23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/06
Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų skyrimas ir apskaičiavimas
 • Astrida SLAVICKIENĖ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
 • Mano ūkis

Tei­sę gau­ti se­nat­vės pen­si­ją tu­ri: nuo­la­ti­niai LR gy­ven­to­jai, ku­rie nu­sta­ty­tą lai­ką bu­vo pri­va­lo­mai draus­ti ar­ba pa­tys drau­dė­si vals­ty­bi­niu so­cia­li­niu drau­di­mu; už­sie­nio ša­lių pi­lie­čiai; as­me­nys be pi­lie­ty­bės.

 

VSD pen­si­jų drau­di­mu pri­va­lo­mai drau­džia­mi:

 • as­me­nys, dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis, taip pat dir­ban­tys na­rys­tės pa­grin­du ren­ka­mo­se ins­ti­tu­ci­jo­se, ūki­nė­se ben­dri­jo­se, že­mės ūkio ben­dro­vė­se ar­ba ko­o­pe­ra­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se ir gau­nan­tys at­ly­gi­ni­mą už dar­bą;
 • Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, po­li­ci­jos ir ki­tų vi­daus rei­ka­lų pa­rei­gū­nai, vi­daus tar­ny­bos da­li­nių ka­ri­nin­kai, lik­ti­nės tar­ny­bos pus­ka­ri­nin­kiai ir ka­rei­viai bei pro­ku­ra­tū­ros pa­rei­gū­nai;
 • tik­ro­sios krašto ap­sau­gos tar­ny­bos ka­ri­nin­kai, lik­ti­nės tar­ny­bos pus­ka­ri­nin­kiai ir ka­rei­viai;
 • vals­ty­bės sau­gu­mo pa­rei­gū­nai;
 • in­di­vi­du­a­lių įmo­nių sa­vi­nin­kai ir ki­ti sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tys as­me­nys;
 • ūki­nin­kai ir jų ūkių na­riai, dir­ban­tys ūky­je;
 • bū­ti­no­sios tar­ny­bos ka­riai;
 • mo­ti­na ar­ba tė­vas, tu­rin­tys vai­ko nuo vie­ne­rių iki tre­jų me­tų prie­žiū­ros atos­to­gas;
 • mo­ti­na ar­ba tė­vas, ne­dir­ban­tys ir ne­tu­rin­tys vai­ko au­gi­ni­mo atos­to­gų, bet au­gi­nan­tys vai­ką iki tre­jų me­tų;
 • tra­di­ci­nių ir ki­tų vals­ty­bės pri­pa­žin­tų re­li­gi­nių ben­druo­me­nių ir ben­dri­jų dva­si­nin­kai ir tik vie­nuo­ly­nuo­se dir­ban­tys vie­nuo­liai.

Ki­ti as­me­nys pen­si­jų drau­di­mu ga­li draus­tis sa­va­no­riš­kai.

 

Se­nat­vės pen­si­ja ski­ria­ma, jei­gu įvyk­do­mos šios są­ly­gos: žmo­gus su­lau­kia pen­si­nio am­žiaus; tu­ri mi­ni­ma­lų drau­di­mo sta­žą.

 

Pen­si­nio amžiaus ri­ba

 

Pen­si­nis am­žius kiek­vie­nais me­tais nuo 1995 me­tų bu­vo di­di­na­mas vy­rams iki 62 me­tų 6 mėn., mo­te­rims – iki 60 me­tų. Vy­rų pen­si­nis am­žius šie­met šią ri­bą jau pa­sie­kė (žr. len­te­lę), mo­te­rų - pa­sieks 2006 m.

 

Tai­gi vi­si vy­rai nuo šių me­tų sau­sio pir­mos die­nos į pen­si­ją iš­ei­na bū­da­mi 62,5 me­tų am­žiaus. Mo­te­rys šie­met į pen­si­ją iš­ei­na bū­da­mos 58 me­tų ir 6 mėn. (t.y. gi­mu­sios 1945 m. sau­sio 1 d. - 1945 m. bir­že­lio 30 d.), ki­tais me­tais - 59 me­tų (gi­mu­sios 1945 m. lie­pos 1 d. - 1945 m. gruo­džio 31 d.) ir t.t.

 

Mi­ni­ma­lus drau­di­mo stažas ir vy­rams, ir mo­te­rims yra vie­no­das - 15 me­tų. Tai­gi se­nat­vės pen­si­jos amžiaus su­lau­kę as­me­nys, no­rin­tys gau­ti se­nat­vės pen­si­ją, tu­ri tu­rėti ne mažiau kaip 15 me­tų drau­di­mo stažą.

 

Pen­si­jos dy­dis

 

Pen­si­jos dy­dis pri­klau­so nuo mo­kė­tų VSD įmo­kų dy­džio (t.y. įgy­to drau­di­mo sta­žo).

 

Da­bar­ti­niu me­tu (nuo 1995 me­tų ir vėliau, t.y. po Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įs­ta­ty­mo priėmi­mo) į drau­di­mo stažą vi­sai pen­si­jai (pa­grin­di­nei ir pa­pil­do­mai pen­si­jos da­liai) gau­ti įs­kai­to­mi šie lai­ko­tar­piai:

 • lai­kas, per ku­rį pen­si­jų drau­di­mu ap­draus­ti  (ap­si­drau­dę) as­me­nys pa­tys mo­ka ar­ba už juos yra mo­ka­mos ar tu­ri būti mo­ka­mos įs­ta­ty­mo jiems nu­sta­ty­tos pri­va­lo­mos vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio pen­si­jų drau­di­mo imo­kos (pa­grin­di­nis ta­ri­fas 31 + 3 proc.);
 • lai­kas, per ku­rį šie as­me­nys gau­na iš SODROS li­gos (įs­kai­tant darb­da­vio mo­ka­mas li­gos die­no­mis), mo­ti­nys­tės, mo­ti­nys­tės (tė­vys­tės) pašal­pas.

Iki 1995 me­tų sau­sio 1 die­nos į so­cia­li­nio drau­di­mo stažą vi­sai pen­si­jai gau­ti įs­kai­to­mi šie lai­ko­tar­piai (pa­teik­ti ne vi­si, tik ūki­nin­kams būdin­giau­si at­ve­jai. De­ta­li in­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo is­ta­ty­mo 52 str.):

 • vi­sas dar­bi­nin­kų ir tar­nau­to­jų dar­bo lai­kas, taip pat ko­lūkio na­rių dar­bo ko­lūkiuo­se lai­kas;
 • tar­ny­bos su­ka­rin­to­je ap­sau­go­je, spe­cia­laus ryšio ins­ti­tu­ci­jo­se ir spe­cia­lio­se gel­bėji­mo da­ly­se lai­kas ne­at­sižvel­giant į žiny­bi­nį pa­val­du­mą ir spe­cia­lų ar­ba ka­ri­nį laips­nį;
 • as­me­nų, sa­va­no­riškai ap­si­drau­du­sių vals­ty­bi­niu sa­va­no­riškuo­ju pen­si­jų drau­di­mu vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įs­tai­go­se, drau­di­mo įmo­kų mo­kėji­mo lai­kas;
 • (lai­ki­no­jo ne­dar­bin­gu­mo) bei mo­ti­nys­tės (nėštu­mo ir gim­dy­mo) pašal­pų ga­vi­mo lai­kas;
 • mo­ky­mo­si lai­kas kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo kur­suo­se, as­pi­ran­tūro­je, dok­to­ran­tūro­je ir kli­ni­ki­nėje or­di­na­tū­ro­je (re­zi­den­tūro­je);
 • fak­ti­nės ka­ri­nės, pa­sie­nio bei vi­daus rei­ka­lų tar­ny­bos lai­kas (išsky­rus tar­ny­bą nai­kin­to­jų būriuo­se ir ba­ta­lio­nuo­se), ne­įs­kai­tant tik­ro­sios ka­ri­nės tar­ny­bos prie­vo­li­nin­kų (būti­no­sios tar­ny­bos ka­rių) tar­ny­bos lai­ko;
 • re­a­bi­li­tuo­tų po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių ka­li­ni­mo ir trem­ties fak­ti­nis lai­kas;
 • as­me­nų, išvežtų Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais pri­vers­ti­niams dar­bams už bu­vu­sios TSRS ri­bų, dar­bo lai­kas, taip pat bu­vi­mo ge­tuo­se, kon­cen­tra­ci­jos ar ki­to­kio ti­po prie­var­ti­nėse sto­vyk­lo­se Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais lai­kas;
 • gin­kluo­to pa­si­priešini­mo (re­zis­ten­ci­jos) da­ly­vių - ka­rių sa­va­no­rių fak­ti­nis lai­kas, išbūtas lais­vės ko­vo­to­jų struk­tūro­se, jei šis lai­kas ne­įs­kai­ty­tas ki­taip. 

Da­bar­ti­niu me­tu (1995 me­tais ir vėliau, t.y. po Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įs­ta­ty­mo priėmi­mo) į drau­di­mo stažą pa­grin­di­nei pen­si­jos da­liai gau­ti įs­kai­to­mas lai­kas, per ku­rį pen­si­jų drau­di­mu ap­draus­ti (ap­si­drau­dę) as­me­nys pa­tys mo­ka ar­ba už juos yra mo­ka­mos ar tu­ri būti mo­ka­mos įs­ta­ty­mo jiems nu­sta­ty­tos pri­va­lo­mos vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio pen­si­jų drau­di­mo įmo­kos (ta­ri­fas 50 proc. ba­zi­nės pen­si­jos).

 

Iki 1995 m. bu­vo to­kie lai­ko­tar­piai pa­grin­di­nei pen­si­jos da­liai gau­ti:

 • mo­ti­noms - vai­kų in­va­li­dų (iki 16 me­tų) au­gi­ni­mo ir slau­gos na­muo­se lai­kas;
 • šei­mos na­riams - I gru­pės in­va­li­do slau­gos na­muo­se lai­kas;
 • tik­ro­sios ka­ri­nės tar­ny­bos prie­vo­li­nin­kų (būti­no­sios tar­ny­bos ka­rių) tar­ny­bos lai­kas.

Pa­bai­ga ki­ta­me nu­me­ry­je