėliai žuvo dėl gamtos stichijos, ir įvertinti padarytos žalos dydį. Jei pasėliai žūva dėl kitų priežasčių, tai bus neleidžiami atskaitymai.

Kritę gyvuliai

Leidžiamiems atskaitymams priskiriama:

 • dėl traumų, ligų ar apsigimimų kritę gyvūnai, kai yra veterinaro pasirašyti aktai ir nurodyti susirgimai, kurie galėjo būti gyvūno kritimo priežastimi;
 • dėl virusinių arba užkrečiamųjų ligų kritę gyvuliai, jeigu ūkininkas turi dokumentus, patvirtinančius virusinės ar užkrečiamosios ligos protrūkio faktą;
 • gyvulinės kilmės žemės ūkio produkcija, kuri yra netinkama realizuoti dėl gyvūnų ligos, taikomo gydymo arba jos realizavimą riboja teisės aktai (bet tik tokiu atveju, jeigu yra veterinaro pasirašyti aktai, kuriuose nurodyti susirgimai, kurie galėjo turėti įtakos pagamintos produkcijos kokybei, arba kiti gyvūnų augintojams privalomi pildyti dokumentai, kuriuose fiksuojamas pagamintos produkcijos nuokrypio nuo nustatytos kokybės faktas).

Draudimo įmokos

Ūkininkas individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams gali priskirti nuo individualios veiklos pajamų mokėtinas valstybinio socialinio (VSD) ir privalomojo sveikatos (PSD) draudimo įmokas tuo mokestiniu laikotarpiu, per kurį uždirbtos pajamos, nuo kurių tos įmokos apskaičiuotos. Deklaruojant pajamas už 2017 m., didžiausia VSD ir PSD įmokų suma, kurią bus galima priskirti leidžiamiems atskaitymams, yra 2 007,91 Eur (5 188,40 x 0,297 = 1 540,95 ir 5 188,40 x 0,09 = 466,96).

Jeigu ūkininkas moka kaupiamąsias pensijų įmokas papildomai pensijos daliai, jos yra neleidžiami atskaitymai. Apie mokėtinų VSD ir PSD įmokų už 2017 metus apskaičiavimą rašoma 2017-08- 24 atnaujintose Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo taisyklėse (Taisyklių 74.2 ir 74.3 papunkčiuose pateikiami VSD, PSD įmokų apskaičiavimo pavyzdžiai, kurie yra aktualūs, nes 2017 m. buvo taikomi skirtingi VSD įmokų tarifai).

Ilgalaikis turtas

Svarbiausias dalykas, kalbant apie ilgalaikį turtą, yra tai, kad jei ūkininkas nori, kad ilgalaikio turto įsigijimo, eksploatavimo ir remonto bei rekonstravimo išlaidos būtų priskirtos leidžiamiems atskaitymams, jis privalo mokesčių administratoriui pateikti formą FR0457. Jeigu forma prieš pradedant turtą naudoti veikloje yra nepateikiama, šių išlaidų leidžiamiems atskaitymams priskirti negalima.

Degalai

Kad leidžiamiems atskaitymams priskirtume patirtas degalų įsigijimo išlaidas, neužtenka pagrįsti fakto, kad degalai buvo pirkti (t. y. turėti įsigijimo dokumentą). Leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik faktiškai nuvažiuotam (siejamam su pajamų uždirbimu) atstumui tenkantį sunaudotų degalų kiekį, neviršijantį norminio kiekio. Ūkininkas pats turi pasitvirtinti automobilių, traktorių ir kitų mašinų degalų sunaudojimo normas ir savo pasirinkta forma fiksuoti, kokį degalų kiekį sunaudojo individualios veiklos tikslais.

Telefoninių pokalbių išlaidos

Telefoninių pokalbių išlaidas leidžiamiems atskaitymams galima priskirti net ir tuo atveju, kai telefonas nėra deklaruotas formoje FR0457. Kad telefoninių pokalbių išlaidos būtų priskirtos leidžiamiems atskaitymams, ūkininkas turi laisvos formos apskaitos dokumente įforminti telefono numerio priskyrimą ir naudojimą individualiai veiklai. Dokumente nurodoma, kiek procentų patirtų telefoninių pokalbių išlaidų yra susijusios su vykdoma individualia veikla ir pagal tai išlaidas priskirti leidžiamiems atskaitymams. Pavyzdžiui, ūkininkas laisvos formos dokumente nurodė, kad veiklai priskiria 50 proc. telefoninių pokalbių išlaidų. Vasario mėnesį gavo PVM sąskaitą faktūrą, kurios suma 80 Eur. Leidžiamiems atskaitymams jis gali priskirti 40 eurų.

Reprezentacinės išlaidos

Ūkininkai, vykdydami individualią veiklą ir siekdami užmegzti naujus verslo ryšius ar pagerinti esamus, patiria reprezentacinių sąnaudų. Pagal GPMĮ 18 str. 2 d. leidžiamiems atskaitymams galima priskirti ne daugiau kaip 50 proc. patirtų reprezentacinių sąnaudų ir šios atskaitomos sąnaudos negali viršyti 2 proc. gyventojo individualios veiklos pajamų (nuo visų gautų individualios veiklos pajamų, neatėmus leidžiamų atskaitymų). Tačiau reikia įrodyti, kad patirtos išlaidos tikrai yra reprezentacinės.

Sąnaudas galima laikyti reprezentacinėmis, kai išlaidos patirtos konkrečių asmenų naudai, siekiant užmegzti naujus verslo ryšius ar pagerinti senus. Kad išlaidas priskirtų šioms sąnaudoms, ūkininkas turi surašyti laisvos formos aktą ir jame smulkiai aprašyti įvykusį renginį (kas dalyvavo, kokiu tikslu buvo rengiamas renginys ir pan., kad galėtų įrodyti, jog išlaidas galima priskirti reprezentacinėms sąnaudoms).

Kiti leidžiami atskaitymai

Leidžiamiems atskaitymams ūkininkas gali priskirti reklamos išlaidas, susijusias su vykdoma individualia veikla, kai jos skirtos informacijai skleisti esamiems ar potencialiems pirkėjams.

Natūralios netekties nuostoliai – tai natūralus žaliavų, produkcijos sumažėjimas dėl jų saugojimo, perpylimo, pakavimo, vežimo, krovimo ir pardavimo, įskaitant nuostolius dėl pirkėjų užmaršumo. Leidžiamiems atskaitymams priskiriama per mokestinį laikotarpį faktiškai patirtų natūralios netekties nuostolių suma, neviršijanti 1 proc. gyventojo mokestinio laikotarpio individualios veiklos pajamų. Jeigu natūralios netekties nuostoliai atsirado dėl šviežių vaisių, uogų, grybų ir daržovių, tuomet taikoma 3 proc. riba.

Prie leidžiamų atskaitymų negalima priskirti:

 • gyvenamųjų pastatų ir patalpų įsigijimo išlaidų;
 • lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų (kurių registracijos liudijime nurodytas klasės ir kėbulo tipo kodas M1);
 • kompiuterinių programų sukūrimo išlaidų;
 • į biudžetą sumokėto PVM (išskyrus atvejį, kai ūkininkas yra ne PVM mokėtojas) ir GPM mokesčio nuo ūkininko uždirbtų pajamų;
 • sumokėtų netesybų, baudų ir delspinigių, taip pat ūkininko padarytos žalos atlyginimo;
 • išlaidų paramai ir dovanoms;
 • neapmokestinamosioms pajamoms tenkančių leidžiamų atskaitymų.