23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/05
Ku­ria­ma In­teg­ruo­ta ad­mi­nist­ra­vi­mo ir kon­tro­lės sis­te­ma
  • Me­čis­lo­vas LAPINAS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
  • Mano ūkis

Pa­grin­di­nė In­teg­ruo­tos ad­mi­nist­ra­vi­mo ir kon­tro­lės sis­te­mos (IAKS) pa­skir­tis - už­tik­rin­ti tin­ka­mą vi­sų tie­sio­gi­nės pa­ra­mos pro­gra­mų, fi­nan­suo­ja­mų iš Eu­ro­pos že­mės ūkio orien­ta­vi­mo ir ga­ran­ti­jų fon­do lė­šų, ad­mi­nist­ra­vi­mą ir kon­tro­lę. ES reg­la­men­tai nu­ma­to, kad tie­sio­gi­nes iš­mo­kas iš šio fon­do ga­li­ma gau­ti tik tuo­met, kai ša­ly­je vi­siš­kai įgy­ven­din­ta ir tin­ka­mai vei­kia IAKS. Šią sis­te­mą su­da­ro:

  • pa­raiš­kų pa­ra­mai gau­ti ir pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo ei­gos duo­me­nų ba­zė;
  • že­mės skly­pų ta­pa­ty­bės nu­sta­ty­mo sis­te­ma;
  • gy­vu­lių iden­ti­fi­ka­vi­mo ir re­gist­ra­vi­mo sis­te­ma;
  • in­teg­ruo­ta kon­tro­lės sis­te­ma.

 

Sie­kiant su­ma­žin­ti pa­raiš­ko­se pa­ra­mai gau­ti pa­tei­kia­mų duo­me­nų ap­im­tį, pa­si­rem­ta Skan­di­na­vi­jos ša­lių pa­tir­ti­mi - Lie­tu­vo­je ku­ria­mas Že­mės ūkio ir kai­mo ver­slo re­gist­ras. Ja­me su­kaup­ta in­for­ma­ci­ja bus re­mia­ma­si, ski­riant vi­sas ES tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­tas pa­ra­mos rū­šis. Re­gist­re bus kau­pia­mi ir at­nau­ji­na­mi duo­me­nys ne tik apie že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ga­min­to­jus - pa­ra­mos ga­vė­jus, bet ir daug ki­tos sta­tis­ti­nės in­for­ma­ci­jos, rei­ka­lin­gos kai­mo plėt­ros prie­mo­nėms vyk­dy­ti bei že­mės ūkio po­li­ti­kai kur­ti. Tei­kiant pa­raiš­kas pa­ra­mai gau­ti ne­be­rei­kės kas­met pa­tei­ki­nė­ti vis tos pa­čios in­for­ma­ci­jos, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai bus pa­si­kei­tę ku­rie nors anks­čiau apie žem­dir­bį pa­teik­ti duo­me­nys.

 

Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra prie ŽŪM bus pa­grin­di­nė ins­ti­tu­ci­ja, at­sa­kin­ga už tin­ka­mą ES pa­ra­mos lė­šų ad­mi­nist­ra­vi­mą, kon­tro­lę, pa­ra­mos lė­šų ap­skai­tą, in­for­ma­ci­nių sis­te­mų kū­ri­mą bei jų pri­tai­ky­mą prie ben­dros IAKS in­for­ma­ci­nės sis­te­mos. Agen­tū­ro­je yra die­gia­mos šiuo­lai­ki­nės in­for­ma­ci­nių sis­te­mų tech­no­lo­gi­jos, už­tik­ri­nan­čios ga­li­my­bę ope­ra­ty­viai ir tiks­liai pa­tik­rin­ti pa­ra­mos ga­vė­jų pa­raiš­ko­se pa­teik­tus duo­me­nis apie jų tu­ri­mus gy­vu­lius bei pa­sė­lius.

 

Že­mės ūkio in­for­ma­ci­jos ir kai­mo ver­slo cen­tras kar­tu su Na­cio­na­li­ne že­mės tar­ny­ba prie ŽŪM ku­ria ki­tą IAKS su­dė­ti­nę da­lį - Že­mės skly­pų ta­pa­ty­bės nu­sta­ty­mo sis­te­mą (Že­mės skly­pų re­gist­rą). Šiai sis­te­mai su­kur­ti rei­kia dau­giau­siai lė­šų, nes ji re­mia­si kom­piu­te­ri­nė­mis ge­og­ra­fi­nė­mis in­for­ma­ci­nė­mis sis­te­mo­mis, gra­fi­nė­mis že­mės skly­pų blo­kų duo­me­nų ba­zė­mis (įskai­tant pa­sė­lių nuo­trau­kas iš pa­ly­do­vo), aukš­tos ko­ky­bės or­to­fo­to že­mė­la­pių ga­my­ba. Duo­me­nys bus nuo­lat at­nau­ji­na­mi.

 

Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba yra at­sa­kin­ga už vi­sos Gy­vu­lių re­gist­ra­vi­mo ir iden­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­mos su­kū­ri­mą. Mi­nė­to­ji sis­te­ma tu­ri ati­tik­ti griež­tus ES reg­la­men­tų ve­te­ri­na­ri­nius rei­ka­la­vi­mus bei už­tik­rin­ti tiks­lią ūki­nin­ko lai­ko­mų gy­vu­lių, už ku­riuos bus mo­ka­ma pa­ra­ma, ap­skai­tą. Ki­tai Gy­vu­lių re­gist­ra­vi­mo ir iden­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­mos kū­ri­me da­ly­vau­jan­čiai ins­ti­tu­ci­jai - Že­mės ūkio in­for­ma­ci­jos ir ver­slo cen­trui - pa­ves­ta tvar­ky­ti cen­tri­nę sis­te­mos duo­me­nų ba­zę.

 

Pa­ra­ma ga­min­to­jams

 

Lie­tu­vai ta­pus ES na­re, pa­ra­ma že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ga­min­to­jams bus tei­kia­ma lai­kan­tis Ben­dro­sios že­mės ūkio po­li­ti­kos prin­ci­pų ir ES ša­ly­se tai­ko­mos pa­ra­mos sky­ri­mo tvar­kos. Pa­grin­di­nė šios tvar­kos nuo­sta­ta yra ta, kad pa­ra­ma ž. ū. pro­duk­ci­jos ga­min­to­jams bus tei­kia­ma pa­gal jų pa­raiš­kas. Jas ga­lės teik­ti vi­si pro­duk­ci­jos ga­min­to­jai – ūki­nin­kai, že­mės ūkio ir ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės, in­di­vi­du­a­lios bei ki­tos įmo­nės. Pa­raiš­kas ga­lės teik­ti ūki­nin­kau­jan­tieji ne tik nuo­sa­vo­je, bet ir nuo­mo­ja­mo­je že­mė­je.

 

Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tai la­bai griež­tai rei­ka­lau­ja, kad pa­raiš­ko­je pa­teik­ti duo­me­nys bū­tų vi­siš­kai tei­sin­gi. Pa­ra­mos su­ma bus ap­skai­čiuo­ja­ma pa­gal pa­raiš­ko­je nu­ro­dy­tą nau­do­ja­mų ž. ū. naud­me­nų ir au­gi­na­mų kul­tū­rų plo­tą bei lai­ko­mų gy­vu­lių, už ku­riuos ski­ria­ma pa­ra­ma, skai­čių. Že­mės ūkio sub­jek­tui, pa­raiš­ko­je nu­ro­džiu­siam di­des­nį plo­tą ar ne­tiks­lų gy­vu­lių skai­čių, bus tai­ko­mos sank­ci­jos at­si­žvel­giant į pa­klai­dos dy­dį.

 

Nu­sta­čius ne­tiks­lu­mus ar­ba ki­lus abe­jo­nėms dėl pa­teik­tų duo­me­nų tik­ru­mo, že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ga­min­to­jas iš kar­to bus įtrauk­tas į tik­rin­ti­nų ūkio sub­jek­tų są­ra­šą. Ki­ta da­lis tik­rin­ti­nų gy­vu­lių au­gin­to­jų bus nu­sta­ty­ta at­si­tik­ti­nės at­ran­kos bū­du. Pa­gal ES tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus že­mės ūkio sub­jek­tų val­do­se kon­tro­lie­riai tu­rės pa­tik­rin­ti ne ma­žiau kaip 5 proc. pa­raiš­kų tei­kė­jų.

 

Pa­raiškos pa­ra­mai už pa­sė­lių plo­tus gau­ti kas­met tu­rės bū­ti pa­teik­tos iki ge­gu­žės 15 die­nos. Pa­vė­la­vu­sie­ji (iš­sky­rus tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­tus pa­tei­si­na­mus at­ve­jus) tais me­tais pra­ras tei­sę gau­ti pa­ra­mą. Nors Lie­tu­vo­je (kaip ir ki­to­se na­rys­tės ES sie­kian­čio­se ša­ly­se) bus įdieg­ta griež­ta pa­raiš­ko­se pa­teik­tų duo­me­nų tik­ri­ni­mo tvar­ka, są­ži­nin­giems žem­dir­biams bai­min­tis ne­rei­kė­tų. Sie­kiant iš­veng­ti klai­dų dėl ne­ži­no­ji­mo, pa­raiš­kų tei­kė­jai bus kon­sul­tuo­ja­mi. Kon­sul­ta­ci­jas teiks ra­jo­nų že­mės ūkio sky­rių ir že­mė­tvarkos bei Lie­tu­vos že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos ra­jo­nų biu­rų spe­cia­lis­tai.