23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/05
Tan­kes­nis so­das – gau­ses­nis der­lius
  • Dr. Nober­tas USELIS, LIETUVOS SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTAS
  • Mano ūkis

Vie­nas iš ver­sli­nės so­di­nin­kys­tės in­ten­sy­vi­ni­mo bū­dų yra op­ti­ma­lus so­do kon­struk­ci­jų pa­si­rin­ki­mas, at­si­žvel­giant į vais­me­džių au­gu­mą, so­dų prie­žiū­ros tech­ni­ką bei so­di­nin­ka­vi­mo tra­di­ci­jas. Prieš ke­lis de­šimt­me­čius vie­na­me so­do hek­ta­re au­gdavo apie 100 vais­me­džių, o šiuo­lai­ki­nio so­do hek­ta­re ga­li aug­ti net 4 000 obe­lų.

Obe­lų so­dų kon­struk­ci­jų rai­dą ša­ly­je ga­li­ma su­skirs­ty­ti į 5 eta­pus. Pir­ma­sis rai­dos eta­pas bu­vo pra­ėju­sio šimt­me­čio pir­mo­je pu­sė­je, kai Lie­tu­vos so­dai bu­vo aukš­ta­ū­giai, pa­so­din­ti 8x8 ar­ba net 10x10 m at­stu­mais (156 ar­ba 100 vais­me­džių vie­na­me hek­ta­re). To­kie so­dai bu­vo il­ga­am­žiai, ma­žai ge­ni­mi, jie daž­niau­siai at­si­nau­jin­da­vo na­tū­ra­liai. Kad bū­tų ge­riau iš­nau­do­ta že­mė, to­kių re­tų so­dų tar­pu­ei­liuo­se bu­vo au­gi­na­mi ja­vai, dar­žo­vės, o dažniau­siai ga­no­mi gy­vu­liai.

Penk­ta­ja­me–šešta­ja­me dešimt­me­ty­je (ant­ra­sis rai­dos eta­pas) no­rė­ta pa­di­din­ti so­dų pro­duk­ty­vu­mą ne tik so­di­nant ge­res­nes obe­lų veis­les, bet ir su­tan­ki­nant so­dus. Ti­kė­ta­si gau­ti di­des­nį der­lių ne tik iš kiek­vie­no vais­medžio, bet ir iš plo­to vie­ne­to. Be to, atsisakyta vais­me­džių tar­pu­ei­liuo­se au­gin­ti pa­pil­do­mus au­ga­lus. Ty­ri­mai pa­ro­dė, kad tan­kiai – 4x4 m at­stu­mais (625 vaism./ha) pa­so­din­ta­me obe­lų so­de iš plo­to vie­ne­to gau­tas 2,5 kar­to, o 6x6 m (278 vaism./ha) – 1,5 kar­to di­des­nis der­lius ne­gu iš 8x8 m ats­tu­mais (156 vaism./ha) pa­so­din­to so­do. Ta­čiau obuo­lių der­lius bu­vo ne­di­de­lis: net ge­riau­sia­me va­rian­te 8–20 au­gi­mo me­tais vi­du­ti­nis obuo­lių der­lius bu­vo tik 15,5 t/ha.

Iš­ryš­kė­jo ten­den­ci­ja, kad re­čiau­siai pa­so­din­tų vais­me­džių vai­sių sker­smuo bu­vo ma­žes­nis, nes šie vais­me­džiai gau­siau de­rė­jo, ne­gu pa­so­din­ti tan­kiau. Mažas der­lius bu­vo gau­tas ir iš obe­lų, pa­so­din­tų 8x8 m at­stu­mais. Nu­sta­ty­ta, kad dau­gu­mos veis­lių obe­lys gau­siau­siai de­ra 17-20 au­gi­mo so­de me­tais.

Try­lik­tai­siais-šešio­lik­tai­siais ty­ri­mo me­tais gau­ta 9-11 t/ha, o 13-24 m. - 12,8-13,8 t/ha vai­sių. Vė­liau pa­ste­bė­ta, kad tan­kiai (4x4 m at­stu­mais) pa­so­din­ta­me so­de jau 13-14 me­tais vais­me­džių vai­ni­kai per­ daug su­tan­kė­ja ir skurs­ta. Ty­ri­mai, at­lik­ti 14-23 au­gi­mo so­de me­tais, pa­ro­dė, kad vi­sais at­ve­jais, re­ti­nant net ir per tan­kiai pa­so­din­tus vais­medžius (išpjau­nant kas an­trą ei­lę), der­lin­gu­mas ma­žė­ja. Tuo tar­pu ne re­ti­nant, o vais­medžius at­jau­ni­nant (trum­pi­nant šakas), der­lius iš pra­džių šiek tiek ma­žė­ja, o vė­liau di­dė­ja.

Sep­tin­ta­ja­me ir aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je (tre­čia­sis rai­dos eta­pas) at­lik­ti obe­lų su sėk­li­niu po­skie­piu au­gi­ni­mo bū­dų ir vai­ni­ko for­mų ty­ri­mai. Nu­sta­ty­ta, kad penk­tai­siais – sep­tin­tai­siais au­gi­mo so­de me­tais, au­gi­nant pla­čia­juos­čiu bū­du (6x4 m, 417 vaism./ha), pras­čiau­siai de­rė­jo aukš­tinės re­ta­ša­kės vai­ni­ko for­mos vais­me­džiai (tik 6,01 t/ha stip­res­nio au­gu­mo veis­lės ir 9,08 t/ha sil­pnes­nio au­gu­mo). Da­lį vai­ni­ko ša­kų at­len­kus į ho­ri­zon­ta­lią pa­dė­tį (for­muo­jant kom­bi­nuo­tą vai­ni­ką) ir at­len­kus vi­sas šakas (for­muo­jant verps­tišką vai­ni­ką), jau­nų obe­lų der­lius pa­di­dė­ja sta­tis­tiš­kai pa­ti­ki­mai – sil­pnai au­gan­čių veis­lių 16,7 ir 18,4 proc.; stip­riai au­gan­čių – ati­tin­ka­mai 18,4 ir 23,4 proc. Be to, vais­medžius su­tan­ki­nus nuo 6x4 (417 vaism./ha) iki 6x3 m (555 vaism./ha), er­lius pa­di­dė­ja nuo 10 iki 23 proc. De­ran­čia­me pla­čia­juos­čia­me so­de (9-10 me­tais) sil­pnes­nio au­gu­mo veis­lių der­lius sie­kė 25,4-28,6 t/ha, o stip­res­nio au­gu­mo – 18,3-20,3 t/ha.

Obe­lis su sėk­li­niais po­skie­piais au­gi­nant siau­ra­juos­čiu bū­du (4,5x4 m, 555 vaism./ha), net ir jau­nų obe­lų vai­ni­ko for­ma mažai lė­mė der­lin­gu­mo po­ky­čius. Ta­čiau sil­pno au­gu­mo veis­lių vais­me­džius su­tan­ki­nus nuo 555 iki 741 vaism./ha (4,5x3 m), der­lin­gu­mas pa­di­dė­jo 25 proc.

Obe­lys su sėk­li­niais po­skie­piais, pa­so­din­tos 6x4 m at­stu­mais (417 vaism./ha), da­vė vi­du­ti­nį 22,8 t/ha, o pa­so­di­nus 4,5x4 m at­stu­mais (555 vaism./ha), da­vė net 2,7 t/ha ma­žes­nį der­lių. Va­di­na­si, jei jau­nas obe­lis su sėk­li­niu po­skie­piu ga­li­ma au­gin­ti ir tan­kiau, tai de­ran­čia­s jas au­gin­ti tan­kiau ne­gu 500 vaism./ha ne­tiks­lin­ga.

To­li­mes­nė vai­ni­ko for­mų pa­ieš­ka bei so­dų tan­ki­ni­mo ga­li­my­bės, au­gi­nant aukš­ta­ū­ges obe­lis su sėk­li­niais po­skie­piais, yra ri­bo­tos. Ly­gia­gre­čiai šiems obe­lų su sėk­li­niais po­skie­piais so­dų kon­struk­ci­jų ty­ri­mams aš­tun­ta­jame de­šimt­me­ty­je (ket­vir­ta­sis so­dų kon­struk­ci­jų rai­dos eta­pas) bu­vo at­lie­ka­mi obe­lų su įvai­raus au­gu­mo ve­ge­ta­ty­vi­niais po­skie­piais ty­ri­mai. Dėl dau­ge­lio ve­ge­ta­ty­vi­nių po­skie­pių ma­žes­nio au­gu­mo, di­des­nio pro­duk­ty­vu­mo ir ga­li­my­bių juos tan­kiau so­din­ti jau­na­me ir de­ran­čia­me so­de gau­na­mas daug di­des­nis vai­sių der­lius. De­vin­tai­siais – dešim­tai­siais au­gi­mo so­de me­tais aukš­ta­ū­giai vais­me­džiai su Pa­pras­to­jo an­ta­ni­nio ir A2 po­skie­piais (pa­so­di­nus 333 vaism./ha) iš­au­gi­no 16,8-19,7 t/ha der­lių. Su vi­du­ti­nio au­gu­mo M4 ir MM111 po­skie­piais (pa­so­di­nus 500 vaism./ha) der­lius jau bu­vo 22,6-24,5 t/ha. Di­džiau­sias - 37,0 t/ha der­lius - iš vais­me­džių su MM106 po­skie­piu, pa­so­din­tų po 1 000 vaism./ha. Tie­sa, vais­me­džiai su Va­ka­rų Eu­ro­po­je pla­čiau­siai pa­pli­tu­siu M9 po­skie­piu, pa­so­din­ti po 1 000 vaism./ha, da­vė tik 18,9 t/ha der­lių. Vė­les­niais ty­ri­mais nu­sta­ty­ta, kad vais­me­džiai su M9 po­skie­piu tu­ri bū­ti so­di­na­mi 3-3,5 kar­to tan­kiau. Ta­da der­lius iš plo­to vie­ne­to bū­tų žy­miai di­des­nis.

Penk­ta­ja­me so­dų kon­struk­ci­jų rai­dos eta­pe (1994-1997 m.) at­lik­ti 20 veis­lių obe­lų su M26 po­skie­piu, pa­so­din­tų 4x2,5 m at­stu­mais (1 000 vnt./ha), ty­ri­mai pa­ro­dė, kad jau ket­vir­tai­siais me­tais po so­di­ni­mo gau­tas vi­du­ti­nis 8,9 t/ha der­lius. Aš­tuo­nios der­lin­giau­sios veis­lės ket­vir­tai­siais au­gi­mo so­de me­tais da­vė nuo 10,0 iki 18,3 t/ha ko­ky­biš­kų obuo­lių der­lių. Obe­lų so­do kon­struk­ci­jų ty­ri­mai pa­ro­dė, kad vi­du­ti­nis 20 veis­lių su M26 po­skie­piu, au­gi­nant po 1 000 vaism./ha, der­lius per pir­muo­sius pen­ke­rius so­de au­gi­mo me­tus bu­vo toks pat kaip ir anks­tes­niuo­se ban­dy­muo­se obe­lų su sėk­li­niais po­skie­piais, au­gi­nant po 417 vaism./ha per 10 me­tų.

Vi­du­ti­nis 20 obe­lų veis­lių su M26 po­skie­piu der­lius penk­tai­siais – aštun­tai­siais au­gi­mo so­de me­tais bu­vo 19,1 t/ha, o de­vy­nių der­lin­giau­sių veis­lių (Jo­na­gold, Vil­mu­ta, Fre­e­dom, Auk­sis, Ru­bi­net­te, An­tej, Mos­kov­sko­je zim­ne­je, Šam­pion, Glos­ter ir Li­gol) obe­lys da­vė nuo 19,9 iki 31,2 t/ha vi­du­ti­nį der­lių. Ta­čiau ty­ri­mai pa­ro­dė, kad dau­gu­mos veis­lių obe­lis su M26 po­skie­piu, for­muo­jant verps­tės for­mos vai­ni­kus, bū­ti­na so­din­ti ne 4x2,5 m, o 4x2,0–3-4x1,5 m ar 3-4x1 m at­stu­mais. Taip su­tan­ki­nus vais­medžius, der­lius iš plo­to vie­ne­to pa­di­dė­ja 20-30 proc.

Ki­ti obe­lų ty­ri­mai su že­ma­ū­giu 62-396 po­skie­piu pa­ro­dė, kad jau 4-7 au­gi­mo me­tais, su­for­ma­vus lai­bos verps­tės ar panašius į tokią verps­tę vai­ni­kus, gau­na­mas der­lius nuo 26 t/ha (pa­so­di­nus 1 660 vaism./ha) iki 33 t/ha (pa­so­di­nus 3 380 vaism./ha).

2000 m. įveis­ta­me ban­domaja­me so­de Glos­ter, Jo­na­gold De­cos­ta, Šam­pion ir Li­gol veis­lių obe­lys su M9 ar­ba P22 po­skie­piais (3 333, 3 920 vaism./ha) jau ant­rai­siais po so­di­ni­mo me­tais da­vė 13-16 t/ha ko­ky­biš­kų obuo­lių der­lių.

Nau­jau­sia­me Auk­sio veis­lės obe­lų su vie­nu iš že­miau­siu P22 po­skie­piu kon­struk­ci­jų ban­dy­me (įveis­ta­me 2001 m.), kur tan­ku­mas sie­kė nuo 4,4 iki 13,3 tūkst. vaism./ha, jau ant­rai­siais po so­di­ni­mo me­tais gau­tas nuo 9 iki 26 t/ha obuo­lių der­lius.

Obe­lų so­dų kon­struk­ci­jų rai­dos šaly­je ty­ri­mai pa­ro­dė, kad da­bar jau ant­rai­siais po so­di­ni­mo me­tais gau­ti der­liai ga­li bū­ti di­des­ni ne­gu vi­siško obe­lų de­rė­ji­mo me­tais gau­ti der­liai (tre­čia­ja­me–šešta­ja­me pra­ėju­sio šimt­me­čio de­šimt­me­ty­je). To­kie so­di­nin­kys­tės ver­slo in­ten­sy­vi­ni­mo re­zul­ta­tai pa­siek­ti tan­ki­nant so­dus bei aukš­ta­ū­gius vė­lai de­ran­čius vaismedžius kei­čiant pu­siau že­ma­ū­giais ir že­ma­ū­giais, ku­rie pa­so­din­ti so­de grei­tai pra­de­da de­rė­ti ir de­ra gau­siai. Aukštinės re­ta­ša­kės (ar­ti­mos na­tū­ra­liai) vai­ni­ko for­mos pa­keis­tos įvai­rios mo­di­fi­ka­ci­jos verps­tės for­mo­mis, ku­rios, ypač jau­nų obe­lų, de­ra gau­siau, o vai­siai bū­na daug vie­no­džiau nu­si­spal­vi­nę.

Siū­lo­ma at­stu­mus tarp ei­lių, pri­klau­so­mai nuo nau­do­ja­mo trak­to­riaus ar ki­tos tech­ni­kos plo­čio ir vais­me­džių au­gu­mo, ma­žin­ti iki 4-3 m. Vais­me­džius ei­lė­je so­din­ti 0,85-2 m at­stu­mais, at­si­žvel­giant į po­skie­pio ir veis­lės derinio au­gu­mą. Vais­me­džių vai­ni­kų for­mos pa­ren­ka­mos, pri­klau­so­mai nuo so­di­ni­mo at­stu­mų. Au­gi­nant 1 250-1 660 vaism./ha, for­muo­ja­mi pa­pras­tos verps­tės for­mos vai­ni­kai. Au­gi­nant 2 000-4 000 vaism./ha, for­muo­ja­mi lai­bos verps­tės for­mos vai­ni­kai. Au­gi­nant dau­giau kaip 4 000 vaism./ha, for­muo­ja­mi su­per­verps­tės for­mos vai­ni­kai.