23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/08
Svogūnus galima sėti ir rudenį
  • Roma STARKUTĖ, LIETUVOS SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTAS
  • Mano ūkis

Svo­gū­nų au­gin­to­jai, no­rė­da­mi gau­ti kuo anks­ty­ves­nį svo­gū­nų der­lių bei bran­giau juos par­duo­ti, sten­gia­si su­kur­ti nau­jas au­gi­ni­mo tech­no­lo­gi­jas. Pas­ta­rai­siais me­tais pra­dė­ti au­gin­ti dir­vo­je žiemojantys svo­gū­nai.

Lie­tu­vos so­di­nin­kys­tės ir dar­ži­nin­kys­tės ins­ti­tu­te da­ry­tuo­se ban­dy­muo­se svo­gū­nai iš ru­dens sė­ti der­lin­go­se, ge­ros struk­tū­ros, ap­sau­go­to­se nuo šiau­rės vė­jų, aukš­tes­nė­se vie­to­se su lai­džiu po­dir­viu leng­vo prie­mo­lio ar prie­smė­lio dir­vo­se. Ge­riau­sias prieš­sė­lis – juo­da­sis pū­dy­mas. Ru­de­nį, prieš svo­gū­nų sė­ją, į dir­vą iš­be­ria­mos trą­šos N30P60K120 v.m.

Pa­va­sa­rį, pra­si­dė­jus au­ga­lų ve­ge­ta­ci­jai, svo­gū­nai pa­pil­do­mai trę­šia­mi amo­nio sa­liet­ra N30. Pa­pil­do­mai trę­šiant veiks­min­ga amo­nio sa­liet­rą ly­gio­mis da­li­mis mai­šy­ti su kom­plek­si­nė­mis mik­ro­ele­men­ti­nė­mis trą­šo­mis. Į pa­ruoš­tą dir­vą svo­gū­nai sė­ja­mi iš kar­to pa­gal sche­mą 8x15x8x15x8x15. Sėk­los nor­ma re­ko­men­duo­ja­ma di­des­nė ne­gu sė­ja­mų pa­va­sa­rį - apie 1,5 mln./ha. Po sė­jos svo­gū­nai nuo pik­tžo­lių nu­purš­kia­mi stom­pu – 3 l/ha. Jei oras sau­sas, pa­sė­lį rei­kė­tų lie­ti. Dir­va dir­ba­ma ir pa­sė­liai pri­žiū­ri­mi taip pat, kaip ir pa­va­sa­rį sė­ja­miems svo­gū­nams.

Pen­kios svo­gū­nų veis­lės (Lie­tu­vos di­die­ji, Gla­cier, Ra­dar, Swift ir Elek­trik) sė­tos tri­mis ter­mi­nais: rug­pjū­čio 14, rug­pjū­čio 30 ir rug­sė­jo 14 die­ną. Ant­ro­jo ir tre­čio­jo sė­jos ter­mi­no svo­gū­nai bu­vo mul­čiuo­ja­mi dur­pė­mis. Mul­čiuo­ja­ma bu­vo apie lap­kri­čio vi­du­rį, kuo­met dir­va įšalusi. Prieš už­šą­lant svo­gū­nė­liai, sė­ti rug­pjū­čio 14 die­ną, tu­rė­jo 4-5 laiš­ke­lius, sė­ti rug­pjū­čio 30 die­ną – 2; 3 ir 4 laiš­ke­lius, sė­ti rug­sė­jo 13 die­ną, vie­ni bu­vo kil­pe­lės tarps­nio, ki­ti tu­rė­jo vie­ną laiš­ke­lį.

Per­žie­mo­ju­sių au­ga­lų kie­kis skir­tin­gais me­tais sky­rė­si ir la­bai pri­klau­sė nuo me­te­o­ro­lo­gi­nių są­ly­gų. Pa­vyz­džiui, Olan­di­jo­je kas 4 me­tai au­ga­lai per žie­mą žū­va.

2000-2001 me­tais, kai bu­vo il­gas ru­duo bei švel­ni žie­ma, ge­riau­siai per­žie­mo­jo rug­pjū­čio 30 die­ną sė­ti au­ga­lai. Au­ga­lai, sė­ti rug­pjū­čio 14 die­ną, dėl liū­ties bu­vo už­plak­ti ir to­dėl pras­tai su­dy­go. Ge­riau­siai per­žie­mo­jo Swift veis­lės svo­gū­nai: 60,9 proc. au­ga­lų. Ki­tų veis­lių per­žie­mo­jo tik apie 7–20 proc. Žu­vo vi­si svo­gū­nai, sė­ti rug­sė­jo 13 die­ną.

Svo­gū­nų ro­pe­lės su­bren­do ir der­lius bu­vo ima­mas bir­že­lio tre­či­ą­jį de­šim­ta­die­nį. Di­džiau­sią ro­pe­lių der­lių už­au­gi­no veis­lė Swift – 7,8-3,8 t/ha, ki­tos veis­lės - tik apie to­ną. Veis­lė Elek­trik pa­si­ro­dė vi­sai ne­tin­ka­ma ru­de­ni­nei sė­jai, o svo­gū­nų veis­lė Lie­tu­vos di­die­ji tuo me­tu dar tik pra­dė­jo for­muo­ti ro­pe­les. Jie bu­vo tin­ka­mi tik laiš­kams.

2001-2002 me­tais ru­duo bu­vo trum­pes­nis ir žie­ma šal­tes­nė: tem­pe­ra­tū­ra kri­to iki 250C. Tais me­tais ge­rai per­žie­mo­jo tik Swift veis­lės svo­gū­nai, sė­ti rug­pjū­čio 14 die­ną. Prieš už­šą­lant jie tu­rė­jo 4-5 laiš­ke­lius ir stip­rias šak­nis.

Kai šak­nys sil­pnes­nės, šal­tis iš­kil­no­ja že­mę ir nu­trau­kia sil­pnas svo­gū­nų šak­nis. Taip ir at­si­ti­ko ant­rosios sė­jos svo­gū­nams. Jie prieš už­šą­lant te­tu­rė­jo 2-3 laiš­ke­lius ir sil­pnes­nę šak­nų sis­te­mą. Pir­mojo sė­jos ter­mi­no Swift veislės svo­gū­nų per­žie­mo­jo apie 60 proc., o ant­ro­jo – tik 15 proc. Ki­tų veis­lių svo­gū­nai žu­vo.

Pir­mo­jo sė­jos ter­mi­no der­lius sie­kė 23,6 t/ha, ant­ro­jo – 1,1 t/ha. Jei pa­va­sa­rį pa­sė­lis tan­kus, tai, laiš­kams at­žė­lus iki 25-30 cm, au­ga­lai pra­re­ti­na­mi ir laiš­kai par­duo­da­mi.

Pa­va­sa­rį, įver­ti­nus dur­pė­mis mul­čiuo­tų iš­li­ku­sių au­ga­lų kie­kį iš­il­gi­nia­me met­re, nu­sta­ty­ta, kad mul­čia­vi­mas vi­sai ne­tu­rė­jo tei­gia­mos įta­kos tre­čio­sios sė­jos svo­gū­nams - jie vi­si iš­ša­lo. Ant­ro­sios sė­jos ter­mi­no dau­giau­siai per­žie­mo­jo Swift ir Gla­cier veis­lės –ati­tin­ka­mai 46 ir 48 proc. - au­ga­lų. Der­lius: veis­lės Swift – 12,4 t/ha, o Gla­cier – 9,2 t/ha.

Esant ne­pa­sto­vioms žie­moms (o to­kios Lie­tu­vo­je daž­nos), Swift veis­lės svo­gū­nus re­ko­men­duo­ja­ma sė­ti rug­pjū­čio vi­du­ry­je, kad svo­gū­nė­liai iki už­šą­lant tu­rė­tų 4-5 laiš­ke­lius ir ge­rai įsi­šak­ny­tų. Ma­žes­ni blo­giau iš­si­lai­ko, o kil­pe­lės fa­zė­je vi­sai iš­šą­la. Tai aki­vaiz­džiai pa­ro­dė tre­čia­sis sė­jos ter­mi­nas (09.13), nes po žie­mos ne­li­ko nė vie­no au­ga­lo. Ne­pa­de­da nė au­ga­lų mul­čia­vi­mas. Tad to­kiu lai­ku sė­ti ne­tiks­lin­ga. Jei svo­gū­nai prieš už­šą­lant tu­ri 4-5 laiš­ke­lius, mul­čiuo­ti ne­ap­si­mo­ka. Ta­čiau jei jie ma­žes­ni – tu­ri 2-3 laiš­ke­lius - mul­čia­vi­mas pa­dės bent da­liai svo­gū­nų iš­lik­ti per šal­tą žie­mą.