23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/09
Olan­diš­kos daržo­vės
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Kau­no ap­skri­ty­je iš­au­gi­na­ma dau­giau­siai dar­žo­vių. Rin­kai tie­kia­mos ne tri­jų ke­tu­rių pa­va­di­ni­mų dar­žo­vės, kaip bu­vo prieš de­šimt me­tų, o de­šimties dvy­li­kos rū­šių: agur­kai, po­mi­do­rai, žie­di­niai ir gū­ži­niai ko­pūs­tai, mor­kos, svo­gū­nai, po­rai, sa­lie­rai, Pe­ki­no ko­pūs­tai, įvai­rių rū­šių sa­lo­tos. Pro­duk­ci­ja tu­ri bū­ti ko­ky­biš­ka, iš­vaiz­di, ska­ni, trans­por­ta­bi­li, tu­ri ge­rai laikytis san­dė­liuo­se, tik­ti pre­ki­niam pa­ruo­ši­mui.

 

Gė­lu­vo­je, ne­to­li Ario­ga­los, UAB „Ais­ta“ įren­gė de­monst­ra­ci­nius bul­vių ir dar­žo­vių lau­kus. Čia jau penk­ti me­tai lie­pos pas­ku­ti­nį de­šim­ta­die­nį vyks­ta at­vi­rų du­rų die­nos, kur ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su nau­jau­sio­mis au­ga­lų veis­lė­mis, pa­žan­gio­mis au­gi­ni­mo tech­no­lo­gi­jo­mis. Der­lius tik­rai gau­sus: lau­ko agur­kų ir po­mi­do­rų gau­na­ma 60-80, bul­vių - 45-70, gū­ži­nių ko­pūs­tų - 80-120 to­nų iš hek­ta­ro. Šie­met de­monst­ra­ci­niuo­se lau­ke­liuo­se au­gi­na­ma 30 veis­lių bul­vių, 24 bal­ta­gū­žių ko­pūs­tų hib­ri­dai, po 12 mor­kų ir agur­kų hib­ri­dų, 17 svo­gū­nų, 11 žie­di­nių ko­pūs­tų, 11 šilt­na­mio ir 10 lau­ko po­mi­do­rų hib­ri­dų. Iš vi­so au­gi­na­mos 26 dar­žo­vių rū­šys, tarp jų ir re­tes­nės: ka­lia­ro­pės, lap­ko­ti­niai sa­lie­rai, sa­lo­ti­nės ci­ko­ri­jos, pan­ko­liai, lap­ko­ti­niai man­gol­dai ir ki­tos.

 

Se­mi­na­ro or­ga­ni­za­to­rė ir fir­mos va­do­vė Jo­a­na Stau­gai­tie­nė pa­aiš­ki­no, kad au­gin­to­jas pro­duk­ci­ją tu­ri tiek­ti pre­ky­bi­nin­kams ne­nu­trūks­ta­mai vi­sus me­tus ar di­des­nę jų da­lį, tik tuo­met su juo bus pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis. Dėl to ir veis­lių asor­ti­men­tas tu­ri bū­ti di­de­lis: nuo pa­čių anks­ty­viau­sių iki vė­ly­vų. De­monst­ra­ci­niuo­se lau­kuo­se pa­teik­tos gar­sių Olan­di­jos fir­mų „Be­jo Za­den“, „Ag­ri­co“ ir „Nun­chems Za­den“ veis­lės bei hib­ri­dai. Veis­lės grei­tai sens­ta, at­si­ran­da nau­jos, at­spa­res­nės li­goms ir ko­ky­biš­kes­nės. Veis­lių se­nė­ji­mo ten­den­ci­ja kas­met vis aki­vaiz­des­nė, daž­nai, kol veis­lė įtrau­kia­ma į Tin­ka­miau­sių Lie­tu­vo­je au­gin­ti veis­lių są­ra­šą, jau pa­si­ro­do nau­jos, ge­res­nės. Lai­mi tie au­gin­to­jai, ku­rie nau­jas veis­les grei­čiau įdie­gia sa­vo ūkiuo­se.

 

Pa­vyz­džiui, iš žie­di­nių ko­pūs­tų iš­si­ski­ria pats anks­ty­viau­sias hib­ri­das Dia­dom, už­au­gan­tis per 60-65 die­nas ir vė­ly­va­sis Sky­wal­ker, ku­rį ga­li­ma iš­lai­ky­ti net iki Ka­lė­dų.

 

Pe­ki­no ko­pūs­tai tie­kia­mi rin­kai nuo ge­gu­žės mė­ne­sio iki ko­vo vi­du­rio. Šilt­na­miuo­se ir po prie­dan­go­mis au­gi­na­mas hib­ri­das Op­ti­ko, už­au­gan­tis per 50-55 die­nas, va­sa­rą - hib­ri­dai Ma­no­ko ir Ka­bo­ko, o lai­ky­mui - Bil­ko, ta­čiau jį rei­kia lau­ke paso­din­ti ne vė­liau kaip iki lie­pos 25 die­nos.

 

Pra­mo­ni­niuo­se ūkiuo­se svo­gū­nai au­gi­na­mi ne iš sė­ji­nu­kų, o iš sėk­lų, tuo­met pa­sė­lio tan­ku­mas pa­di­dė­ja 2,5 kar­to, o pro­duk­ci­jos sa­vi­kai­na su­ma­žė­ja. Sė­ja­mi hib­ri­dai, ku­rių ro­pe­lių kak­liu­kai spė­ja už­si­da­ry­ti iki der­liaus nu­ė­mi­mo, t.y. iki spa­lio mė­ne­sio: Spi­rit, Sum­mit, Re­na­te, Mu­si­ka. Di­džiau­sias ro­pe­les - be­veik pu­sės ki­log­ra­mo svo­rio – iš­au­gi­na svo­gū­nai Exi­bi­tion. Tai sa­lo­ti­niai švel­naus sko­nio svo­gū­nai, tu­rin­tys pa­klau­są res­to­ra­nuo­se, ta­čiau san­dė­liuo­se lai­ko­mi ne­il­gai. Laiš­ki­niai svo­gū­nai Pa­ra­de au­gi­na­mi iš sėk­lų ir laiš­kus su­for­muo­ja per 60-70 die­nų. Per­spek­ty­vūs yra žie­mos šal­čiams at­spa­rūs svo­gū­nai, ku­rie sė­ja­mi iš ru­dens. Pra­ėju­sią žie­mą ge­rai iš­si­lai­kė hib­ri­das Swift.

 

Se­mi­na­ro or­ga­ni­za­to­riai di­de­lį dė­me­sį sky­rė lau­ko po­mi­do­rų ir agur­kų au­gi­ni­mui. Per ke­le­rius me­tus bu­vo iš­ban­dy­ta per 30 po­mi­do­rų hib­ri­dų ir at­rink­ti mū­sų są­ly­goms tin­ka­miau­si: lau­ko po­mi­do­rų hib­ri­dai BSS 286; BSS 335; BSS 239; Tom­my, šilt­na­mių po­mi­do­rai Phi­lip­pos, As­to­na, Charm, BSS 347, ma­žais vai­siais ke­ki­niai po­mi­do­rai BSS 366. Dau­ge­lis šių po­mi­do­rų nu­me­rių jau šį ru­de­nį tu­rės pa­va­di­ni­mus ir ki­tą se­zo­ną bus au­gi­na­mi lau­ke bei po­lie­ti­le­ni­niuo­se šilt­na­miuo­se.

 

Lau­ko agur­kų vai­siai tu­ri bū­ti ma­žai kau­bu­rė­ti, au­ga­lai grei­tai de­ran­tys ir der­lin­gi, at­spa­rūs li­goms. Šiais me­tais bu­vo gau­ti net trys nau­ji hib­ri­dai, ku­rių der­liai ban­dy­muo­se Vo­kie­ti­jo­je ir Olan­di­jo­je 2002 me­tais vir­ši­jo 100 to­nų iš hek­ta­ro.

 

Per 130 se­mi­na­ro da­ly­vių, ku­rių dau­gu­ma pro­fe­sio­na­lūs ūki­nin­kai, bu­vo nu­ste­bin­ti su­ži­no­ję, kad 2-3 kar­tus di­des­nis ne­gu įpras­ta der­lius iš­au­gi­na­mas nau­do­jant la­bai ma­žas pes­ti­ci­dų nor­mas.