03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/10
Ūkio apskaita
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Spalio 6, 13, 20-oji – ribinės dienos sumokėti PVM avansinę įmoką. PVM avansines įmokas moka PVM mokėtojai, kurių pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų – jeigu jų vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių iš eilės einančių mėnesių laikotarpį buvo didesnė kaip 200 tūkst. litų. Avansinės PVM įmokos dydis lygus 1/3 į biudžetą mokėtinos PVM sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota paskutinėse 3 pateiktose PVM deklaracijose, vidurkio. Įmokų kodas 3641 – ūkininkų avansu mokamas PVM.

Iki spalio 15 d. būtina pateikti socialinio draudimo įmokų finansines ataskaitas ir informaciją apie kiekvieno apdraustojo 2008 m. III ketvirtį apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir socialinio draudimo įmokų sumas; sumokėti už rugsėjo mėnesį apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Spalio 15-oji yra paskutinė diena, kai ūkininkai, išmokėję darbuotojams išmokas, priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui turi pateikti užpildytą rugsėjo mėnesio Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formą ir jos priedus.

Mokestį išskaičiuojantys asmenys, nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų iki spalio 15 d., išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki spalio 15 d. Nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų po spalio mėn. 15 d., išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki spalio 31 d. Įmokų kodas 1311 – gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų.

PVM mokėtojai iki spalio 27 d. turi pateikti 2008 m. rugsėjo mėnesio (jeigu mokestinis laikotarpis – mėnuo) PVM deklaracijos FR0600 formą ir sumokėti pridėtinės vertės mokestį už rugsėjo mėnesį.

Iki spalio 27 d. pateikiama PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaita, jeigu atsirado prievolė mokėti PVM. Įmokų kodas 3441 – ūkininkų PVM.

Iki spalio 27d. pateikiama Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares 2008 m. III ketvirčio ataskaita.

Iki spalio 31 d. ūkininkai bei žemės naudotojai (3 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius ūkio partnerius turi sumokėti po 3,5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 28 Lt (800 Lt x 3,5 %). Įmokų kodai: 1841 – ūkininkų; 1851 – ūkininkų už partnerius (pilnamečius ūkio narius), dirbančius ūkyje; 1881 – žemės naudotojų.

Asmeninio ūkio naudotojai (iki 3 ha žemės ūkio naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius šeimos narius turi sumokėti po 1,5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 12 Lt (800 Lt x 1,5 %). Įmokų kodai: 1861 – asmeninių ūkių naudotojai; 1871 – asmeninių ūkių naudotojų už ūkyje dirbančius pilnamečius šeimos narius.

PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklių pakeitimai

PVM sąskaitų faktūrų registrus privalo tvarkyti apmokestinamieji asmenys, PVM mokėtojai. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo VMI viršininko 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. VA-34, kuriame išaiškinti kai kurie registrų tvarkymo aspektai, atlikti techninio pobūdžio pakeitimai ir kt.

Pagrindiniai taisyklių pakeitimai ir papildymai:

1.    Siekiant supaprastinti PVM mokėtojų prievoles, PVM mokėtojai, pirkėjai, neprivalės Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre registruoti tų PVM sąskaitų faktūrų, kurios turi būti registruojamos Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnale. Vadinasi, šiame registre PVM sąskaitų faktūrų gali neregistruoti PVM mokėtojai, pagal PVM įstatymo nuostatas apskaičiuojantys įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM, norintys ir turintys teisę šį PVM įtraukti į PVM atskaitą (pvz., už iš Europos Sąjungos valstybės narės įsigytas prekes ir kt.).

2.    Teikiant Registrų duomenis mokesčio administratoriui pagal jo nurodymą, formos FR0671 ir FR0672 turės būti pateiktos ir už tuos laikotarpius, kuriais PVM sąskaitos faktūros nebuvo išrašytos ar nebuvo gautos.

3.    Taisyklėse išaiškinta, kaip į registrą įtraukti bendras PVM sąskaitas faktūras, išrašytas jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiančių apmokestinamųjų asmenų, bei jiems išrašytas bei gautas tokių asmenų bendras PVM sąskaitas faktūras.

4.    PVM mokėtojai, prekių (paslaugų) tiekėjai, kai pagal PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalį prievolė išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM už apmokestinamojo asmens tiekiamas prekes ir paslaugas pereina šių prekių pirkėjams (pvz., už parduotą medieną, juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą ir kt.), FR0672 formos 16 laukelyje tiekėjai turi nurodyti PVM sumą, kurią išskaito ir sumoka pirkėjai.

5.    Būtina atkreipti dėmesį, kad FR0671 forma „Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys“ ir FR0672 forma „Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys“ yra papildytos naujais laukeliais.

Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti visas apmokestinamojo asmens per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras. Vadinasi, gautos PVM sąskaitos faktūros turi būti registruojamos tada, kai jos yra gautos, ir atgal (į praėjusį mokestinį laikotarpį) negrįžtama.

„Mano ūkis“