23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/05
Ri­di­kė­liai – nuo pa­va­sa­rio iki ru­dens
  • Dr. Ra­sa KARKLELIENĖ, LIETUVOS SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTAS
  • Mano ūkis

Šilt­na­miuo­se ri­di­kė­liai ga­li au­gti nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio. Ka­dan­gi jų ve­ge­ta­ci­jos pe­ri­odas te­trun­ka apie mė­ne­sį, spė­ja­ma nuim­ti ne vie­ną der­lių. Lau­ke ke­liais eta­pais ri­di­kė­liai ga­li bū­ti au­gi­na­mi per vi­są va­sa­rą kaip pa­grin­di­niai ir kaip tar­pi­niai au­ga­lai.

Ri­di­kė­liai (Rap­ha­nus sa­ti­vus var. ra­di­cu­la Pers.) yra vie­na­me­čiai bas­tu­ti­nių šei­mos au­ga­lai. Ge­riau­siai de­ra vi­du­ti­nio sun­ku­mo ir leng­vo­se, pu­rio­se, hu­mu­sin­go­se, ne­rūgš­čio­se dir­vo­se. Tin­ka jiems ir su­kul­tū­rin­ti dur­py­nai.

Per­nai Lie­tu­vos so­di­nin­kys­tės ir dar­ži­nin­kys­tės ins­ti­tu­te bu­vo tir­tos veis­lės Žara, Kre­tin­gos pa­ge­rin­tieji, Ba­zis, Vjurc­burgs­kij 59 ir per­spek­ty­vus nu­me­ris Nr. 24-2 (dar ne­re­gist­ruo­tas kaip nau­ja veis­lė). Ri­di­kė­liai pa­sė­ti juos­to­mis po 2 ei­lu­tes, kas 15 cm, ke­tu­riais pa­kar­to­ji­mais.

Žara – tai anks­ty­vo­ji lie­tu­viš­ka ri­di­kė­lių veis­lė. Šak­nia­vai­siai ap­va­lios ar­ba šiek tiek ova­lios for­mos, skais­čiai rau­do­nos spal­vos. Minkšti­mas bal­tas, sul­tin­gas, švel­naus sko­nio. Ve­ge­ta­ci­jos truk­mė 20-25 die­nos.

Kre­tin­gos pa­ge­rin­tie­ji – vi­du­ti­nio anks­ty­vu­mo lie­tu­viš­ka ri­di­kė­lių veis­lė. Šak­nia­vai­siai ap­va­lūs, stam­būs. Ode­lė rau­do­na su vio­le­ti­niu at­spal­viu. Minkš­ti­mas bal­tas, sul­tin­gas, švel­naus sko­nio. Ve­ge­ta­ci­jos truk­mė 25-30 die­nų.

Ba­zis – tai uk­rai­nie­tiš­ka vi­du­ti­nio anks­ty­vu­mo veis­lė. Šak­nia­vai­siai yra ova­liai pail­gos for­mos, raus­vai rau­do­nos spal­vos su vio­le­ti­niu at­spal­viu, bal­tais ga­liu­kais. Minkš­ti­mas bal­tas, sul­tin­gas, švel­niai ašt­raus sko­nio.

Vjurc­burgs­kij 59 veis­lė išves­ta Gor­kio sri­ty­je. Tai vi­du­ti­nio anks­ty­vu­mo ri­di­kė­lių veis­lė. Šak­nia­vai­siai ap­va­lūs, rau­do­nai avie­ti­nės spal­vos. Minkš­ti­mas bal­tas ar­ba raus­vai bal­tas, sul­tin­gas, sal­daus sko­nio, be­veik ne­si­jau­čia ait­ru­mo. Ve­ge­ta­ci­jos truk­mė 25-35 die­nos.

Nr. 24-2 – tai la­bai anks­ty­vas per­spek­ty­vių ri­di­kė­lių nu­me­ris, iš­ves­tas at­ran­kos bū­du iš lie­tu­viš­kos veis­les Žara. Nuo šios veis­lės ski­ria­si ve­ge­ta­ci­jos truk­me, ku­ri la­bai trum­pa - tik 18-22 die­nos. Šak­nia­vai­siai ap­va­lūs, la­bai sul­tin­gi, švel­naus sko­nio, skais­čiai rau­do­nos spal­vos.

Il­giau­siai dy­go Ba­zis veis­lės ri­di­kė­liai.

Ri­di­kė­liams au­gin­ti są­ly­gos bu­vo pa­lan­kios ir šilt­na­my­je, ir lau­ke. Ve­ge­ta­ci­jos me­tu ri­di­kė­liai bu­vo lais­to­mi ir pri­žiū­ri­mi pa­gal nu­sta­ty­tas tech­no­lo­gi­jas. Didžiau­sią der­lių išau­gi­no Nr. 24-2 ir Žara.

Bio­che­mi­nių ro­dik­lių ana­li­zė ro­do, kad vi­sų veis­lių cuk­rų, tir­pių­jų sau­sų­jų medžia­gų ir vi­ta­mi­no C kie­kiai be­veik ne­si­sky­rė, sau­sų­jų me­džia­gų dau­giau bu­vo šilt­na­my­je iš­au­gin­to­se ri­di­kė­lių veis­lė­se.

Ri­di­kė­lių dai­gai ge­riau­siai au­ga 12-150C tem­pe­ra­tū­ro­je. Šak­nia­vai­sių for­ma­vi­mo­si me­tu tin­ka­miau­sia yra 16-200C, o vė­liau 18-200C tem­pe­ra­tū­ra. Lau­ke ge­riau­siai ri­di­kė­lius sė­ti ba­landžio pra­džio­je ir rug­pjū­čio ant­ro­je pu­sė­je, ka­da ne tik oras, bet ir dir­va es­ti vė­ses­nė. Au­gi­nant va­sa­rą, pa­sė­lius rei­kia lais­ty­ti šal­tu van­de­niu ir daž­nai pu­ren­ti.

Šil­do­muo­se šilt­na­miuo­se ri­di­kė­liai sė­ja­mi va­sa­rio–ko­vo mė­ne­siais, o ne­šil­do­muo­se – ba­lan­džio mė­ne­sį.

Į 1 m2 sė­ja­ma 4-5 g sėk­lų. Prieš sė­ją trę­šia­ma mi­ne­ra­li­nė­mis trą­šo­mis: 30 g su­per­fos­fa­to ir 20 g ka­lio sul­fa­to vie­nam kvad­ra­ti­niam met­rui. La­bai svar­bu, kad au­gan­tiems ri­di­kė­liams pakaktų drėg­mės, to­dėl jie daž­nai lais­to­mi. Per gau­siai lais­ty­ti ne­pa­tar­ti­na, nes nuo drėg­mės per­tek­liaus au­ga­lai tam­pa li­go­ti. Dai­gams su­dy­gus, pa­sė­lius rei­kia re­tin­ti, pa­lie­kant tarp  au­ga­lų 3-5 cm tarpus.

Ri­di­kė­lių der­lius nui­ma­mas per du kar­tus. Pir­mą­jį kar­tą rau­na­mi vi­siškai su­bren­dę šak­nia­vai­siai, ant­rą­jį kar­tą – vi­si li­ku­sie­ji.