23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/06
Ūkininkų mo­ka­mi mokesčiai ir įmokos
 • Ast­ri­da SLAVICKIENĖ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
 • Mano ūkis

Pa­bai­ga, pradžia Nr. 5

 

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio ir sveikatos drau­di­mo įmo­kos

 

Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mą ūki­nin­kai sa­ve ir sa­vo ūkio na­rius pri­va­lo­mai drau­džia vals­ty­bi­niu so­cia­li­niu pen­si­jų drau­di­mu pa­grin­di­nei pen­si­jos da­liai - ba­zi­nei pen­si­jai - 152 Lt gau­ti.

 

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo 2 str. 9 punk­tas bei VSD įsta­ty­mo 34 str. nu­sta­to, kad ūki­nin­kai pri­va­lo mo­kė­ti vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas ba­zi­nei pen­si­jai gau­ti. Ši nuo­sta­ta nė­ra pa­nai­kin­ta, nors Ūki­nin­ko ūkio įsta­ty­me pa­ra­šy­ta, kad ūki­nin­kų so­cia­li­nis drau­di­mas - sa­va­no­riš­kas. Tai­gi įsta­ty­mai prieš­ta­rau­ja vie­nas ki­tam. Iki šių me­tu lap­kri­čio 15 d., pas­ku­ti­nio įmo­kų su­mo­kė­ji­mo ter­mi­no, ku­ris nors vie­nas iš tų dvie­jų įsta­ty­mų tu­rės bū­ti pa­keis­tas.

 

Ūki­nin­kai ir jų ūkių na­riai, ap­si­drau­dę pri­va­lo­muo­ju vals­ty­bi­niu so­cia­li­niu pen­si­jų drau­di­mu, įgy­ja tei­sę gau­ti vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės ar in­va­li­du­mo pa­grin­di­nę pen­si­jos da­lį – ba­zi­nę pen­si­ją. Mir­ties at­ve­ju su­tuok­ti­nis ir vai­kai įgy­tų tei­sę į naš­lių ir naš­lai­čių pen­si­jas.

 

Nuo 2002 m. spa­lio 1 d. vi­si drau­dė­jai, ku­rie tu­ri mo­kė­ti vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas už sa­ve ir drau­džia­mus as­me­nis, pri­va­lo re­gist­ruo­tis te­ri­to­ri­nė­se vals­ty­bi­nė­se mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­se, nes vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio ir svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kų ad­mi­nist­ra­vi­mą iš SODROS pe­rė­mė vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja.

 

Šiuo me­tu (2003 m.) vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo ba­zi­nei pen­si­jai gau­ti pa­tvir­tin­tas mė­ne­sio įmo­kos dy­dis – 73,50 Lt, tai­gi ūki­nin­kas už sa­ve ir ūkio na­rius už kiek­vie­ną as­me­nį mo­ka po 73,50 Lt (įmo­kas pri­va­lo­ma mo­kė­ti nuo įsi­re­gist­ra­vi­mo Ūki­nin­kų ūkių re­gist­re die­nos).

 

Įmo­kas ūki­nin­kai ga­li mo­kė­ti jiems pa­to­giu lai­ku ir pe­ri­odais, bet me­tų įmo­kas pri­va­lo su­mo­kė­ti ne vė­liau kaip pas­ku­ti­nę dar­bo die­ną prieš lap­kri­čio 15 die­ną. Jei ūki­nin­ko ūkis įre­gist­ruo­ja­mas po lap­kri­čio 15 die­nos, įmo­kas už ei­na­muo­sius me­tus rei­kia su­mo­kė­ti ne vė­liau kaip ei­na­mų­jų me­tų pas­ku­ti­nę dar­bo die­ną.

 

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos ga­li bū­ti mo­ka­mos pa­ve­di­mais per ban­ką ir paš­to per­lai­do­mis. Įmo­kų mo­kė­to­jai mo­kė­ji­mo do­ku­men­tuo­se pri­va­lo nu­ro­dy­ti vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų ko­dus.

 

Eko­no­miš­kai sil­pni ūkiai

 

Eko­no­miškai sil­pnų ūkių ūki­nin­kai, draus­da­mi sa­ve ir dir­ban­čius sa­vo ūkio na­rius, tu­ri tei­sę mo­kė­ti tik tam tik­rą vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos da­lį (šiuo me­tu – 30 Lt 40 ct). Ki­ta įmo­kos da­lis mo­ka­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų.

 

Pra­šy­mus įtrauk­ti ūkius į eko­no­miš­kai sil­pnų ūki­nin­kų ūkių są­ra­šus rei­kia pa­teik­ti ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių že­mės ūkio sky­riams ne vė­liau kaip iki kiek­vie­nų me­tų birželio 15 die­nos.

 

Kar­tu su pra­šy­mu tu­ri bū­ti pa­teik­ti: tūki­nin­ko ūkio įre­gist­ra­vi­mo pa­žy­mė­ji­mo ko­pi­ja; tūkio na­rių są­ra­šas; tpažyma apie pra­ėju­siais me­tais su­mo­kė­tas vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas. Jei­gu ūki­nin­ko ūkio ben­dro­sios pa­ja­mos bus ma­žes­nės už ūki­nin­ko ūkio re­mia­mas pa­ja­mas, toks ūkis bus pri­pa­žin­tas eko­no­miš­kai sil­pnu.

 

Tik pri­pa­ži­nus ūki­nin­ko ūkį eko­no­miš­kai sil­pnu, ūki­nin­kas, draus­da­ma­sis pats ir draus­da­mas sa­vo ūkio na­rius, įgau­na tei­sę mo­kė­ti vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo kita įmo­kos da­lį. Iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų įmo­kos da­lis bus den­gia­ma tik tuo­met, jei ūki­nin­kai už sa­ve ir sa­vo ūkio na­rius įmo­kos da­lį už me­tus su­mo­kės ne vė­liau kaip iki kiek­vie­nų me­tų lap­kri­čio 15 die­nos. Ūki­nin­kai, lai­ku ne­su­mo­kė­ję jiems pri­klau­san­čios mo­kė­ti įmo­kų da­lies, tais me­tais ne­ten­ka tei­sės nau­do­tis šia leng­va­ta.

 

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų ga­li ne­mo­kė­ti ūki­nin­kai ir jų ūkių na­riai, jei jie:

 • yra Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do pen­si­nin­kai;
 • yra I ar II gru­pės in­va­li­dai nuo vai­kys­tės, gau­nan­tys šal­pos (so­cia­li­nę) pen­si­ją;
 • yra se­nat­vės pen­si­jos am­žiaus as­me­nys, gau­nan­tys šal­pos (so­cia­li­nę) pen­si­ją ar­ba kom­pen­sa­ci­ją pa­gal Šal­pos (so­cia­li­nių) pen­si­jų įsta­ty­mą;
 • gau­na vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­ją iš tos ša­lies, su ku­ria Lie­tu­vos Res­pub­li­ka yra su­da­riu­si tarp­tau­ti­nę su­tar­tį, ir ta su­tar­tis yra įsi­ga­lio­ju­si;
 • yra lais­vės at­ėmi­mo vie­to­se;
 • yra draudžia­mi vals­ty­bi­niu so­cia­li­niu drau­di­mu pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mus (dir­ba pa­gal dar­bo su­tar­tis);
 • yra su­lau­kę se­nat­vės pen­si­jos am­žiaus pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pen­si­jų įsta­ty­mus;
 • tu­ri bū­ti­ną­jį sta­žą vals­ty­bi­nei so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės pen­si­jai gau­ti. Šiais me­tais (2003 m.) bū­ti­na­sis sta­žas mo­te­rims yra 29 me­tai, vy­rams – 30 me­tų.

Svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kos

 

Ūki­nin­kas už sa­ve ir ūkio na­rius tu­ri mo­kė­ti svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kas. Šios įmo­kos skir­tos tam, kad ūki­nin­kas ar jo ūkio na­rys ga­lė­tų gy­dy­tis gy­dy­mo įstai­go­se, gau­ti kom­pen­suo­ja­mus vais­tus, vyk­ti gy­dy­tis į sa­na­to­ri­ją.

 

Ūki­nin­ko ir ūkio na­rių svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kų dy­dis yra:

 • ūki­nin­kai už sa­ve ir pil­na­me­čius ūkio na­rius, dir­ban­čius ūky­je, kas mė­ne­sį mo­ka 3,5 proc. mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos dy­džio įmo­kas, t.y. 430 x 3,5 proc. = 15,05 Lt;
 • as­me­ni­nio ūkio nau­do­to­jai už sa­ve ir pil­na­me­čius ūkio na­rius, dir­ban­čius ūky­je, mo­ka 1,5 proc. mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos dy­džio svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kas kas mė­ne­sį, t.y. 430 x 1,5 proc. = 6,45 Lt.

Ūki­nin­kai už sa­ve ir ūkio na­rius svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kų ne­mo­ka tais at­ve­jais, kai svei­ka­tos drau­di­mu yra drau­džia­mi vals­ty­bės lė­šo­mis (se­nat­vės pen­si­nin­kai, in­va­li­dai ir t.t.).

 

Sam­do­mi dar­buo­to­jai

 

Jei­gu ūki­nin­kas sam­do dar­buo­to­jus dirb­ti ūky­je, jis tam­pa drau­dė­ju ir tu­ri už juos mo­kė­ti, t.y. iš jų dar­bo už­mo­kes­čio iš­skai­čiuo­ti ir su­mo­kė­ti vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio ir svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kas. Pri­im­da­mas dar­buo­to­ją į dar­bą, pri­ėmi­mo į dar­bą die­ną ūki­nin­kas tu­ri VSDF te­ri­to­ri­niam sky­riui (SODRAI) pa­teik­ti 1a–SD ar­ba 1b–SD for­mą. Jei­gu as­muo ne­tu­ri VSD pa­žy­mė­ji­mo, ši for­ma tam­pa pa­raiš­ka pa­žy­mė­ji­mui gau­ti. Jis iš­duo­da­mas as­me­niš­kai pa­čiam ap­draus­ta­jam, ku­ris pa­tik­ri­na, ar tei­sin­gos apie jį pa­teik­tos ži­nios, pa­si­ra­šo pir­ma­jame jo pus­la­py­je ir te­ri­to­ri­nio sky­riaus ap­draus­tie­siems iš­duo­tų drau­di­mo pa­žy­mė­ji­mų ap­skai­tos kny­go­je. Pa­žy­mė­ji­mas ga­li bū­ti iš­duo­tas ir ap­draus­to­jo (raš­tu) įga­lio­ta­jam as­me­niui.

 

Ūki­nin­kas, pri­ėmęs as­me­nį į dar­bą, drau­di­mo pa­žy­mė­ji­me įra­šo šiuos duo­me­nis: ei­lės nu­me­rį, pri­ėmi­mo į dar­bą da­tą, įmo­nės pa­va­di­ni­mą, nu­ro­dant drau­dė­jo ko­dą, as­mens pa­rei­gas.

 

Ži­nios apie iš­mo­kė­tą dar­bo už­mo­kes­tį ir drau­di­mo įmo­kas so­cia­li­nio drau­di­mo pa­žy­mė­ji­me ra­šo­mos pa­si­bai­gus me­tams (ne vė­liau kaip ki­tų me­tų va­sa­rio 1 die­ną).

 

At­lei­džiant dar­buo­to­ją iš dar­bo, VSD fon­do te­ri­to­ri­niam sky­riui per­duo­da­mas pra­nešimas (2a-SD ar­ba 2b-SD for­mos) apie dar­buo­to­jo at­lei­di­mą iš dar­bo. Šį do­ku­men­tą rei­kia per­duo­ti per tris die­nas nuo as­mens at­lei­di­mo iš dar­bo die­nos.

 

Ūki­nin­kas pra­ne­ši­mus ga­li iš­siųs­ti re­gist­ruo­tu laiš­ku, ku­rio spau­do da­ta tu­ri su­tap­ti su as­mens at­lei­di­mo iš dar­bo da­ta. Be to, pra­ne­ši­mus ga­li­ma siųs­ti fak­su ir po to per 3 die­nas pri­sta­ty­ti ori­gi­na­lius pa­tvir­tin­tus pra­ne­ši­mus.

 

Pri­va­lo­mo­sios VSD įmo­kos skai­čiuo­ja­mos pa­gal kiek­vie­nam dar­buo­to­jui (ap­draus­ta­jam) ap­skai­čiuo­tą dar­bo už­mo­kes­tį (ne­pri­klau­so­mai nuo iš­mo­kė­ji­mo šal­ti­nių), įskai­tant ir ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį.

 

VSD įmo­kos skai­čiuo­ja­mos ne nuo vi­sų su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sių iš­mo­kų

 

Įmo­kos skai­čiuo­ja­mos nuo:

 • dar­bo už­mo­kes­čio, ap­skai­čiuo­to už at­lik­tą dar­bą ar­ba dirb­tą lai­ką;
 • na­tū­ri­nių iš­mo­kų ver­tės;
 • įvai­rių prie­mo­kų ir prie­dų;
 • pre­mi­jų;
 • ap­mo­kė­ji­mo už atos­to­gas;
 • at­ly­gi­ni­mo už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą, grą­ži­nus dar­buo­to­ją į dar­bą;
 • kom­pen­sa­ci­jų už ne­pa­nau­do­tas atos­to­gas, mo­ka­mų at­lei­džia­miems iš dar­bo as­me­nims;
 • ki­tų dar­bo už­mo­kes­čio pri­skai­čia­vi­mų.

Įmo­kos ne­skai­čiuo­ja­mos nuo:

 • vi­sų iš VSD lė­šų mo­ka­mų iš­mo­kų;
 • so­cia­li­nės rū­py­bos pa­šal­pų, pen­si­jų ir kom­pen­sa­ci­jų;
 • lai­do­ji­mo pa­šal­pų;
 • iš ūki­nin­ko ūkio lė­šų mo­ka­mų pa­šal­pų;
 • ki­tų iš­mo­kų.

Pa­vyzdžiui, ūki­nin­kas G.Lau­kys sam­do ke­tu­ris dar­buo­to­jus. Jiems už 2002 m. rug­pjū­čio mėn. pri­skai­čiuo­ta dar­bo už­mo­kes­čio:

  dar­bi­nin­kui K.Bart­kui - 300,00 Lt (pri­im­tas į dar­bą rug­pjū­čio 16 d.);

  dar­bi­nin­kui L.Ri­mui - 350,00 Lt;

  dar­bi­nin­kei L.Kli­mie­nei - 700,00 Lt.

 

Be to, L.Ri­mui ap­skai­čiuo­ta li­gos pa­šal­pa – 539,78 Lt.

 

Dar­bi­nin­kui R.Bal­čiui ap­skai­čiuo­tas už­mo­kes­tis už atos­to­gas – 500,00 Lt (atos­to­ga­vo rug­pjū­čio 1-31 d.).

Iš dar­bo at­lei­džia­mai L.Kli­mie­nei ap­skai­čiuo­ta kom­pen­sa­ci­ja už ne­pa­nau­do­tas atos­to­gas – 500,00 Lt.

 

So­cia­li­nio ir svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kas į Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­dą pri­va­lu su­mo­kė­ti ne vė­liau kaip pas­ku­ti­nę dar­bo die­ną prieš ki­to mė­ne­sio 15 die­ną. Mo­kė­ji­mo pa­ve­di­mai pa­tei­kia­mi ban­kams vi­sai ati­tin­ka­mo lai­ko­tar­pio pri­va­lo­mo­jo vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų su­mai, ne­pri­klau­so­mai nuo to, kiek pi­ni­gų yra drau­dė­jo są­skai­to­je.

 

Ūki­nin­kai tu­ri teik­ti in­for­ma­ci­ją SODRAI apie:

 • ap­draus­to­jo pri­ėmi­mą į dar­bą (for­ma 1a-SD ar­ba for­ma 1b-SD) - tą pa­čią die­ną;
 • ap­draus­to­jo at­lei­di­mą iš dar­bo (for­ma 2a-SD ar­ba for­ma 2b-SD) - per tris die­nas;
 • kiek­vie­nam ap­draus­ta­jam per ka­len­do­ri­nį ket­vir­tį ap­skai­čiuo­tas drau­džia­mų­jų pa­ja­mų ir vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų su­mas (for­ma 3-SD, for­ma 4-SD, for­mos 3-SD prie­das) kar­tu su fi­nan­si­ne ata­skai­ta (For­ma Nr. 4) - kiek­vie­ną ket­vir­tį, ne vė­liau kaip iki ki­to ket­vir­čio pir­mo mė­ne­sio pas­ku­ti­nės dar­bo die­nos prieš 15 die­ną;
 • atos­to­gų su­tei­ki­mą (nu­trau­ki­mą) mo­ti­nai (tė­vui) vai­ko prie­žiū­rai nuo vie­ne­rių iki tre­jų me­tų am­žiaus (for­ma 9-SD) - per 5 die­nas nuo atos­to­gų vai­ko prie­žiū­rai su­tei­ki­mo;
 • pen­si­nin­kams per ka­len­do­ri­nį mė­ne­sį pri­skai­čiuo­tas drau­džia­mų­jų pa­ja­mų su­mas (for­ma 10-SD, for­ma 11-SD) - kiek­vie­ną mė­ne­sį, ne vė­liau kaip iki ki­to mė­ne­sio 15 die­nos;
 • ne­mo­ka­mų atos­to­gų su­tei­ki­mą (nu­trau­ki­mą) ap­draus­tie­siems (for­ma 12-SD, for­ma 12a-SD) - per 3 die­nas nuo ne­mo­ka­mų atos­to­gų su­tei­ki­mo (nu­trau­ki­mo).