03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/06
Biologinis turtas - nauja sąvoka žemės ūkio ekonomikoje
  • Aleksandra NAVICKAITĖ, Neringa STONČIUVIENĖ, Danutė ZINKEVIČIENĖ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
  • Mano ūkis

Biologinio turto apskaitą reglamentuojantis 41 tarptautinis apskaitos (TAS 41) ir finansinės atskaitomybės standartas “Žemės ūkis” įsigaliojo 2003 01 01. Lietuvoje šiuo metu pagal tarptautinius reikalavimus rengiamas Verslo apskaitos standartas “Žemės ūkis”. Jis turėtų būti priimtas šių metų lapkričio mėnesį ir įsigaliotų nuo 2004 arba 2005 m. sausio 1d. Žemės ūkio įmonėms šis biologinio turto apskaitos standartas bus privalomas, tačiau palaipsniui jį turės taikyti ir ūkininkai.

 

TAS 41 nu­ro­do, kaip ap­skai­ty­ti dėl bio­lo­gi­nio tur­to au­gi­mo, se­nė­ji­mo, bren­di­mo, dau­gi­ni­mo­si įvy­ku­sius tur­to po­ky­čius. Stan­dar­te api­bū­di­na­mos nau­jos są­vo­kos, kei­čia­mos kai ku­rios že­mės ūkio veik­los ap­skai­tos nuo­sta­tos.

 

TAS 41 tai­ko­mas šiai ap­skai­tai:

  • bio­lo­gi­nio tur­to (gy­vų gy­vū­nų ir au­ga­lų);
  • že­mės ūkio pro­duk­ci­jos (įver­ti­na­mos der­liaus nu­ė­mi­mo me­tu);
  • vals­ty­bės sub­si­di­jų, kai tai yra su­si­ję su že­mės ūkio veik­la.

 

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu bio­lo­gi­nio tur­to są­vo­ka ne­varto­ja­ma. Ž.ū. pro­duk­ci­ja įkai­no­ja­ma ir ap­skai­to­ma pa­ga­mi­ni­mo sa­vi­kai­na. Pa­ja­mų pri­pa­ži­ni­mas su­si­jęs su pro­duk­ci­jos re­a­li­za­vi­mu. TAS 41 rei­ka­la­vi­mai iš es­mės kei­čia pa­ja­mų iš bio­lo­gi­nio tur­to pri­pa­ži­ni­mo ir pro­duk­ci­jos įkai­no­ji­mo tvar­ką. Pro­ble­ma ta, kad TAS 41 rei­ka­lau­ja re­gist­ruo­ti pa­ja­mas iš bio­lo­gi­nio tur­to, ne­lau­kiant jo par­da­vi­mo, o pa­ki­tus jo ver­tei. To­dėl skai­ty­to­jams tu­rė­tų bū­ti įdo­mu su­si­pa­žin­ti su šios są­vo­kos tu­ri­niu, jos tai­ky­mo ypa­ty­bė­mis ir ga­li­mais pa­ki­ti­mais ša­lies že­mės ūkio ap­skai­to­je, kai teks rem­tis šiuo stan­dar­tu.

 

Bio­lo­gi­nio tur­to są­vo­ka ir jos es­mė

 

Tarp­tau­ti­nio ap­skai­tos stan­dar­to tiks­las – nu­sta­ty­ti, kaip tvar­ky­ti ap­skaitą, kaip pa­teik­ti ir pa­skelb­ti fi­nan­si­nę at­skai­to­my­bę, su­si­ju­sią su že­mės ūkio veik­la.

 

Že­mės ūkio veik­la yra įmo­nės bio­lo­gi­nio tur­to po­ky­čių val­dy­mas (bio­lo­gi­nis tur­tas ga­li bū­ti par­duo­tas, nau­do­ja­mas ž. ū. pro­duk­ci­jai ar ki­tam bio­lo­gi­niam tur­tui gau­ti). Tai įvai­ria­pu­sė veik­la – gal­vi­ji­nin­kys­tė, miš­ki­nin­kys­tė, vie­na­me­čių ir dau­gia­me­čių pa­sė­lių, so­dų ir plan­ta­ci­jų au­gi­ni­mas bei prie­žiū­ra, gė­li­nin­kys­tė, žu­vi­nin­kys­tė ir pan.

 

Bio­lo­gi­nis tur­tas yra gy­vi gy­vū­nai ir au­ga­lai.

 

Že­mės ūkio pro­duk­ci­ja yra iš įmo­nės val­do­mo bio­lo­gi­nio tur­to gau­ti pro­duk­tai.

 

Gy­vi gy­vū­nai ir au­ga­lai ga­li keis­tis bio­lo­giš­kai. Ž.ū. veik­la pa­leng­vi­na šiuos bio­lo­gi­nius po­ky­čius, ge­ri­na ar bent jau sta­bi­li­zuo­ja są­ly­gas, bū­ti­nas bio­lo­gi­niams pro­ce­sams vyk­ti, pvz., dir­vos mais­tin­gu­mą, drėg­mę, tem­pe­ra­tū­rą; ap­lin­kos drėg­mę, tem­pe­ra­tū­rą; šviesą. Tuo ž.ū. veik­la ski­ria­si nuo ki­to­kio ver­slo, pvz., pro­duk­ci­jos ga­vi­mo iš ne­val­do­mų iš­tek­lių – žve­jy­bos jū­ro­je ir pan.

 

Bio­lo­gi­nis tur­tas kin­ta ko­ky­biš­kai ir kie­ky­biš­kai. Ko­ky­bi­niai po­ky­čiai – tai ge­ne­ti­nių sa­vy­bių, tan­ku­mo, su­bren­di­mo, rie­bu­mo, pro­tei­nų kie­kio, pluoš­to stip­ru­mo ki­ti­mas. Kie­ky­bi­niai po­ky­čiai – pa­li­kuo­nių skai­čiaus, svo­rio, ap­im­ties, dy­džio ki­ti­mas. Šie po­ky­čiai yra iš­ma­tuo­ja­mi ir ro­do, kad jų ver­ti­ni­mas ir kon­tro­lė yra įpras­ti­nė val­dy­mo funk­ci­ja.

 

Bio­lo­gi­niai po­ky­čiai reiš­kia­si taip:

  • gy­vū­nų ar au­ga­lų ko­ky­bi­nių sa­vy­bių pa­ge­rė­ji­mu ar­ba kie­ki­niu pa­di­dė­ji­mu;
  • gy­vū­nų ar au­ga­lų ko­ky­bės pa­blo­gė­ji­mu ar­ba kie­ky­bi­niu su­ma­žė­ji­mu;
  • gy­vu­lių gi­mi­mu ar naujų au­ga­lų at­si­ra­di­mu;
  • ž.ū. pro­duk­ci­jos ga­vi­mu.

 

Pro­duk­ci­ja gau­na­ma, at­ski­riant ją nuo bio­lo­gi­nio tur­to (pvz., obuo­lių sky­ni­mas) ar nu­trau­kiant bio­lo­gi­nio tur­to gy­vy­bi­nius pro­ce­sus (pvz., gy­vu­lių sker­di­mas ar me­džio nu­kir­ti­mas).

 

TAS 41 ne­tai­ko­mas to­les­niam ž. ū. pro­duk­ci­jos per­dir­bi­mui po der­liaus nu­ė­mi­mo, pvz., jei­gu obuo­lius į vy­ną per­dir­ba tas pats obuo­lius iš­au­gi­nęs vy­ni­nin­kas. Tai­gi TAS 41 yra tai­ko­mas bio­lo­gi­niam tur­tui ir ž.ū. pro­duk­ci­jai der­liaus nu­ė­mi­mo me­tu, ta­čiau ne­tai­ko­mas to­liau per­dir­ba­mai pro­duk­ci­jai.

 

Pabaiga kitame numeryje