23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/08
Agur­kų li­gos (I dalis)
  • Dr. Elena SURVILIENĖ, LIETUVOS SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTAS
  • Mano ūkis

 

Agur­kų mo­zai­ka

 

 

Mo­zai­ką su­ke­lia agur­kų mo­zai­kos vi­ru­sas Cu­cum­ber mo­saic vi­rus (CMV). Už­si­kre­čia vi­si ir šilt­na­my­je, ir lau­ke au­gan­tys mo­liū­gi­nių šei­mos au­ga­lai. Pir­mie­ji li­gos simp­to­mai pa­si­ro­do ant jau­nų vir­šu­ti­nių la­pų. La­pa­lakš­ty­je tarp gys­lų at­si­ran­da švie­siai ža­lių, vė­liau gels­tan­čių vin­giuo­tais kon­tū­rais dė­mių. Vie­to­mis la­pa­lakš­tis pūs­liš­kai de­for­muo­ja­si. Ser­gan­čio au­ga­lo au­gi­mas su­trin­ka, tar­pu­bam­bliai su­trum­pė­ja, ne­na­tū­ra­liai iš­si­dės­tę la­pai su­da­ro tar­si ro­žę. Ant se­nes­nių la­pų at­si­ran­da bū­din­ga dė­mių mo­zai­ka. Vai­siai smul­kūs, de­for­muo­ti, švie­siai dė­mė­ti, kau­bu­riuo­ti. Smar­kiau li­gos ap­im­ti agur­kai su­nyks­ta.

Vi­ru­sas iš­pla­ti­na­mas su ser­gan­čių au­ga­lų sul­ti­mis, kai au­ga­lai lie­čia­si vie­ni su ki­tais ir dir­bant prie­žiū­ros dar­bus bei ski­nant vai­sius. Vi­ru­są ak­ty­viai pla­ti­na ama­rai ir kai ku­rie ki­ti vabz­džiai. Li­gos su­kė­lė­jas žie­mo­ja au­ga­lų lie­ka­no­se bei sėk­lo­se.

 

Ap­sau­ga. Au­gin­ki­te at­spa­rias CMV agur­kų veis­les bei hib­ri­dus. Sėk­las im­ki­te tik iš svei­kų vai­sių, iš­au­gu­sių ant svei­kų au­ga­lų. Sėk­las dez­in­fe­kuo­ki­te ter­miš­kai, po to bei­cuo­ki­te che­mi­ka­lais. Ne­au­gin­ki­te agur­kų ša­lia de­ko­ra­ty­vi­nių au­ga­lų, ypač dau­gia­me­čių, ne­at­spa­rių šiam vi­ru­sui. Li­go­tus au­ga­lus iš­rau­ki­te ir su­nai­kin­ki­te. Nai­kin­ki­te dau­gia­me­tes pik­tžo­les. Pa­si­bai­gus ve­ge­ta­ci­jai, pa­ša­lin­ki­te ir su­nai­kin­ki­te au­ga­lų lie­ka­nas. Dez­in­fe­kuo­ki­te įran­kius, ta­rą, pirš­ti­nes ir kt. Nai­kin­ki­te in­sek­ti­ci­dais ama­rus ir ki­tus vabz­džius, ku­rie pla­ti­na vi­ru­sus.

 

Agur­kų bak­te­ri­nė dė­mėt­li­gė

 

Bak­te­ri­ne dė­mėt­li­ge (su­kė­lė­jas - bak­te­ri­ja Pseu­do­mo­nas sy­rin­gae pv. lach­ry­mans (Shmith et Bra­yn)) ga­li sirg­ti dau­gu­ma mo­liū­gi­nių šei­mos au­ga­lų, bet daž­niau­siai ser­ga agur­kai. Ant pa­žeis­tų la­pų at­si­ran­da daug švie­siai žals­vų, smul­kių (iki 0,5 cm sker­smens), iš pra­džių van­de­nin­gų, kam­puo­tų dė­me­lių.

 

Jos grei­tai ple­čia­si, vė­liau pa­ru­duo­ja. Dė­mių vie­to­se iš­trykš­ta pilkš­vo skys­čio la­še­liai, ku­riuo­se bū­na daug bak­te­ri­jų. Dė­mių vie­to­se la­pa­lakš­tis ga­li iš­kris­ti. La­pai pa­si­da­ro ko­rė­ti. Ant stie­bų, lap­ko­čių ir vai­sių ga­li­ma ap­tik­ti smul­kių, ap­skri­tų, įdu­bu­sių dė­me­lių. Į jų pa­vir­šių taip pat ga­li iš­si­lie­ti drum­zli­nų, lip­naus skys­čio la­še­lių su bak­te­ri­jo­mis. Su­sir­gę vai­siai aug­da­mi de­for­muo­ja­si, pra­ran­da pre­ki­nę iš­vaiz­dą. Bak­te­ri­jos iš­lie­ka gy­vy­bin­gos ne­su­pu­vu­sio­se sir­gu­sių au­ga­lų lie­ka­no­se, sėk­lo­se. Ve­ge­ta­ci­jos me­tu plin­ta per orą, van­de­nį, ski­nant vai­sius, pri­žiū­rint au­ga­lus. Pa­lan­kiau­sios są­ly­gos bak­te­rio­zei plis­ti, kai yra di­de­lė oro drėg­mė, la­pų pa­vir­šiu­je il­ges­nį lai­ką iš­si­lai­ko drėg­mė ir 19-24°C tem­pe­ra­tū­ra.

 

Kai bak­te­ri­jos dau­gi­na­si, plin­ta ir už­kem­ša agur­kų van­dens in­dus, au­ga­lai su­ser­ga bak­te­ri­niu vy­tu­liu. Tai la­bai ža­lin­ga ne tik agur­kų, bet ir mo­liū­gų, me­lio­nų, agu­ro­čių li­ga. Daž­nai bak­te­ri­nis vy­tu­lys iš­plin­ta jau de­ran­čiuo­se agur­kuo­se. Ant ser­gan­čių au­ga­lų stie­bų iš pra­džių at­si­ran­da vos pa­ste­bi­mų van­de­nin­gų dė­me­lių, vė­liau au­di­niai to­se vie­to­se iš­džiūs­ta ir iš­il­gai su­plyš­ta. Per­pjau­ta­me stie­be ma­ty­ti pa­tam­sė­ju­sių van­dens in­dų. Dė­mių bū­na ant la­pų ir vai­sių. Kai aukš­ta oro tem­pe­ra­tū­ra, ser­gan­tys au­ga­lai nu­vys­ta per 2-3 pa­ras. Li­gą ga­li pla­tin­ti vabz­džiai. Be to, ji plin­ta dir­bant prie­žiū­ros dar­bus ir nui­mant der­lių. Bak­te­ri­jos pa­ten­ka į au­ga­lą per žaiz­das ir na­tū­ra­lias an­ge­les. Su­kė­lė­jas žie­mo­ja ap­krės­to­se sėk­lo­se ir au­ga­lų lie­ka­no­se.

 

Ap­sau­ga. Sė­ki­te svei­ką, bei­cuo­tą sėk­lą. Au­gin­ki­te at­spa­rias bak­te­rio­zei veis­les. Su­da­ry­ki­te pa­lan­kias są­ly­gas au­ga­lams aug­ti, ne­per­tręš­ki­te azo­to trą­šo­mis. Nai­kin­ki­te ken­kė­jus in­sek­ti­ci­dais, ša­lin­ki­te ser­gan­čius au­ga­lus, o svei­kus pro­fi­lak­tiš­kai purkš­ki­te va­rio gru­pės fun­gi­ci­dais. To­je pa­čio­je vie­to­je ne­au­gin­ki­te tos pa­čios šei­mos au­ga­lų bent 3-4 me­tus, nau­do­ki­te ne­už­krės­tus sub­stra­tus, la­še­li­nį lais­ty­mą, dez­in­fe­kuo­ki­te šilt­na­mių, dai­gy­nų grun­tą, pa­tal­pas, įran­kius. Dai­gus prieš so­di­nant pro­fi­lak­tiš­kai nu­purkš­ki­te va­rio gru­pės pre­pa­ra­tais.

 

Tęsinys kitame numeryje