23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/08
Rug­pjū­čio dar­bai cuk­ri­nių run­ke­lių lau­kuo­se
  • Dr. Zi­ta BRAZIENĖ LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTAS
  • Mano ūkis

Ant­ro­je cuk­ri­nių run­ke­lių ve­ge­ta­ci­jos pu­sė­je pa­sė­liuo­se pra­de­da plis­ti la­pų li­gos. Jei­gu me­te­o­ro­lo­gi­nės są­ly­gos pa­lan­kios li­goms (daug drėg­mės ir ši­lu­mos), cuk­ri­nių run­ke­lių pa­sė­liai ga­li labai nu­ken­tė­ti. Tuo vi­si au­gin­to­jai ga­lė­jo įsi­ti­kin­ti 2001 m. va­sa­rą.

 

Dėl drėg­no ir šil­to oro gry­bi­nių li­gų su­kė­lė­jai grei­tai dau­gi­na­si ir plin­ta. Run­ke­lių milt­li­gė, bal­tu­liai (ar­ba ra­mu­lia­ro­zė), rud­mar­gė (ar­ba cer­kos­po­ro­zė) ir šak­nia­vai­sių pu­vi­niai la­biau plin­ta ir dau­giau ža­los pa­da­ro šil­tais ir drėg­nais me­tais, o run­ke­lių sau­sa­sis vi­du­ri­nių la­pų pu­vi­nys - sau­są ir karš­tą va­sa­rą. Dėl li­gų cuk­ri­nių run­ke­lių der­lius su­ma­žė­ja 20-50 pro­cen­tų. Li­go­tų cuk­ri­nių run­ke­lių šak­nia­vai­siai smul­kes­ni, to­dėl su­ma­žė­ja lau­ko der­lin­gu­mas, šak­nia­vai­sių cuk­rin­gu­mas. Ser­gan­čių cuk­ri­nių run­ke­lių šak­nia­vai­sių tech­no­lo­gi­nės sa­vy­bės pra­stes­nės. Ty­ri­mais nu­sta­ty­ta, kad, esant ma­žam li­gos in­ten­sy­vu­mui (iki 20 proc.), cuk­raus der­liaus nuos­to­liai sie­kia 5-10 proc.; esant vi­du­ti­niam li­gos in­ten­sy­vu­mui (iki 40 proc.) - apie 15-20 proc., o di­de­liam (dau­giau kaip 40 proc.) - nuo 30 iki 70 pro­cen­tų.

 

Cuk­ri­nių run­ke­lių ap­sau­gos nuo li­gų pa­grin­das - ge­ra ag­ro­tech­ni­ka, t.y. op­ti­ma­li run­ke­lių da­lis sė­jo­mai­no­je, tin­ka­mi prieš­sė­liai, ge­ra dir­vos struk­tū­ra, su­ba­lan­suo­tas trę­ši­mas, anks­ty­va sė­ja, at­spa­rių li­goms cuk­ri­nių run­ke­lių veis­lių pa­rin­ki­mas, li­gų su­kė­lė­jų ir ken­kė­jų tar­pi­nių šei­mi­nin­kų su­nai­ki­ni­mas. Li­gų su­kė­lė­jai ne­ga­li il­gai gy­ven­ti be au­ga­lo - šei­mi­nin­ko. To­dėl, tin­ka­mai au­ga­lus kai­ta­lio­jant sė­jo­mai­no­je, ga­li­ma re­gu­liuo­ti dir­vo­je esan­čios nau­din­gos mik­ro­flo­ros kie­kį ir tuo pa­čiu iš­veng­ti li­gų iš­pli­ti­mo. Pa­lan­kios są­ly­gos li­goms plis­ti su­si­da­ro, kai cuk­ri­niai run­ke­liai at­sė­liuo­ja­mi, jų la­pai už­aria­mi.

 

Ta­čiau pa­grin­di­nis ap­sau­gos nuo la­pų li­gų bū­das - che­mi­nės au­ga­lų ap­sau­gos prie­mo­nės. Nu­purš­kus fun­gi­ci­dais, cuk­ri­nių run­ke­lių la­pai il­giau iš­lie­ka ža­li, pa­di­dė­ja asi­mi­lia­ci­nis la­pų pa­vir­šius, pail­gė­ja au­ga­lų ve­ge­ta­ci­ja. To­dėl pa­di­dė­ja cuk­ri­nių run­ke­lių šak­nia­vai­sių svo­ris, au­ga­lai su­kau­pia dau­giau cuk­raus. Be to, svei­kus cuk­ri­nių run­ke­lių šak­nia­vai­sius leng­viau ap­do­ro­ti cuk­raus ga­my­bos me­tu.

 

Anks­čiau cuk­ri­nių run­ke­lių au­gin­to­jai ne­tu­rė­jo pro­ble­mų dėl run­ke­lių la­pų li­gų. Ta­čiau šiuo me­tu, vis dau­gė­jant spe­cia­li­zuo­tų ūkių, cuk­ri­niai run­ke­liai daž­nai at­sė­liuo­ja­mi. Be to, jų la­pai smul­ki­na­mi ir už­aria­mi kaip ža­lio­ji trą­ša. Dėl to la­biau plin­ta li­gos. Ypač daug ža­los cuk­ri­nių run­ke­lių au­gin­to­jams li­gos pa­da­rė 2001 me­tais, kai va­sa­ros vi­du­ry­je bu­vo šil­ta ir drėg­na. Be to, pa­dė­tį ap­sun­ki­no ir tai, kad tais me­tais bu­vo dar la­bai ma­žai run­ke­liams skir­tų fun­gi­ci­dų.

 

Šiuo me­tu cuk­ri­nius run­ke­lius nuo la­pų li­gų lei­džia­ma purkš­ti 5 fun­gi­ci­dais.

  • Ar­tea 330 EC, re­ko­men­duo­ja­ma purš­ki­mo nor­ma 0,4-0,5 l/ha. Veiks­min­gas nuo rud­mar­gės, bal­tu­lių, fo­mo­zės, al­ter­na­rio­zės.
  • Fo­li­ku­ras 250 EW, re­ko­men­duo­ja­ma purš­ki­mo nor­ma 0,75-1,0 l/ha. Veiks­min­gas nuo rud­mar­gės, bal­tu­lių, fo­mo­zės, al­ter­na­rio­zės.
  • Im­pak­tas 12,5 SC, re­ko­men­duo­ja­ma purš­ki­mo nor­ma 0,5 l/ha. Ap­sau­go run­ke­lius nuo rud­mar­gės, milt­li­gės, fo­mo­zės, rū­džių. Im­pak­tas 25 SC, re­ko­men­duo­ja­ma purš­ki­mo nor­ma 0,25 l/ha.
  • Opus, re­ko­men­duo­ja­ma purš­ki­mo nor­ma - 0,5-1,0 l/ha. Veiks­min­gas nuo milt­li­gės, fo­mo­zės, rud­mar­gės, bal­tu­lių.
  • Tan­go su­per, re­ko­men­duo­ja­ma purš­ki­mo nor­ma - 1,0 l/ha. Veiks­min­gas nuo rud­mar­gės, bal­tu­lių, fo­mo­zės.

Cuk­ri­nių run­ke­lių fun­gi­ci­dų pa­si­rin­ki­mas, pa­ly­gi­nus su pra­ėju­siais me­tais, tik­rai ne­ma­žas. Lie­tu­vos žem­dir­bys­tės ins­ti­tu­te Ru­mo­kų ban­dy­mų sto­ty­je pra­ėju­siais me­tais bu­vo tir­tas fun­gi­ci­dų ar­tea, opus ir im­pak­to veiks­min­gu­mas cuk­ri­nių run­ke­lių pa­sė­ly­je. Vie­ne­rių me­tų duo­me­ni­mis cuk­ri­nius run­ke­lius nuo la­pų li­gų efek­ty­viau­siai ap­sau­go­jo fun­gi­ci­das opus (purš­ki­mo nor­ma 1,0 l/ha). Fun­gi­ci­das im­pak­tas ge­rai nai­ki­no rud­mar­gę ir bal­tu­lius, ta­čiau pras­čiau vei­kė nuo milt­li­gės.

 

2002 m. lie­pos - rug­pjū­čio mėn. cuk­ri­niai run­ke­liai la­bai nu­ken­tė­jo ne tik nuo li­gų, bet ir nuo saus­ros. Dėl drėg­mės sto­kos au­ga­lai ne­ga­lė­jo įsi­sa­vin­ti dir­vo­je esan­čių mais­to me­džia­gų, ap­mi­rė da­lis la­pų, dėl to smar­kiai su­lė­tė­jo cuk­ri­nių run­ke­lių au­gi­mas.

 

To­kiu at­ve­ju trę­ši­mas per la­pus - pats veiks­min­giau­sias pa­gal­bos bū­das au­ga­lams. Skys­tų kom­plek­si­nių trą­šų pa­si­rin­ki­mas šiuo me­tu tik­rai ne­ma­žas. 2002 m. Ru­mo­kų ban­dy­mų sto­ty­je bu­vo at­lik­ti skys­tų kom­plek­si­nių trą­šų At­gai­va-2 ty­ri­mai. Run­ke­liai bu­vo purš­kia­mi rug­pjū­čio mėn. pir­mą­ją pu­sę, kai karš­tis ir saus­ra jau bu­vo stip­riai pa­ken­kę cuk­ri­nių run­ke­lių pa­sė­liams. Trą­šo­je esan­tis ami­di­nio bei amo­nio pa­vi­da­lo azo­tas su­stip­ri­no la­pų bei šak­nų au­gi­mą. Saus­ros me­tu jo efek­ty­vu­mas ypač iš­ryš­kė­jo, nes run­ke­liai dėl drėg­mės trū­ku­mo ne­ga­lė­jo įsi­sa­vin­ti dir­vo­je esan­čio azo­to. Tuo pa­čiu me­tu ne­di­de­lis jo kie­kis (3 proc.) ne­pa­ken­kė šak­nia­vai­sių ko­ky­bei. Ge­rai tirps­tan­tis, leng­vai au­ga­lų per la­pus pa­si­sa­vi­na­mas ka­lis, esan­tis trą­šo­je, pa­di­di­no cuk­ri­nių run­ke­lių at­spa­ru­mą saus­rai, su­ak­ty­vi­no fo­to­sin­te­zę. Taip pat ka­lis pa­de­da au­ga­lams įsi­sa­vin­ti bo­rą. Dėl bo­ro trū­ku­mo cuk­ri­niai run­ke­liai su­ser­ga sau­suo­ju pu­vi­niu, sil­pniau vys­to­si šak­nų sis­te­ma. Cuk­ri­niai run­ke­liai, nu­purkš­ti du kar­tus At­gai­va-2  po 65 l/ha, už­au­gi­no 10,5 t/ha di­des­nį šak­nia­vai­sių der­lių (pav.). Cuk­rin­gu­mas pa­di­dė­jo nuo 18,13 proc. iki 19,03 pro­cen­tų.

 

Dar ge­res­ni re­zul­ta­tai gau­ti skys­tas trą­šas iš­purš­kus kar­tu su fun­gi­ci­dais opus ir im­pak­tu. Šak­nia­vai­sių der­lius, ly­gi­nant su kon­tro­le, pa­di­dė­jo 12,6 ir 13,2 t/ha. Šak­nia­vai­sių cuk­rin­gu­mas bu­vo šiek tiek ma­žes­nis ne­gu nu­purš­kus vien skys­to­mis trą­šo­mis. Ta­čiau pa­ge­rė­jo šak­nia­vai­sių ko­ky­bė, su­ma­žė­jo tir­pių pe­le­nų kie­kis, to­dėl su­ma­žė­jo me­la­sos iš­ei­ga, pa­di­dė­jo bal­to­jo cuk­raus kie­kis.