Basf 2024 04 09 A1 Basf 2024 04 09 m1
Mano Ūkis 2003/10
Naujienos cukrinių runkelių augintojams
  • Jurga Zaleckienė
  • Mano ūkis

Jau an­tri me­tai Lie­tu­vo­je vyks­ta ben­ddras „Ke­mi­ra GrowHow“ ir „Da­nis­co Su­gar“ pro­jek­tas, ku­rio tikslas – iš­ana­li­zuo­ti, ko­kie fak­to­riai au­gi­nant cuk­ri­nius run­ke­lius tu­ri di­džiau­sią įta­ką ne tik der­liaus dy­džiui, bet ypač šak­nia­vai­sių ko­ky­bi­niams pa­ra­met­rams.

 

Iš tri­jų šim­tų cuk­ri­nių run­ke­lių au­gin­to­jų ren­ka­mi vi­si duo­me­nys, su­si­ję su cuk­ri­nių run­ke­lių au­gi­ni­mu (dir­vos sa­vy­bės, trę­ši­mas, che­mi­nė ap­sau­ga, me­te­oro­lo­gi­nės są­ly­gos ir pan.), fik­suo­ja­mas der­liaus dy­dis ir šak­nia­vai­sių ko­ky­bi­niai pa­ra­met­rai. Vė­liau vi­si šie duo­me­nys bus ana­li­zuo­ja­mi ESPOO ty­ri­mų cen­tre Suo­mi­jo­je. Ti­ki­ma­si, kad šios ana­li­zės pa­dės pa­tiks­lin­ti esa­mas ar­ba pa­reng­ti nau­jas au­gi­ni­mo re­ko­men­da­ci­jas.

 

Kiek­vie­noje „Da­nis­co Su­gar“ cuk­raus fab­ri­ko zo­no­je bu­vo at­rink­ta po vie­ną au­gin­to­ją, ku­rie da­ly­vau­ja sa­vo­tiš­ka­me eks­pe­ri­men­te: da­lį cuk­ri­nių run­ke­lių jie au­gi­na tra­di­ciš­kai, da­lį - pa­gal pa­žan­giau­sias „Da­nis­co Su­gar“ bei „Ke­mi­ra GrowHow“ pa­teik­tas re­ko­men­da­ci­jas. Pa­si­rink­ti to­kie au­gin­to­jai, ku­rie ir pa­tys no­rė­jo iš­ban­dy­ti, kuo jų tra­di­ci­nė tech­no­lo­gi­ja ski­ria­si nuo nau­jai siū­lo­mos. Ša­kių ra­jo­no ūki­nin­kas Be­nius Moc­ke­liū­nas – vie­nas iš pro­jek­to da­ly­vių. Jo lau­kuo­se su­reng­tos lau­ko die­nos da­ly­viai ga­lė­jo pa­ly­gin­ti pa­gal skir­tin­gas tech­no­lo­gi­jas au­gi­na­mus cuk­ri­nių run­ke­lių pa­sė­lius. „Vi­zu­a­liai skir­tu­mas ne­la­bai ryš­kus, - pri­pa­ži­no „Ke­mi­ra GrowHow“ pro­duk­tų va­dy­bi­nin­kas Eval­das Ur­bai­tis. – Bet šak­nia­vai­sių ko­ky­bė – cuk­rin­gu­mas, cuk­raus iš­ei­ga bei ami­no azo­to kie­kis – tu­rė­tų ge­ro­kai skir­tis“.

 

Ben­dro­vės „Da­nis­co Su­gar“ plėt­ros di­rek­to­rius Bru­nas Klau­se­nas (Bru­un Clau­sen) ga­ran­ta­vo au­gin­to­jams, kad iki 2006 m. pa­dė­tis Lie­tu­vos cuk­raus rin­ko­je, kaip ir vi­so­se ES ša­ly­se, iš­liks sta­bi­li. Vė­liau, de­ja, ti­kė­ti­na, kad cuk­raus kai­na su­ma­žės, nes šiuo me­tu ES ša­ly­se ji yra 2-3 kar­tus aukš­tes­nė ne­gu pa­sau­li­nė­je rin­ko­je. Pra­lai­mės tie au­gin­to­jai, ku­rie ne­ieš­kos bū­dų pri­si­de­rin­ti prie nau­jų są­ly­gų. Pa­sak B.Klau­se­no, pa­vyz­džiui, 10 proc. su­ma­žė­ju­sią kai­ną au­gin­to­jas ga­lė­tų kom­pen­suo­ti gau­da­mas 5 to­nų iš hek­ta­ro der­liaus prie­dą. Da­bar cuk­ri­nių run­ke­lių der­liaus vi­dur­kis Lie­tu­vo­je yra 33 t/ha, o vi­sai re­a­lu yra iš­au­gin­ti 45 t/ha.

 

Vis dėl­to, au­gin­to­jų tiks­las tu­rė­tų bū­ti ne kuo di­des­nis der­lius, o kuo ko­ky­biš­kes­ni šak­nia­vai­siai. Su­ba­lan­suo­tas trę­ši­mas, ypač tiks­lios azo­to, fos­fo­ro, ka­lio nor­mos, yra vie­nas pa­grin­di­nių da­ly­kų, le­mian­čių šak­nia­vai­sių cuk­rin­gu­mą, cuk­raus iš­ei­gą bei ki­tus ko­ky­bi­nius pa­ra­met­rus. Kol kas Lie­tu­vos ūki­nin­kai per daug nau­do­ja azo­to trą­šų (ypač amo­nio sa­liet­ros for­ma) ir per ma­žai ka­lio. Ne­pa­gai­lė­jus sa­liet­ros, lau­kas ža­liuo­ja gra­žiai, bet šak­nia­vai­sių ko­ky­bė pra­stė­ja. „Da­nis­co Su­gar“ at­sto­vai at­vi­rai sa­kė, kad at­ei­ty­je au­gin­to­jų ska­ti­ni­mo sis­te­ma bus orien­tuo­ta į pri­sta­to­mų šak­nia­vai­sių ko­ky­bę. Smul­kes­niems au­gin­to­jams jau šian­dien rei­kė­tų gal­vo­ti apie ko­o­pe­ra­ci­ją, per­kant mo­der­nią tech­ni­ką, be ku­rios sun­ku iš­au­gin­ti ge­rą pro­duk­ci­ją.

 

Dar vie­na nau­jie­na – cuk­ri­nių run­ke­lių iš­spau­dos nuo šiol bus juos pri­sta­čiu­sių au­gin­to­jų nuo­sa­vy­bė. Tie­sa, teks ge­rai ap­gal­vo­ti, ko­kius iš­spau­dų kie­kius ir ko­kiais at­stu­mais eko­no­miš­kai ap­si­mo­kės vež­ti. Su­val­ki­jos re­gio­no cuk­ri­nių run­ke­lių au­gin­to­jai run­ke­lius pri­sta­tys į per­nai mo­der­ni­zuo­tą Pil­viš­kių pri­ėmi­mo punk­tą.

 

Sau­lius Mo­ze­ris, vy­riau­sia­sis ag­ro­no­mas - ko­or­di­na­to­rius „Da­nis­co Su­gar“ cuk­raus fab­ri­kams Lie­tu­vo­je, pa­brė­žė bu­vi­mo ar­čiau klien­to svar­bą. Nuo ki­tų me­tų sau­sio mė­ne­sio ben­dro­vė ren­gia­si re­or­ga­ni­zuo­ti sa­vo že­mės ūkio sek­to­riaus veik­lą, iš­plės­ti kon­sul­ta­vi­mą, daž­niau lan­ky­ti au­gin­to­jus. „Per­dir­bė­jai, kon­sul­tan­tai, au­gin­to­jai – tai vie­nos gran­di­nės gran­dys. Steng­si­mės bū­ti vie­na ko­man­da“, - sa­kė Sau­lius Mo­ze­ris.