23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2017/01
Lenkijos patirtis ir parama steigti gamintojų organizacijas
  • Jan ŽUKOVSKIS, ASU
  • Mano ūkis

Lietuvoje nėra taisyklių, aiškiai apibrėžiančių, kas ir kokiomis sąlygomis gali pasinaudoti Europos Sąjungos parama gamintojų organizacijų veiklai skatinti. Kaimyninė Lenkija šių organizacijų veiklos skatinimo srityje lenkia mus keliais žingsniais, todėl jos patirtis gali būti labai naudinga.

Daugiau kaip prieš penkiolika metų Lenkijos žemės ūkio ministerija suteikė galimybę kurtis vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų grupėms ir organizacijoms, rėmė ES programų ir nacionalinių fondų lėšomis. Dabar stengiamasi didinti ir kitų žemės ūkio sektoriaus gamintojų organizacijų skaičių ir jų vaidmenį ekonomikoje1.

Lenkijos konsultavimo tarnybos duomenimis, 2013 m. daugiausiai buvo susikūrusių javų ir kitų aliejinių augalų sektoriaus pripažintų gamintojų grupių - 294 grupės, kiaulininkystės sektoriaus - 257, vištininkystės - 225, pienininkystės - 97 grupės.

Dabartiniu finansiniu laikotarpiu paramos teikimą gamintojų telkimuisi reglamentuoja žemės ūkio ministro 2016 m. rugpjūtį patvirtintos gamintojų grupių ir gamintojų organizacijų įsisteigimo pagal Kaimo plėtros 2014-2020 m. programą taisyklės. Jų analizė atskleidžia valstybės prioritetus teikiant paramą savo gamintojams.

Kaimo plėtros programos lėšomis parama teikiama toms gamintojų grupėms, kurias oficialiai yra pripažinusi kompetentinga institucija. Po pripažinimo procedūros toks žemdirbių susivienijimas oficialiai vadinamas „Pripažinta gamintojų grupe."

Paramai gauti būtinas verslo planas, o paramos lėšos mokamos kasmetinėmis fiksuoto dydžio išmokomis ne ilgiau kaip 5-erius metus nuo gamintojų grupės pripažinimo dienos. Parama apskaičiuojama atsižvelgiant į grupės parduotos produkcijos apimtį. Paskutinė išmokos dalis išmokama tik patikrinus, ar verslo planas tinkamai įgyvendintas.

Paramos dydis kiekvienais metais proporcingai mažinamas: nuo 10 proc. gamintojų grupių metinių pardavimo pajamų pirmaisiais metais iki 4 proc. penktaisiais metais, bet negali viršyti 100 tūkst. Eur per metus.

Taisyklėse apibrėžti kriterijai siekiantiesiems gauti paramą. Paramos gali kreiptis penkių ir daugiau fizinių asmenų gamintojų grupė, sudaryta ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 dieną. Nustatyti produktai ir jų grupės, kuriems gaminti ir parduoti gali gauti paramą gamintojų grupė. Taisyklėse prioritetas teikiamas aukštos kokybės produktams, kuriems taikomi tam tikri Europos Sąjungos reikalavimai2, gyvos kiaulės ir kiauliena (šviežia, šaldyta), jaučiai ir jautiena (šviežia ir šaldyta), avys ir ožkos bei jų produktai (vilna, oda, aviena, ožkiena), natūralus medus, bičių produktai, energiniai, techniniai augalai, apyniai. Nėra remiama vištienos ir jos produktų gamyba, gamintojų grupės bei vaisių ir daržovių sektoriuje dirbančios organizacijos.

Parama gamintojų grupėms teikiama eilės tvarka, kurią nustato atsakinga institucija. Taisyklėse aptariami paramos teikimo kriterijai, pagal kuriuos skaičiuojami paraiškų balai, jeigu gamintojų grupė:

  • veikia kaip kooperatinė bendrovė - skiriami 3 balai;
  • suburia gamintojus, gaminančius prioritetinius produktus - 3 balai;
  • jai priklauso 10 narių - 4 balai, o prisijungus kiekvienam paskesniam nariui - papildomai suteikiama 0,2 balo;
  • sudaryta iš gamintojų, kurių bent 50 proc. pagaminamų produktų priklauso kategorijoms, dėl kurių grupė buvo pripažinta, ir kurie savanoriškai apsidraudė - 3 balai (draudimas turi galioti bent 6 mėn. nuo prašymo paramai gauti pateikimo dienos);
  • būstinė įsikūrusi vietovėje, kurioje veikia labai maži ir nekooperuoti ūkiai - nuo 1 iki 3 balų (atsižvelgiant į vietovės būklės statistinį vertinimą);
  • verslo plane numatytos investicijos, kurios padeda siekti kertinių Kaimo plėtros programos tikslų:

         - inovatyvumas (naujų gamybos technologijų, skirtingų nuo, plačiai taikomų aptariamuoju metu, diegimas) - 5 balai, arba

        - investicijos, skirtos sumažinti klimato kaitos poveikį, arba investicijos į aplinkosaugą (naudojant technologijas ir įrangą, kuri padeda sušvelninti neigiamą poveikį aplinkai ir sumažinti naudojamų gamtinių išteklių kiekį, ypač vandens ir energijos) - 5 balai;

  • įdarbina du ir daugiau darbuotojų arba vieną darbuotoją su negalia - suteikiami 2 balai.

Šie vertinimo kriterijai ir balų dydis atspindi Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerijos teikiamus gamintojų rėmimo srities prioritetus.

Dar viena galimybė ES gamintojams pasinaudoti parama stiprinti savo organizacijas numatyta 2013 m. gruodžio 17 d. ES Reglamento Nr. 1308 34 straipsnyje. Pagal jį gamintojų organizacijos veiklai gali būti numatyta parama, neviršijanti 4,1 proc. kiekvienos gamintojų organizacijos arba jų asociacijos parduodamos produkcijos vertės. Ši priemonė taikoma tik vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijoms.

Lietuvoje paskatos menkesnės

Lenkijoje 2014-2020 m. laikotarpiu įsisteigti gamintojų grupėms ir organizacijoms numatyta išleisti 430 mln. eurų, Lietuvoje - 1,8 mln. eurų arba tik 0,09 proc. Lietuvos kaimo plėtros 2014- 2020 m. programos finansinio plano lėšų. Lenkijoje planuojama, kad programos pabaigoje šalyje bus 1 809 gamintojų grupės ir organizacijos, Lietuvoje - vos 4, nes tik tokiam gamintojų grupių skaičiui, jei grupės bus stambios, užteks paramos lėšų. Lenkija gerokai didesnė už Lietuvą pagal teritoriją, jos didesni gamybos mastai, bendrosios žemės ūkio produkcijos apimtys, ūkininkaujančiųjų skaičius, bet ne daugiau kaip 200 kartų, o kaip tik tiek Lenkijos parama gamintojų telkimuisi viršija Lietuvos planus. Mūsų šalyje teikiama parama iš esmės nesudaro prielaidų esminiam žemdirbių organizacijų, pavyzdžiui, kooperatyvų, skaičiui augti. Kartu tai rodo ir nepakankamą politinį žemdirbių kooperacijos svarbos suvokimą. Tai gali būti vienas iš atsakymų į klausimą, kodėl Lietuvos žemdirbiams vis sunkiau atlaikyti Lenkijos žemės ūkio produkcijos gamintojų konkurenciją.

Mūsų šalies Žemės ūkio ministerijos vienas iš uždavinių galėtų būti aktyvesnis žemdirbių bendros veiklos skatinimas, nustačius aiškias rėmimo taisykles ir kriterijus, pagal kuriuos gali būti teikiama parama kurtis žemės ūkio gamintojų organizacijoms. Svarbu įvardyti, kokios organizacijos ir pagal kokius kriterijus būtų remiamos, kaip jos galėtų panaudoti paramą, numatyti organizacijų veiklos tęstinumo saugiklius. Kartu būtina neapsunkinti žemdirbių ir jų organizacijų biurokratiniais reikalavimais, kurie prisideda prie žemdirbių konkurencingumo mažinimo ir Lietuvos atsilikimo netgi nuo artimiausių kaimynų.

1 Teikiant paramą vadovaujamasi 2013 m. gruodžio 17 d. ES Reglamentu Nr. 1305, kuris suteikia galimybę pasinaudoti Europos Sąjungos parama skatinti gamintojų organizacijų veiklą (toliau - Reglamentas)

 

2 Reglamento 16 straipsnis