23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/07
Pie­no kai­nos sve­tur ir pas mus
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Olan­di­jos ūki­nin­kų są­jun­ga in­ter­ne­to pus­la­piuo­se pa­tei­kia pie­no su­pir­ki­mo kai­nų ly­gį Eu­ro­pos ir kai ku­rio­se ki­to­se pa­sau­lio šaly­se. Kai­nos per­skai­čiuo­tos pa­gal šiuos ko­ky­bės ro­dik­lius:

  • pie­no rie­bu­mas - 4,2 proc.; bal­ty­mingumas - 3,35 proc.;
  • bak­te­ri­jų skai­čius mažesnis negu 25 000, so­ma­ti­nių ląs­te­lių - 250 000;
  • kai­nos be pri­­ti­nės ver­tės mo­kesčio.

Tarp Eu­ro­pos ša­lių žemiau­sio­mis pie­no kai­no­mis išsis­ki­ria An­gli­ja. Didžiau­sios pie­no su­pir­ki­mo kai­nos yra Ita­li­jo­je - 2003 m. ko­vo mė­ne­sį ir vi­du­ti­niš­kai per pas­ta­ruo­sius 12 mė­ne­sių jos bu­vo di­des­nės ne­gu 1,35 Lt/kg. Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je ir Lie­tu­vo­je pie­no su­pir­ki­mo kai­nos yra žemiau­sios, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Eu­ro­pos ir pa­sau­lio šali­mis.

 

Pa­ren­gė Al­gir­das Alek­sy­nas