23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/05
Ūkininkų mokami mokecčiai
  • Astrida SLAVICKIENĖ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
  • Mano ūkis

Ūki­nin­kai da­bar­ti­niu me­tu mo­ka to­kius mo­kes­čius: že­mės ar vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­tį; jei­gu tu­ri sam­do­mų dar­buo­to­jų – gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį; jei yra įsi­re­gist­ra­vę pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio mo­kė­to­jais – pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį. Už sa­ve, sa­vo ūkio na­rius ir sam­do­mus as­me­nis ūki­nin­kai mo­ka vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio ir svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kas. At­ski­rais at­ve­jais ūki­nin­kai mo­ka ir ki­tus mo­kes­čius, nuo kai ku­rių mo­kes­čių (pel­no, ke­lių ir kt.) jie yra at­leis­ti.

 

Že­mės ar vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­tis

 

Šio mo­kes­čio pa­tiems ūki­nin­kams ap­skai­čiuo­ti ne­rei­kia. Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) jiems pa­tei­kia že­mės mo­kes­čio de­kla­ra­ci­ją, ku­rio­je šis mo­kes­tis bū­na ap­skai­čiuo­tas. Šį mo­kes­tį ūki­nin­kai tu­ri su­mo­kė­ti nu­sta­ty­tais ter­mi­nais (vie­ną kar­tą per me­tus).

 

Že­mės mo­kes­tį reg­la­men­tuo­ja LR že­mės mo­kes­čio įsta­ty­mas, pri­im­tas 1992 m. bir­že­lio 25 d. (Vals­ty­bės ži­nios, 1992, Nr. 21 – 612) ir vė­les­ni jo pa­kei­ti­mai bei pa­pil­dy­mai. Mo­kes­čio ob­jek­tas yra pri­va­ti že­mė, o mo­kė­to­jai – jos sa­vi­nin­kai.

 

Že­mės mo­kes­čio ta­ri­fas me­tams – 1,5 proc. že­mės kai­nos. Ap­skai­čiuo­jant šį mo­kes­tį že­mės kai­nai tai­ko­mi ko­e­fi­cien­tai. Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės, dau­gia­bu­čių na­mų bei gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bos ben­dri­jų, var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vų ir ko­o­pe­ra­ti­nių ben­dro­vių že­mės kai­na, ap­skai­čiuo­jant mo­kes­čius, su­ma­ži­na­ma iki 0,35 ko­e­fi­cien­to, so­di­nin­kų ben­dri­jų ir jų na­rių so­dų skly­pų že­mės, pri­va­čių na­mų bei že­mės skly­pų prie dau­gia­bu­čių na­mų že­mės, nau­do­ja­mos ūki­nei – ko­mer­ci­nei veik­lai, - 0,5.

 

Že­mės mo­kes­tis skai­čiuo­ja­mas nuo že­mės kai­nos pa­gal Vals­ty­bi­nio že­mės ka­dast­ro duo­me­nis, ku­riuos ati­tin­ka­mos tar­ny­bos pa­tei­kia VMI ir ju­ri­di­niams as­me­nims iki ba­lan­džio 1 d. ir rug­sė­jo 1 d. Že­mės mo­kes­čio ap­skai­čia­vi­mo ir su­mo­kė­ji­mo ter­mi­ną nu­sta­to vie­tos sa­vi­val­dos vyk­do­mo­sios ins­ti­tu­ci­jos. Nau­ji že­mės sa­vi­nin­kai mo­kes­tį mo­ka:

   jei­gu že­mė įsi­gy­ta 1 pus­me­tį – už vi­sus ka­len­do­ri­nius me­tus;

   jei­gu že­mė įsi­gy­ta 2 pus­me­tį – nuo ki­tų me­tų.

 

Nuo že­mės mo­kes­čio at­lei­džia­mi 1 ir 2 gru­pės in­va­li­dai, se­nat­vės pen­si­nin­kai ir ne­pil­na­me­čiai vai­kai, kai jų šei­mo­se ap­mo­kes­ti­na­mo­jo lai­ko­tar­pio pra­džio­je nė­ra dar­bin­gų as­me­nų. Šiems as­me­nims pri­klau­san­čios že­mės skly­po dy­dis tu­ri ne­vir­šy­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų nu­sta­ty­tų  ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų dy­džių. Be to, Ta­ry­bos sa­vo są­skai­ta ga­li su­ma­žin­ti že­mės mo­kes­tį ar­ba vi­siš­kai nuo jo at­leis­ti.

 

Že­mės mo­kes­tis ne­ima­mas: už pri­va­čių miš­kų že­mę; par­kų, draus­ti­nių zo­no­se esan­čią že­mę (iš­sky­rus ž. ū. naud­me­nas, pa­sta­tų, kie­mų, ke­lių ir tven­ki­nių už­im­tą že­mę); gam­tos pa­min­klų že­mę. Že­mės mo­kes­čiu ne­ap­mo­kes­ti­na­ma ir vals­ty­bi­nė že­mė.

 

1 pa­vyz­dys

 

Ap­skai­čiuo­ja­mas že­mės mo­kes­čio dy­dis 6,30 ha ž. ū. pa­skir­ties že­mės skly­pui, ku­rio ver­tė yra 14 143,50 Lt ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra pri­ėmu­si nu­ta­ri­mą že­mės mo­kes­tį su­ma­žin­ti 50 %.

 

Že­mės mo­kes­čio dy­dis bus:

 

14 143,50x0,35x0,015x0,5=37,13 Lt

kur:

 

- 14 143,50 - že­mės ver­tė;

- 0,35 - že­mės kai­nos (ver­tės) ko­e­fi­cien­tas;
- 0,015-1,5 % že­mės mo­kes­čio ta­ri­fas;

- 0,5-50 % že­mės mo­kes­tį ma­ži­nan­tis ko­e­fi­cien­tas.         

 

 

Žemės sa­vi­nin­kams – ūki­nin­kams nuo 1995 06 28 tai­ko­ma že­mės mo­kes­čio leng­va­ta - už ūki­nin­ko ūkiui steig­ti ar­ba plės­ti grą­žin­tą ar pirk­tą že­mę že­mės mo­kes­tį ūki­nin­kai pra­de­da mo­kė­ti pra­ėjus 3 me­tams nuo pri­va­čios že­mės tei­si­nio įre­gist­ra­vi­mo (ši že­mės mo­kes­čio leng­va­ta tei­kia­ma tik vie­ną kar­tą per tre­jus me­tus). Jei­gu ūki­nin­ko ūkis įre­gist­ruo­ja­mas vė­liau (pvz., pra­ėjus vie­ne­riems me­tams po že­mės įre­gist­ra­vi­mo Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re), tai mi­nė­ta že­mės mo­kes­čio leng­va­ta jam tei­kia­ma tik per li­ku­sį leng­va­tos ga­lio­ji­mo dve­jų me­tų lai­ko­tar­pį.

 

Kai ūki­nin­ko ūkio že­mę su­da­ro ne tik ūki­nin­ko, ku­rio var­du įre­gist­ruo­tas ūkis, že­mė, bet ir ki­tų ūkio na­rių ar ben­dra­sa­vi­nin­kių ben­dro­sios jung­ti­nės ar ben­dro­sios da­li­nės nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tys že­mės skly­pai, mi­nė­ta že­mės mo­kes­čio leng­va­ta tai­ko­ma už vi­są že­mės plo­tą vi­siems že­mės sa­vi­nin­kams.

 

2 pa­vyz­dys

 

As­me­niui 1998 m. va­sa­rio 4 d. bu­vo grą­žin­ta nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis 10 ha že­mės skly­pas. Tų pa­čių me­tų ge­gu­žės 15 d. ši že­mė įre­gist­ruo­ta Ūki­nin­kų ūkių re­gist­re.

 

Šis ūki­nin­kas ga­li pa­si­nau­do­ti leng­va­ta ir tre­jus me­tus ne­mo­kė­ti že­mės mo­kes­čio

 

3 pa­vyz­dys

 

Ūki­nin­kas, ku­ris tu­rė­jo 5 ha že­mės skly­pą,  1998 m. sau­sio mėn. nu­si­pir­ko 10 ha že­mės skly­pą ir 1998 m. ba­lan­džio mėn. įre­gist­ra­vo jį Ūki­nin­ko ūkio re­gist­re.

 

Šio 10 ha že­mės skly­po par­da­vė­jui nuo­sa­vy­bės tei­sė į že­mę bu­vo at­sta­ty­ta ir ši že­mė bu­vo tei­siš­kai įre­gist­ruo­ta 1994 m. ko­vo mė­ne­sį, to­dėl mi­nė­ta že­mės mo­kes­čio leng­va­ta, lei­džian­ti 3 me­tus ne­mo­kė­ti že­mės mo­kes­čio, ga­lė­jo bū­ti tai­ko­ma tik pir­ma­jam že­mės sa­vi­nin­kui 1994, 1995 ir 1996 m., jei­gu že­mę jis bū­tų įre­gist­ra­vęs Ūki­nin­ko ūkio re­gist­re.    

4 pa­vyz­dys

 

As­muo 1998 m. lap­kri­čio mėn. pa­vel­dė­jo ir sa­vo var­du įre­gist­ra­vo Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re mi­ru­sios mo­ti­nos var­du at­sta­ty­tos nuo­sa­vy­bės tei­se (grą­žin­tos) 9 ha že­mės skly­pą.

 

1998 m. lap­kri­čio mėn. jis šią že­mę įre­gist­ra­vo Ūki­nin­ko ūkio re­gist­re.

 

Že­mės mo­kes­čio leng­va­ta - ne­mo­kė­ti že­mės mo­kes­čio nuo jos tei­si­nio įre­gist­ra­vi­mo 3 me­tus - ūki­nin­kams ga­li bū­ti tai­ko­ma tik tuo­met, kai že­mė yra grą­žin­ta ar­ba pirk­ta. Šiuo at­ve­ju že­mė yra pa­vel­dė­ta, to­dėl mi­nė­to­ji leng­va­ta šiam ūki­nin­kui ne­ga­li bū­ti tai­ko­ma. Že­mės mo­kes­tį jis pri­va­lo mo­kė­ti nuo 1999 m. 

5 pa­vyz­dys

 

Mo­ti­nai at­sta­ty­ta nuo­sa­vy­bės tei­sė į 8 ha že­mės skly­pą. Šis skly­pas Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re įre­gist­ruo­tas 1998 m. ko­vo mė­ne­sį. Šį skly­pą mo­ti­na pa­do­va­no­jo sa­vo sū­nui 2000 m. va­sa­rio mėn. Sū­nus 2000 m. ge­gu­žės mėn. že­mę įre­gist­ra­vo Ūki­nin­ko ūkio re­gist­re.

 

Že­mės mo­kes­čio leng­va­ta šiam ūki­nin­kui ne­tai­ko­ma, nes že­mė jam pa­do­va­no­ta, o ne su­grą­žin­ta ar pirk­ta, to­dėl ūki­nin­kas že­mės mo­kes­tį pri­va­lo mo­kė­ti nuo 2000 m.  

 

 

Že­mės mo­kes­čio leng­va­ta tai­ko­ma tik tiems že­mės sa­vi­nin­kams, ku­rie sa­vo že­mę kaip ūki­nin­ko ūkį yra įre­gist­ra­vę ŽŪM nu­sta­ty­ta tvar­ka ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos Kai­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to ra­jo­no že­mės ūkio sky­riu­je. To­dėl tai­kant ūki­nin­kams šią mo­kes­čio leng­va­tą, rei­kia va­do­vau­tis ra­jo­no že­mės ūkio sky­riaus su­da­ry­tais ūki­nin­kų ūkių re­gist­ra­vi­mo žur­na­lais.

Jei­gu ūki­nin­ko ūkis įre­gist­ruo­ja­mas pir­mą­jį me­tų pus­me­tį, tai mo­kes­čio leng­va­ta tei­kia­ma vi­sus tuos me­tus, o jei­gu ant­rą­jį pus­me­tį – leng­va­ta pra­de­da­ma teik­ti nuo ki­tų ka­len­do­ri­nių me­tų.

 

Jei tei­sė į šią že­mės mo­kes­čio leng­va­tą bai­gia­si pir­mą­jį me­tų pus­me­tį, tai že­mės mo­kes­tis ima­mas už vi­sus me­tus, o jei­gu ši tei­sė bai­gia­si ant­rą­jį pus­me­tį, tai mo­kes­tis ima­mas nuo ki­tų ka­len­do­ri­nių me­tų.

 

Jei­gu že­mės mo­kes­čio leng­va­tos tai­ky­mo me­tu ūki­nin­kui grą­ži­na­mas ki­tas že­mės skly­pas ar­ba jis pa­pil­do­mai nu­si­per­ka že­mės ir nuo jos pir­mi­nio tei­si­nio įre­gist­ra­vi­mo dar nė­ra pra­ėję tre­ji me­tai, tai že­mės mo­kes­čio leng­va­ta tai­ko­ma ir ki­tiems skly­pams, ta­čiau leng­va­tos ga­lio­ji­mo ter­mi­nas ne­kei­čia­mas.

 

Vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­tis

 

Že­mės nuo­mos ob­jek­tas yra: vals­ty­bi­nės že­mės skly­pas, su­for­muo­tas pa­gal že­mė­tvarkos pro­jek­tą ar ki­tą de­ta­lų te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tą; pri­va­čios že­mės skly­pas (jo da­lis).

 

Pri­va­čios že­mės nuo­mo­to­jas yra pri­va­čios že­mės sa­vi­nin­kas. Vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mo­to­jas yra sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ar­ba ap­skri­ties vir­ši­nin­kas. Že­mės nuo­mi­nin­ku ga­li bū­ti LR ir už­sie­nio vals­ty­bių fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, tai­gi ir ūki­nin­kai.

 

Že­mės nuo­mos su­tar­ti­mi nuo­mo­to­jas įsi­pa­rei­go­ja leis­ti nuo­mi­nin­kui su­tar­tą lai­ką ir su­tar­to­mis są­ly­go­mis nau­do­tis že­me pa­gal tiks­li­nę pa­skir­tį ir dis­po­nuo­ti iš jos gau­tais pro­duk­tais ir pa­ja­mo­mis. Že­mės nuo­mos su­tar­tis, su­da­ry­ta il­ges­niam kaip 3 me­tų lai­ko­tar­piui, įre­gist­ruo­ja­ma Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re.

 

Iš­nuo­mo­jant pri­va­čią že­mę, nuom­pi­ni­gių dy­dis ir mo­kė­ji­mo tvar­ka nu­sta­to­mi nuo­mo­to­jo ir nuo­mi­nin­ko su­si­ta­ri­mu.

 

Nu­om­pi­ni­gių už vals­ty­bi­nę že­mę dy­dis nu­sta­to­mas Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka. Vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos su­tar­čių lai­ky­mą­si kon­tro­liuo­ja ap­skri­ties vir­ši­nin­kas ar­ba vie­tos sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­ja.

 

Sa­va­va­liškai nau­do­jan­tis vals­ty­bi­ne žeme, ji ap­mo­kes­ti­na­ma už vi­są žemės nau­do­ji­mo lai­ką pa­gal mak­si­ma­lią tos gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės žemės kai­ną ir tri­gu­bą mo­kes­čio ta­ri­fą. Lai­ku ne­su­mo­kėjus mo­kes­čio ima­mi dels­pi­ni­giai.