23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2017/03
Gyventojų pajamų deklaravimas
  • Lina MINKEVIČIENĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Gyventojai iki 2017 m. gegužės 2 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti Metinę pajamų mokesčio deklaraciją - GPM308 formos 03 versiją. Pajamas, gautas 2016 metais, deklaruoti privalo gyventojai, priskirtini vienai iš įstatyme išvardytų kategorijų, tarp jų ūkininkai ir jų partneriai bei gyventojai, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą.

Deklaruoti pajamas privalo gyventojai, gavę pajamų, susijusių su darbo santykiais, kuriems darbovietėje pritaikyto neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) suma yra didesnė už taikytiną metinį NPD. Tokiems gyventojams nustatyta pareiga patiems deklaruoti pajamas, perskaičiuoti ir papildomai sumokėti pajamų mokestį. Taip atsitinka todėl, kad mokestiniu laikotarpiu NPD apskaičiuojamas atsižvelgiant tik į darbo užmokesčio, priedų ir priemokų sumą, o metinis NPD nustatomas įvertinus bendrą pajamų sumą, gyventojo gautą per mokestinį laikotarpį. Į bendrą pajamų sumą įeina pajamos, apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčiu, neįskaitant pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pajamų (išskyrus gautas vykdant laisvųjų profesijų veiklą), netauriųjų metalų laužo pardavimo pajamų, gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo išmokų. Metinis NPD gali sumažėti, jei gyventojas dirba keliose darbovietėse ir gauna atlyginimą, jei padidėja darbo užmokestis, gavo vienkartinių premijų, ligos pašalpų, jei gauna ne tik atlyginimą, bet ir dividendų, autorinį atlyginimą, nuomos pajamų.

Teikti deklaracijas privalo gyventojai, kurie nori pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti pajamų mokesčio dalį.

Kas gali pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis

Gavusieji darbo užmokestį, nuo kurio buvo išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis, tačiau metinis NPD buvo nepritaikytas arba pritaikytas ne visas.

Pavyzdžiui, jei gyventojas dirbo ne visus metus arba buvo pateikęs prašymą netaikyti ar taikyti tik dalį mėnesio NPD, kai jis galėjo būti taikomas visas, jei riboto darbingumo asmenims nebuvo pritaikyti individualūs mėnesio NPD. Metinis NPD netaikomas, jei gyventojo 2016 m. gautų pajamų suma yra 11 259 eurų ar didesnė.

Gavusieji pajamų, apmokestinamų pajamų mokesčiu, bet nepasinaudojusieji metiniu papildomu NPD už auginamus vaikus (įvaikius) iki 18 metų ir vyresnius, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programas.

Abiem tėvams taikytinas 2016 m. metinis papildomas NPD yra 1 440 eurų už kiekvieną vaiką. Jis gali būti pritaikytas abiem tėvams per pusę arba visą metinį NPD prisitaikyti gali vienas iš tėvų, tuo atveju, kai kitas 2016 m. iš viso nėra gavęs apmokestinamų pajamų arba yra gavęs pajamų tik iš veiklos pagal verslo liudijimą, iš individualios veiklos, už dividendus. Pasibaigus 2016 m. metiniu papildomu NPD gali būti mažinamos bet kokios rūšies gyventojo pajamos, kurios apmokestinamos 15 ar 5 proc. pajamų mokesčiu. Šiuo atveju, apskaičiuojant metinį papildomą NPD, į bendrą gautų metinių pajamų sumą neatsižvelgiama.

Gyventojai, kurie patyrė išlaidų, nurodytų Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnyje.

Mokėjo gyvybės draudimo įmokas, jei sutartyje nustatyta, kad gyvybės draudimo išmoka mokama ne tik įvykus draudiminiam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties terminui, mokėjo įmokas į pensijų fondus, jei pensijų kaupimo sutartyje naudos gavėju kaupimo laikotarpio pabaigoje yra nurodytas pats gyventojas, sutuoktinis ar vaikai (įvaikiai), mokėjo už profesinį mokymą ar studijas, kuriuos pabaigus įgyjama pirma kvalifikacija, už pirmas mokslo doktorantūros ir meno aspirantūros studijas, mokėjo palūkanas už vieną iki 2008 m. gruodžio 31 d. paimtą kreditą vienam gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti arba už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą). Gyventojai, sumokėję tokias įmokas, gali susigrąžinti 15 proc., bet bendra visų paminėtų išlaidų suma negali viršyti 25 proc. gyventojo apmokestinamųjų pajamų, kurioms yra taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas, sumos. Pajamų mokesčio permoka gyventojams bus grąžinta iki 2017 m. liepos 31 d., jei jie 2016 m. Metinę pajamų mokesčio deklaraciją pateiks laiku, t. y. iki 2017 m. gegužės 2 dienos.

Deklaruoti pajamas privalo visi ūkininkai, partneriai ir gyventojai, užsiimantys žemės ūkio veikla, jei jie yra Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojai. Pajamas deklaruoti privalo ir PVM mokėtojais nesantys ūkininkai, partneriai ar gyventojai, užsiimantys žemės ūkio veikla, bet gavę pajamų iš užsienio valstybių gyventojų ar įmonių.

Pareiga deklaruoti pajamas taip pat tenka:

  • gyventojams, įregistravusiems individualią veiklą ar turėjusiems verslo liudijimus (deklaruoti privalo ir tuo atveju, jei iš vykdomos veiklos negavo jokių pajamų);
  • privalantiems deklaruoti turtą pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymą;
  • gavusiems pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą;
  • gavusiems kitokių pajamų;
  • galutinai iš Lietuvos išvykstantiems gyventojams.

Sužinoti ar atsiranda prievolė deklaruoti pajamas, sumokėti pajamų mokestį ar susigrąžinti pajamų mokesčio permoką galima VMI informacijos centro telefonu 1882, atvykus į VMI teritorinį padalinį arba prisijungus prie EDS sistemos, kurioje pateikiamos VMI suformuotos preliminarios deklaracijos.