23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2017/06
Žemės informacinės sistemos galimybių lobynas
  • Daiva GUDRITIENĖ, Vilma ŠALKAUSKIENĖ, ASU
  • Mano ūkis

Spręsdami žemės reformos, planavimo, žemės ūkio bei kaimo plėtros problemas, specialistai pasitelkia Žemės informacinę sistemą (ŽIS), kuri leidžia duomenis palyginti, analizuoti. Didelė dalis ŽIS paslaugų viešai prieinamos ūkininkams, verslininkams bei kitiems vartotojams, duomenys teikiami neatlygintinai, bet ne visi apie tai žino.

Lietuva ŽIS plėtojimo srityje neatsilieka nuo kitų ES šalių. Šios sistemos duomenų gavėjais gali būti Lietuvos ir užsienio fiziniai, juridiniai asmenys, užsienio valstybių įstaigos ir organizacijos. Jie gali naudoti erdvinių duomenų rinkinių informaciją, apžvelgti statistinius duomenis, sudaryti bei parsisiųsti įvairius žemėlapius. ŽIS yra patogus teisinių, administracinių ir ekonominių sprendimų priėmimo proceso įrankis. Platus ŽIS taikymas atskleidžia informacijos rinkimo ir paieškos svarbą, siekiant pagerinti sprendimų priėmimo pajėgumus bei kokybę. Geras ŽIS paslaugų žinojimas gali labai praversti daugelio sričių specialistams jų profesinėje ir praktinėje veikloje.

Siekiant išsiaiškinti viešai prieinamų internetinių prieigų populiarumą Lietuvoje, anketavimo būdu buvo apklausta 100 respondentų, kurių didžiąją dalį (79 proc.) sudarė 16–30 metų asmenys, t. y. jauni žmonės, kurie nuolat naudojasi informacinių technologijų pasiekimais ir žino internetinių prieigų su kartografine informacija.

Apklausos dalyviams buvo pateiktos devynios viešos interneto prieigos, kurios teikia informaciją apie saugomas teritorijas, gamtinius išteklius ir su šiais elementais susijusią informaciją.

Paaiškėjo, kad tarp apklaustųjų paklausiausia yra interaktyvi žemėlapių svetainė maps.lt, kuria naudojasi 21 proc. respondentų. Žemės informacinė sistema (zis.lt) atsidūrė trečioje vietoje su kitomis penkiomis internetinėmis prieigomis – jomis naudojasi po dešimtadalį respondentų. Nors dauguma anketos dalyvių buvo gana jauni žmonės, jie stokoja informacijos apie ŽIS ir jos teikiamas galimybes.

ŽIS viešos paslaugos

Žemės informacinė sistema teikia elektronines paslaugas nuotoliniu būdu duomenų gavėjams nemokamai, jos pasiekiamos per ŽIS žemėlapių naršyklę, į kurią galima patekti įrašius interneto paieškos lauke adresą http://zis.lt/ arba http://www.geoportal.lt/map/ ir pridėjus ,,ŽIS paslaugos“. Norėdamas maksimaliai pasinaudoti sistemos galimybėmis, vartotojas, visų pirma, turi apie jas žinoti, antra, mokėti naudotis sistemos įrankiais.

ŽIS įrankių juostoje pateikiami 7 įrankiai, o sluoksnių sąraše stulpeliu išrikiuoti duomenų rinkiniai.

ŽIS įrankių juosta

ŽIS nustatymai. Tai įrankis, kuris sistemoje yra aktyvus, jis leidžia matyti duomenų rinkinių sąrašą, matavimo vienetų bei paieškose vertinamų plotų pasirinkimo eilutes. Srityje ,,Matavimo vienetai“ galima nustatyti ploto ir ilgio matavimo vienetus, o srityje ,,Paieškose vertinami plotai“ nurodomas ploto intervalas minėtais pasirinktais matavimo vienetais, jeigu to reikalauja užduotis.

Skiltyje ,,Sluoksniai“ galima įjungti sluoksnius, kurie rodomi žemėlapių naršyklėje. Aktyvius sluoksnius valdyti ir išjungti galima eilutėje ,,Žemėlapio turinys“ (gali būti išjungiami ir įjungiami sluoksniai bei jų atskiri elementai, prie kiekvieno sluoksnio yra mygtukas, kurį paspaudus galima atlikti daugiau veiksmų su atitinkamu sluoksniu: matyti legendą, nustatyti sluoksnio permatomumą).

Objektų padėties paieška pagal koordinates. Ši paslauga leidžia nusta-tyti erdvinių objektų padėtį pagal x ir y koordinates. Koordinates galima įrašyti ranka paspaudus kairįjį pelės klavišą ties duomenų įvedimo langu. Įrašytos koordinatės žemėlapyje atvaizduojamos taškais, linijomis arba plotais pagal vartotojo pateiktą užklausą, pasirinkus vieną iš braižymo įrankių.

Objektų paieška pagal plotą. Ši paslauga pasirenkama, kai nurodytoje teritorijoje ieškoma erdvinių žemės objektų pagal nurodytą ploto intervalą. Tai labai patogu, kai reikia analizuoti konkrečios savivaldybės ar kadastro vietovės duomenis.

Pateikiamame sąraše nurodomas pageidaujamas erdvinių duomenų rinkinys, kuriame norima atlikti paiešką, pasirenkamas plotinių objektų tipas, kurių paieška bus vykdoma. Taip pat nurodoma norima vieta, t. y. pasirenkama savivaldybė, kadastro vietovė. Paieškos sritis galima nurodyti paspaudus mygtuką ,,Nurodyti teritoriją žemėlapyje“. Paslauga pradedama vykdyti paspaudus mygtuką ,,Ieškoti“. Gautus rezultatus galima atspausdinti bei išsaugoti.

Nurodytų objektų statistika. Nurodytoje teritorijoje atliekama žemės erdvinių duomenų analizė. Paieškos rezultatai atspindi nurodytų objektų statistinius duomenis, pavyzdžiui, bendrą kiekį, plotą, ilgį ir kt. Paslauga prieinama paspaudus mygtuką ,,Nurodytų objektų statistika“. Iš pateikto sąrašo pasirenkamas erdvinių duomenų rinkinys, kuriame norima skaičiuoti statistiką, nurodomas objektų, kurių statistikos skaičiavimas bus atliekamas, tipas. Paslaugos vykdymas pradedamas paspaudus mygtuką ,,Skaičiuoti statistiką“. Rezultatų lange pateikiami paieškos rezultatai. Rodomas statistikai pasirinkto objekto aprašymas, suminis kiekis ir plotas. Yra galimybė matyti grafinę duomenų išraišką. Paspaudus mygtuką ,,Atvaizduoti objektus grafiškai“, sugeneruojamas PDF dokumentas su atitinkamais rezultatais.

Žemėlapių palyginimas. Ši paslauga leidžia palyginti skirtingus žemėlapius dviejuose vienodo dydžio žemėlapių languose. Žemėlapiai lyginami padalijus darbalaukį vertikaliai pusiau. Paslauga patogi norint palyginti skirtingus tos pačios teritorijos duomenis, gali būti naudojama teritorijos apžvalgai ar analizei.

Planų paieška. Paslauga teikiama pagal įvairius kriterijus (administracinę ribą, nurodytą aprėptį, plano pavadinimą), galima ieškoti skenuotų ir geografiškai orientuotų („pririštų“) melioracijos planų arba kamerialinio žemės našumo vertinimo planų. Melioracijos planinė medžiaga gali padėti ūkininkams apžvelgti savo laukų melioracijos rinktuvų ir sausintuvų sistemą, nustatyti prastai veikiančias jų dalis.

Žemės ir miškų nuoma ir pardavimas. Vykdant šią paslaugą nurodytoje teritorijoje atliekama žemės ir miškų nuomos bei pardavimo aukcionuose paskelbtų arba anksčiau skelbtų sklypų paieška. Yra galimybė paiešką atlikti pagal įvairius kriterijus: sklypų paskirties tipą, aukciono tipą, aukciono būseną.

ŽIS rinkiniai

Norint naudotis ŽIS paslaugomis, būtina žinoti pagrindinius erdvinius duomenų rinkinius, kurie pateikiami viešiems vartotojams. Pagrindiniai duomenų rinkiniai sistemoje surikiuoti stulpeliu. Erdvinių žemės duomenų rinkiniai sudaromi 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje.

Jų kartografinį pagrindą sudaro Lietuvos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT ir Georeferencinio pagrindo kadastro duomenys GDR10LT. Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis sudaro erdviniai objektai, susijusieji su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, geodeziniais punktais, aukščiais, vietovardžiais ir t. t. Lietuvos skaitmeninis ortofotografinis žemėlapis apima visą Lietuvos teritoriją, jis sudarytas aerofotografijų pagrindu. Duomenis sudaro 1995–1999 m. nespalvoto rastro bei trys spalvoto rastro duomenų paketai (2005–2006 m., 2009–2010 m. ir 2012–2013 m.). Šiuo metu kuriamas naujas ortofotografinis žemėlapis ir jau pateikiama dalis 2016–2017 metų ortofotografinių žemėlapių.

Teminius erdvinių duomenų apie žemę rinkinius sudaro objektų grafiniai (vektoriniai) duomenys, šių objektų identifikavimo kodai ir aprašomoji informacija, kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Valstybiniai teminiai erdvinių duomenų rinkiniai:

  • Lietuvos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio duomenų rinkinys Dirv_ DR10LT;
  • Lietuvos žemių melioracinės būklės ir užmirkimo duomenų rinkinys Mel_DB10LT;
  • Lietuvos teritorijos apleistų žemių duomenų rinkinys AŽ_DB10LT
  • Lietuvos teritorijos M 1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų rinkinys SŽNS_DB10LT.

Lietuvos teritorijos M 1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų rinkinyje SŽNS_DB10LT saugoma informacija apie objektus, kuriems Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Šiame duomenų rinkinyje žemės naudotojai gali sužinoti, kokios specialiosios žemės naudojimo sąlygos galioja jų naudojamuose sklypuose.

Lietuvos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio duomenų rinkinį Dirv_DR10LT sudaro pagal Lietuvos dirvožemių klasifikaciją ir Lietuvos dirvožemio tipologinių vienetų bendrąjį sistematinį sąrašą susisteminti ir koduoti duomenys apie Lietuvos dirvožemių išsidėstymą, jų fizines ir agrochemines savybes, kitas charakteristikas. Duomenų rinkinio struktūra: dirvožemių tipai, vyraujanti dirvožemio paviršinė granuliometrinė sudėtis pagal Fere, vyraujanti dirvodarinė granuliometrinė sudėtis pagal Fere, dirvožemio našumo balas. Dirvožemio našumo informacija yra suprantama ir naudinga žemės naudotojams.

Lietuvos teritorijos apleistų žemių duomenų rinkinys AŽ_DB10LT, kuriame saugoma informacija apie neprižiūrimas, nenaudojamas arba netinkamas naudoti pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį žemės ūkio naudmenas. Duomenų rinkinys žemės naudotojams naudingas, nes čia jie gali patikrinti, ar jų naudojami sklypai nėra įtraukti į šį rinkinį.

Lietuvos žemių melioracinės būklės ir užmirkimo duomenų rinkinyje Mel_ DB10LT saugoma informacija apie nusausintų (geros ir blogos melioracinės būklės) žemių plotus, nurašytos melioruotos žemės plotus ir nesausintų žemių plotus.

Daug svarbios informacijos pateikiama ir iš kadastrų, registrų ir informacinių sistemų duomenų bazių, pavyzdžiui, Lietuvos saugomų teritorijų valstybės kadastro, Kultūros vertybių registro, Žemės gelmių registro, Valstybinės geologijos informacinės sistemos.

ŽIS informacija naudinga ne tik žemės naudotojams, bet ir asmenims, norintiems įsigyti nuosavybę, t. y. žemės sklypą. Apie sklypą galima sužinoti labai daug vertingos informacijos, pavyzdžiui, ar jis melioruotas, koks žemės našumo balas, kokia dirvožemio granuliometrinė sudėtis, ar sklypas apleistas, kokios specialiosios žemės naudojimo sąlygos jam galioja, ar sklypas nepatenka į saugomas teritorijas ir t. t. Ši informacija gali padėti priimti tinkamą sprendimą, sužinoti aktualią informaciją.

***

Žemės informacinė sistema (ŽIS) – informacijos apie žemę (žemės išteklius) rinkimo, apdorojimo, saugojimo ir platinimo sistema, jos steigimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.

ŽIS keliamas toks tikslas: naudojantis atskiruose teminiuose erdvinių duomenų rinkiniuose sukauptais ir į vieną sistemą susietais erdviniais duomenimis apie žemę, tvarkyti bei teikti gavėjams informaciją apie Lietuvos Respublikos žemės fondą, žemės naudmenų sudėtį, žemės kiekybines ir kokybines savybes, žemės naudojimo sąlygas, kitas žemės naudojimui įtakos turinčias charakteristikas.

ŽIS steigimo pagrindą, paskirtį, pagrindines funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų šaltinius ir saugą, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą reglamentuoja Žemės informacinės sistemos nuostatai.