23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/04
Nau­ja kre­di­ta­vi­mo sis­te­ma
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Su­kur­ta tei­si­nė ba­zė nau­jai kre­di­ta­vi­mo tvar­kai Lie­tu­vo­je įdieg­ti. LR Sei­mas 2002 m. lie­pos 5 d. pri­ėmė Li­cen­ci­juo­tų san­dė­lių ir san­dė­lia­vi­mo do­ku­men­tų įsta­ty­mą, pa­tvir­ti­no vi­sus įsta­ty­mui veik­ti bū­ti­nus po­įsta­ty­mi­nius tei­sės ak­tus.

 

Lie­tu­vo­je, kaip ir ki­to­se Vi­du­rio bei Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se, die­gia­ma li­cen­ci­juo­tų san­dė­lių ir san­dė­lia­vi­mo do­ku­men­tų sis­te­ma, ku­ria­ma nau­ja žem­dir­bių ir per­dir­bi­mo įmo­nių kre­di­ta­vi­mo tvar­ka. Pir­miau­sia ji bus įgy­ven­di­na­ma grū­dų sek­to­riu­je. Vė­liau, įgi­jus prak­ti­nės pa­tir­ties, nau­jo­ji sis­te­ma bus die­gia­ma ir ki­tų au­ga­li­nin­kys­tės pro­duk­tų (pvz., vė­ly­vų­jų veis­lių mais­ti­nių bul­vių, dar­žo­vių ir vai­sių, rap­sų, dau­gia­me­čių ankš­ti­nių ir var­pi­nių žo­lių sėk­lų) sek­to­riuo­se.

 

Šie­met žem­dir­biai tu­rės tris pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bes: iš kar­to par­duo­ti grū­dus pa­si­rink­tam pir­kė­jui; vež­ti juos į in­ter­ven­ci­nius san­dė­lius; pa­si­nau­do­ti li­cen­ci­juo­tais san­dė­liais. Pa­si­rin­kę tre­či­ą­jį bū­dą, sau­giai li­cen­ci­juo­tuo­se san­dė­liuo­se lai­ko­mus sa­vo grū­dus žem­dir­biai ga­lės įkeis­ti ko­mer­ci­niams ban­kams ar kre­di­to uni­joms ir gau­ti iš jų trum­pa­lai­kes pa­sko­las be jo­kių ki­tų pa­pil­do­mų ga­ran­ti­jų. Šiuos grū­dus žem­dir­biai vė­liau ga­lės par­duo­ti pa­lan­kiau­sio­mis kai­no­mis ir norimu laiku.

 

Ši kre­di­ta­vi­mo tvar­ka tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti jau šių me­tų grū­dų der­liaus su­pir­ki­mo ir san­dė­lia­vi­mo me­tu. Lie­tu­vo­je li­cen­ci­juo­tų san­dė­lių veik­la 2003-2004 m. ga­lė­tų už­si­im­ti apie 50 grū­dų san­dė­lių, esan­čių per­dir­bi­mo įmo­nė­se, že­mės ūkio ben­dro­vė­se ar pas ūki­nin­kus. Juo­se ga­li­ma bū­tų san­dė­liuo­ti apie 500 tūkst. t grū­dų. Vers­tis to­kia veik­la bus lei­džia­ma tik toms įmo­nėms ar­ba ūki­nin­kams, ku­rie tu­rės Vals­ty­bi­nės sėk­lų ir grū­dų tar­ny­bos prie ŽŪM iš­duo­tą li­cen­ci­ją – lei­di­mą veik­lai vyk­dy­ti.

 

Kre­di­ta­vi­mo mo­de­lis

 

Nau­jo­sios kre­di­ta­vi­mo tvar­kos vei­ki­mo sche­ma to­kia: žem­dir­biui, at­ve­žu­siam grū­dus į li­cen­ci­juo­tą san­dė­lį, bus iš­duo­da­mas pa­pras­tas ar­ba dvi­gu­bas san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mas. Pas­ta­ra­sis su­si­de­da iš dvie­jų da­lių - san­dė­lia­vi­mo ir įkei­ti­mo liu­di­ji­mo. Pa­pras­tas san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mas – tai pa­reikš­ti­nis do­ku­men­tas, su­tei­kian­tis tei­sę jį pa­tei­ku­siam as­me­niui at­si­im­ti grū­dus iš san­dė­lio. Tu­rė­da­mas dvi­gu­bą san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mą, žem­dir­bys ga­lės įkeis­ti sa­vo grū­dus ko­mer­ci­niam ban­kui ar kre­di­to uni­jai ir gau­ti iš jų trum­pa­lai­kę (nuo 2 iki 12 mė­ne­sių) pa­sko­lą su ne­di­de­lė­mis pa­lū­ka­no­mis. Su­tei­kia­mos pa­sko­los dy­dis pir­mai­siais kre­di­ta­vi­mo me­tais su­da­rys iki 70 proc. įkei­čia­mų grū­dų ver­tės, ap­skai­čiuo­tos pa­gal rin­kos kai­nas. Prog­no­zuo­ja­ma, kad vė­les­niais me­tais, įgi­jus kre­di­tuo­jan­čio ban­ko ar kre­di­to uni­jos pa­si­ti­kė­ji­mą, šis pro­cen­tas ga­lės bū­ti ir di­des­nis.

 

Įgy­ven­di­nant li­cen­ci­juo­tų san­dė­lių ir san­dė­lia­vi­mo do­ku­men­tų sis­te­mą bei nau­ją­ją kre­di­ta­vi­mo tvar­ką, bus tai­ko­mos vals­ty­bi­nės pa­ra­mos prie­mo­nės. Įre­gist­ruo­tiems ir bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą tvar­kan­tiems že­mės ūkio sub­jek­tams bus kom­pen­suo­ja­ma 60 proc. gau­tos trum­pa­lai­kės pa­sko­los pa­lū­ka­nų, o jau­nie­siems ūki­nin­kams - 70 proc. Žemės ūkio sub­jek­tams, lai­kan­tiems grū­dus li­cen­ci­juo­tuo­se san­dė­liuo­se, bus kom­pen­suo­ja­mos ir grū­dų san­dė­lia­vi­mo iš­lai­dos.

 

Kre­di­to įstai­gos

 

Kre­di­to įstai­gos, su­teik­da­mos žem­dir­biams trum­pa­lai­kes pa­sko­las, ne­rei­ka­laus iš jų jo­kių ki­tų pa­pil­do­mų ga­ran­tų, iš­sky­rus įkeis­tus grū­dus. Pa­pil­do­mą ga­ran­ti­ją kre­di­to įstai­goms tu­rės už­tik­rin­ti Vy­riau­sy­bės 2002 m. spa­lio 1 d. įsteig­tas Li­cen­ci­juo­tų san­dė­lių kom­pen­sa­vi­mo fon­das, ku­rį ad­mi­nist­ruos UAB „Že­mės ūkio pa­sko­lų ga­ran­ti­jų fon­das“.

 

Li­cen­ci­juo­tų san­dė­lių kom­pen­sa­vi­mo fon­do lė­šas su­da­rys san­dė­lių pra­di­niai įna­šai ir įmo­kos; pa­ja­mos, gau­tos in­ves­ta­vus fon­do lė­šas į ver­ty­bi­nius po­pie­rius (ar­ba pa­lū­ka­nos iš de­po­zi­tų); Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nist­ruo­ja­mos Kai­mo rė­mi­mo pro­gra­mos lė­šos; ki­tos tei­sė­tai įgy­tos lė­šos. Šios lė­šos bus kau­pia­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės iž­do spe­cia­lio­jo­je są­skai­to­je, jų įplau­kų ir iš­mo­kų ap­skai­tą tvar­kys Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.

 

Kai­mo rė­mi­mo pro­gra­mos 2003 m. iš­lai­dų de­ta­li­zuo­tos są­ma­tos pro­jek­te li­cen­ci­juo­tų san­dė­lių sis­te­mai įgy­ven­din­ti (kom­pen­sa­vi­mo fon­dui su­kur­ti) 2003 m. nu­ma­ty­ta skir­ti 3 mln. Lt.