03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2005/03
Šiaurės šalys remia ūkininkus
  • Rimas MAGYLA, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Stambūs gyvulininkystės ūkiai šiuo metu susiduria su rimta problema, kaip tvarkyti mėšlą ūkyje. Anksčiau tokia, atrodytų, įprasta ūkinė veikla kaip mėšlo tvarkymas pamažu tampa vis svarbesnė, galinti netolimoje ateityje daryti įtaką visam ūkio vystymuisi.

Pagal ES Nitratų direktyvos įgyvendinimo planą iki 2007 m. pabaigos mėšlides turi įsirengti ūkiai, laikantys 300 sąlyginių gyvulių vienetų (SGV). Iki 2011 m. pabaigos mėšlides turės įsirengti ir ūkiai, turintys 10 bei daugiau SGV. Taigi šešerių metų laikotarpiu praktiškai visiems gyvulininkystės ūkiams vienas pagrindinių uždavinių bus išspręsti mėšlo kaupimo, laikymo, paskleidimo problemas ūkyje. Pagalvoti yra apie ką: kokią mėšlo tvarkymo sistemą pasirinkti, o svarbiausia – iš kur gauti lėšų mėšlidėms statyti.

ES parama

Visi žemdirbiai tikisi ūkininkauti ir ateityje, tačiau konkurencijos sąlygomis ne visi ūkiai yra ekonomiškai gyvybingi. Ekonomiškai stiprūs ūkiai gali pasinaudoti parama pagal Bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“. Mažesni ūkiai, norintys susitvarkyti mėšlides ir atitikti ES nitratų bei pieno direktyvos reikalavimus, gali pasinaudoti Kaimo plėtros plano (KPP) programa „ES standartų laikymasis“. Pagal šią programą ūkininkas gali tikėtis gauti maksimalią 75 tūkst. EUR (258,8 tūkst. Lt) paramą per 3 metus. Tačiau norimoms investicijoms vien paramos gali ir neužtekti. Reikiamos talpos mėšlidei įrengti gali prisireikti ir savų ar skolintų lėšų, kurios susijusios su didesnėmis ar mažesnėmis palūkanomis.

Kitas finansinis šaltinis

Šiaurės šalių aplinkosauginis finansinis bankas (NEFCO) nėra paprastas komercinis bankas. Viena šio banko veiklos sričių – aplinkosauginių technologijų įgyvendinimo rėmimas. Skandinavijos šalių vyriausybės skiria NEFCO dalį lėšų iš savo biudžeto aplinkosaugos investicijoms Baltijos jūros regione įgyvendinti. 2004 metais NEFCO pirmą kartą nusprendė teikti paskolas žemės ūkio subjektams.

Šiaurės šalių finansinio banko veikla žemės ūkio srityje Lietuvoje vyksta Pasaulio banko vykdomo Baltijos jūros regioninio projekto (BSRP – Baltic Sea Regional Project) dėka. Pasaulio bankas bendradarbiauja su NEFCO, Helsinkio komisija (HELCOM) bei Baltijos šalių žemės ūkio konsultavimo tarnybomis ir siekia, kad lėšos būtų panaudotos taršai žemės ūkyje mažinti. Didžiausias taršos pavojus kyla dėl netinkamo mėšlo laikymo, todėl ir buvo numatyta remti mėšlidžių statybą bei mėšlo tvarkymo įrenginių diegimą.

BSRP projektas

Baltijos jūros regioninio projekto (BSRP) trukmė planuojama iki 2006 metų. Tai daugiakomponentinis projektas, kuriame paskolos žemės ūkiui – tai tik viena iš projekto veiklos sričių. Projekto veikla apima tris pagrindinius komponentus – Žemės, Pajūrio zonos bei Jūrinį komponentą. Todėl projekto tikslus įgyvendina daugelis organizacijų. Be minėtų Pasaulio banko, NEFCO, HELCOM projekte dalyvauja Baltijos jūros išteklių organizacija (ICES), Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas (SLU). Projekto veikla apima Lietuvą, Latviją, Estiją bei Rusijos federacijos Kaliningrado teritoriją. Jūrinio bei Pajūrio zonos komponentų veikloje be minėtų valstybių dalyvauja Suomija, Norvegija bei Švedija.

Be paramos žemės ūkiui BSRP projektas siekia Projekte dalyvaujančiose šalyse sukurti vandens šaltinių kokybės stebėjimo sistemą, leidžiančią modeliuoti taršos kitimą, priklausomai nuo ūkinės veiklos intensyvumo. Taip pat siekiama sukurti vieningą Baltijos jūros išteklių stebėjimo sistemą, pagal kurią būtų galima reguliuoti jūros išteklių tinkamą naudojimą.

Šiame projekte dalyvauja ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba siekdama, kad Pasaulio banko ir NEFCO paskolomis pasinaudotų Lietuvos ūkininkai, investuojantys į mėšlo tvarkymo įrangą bei kitą techniką.

Finansavimas

NEFCO suteikia paskolas ūkiams, norintiems įsirengti mėšlo tvarkymo sistemą ir pagerinti ūkio aplinkosaugos būklę. Jeigu ūkis investuoja į mėšlidę, jis gali tikėtis paskolos ir kitai žemės ūkio technikai: pašarų ruošimo, žemės dirbimo mašinoms, traktoriams, tvarto įrangai, mėšlo šalinimo įrangai ir kitai įrangai ar technikai. Minimalus paskolos dydis – 20 tūkst. (69 056 tūkst. Lt), maksimalus – 200 tūkst. eurų (690 560 tūkst. Lt). Paskolos suteikimo trukmė – iki 10 metų, palūkanos – 3,5 proc.

Projekto iniciatorius Pasaulio bankas ūkiams, statantiems mėšlides ir pasinaudojusiems NEFCO paskola, gali skirti negrąžinamas dotacijas (grantus). Dotacijos gali būti skiriamos tuomet, jei paskolos gavėjui dėl ekonominių priežasčių sunkiau grąžinti paskolą arba jei ūkiui kyla problemų, griaunant senas, nenaudojamas mėšlides ir sutvarkant vietovę. Negrąžinamos dotacijos dydis gali siekti iki 20 tūkst. eurų.

NEFCO paskolos teikimo sąlygos ūkininkams yra palankios vien dėl to, kad joks Lietuvos bankas netarpininkauja ją suteikiant. Jei ūkininkas nori įsigyti techniką, pinigai iš NEFCO tiesiogiai pervedami firmai, iš kurios ji perkama. Statant mėšlidę, pinigai pervedami dalimis. Patvirtinus statybų projektą, pirminė finansų dalis pervedama firmai, atliekančiai darbus. Ūkininkams, besinaudojantiems paskola, reikia įnešti 10 proc. savų lėšų nuo projekto vertės.

NEFCO paskolų politika gana lanksti – iš pradžių NEFCO ketino skirti paskolas tik mėšlo tvarkymo įrangai, tačiau greitai įsitikino, kad investicijas ūkininkai planuoja kompleksiškai, todėl pradėjo teikti paskolas ir kitai žemės ūkio technikai.

Dar vienas NEFCO kreditų pliusas tas, kad jais galima pasinaudoti, prašant ES paramos. Ūkininkai, kuriems jau skirti NEFCO kreditai, kartu ketina pasinaudoti ir Europos Sąjungos parama. Paskolų gali tikėtis ir kooperatyvai arba agroserviso paslaugas teikiančios įmonės mėšlo iškratymo ar srutų laistymo įrangai įsigyti.

Paskolos kriterijai

Gyvulininkystės ūkiai, ketinantys statyti mėšlides ir planuojantys laikytis aplinkosaugos reikalavimų, gali tikėtis paskolos iš NEFCO. Būtina sąlyga – ūkis turi atitikti ekonominio gyvybingumo rodiklius. Prašant paskolos, reikia laikytis tam tikrų aplinkosauginių įsipareigojimų. Turi būti įvertinta dabartinė ūkio būklė ir numatyta, kaip bus įgyvendinamos aplinkosaugos rekomendacijos, kad ateityje ūkio veikla nekeltų grėsmės aplinkai.

Kursai ūkininkams

Prieš paduodami paraišką NEFCO kreditams gauti, ūkininkai turi dalyvauti Aplinkosaugos tvarkymo kursuose, kuriuos rengia Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Tai yra lyg ir pirminis paskolos gavimo etapas, nes lėšų teikėjams svarbu, kad ūkininkai būtų suinteresuoti laikytis tinkamos aplinkos apsaugos žemės ūkyje. Kursai vyksta 5 dienas, o tarp jų – kelių dienų pertrauka namų darbams atlikti. Sąlyginių gyvulių savo ūkyje skaičiavimas, reikiamos mėšlidės talpos įvertinimas, ekonominių ūkio rodiklių skaičiavimai – dalis namų darbų, kuriuos ūkininkai turi atlikti patys.

Kursų lankytojams rengiama išvyka po ūkius, kuriuose jau yra įrengtos skirtingų firmų mėšlidės. Pamatę įrengtas mėšlides, ūkininkai lengviau apsisprendžia, kokios firmos mėšlidę geriau pasirinkti. Apie tai yra galimybė pasikalbėti ir su firmų, statančių mėšlides, atstovais.

Kursai prieinami visiems ūkininkams, o jų metu išsiaiškinama, ar ūkių ekonominiai gyvybingumo rodikliai yra tinkami, ar visi dalyviai tikrai galės gauti lengvatinių paskolų iš NEFCO.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 2004 m. jau du kartus surengė Aplinksauginio ūkio planavimo kursus, kuriuose baigimo pažymėjimus gavo 27 ūkininkai. Paskutinį kartą kursai ūkininkams vyko gruodžio-sausio mėnesiais Kupiškyje, kuriuose kursų baigimo pažymėjimus gavo 17 ūkininkų. Tad jie turi galimybių gauti NEFCO paskolas ir Pasaulio banko subsidijas.