23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/08
Sau­lė­grąžos
  • Rū­ta ANTANAITIENĖ
  • Mano ūkis

Anks­čiau daž­niau au­gin­tos kaip dar­žo au­ga­lai, pas­ta­rai­siais me­tais sau­lė­grąžos la­bai iš­po­pu­lia­rė­jo kaip de­ko­ra­ty­vi­nės gė­lės. Šil­tų ryš­kių spal­vų žie­dy­nai, tar­si ma­žos sau­lu­tės, pui­kiai at­ro­do ir dar­že­ly­je, ir va­zo­je.

 

Vie­na­me­tė sau­lė­grąža (He­liant­hus an­nu­us) - tai ast­ri­nių (As­te­ra­ce­ae) šei­mos vien­ame­tė gė­lė. Sau­lė­grąžų tė­vy­nė – Šiau­rės Ame­ri­kos pre­ri­jos. Se­no­vės in­kai sau­lė­grąžą lai­kė sau­lės dei­ve ir ją gar­bi­no. 1569 me­tais sau­lė­grąžų sėk­lų bu­vo at­vež­ta į Eu­ro­pą, ir ši gė­lė ne­tru­kus pla­čiai pa­pli­to. Au­ga­lo pa­va­di­ni­mas ki­lęs iš grai­kų kal­bos žo­džių: he­lios – sau­lė ir aut­kos – gė­lės , t.y. sau­lės gė­lė; gė­lė, ku­ri grę­žia­si į sau­lę.

 

Sau­lė­grąža yra ne­reik­lus au­ga­las, ne­su­ke­lian­tis daug rū­pes­čių au­gin­to­jams. Ge­rai au­ga sau­lė­to­je vie­to­je, der­lin­ga­me, pu­ria­me, pa­kan­ka­mai drėg­na­me dir­vo­že­my­je.

 

Iš vi­so sau­lė­grąžų pri­skai­čiuo­ja­ma dau­giau kaip šim­tas rū­šių. Sau­lė­grąžų bū­na vie­na­me­čių ir dau­gia­me­čių, aukš­ta­ū­gių (100-250 cm aukš­čio) ir že­ma­ū­gių (30-50 cm). Žie­dai gel­to­ni, oran­ži­niai, raus­vi, pur­pu­ri­niai, žie­dy­nai tuš­čia­vi­du­riai ar pil­na­vi­du­riai. Dau­ge­lio rū­šių sau­lė­grąžų žie­dy­nai su­da­ry­ti iš ru­dų vamz­de­lių ir gel­to­nų lie­žu­viš­kų žie­dų. Dau­gi­na­mos sėk­lo­mis (vie­na­me­tės) ir krū­mų da­li­ji­mu (dau­gia­me­tės).

 

La­biau­siai pa­pli­tu­sios vie­na­me­tės aukš­ta­ū­gės (iki 250 cm) sau­lė­grąžos su gel­to­nai auk­si­nės spal­vos 25-30 cm sker­smens žie­dy­nais. La­pai tam­siai ža­lios spal­vos, kiau­ši­niš­ki, šiurkš­tūs, apa­ti­nė jų pu­sė ma­ti­nė. Dau­gi­na­mos sėk­lo­mis. Sė­ja­mos ba­lan­džio vi­du­ry­je kas 50 cm į ne­gi­lią duo­bu­tę po 2-3 sėk­las. Tarp ei­lių pa­lie­ka­mi 20 cm at­stu­mai. Dai­gams pa­ū­gė­jus, to­liau aug­ti pa­lie­ka­mas vie­nas stip­riau­sias au­ga­las. Vie­na­me kvad­ra­ti­nia­me met­re tel­pa 8 au­ga­lai.

 

Dai­gus ga­li­ma iš­au­gin­ti ir šilt­na­my­je – tuo­met sau­lė­grąžos anks­čiau žy­dės. Ko­vo mė­ne­sį sėk­los pa­sė­ja­mos į 9 cm sker­smens va­zo­nė­lius. Sėk­los su­dygs­ta 18oC tem­pe­ra­tū­ro­je per 7-14 die­nų. Ūg­te­lė­ję dai­ge­liai per­so­di­na­mi į 20 cm sker­smens va­zo­nė­lius ir lai­ko­mi 15-18oC tem­pe­ra­tū­ro­je.

 

Sau­lė­grąžų au­gi­mas pri­klau­so nuo dir­vos der­lin­gu­mo. Jei dir­va ge­ra, pa­pil­do­mai tręš­ti ne­rei­kia, ne­bent per saus­ras pa­lais­ty­ti.

 

Aukš­to­sios sau­lė­grąžos au­gi­na­mos pa­tvo­riuo­se ar to­li­mes­nė­se gė­ly­nų vie­to­se : pa­vie­niui ar gru­pė­mis, de­ri­niuo­se su įvai­rio­mis aukš­ta­ū­gė­mis var­pi­nė­mis žo­lė­mis, ver­be­no­mis, kos­mė­jo­mis.

 

Ho­li­day – 120 cm aukš­čio, dis­kas tam­siai ru­dos spal­vos, lie­žu­viš­ki žie­dai oran­ži­niai gel­to­ni. Ke­ras ša­ko­tas. Žy­di lie­pos – rug­sė­jo mėn. Sėk­los pri­noks­ta rug­sė­jo mė­ne­sį.

 

Flo­ris­tan – 100 cm aukš­čio, dis­kas tam­siai ru­das, lie­žu­viš­ki žie­dai bron­zi­niai rus­vi. Sėk­los pri­noks­ta ant­ro­je rug­pjū­čio pu­sė­je.

 

Ho­ne Son­nen­gold – 150 cm aukš­čio su pil­na­vi­du­riais gel­to­nai cit­ri­ni­niais 12-15 cm sker­smens žie­dy­nais.

 

Abend­son­ne – 200 cm aukš­čio, dis­kas tam­siai ru­dos spal­vos, lie­žu­viš­ki žie­dai rau­do­nai ru­di.

 

Herbst­schon­keit – 200 cm aukš­čio, dis­kas tam­siai ru­dos spal­vos, lie­žu­viš­ki žie­dai dvie­jų spal­vų : nuo dis­ko pu­sės žied­la­pis raus­vai ru­das, o pa­kraš­čiai gel­to­ni. Tai įspū­din­ga veis­lė.

 

Hal­lo – 150 cm aukš­čio, dis­kas tam­siai ru­dos spal­vos, lie­žu­viš­ki žie­dai auk­so gel­to­nu­mo.

 

Ika­rus – 140 cm aukš­čio, dis­kas tam­siai ru­dos spal­vos, lie­žu­viš­ki žie­dai cit­ri­nos gel­to­nu­mo.

 

Že­ma­ū­ges sau­lė­grąžas au­gin­ki­te sa­vo dar­že­liuo­se, puoš­ki­te bal­ko­nus, so­din­ki­te gė­ly­nuo­se, va­zo­nuo­se. Jos tin­ka skin­ti puokš­tėms.

 

Ted­dy­bar – 40 cm aukš­čio, žie­dy­nai gel­to­ni, pil­na­vi­du­riai.

 

Suns­pot – 40 cm aukš­čio, žie­dy­nai auk­so gel­to­nu­mo, pil­na­vi­du­riai, 15 cm sker­smens.

 

Vie­na­me­čių sau­lė­grąžų va­rie­te­tas – chri­zan­te­mi­nė sau­lė­grąža. Jos aukš­tis 150-200 cm. Žie­dy­nai pur­pu­ri­niai, rau­do­ni, ne di­des­ni kaip 20 cm skers­mens. Pa­sė­jus ge­gu­žės mė­ne­sį, pra­žys­ta lie­pos mėn. ant­ro­je pu­sė­je ir žy­di iki ru­de­ni­nių šal­nų. Sėk­los su­bręs­ta rug­pjū­čio pa­bai­go­je.