23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2004/06
Gyventojų turto deklaravimas
 • Dr. Astrida SLAVICKIENĖ
 • Mano ūkis

Nuo 2003 m. gruodžio 18 d. įsigaliojo LR gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo nauja redakcija - Lietuvos Respublikos Gyventojų turto deklaravimo įstatymas (Žin., 2003, Nr. Nr. 123-5583).

Nuo 2004 m. sausio 1 d. nustojo galioti Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl brangų turtą įsigijusių arba įsigyjančių LR gyventojų pajamų deklaravimo (Žin., 1993, Nr. 70-1304). Jį pakeitė Lietuvos Respublikos vienkartinis gyventojų turto deklaravimo įstatymas (Žin., 2003, Nr.123-5582).

Lietuvos Respublikos Gyventojų turto deklaravimo įstatymas

Pagal šį įstatymą turtą ir pajamas deklaruoja politikai, valstybės tarnautojai, kandidatai į Seimą ir Europos Parlamentą, kiti aukšti valstybės pareigūnai ir jų šeimos nariai bei gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą (ir jų šeimos nariai) ar valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.

Aukšti valstybės pareigūnai ir jų šeimos nariai privalo deklaruoti šį turtą:

 • nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtus statyti statinius;
 • kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija; 
 • pinigines lėšas, turimas bankuose ir kitose kredito įstaigose bei kitur, jeigu jų bendra suma viršija 2 000 litų; 
 • pasiskolintas ir negrąžintas pinigines lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 2 000 litų; 
 • paskolintas ir nesusigrąžintas pinigines lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 2 000 litų; 
 • meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršija 2 000 litų; 
 • vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršija 2 000 litų.

Jie privalo deklaruoti ir per metus gautas pajamas. Šie asmenys turtą (turėtą gruodžio 31 d.) ir pajamas privalo deklaruoti kiekvienais metais – už praeitus metus iki kitų metų gegužės 1 d.

Kaip turtą deklaruoja remtini asmenys

Kitokia deklaravimo tvarka galioja asmenims, kurie turi deklaruoti turtą ir pajamas kaip norintys gauti piniginę socialinę paramą ar valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. LR valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas įsigaliojo 2001 m. sausio 1 d. (Valstybės žinios, 2000, Nr. VIII-1591). Nuo 2004 metų sausio 1 d. įsigaliojo LR piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas (plačiau apie tai skaitykite žurnale „Mano ūkis“ Nr. 3, p. 58).

Lietuvos Respublikos vienkartinis gyventojų turto deklaravimo įstatymas

Visi kiti gyventojai, kurie nėra aukšti valstybės pareigūnai ar remtini asmenys (ar jų šeimos nariai), savo turtą turi deklaruoti pagal LR vienkartinį gyventojų turto deklaravimo įstatymą iki 2005 metų gegužės 1 d. Vienkartiniu turto deklaravimu valstybė nori sukaupti informaciją apie gyventojų turimą neregistruotą turtą. Deklaracijas piliečiai galės pateikti įvairiais būdais: atnešti į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ir įmesti į specialią dėžę, atsiųsti registruotu laišku, ateityje - ir elektroniniu laišku.

Savo turtą gyventojai privalo deklaruoti tokiais atvejais:

 • jei turi piniginių lėšų bankuose ir kitose kredito įstaigose ir bet kur kitur, jei jų bendra suma viršija 50 000 litų; 
 • jeigu yra pasiskolinę ir negrąžinę piniginių lėšų, kurių suma daugiau negu 2 000 litų; 
 • jeigu yra paskolinę ir nesusigrąžinę piniginių lėšų, kurių suma daugiau negu 2 000 litų; 
 • jeigu turi vertybinių popierių (akcijų obligacijų, vekselių), kurių bendra vertė viršija 2 000 litų; 
 • jeigu turi nebaigtą statyti statinį bei kitą nekilnojamąjį daiktą (žemės sklypą, statinį, butą daugiabučiame name, patalpą), kurio nuosavybės teisės nėra įregistruotos nekilnojamojo turto registre, jeigu užsienio valstybėse turi nekilnojamąjį daiktą (kaip jis apibrėžtas Civiliniame kodekse) arba kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija; 
 • jeigu turi meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, kurių vieneto vertė viršija 10 000 litų; 
 • turi kito, nuolatinio Lietuvos gyventojo nuomone, vertingo turto (antikvarinių vertybių, brangių baldų ir pan.).

Nereikia deklaruoti tokio turto: 

 • Lietuvoje turėtas ir Nekilnojamojo turto registre iki 2003 12 31 įregistruotas nekilnojamasis turtas; 
 • Lietuvoje turėtas (deklaravimo pagrindas 2003 12 31 turėtas turtas) kilnojamasis turtas, tiek įregistruotas, tiek neįregistruotas atitinkamuose registruose (pvz., neturi būti deklaruojami Lietuvoje turėti automobiliai, traktoriai, motociklai, ginklai). (Toks turtas ir taip jau yra registruotas ir valstybė apie jį žino – autorės pastaba); 
 • tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse 2003 12 31 turėtos 50 tūkst. litų ir mažesnės piniginės lėšos, turėti meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai ir taurieji metalai, kurių vieneto vertė yra 10 tūkst. litų ir mažesnė, turėti vertybiniai popieriai, kurių bendra vertė yra 2 000 Lt ir mažesnė, pasiskolintos ar paskolintos ir iki 2003 12 31 negrąžintos 2 000 Lt ir mažesnės piniginių lėšų sumos.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas nustatyta tvarka turto nedeklaruoja, tuomet jis negali šiuo turtu, kaip šaltiniu, pagrįsti kito turto įsigijimo. Vietos mokesčio administratorius turi teisę duoti gyventojui nurodymą (jį privaloma vykdyti) pagrįsti deklaruoto turto įsigijimo šaltinius (išskyrus turtą, kurio įsigijimo šaltinius nuolatinis Lietuvos gyventojas jau buvo pagrindęs, deklaruodamas šį turtą pagal kitus teisės aktus). Deklaruoto turto įsigijimo šaltiniai, vietos mokesčio administratoriui pareikalavus, turi būti pagrindžiami įstatymų sandorius patvirtinančiais dokumentais, kitais juridinę galią turinčiais dokumentais arba trečiųjų asmenų rašytiniais patvirtinimais. Sandorius patvirtinančiuose dokumentuose, kituose juridinę galią turinčiuose dokumentuose arba trečiųjų asmenų rašytiniuose patvirtinimuose turi būti nurodyti duomenys, leidžiantys nustatyti lėšas išmokėjusio asmens tapatybę. Pagal Vienkartinį gyventojų turto deklaravimo įstatymą turtą turės deklaruoti tie gyventojai, kurie turi jokiuose registruose neįrašyto turto. Turtas, turėtas iki 2003 12 31 d., deklaruojamas tik vieną kartą. Kasmetines turto deklaracijas reikės pateikti tik nedidelei gyventojų daliai – politikams, aukštiems valdininkams ir pan. Taigi vieną kartą per metus pateikę pajamų mokesčio deklaracijas, gyventojai jau nebeturės kreiptis į mokesčių inspekciją, įsigydami brangų turtą, neprivalės deklaruoti to turto įsigijimo pajamų, jiems nebereikės pateikti pažymų, kad buvo deklaruotos brangaus turto įsigijimo pajamos, kai gyventojai registruos savo turtą Registro įmonėje.