03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2016/03
Kokią apskaitą pasirinkti – supaprastintą ar dvejybinę?
  • Lina MINKEVIČIENĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) pradžia ėmė steigtis nauji ūkininkų ūkiai, daugėja ūkių, norinčių pasinaudoti paramos priemonėmis. Pradėjus vykdyti ekonominę veiklą, atsiranda būtinybė tvarkyti buhalterinę apskaitą ir tuomet natūraliai kyla klausimas, o kurią apskaitos sistemą pasirinkti?

Apskaitos sistemos yra dviejų rūšių: supaprastinta ir dvejybinė. Dvejybinis įrašas - tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo būdas, kai kiekvienos ūkinės operacijos arba kiekvieno ūkinio įvykio vertė įrašoma į sąskaitos (sąskaitų) debetą, o jai lygi suma - į kitos sąskaitos (sąskaitų) kreditą. Supaprastinta apskaita - tai apskaita, tvarkoma darant paprastąjį įrašą, kai ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami netaikant dvejybinio įrašo.

Žemės uūio veiklą vykdančių ūkininkų ūkių apskaitos tvarką reglamentuoja Vyriausybės 1999 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1333 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo". Nauja šio aprašo redakcija, patvirtinta 2015 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1101, įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d. Apraše nurodyta, kad buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti ūkininko ūkį įregistravę ūkininkai ir gyventojai, įregistravę žemės ūkio valdą ir kurie:

  • verčiasi individualia žemės ūkio veikla;
  • gauna ar pretenduoja gauti valstybės ir (ar) ES paramos fondų paramą, jei šios paramos teikimą reglamentuojantys teisės aktai nustato pareigą tvarkyti buhalterinę apskaitą ir (ar) sudaryti finansines ataskaitas;
  • yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai.

Apraše nustatyta, kad ūkininkai ir gyventojai gali patys pasirinkti buhalterinės apskaitos tvarkymo būdą - dvejybinę ar supaprastintą apskaitos sistemą. Jie turi vadovautis Buhalterinės apskaitos įstatymu ir šiuo aprašu. Be to, tvarkant apskaitą, galima vadovautis ir Žemės ūkio ministro patvirtintomis rekomendacijomis, nustatančiomis ūkininkų ūkių ir gyventojų veiklos buhalterinę apskaitą.

Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi nutarimo Nr. 1333 nuostatomis, paruošė buhalterinės apskaitos tvarkymo rekomendacijas supaprastinta apskaitos sistema (2005 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. 3D-266 ir pakeitimas 2014 m. spalio 10 d. Nr. 3D-725) ir dvejybine apskaitos sistema (2006 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 3D-491).

Tvarkant apskaitą supaprastinta apskaitos sistema pildomas Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų ir pardavimų apskaitos žurnalas. Pats žurnalo pavadinimas atskleidžia, kad jame registruojami tik pirkimo, pardavimo dokumentai bei grynųjų pinigų ir lėšų banko sąskaitose operacijos. Šio žurnalo duomenų PVM deklaracijai užpildyti pakanka, bet, pavyzdžiui, apskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį jau bus reikalingi papildomi žiniaraščiai. Todėl rekomendacijose supaprastintai apskaitai tvarkyti yra pateikti ir kiti žiniaraščiai (ilgalaikio turto, medžiagų ir produkcijos, gyvulių, atsiskaitymų ir kt.), kuriuos sudarius bus galima gauti finansines ataskaitas: balansą, pelno ir nuostolių ataskaitą ir pinigų srautų ataskaitą. Taigi supaprastintos apskaitos tvarkymas - tai ne tik Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų ir pardavimų apskaitos žurnalo užpildymas. Tačiau supaprastinta apskaitos sistema nėra tokia informatyvi kaip dvejybinė apskaitos sistema, nepritaikyta duomenų sisteminimui. Ją rekomenduojama pasirinkti nedideliems ūkiams ir gyventojams, kurie yra ne PVM mokėtojai, neturintiems samdomų darbuotojų, neplanuojantiems naudotis investicine parama.

Dvejybinė apskaitos sistema daug informatyvesnė, kaupiama detalesnių duomenų, kuriuos galima sisteminti, naudoti ekonominiams rodikliams paskaičiuoti. Tvarkant apskaitą dvejybine sistema, suskaičiuojama auginamos produkcijos savikaina, kas mėnesį gaunama informacija apie skolų būklę, pirktų atsargų ir produkcijos likučius ir pan., gaunamos reikalingos formos ir deklaracijos atsiskaityti su VMI ir SODRA bei visos finansinės atskaitomybės ataskaitos. Todėl dvejybinę apskaitą pirmiausia turėtų rinktis tie ūkininkai, kurie nori turėti detalią informaciją apie ūkyje vykstančius ir jo veiklai darančius įtaką procesus; norintys gautus finansinius rezultatus analizuoti, palyginti su ankstesnių metų rezultatais; visos šitos informacijos pagalba priimti atitinkamus ūkio valdymo sprendimus. Dvejybinę apskaitą turėtų tvarkyti ūkiai PVM mokėtojai, ketinantys kreiptis į kredito įstaigas, pageidaujantys pasinaudoti valstybės ar ES fondų parama.

Buhalterinę apskaitą gali tvarkyti pats ūkininkas, jo partneriai, vyriausiasis buhalteris (buhalteris), pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.

***

Buhalterinė apskaita - ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str.