23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/04
Konkuruoti Europos Sąjungoje rengiasi ir smulkūs ūkininkai
  • Daina STANIŠAUSKIENĖ
  • Mano ūkis

Ar­tė­jant Lie­tu­vos sto­ji­mo į Eu­ro­pos Są­jun­gą da­tai, įsi­bė­gė­ja ir pie­no ūkių ver­ti­ni­mas. Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba griež­tus tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tiems ūkiams įtei­kia pa­žy­mė­ji­mą, ku­ris ga­ran­tuo­ja, kad ser­ti­fi­kuo­ta­me ūky­je įdieg­ta sa­vi­kon­tro­lės sis­te­ma ir ga­mi­na­mas svei­kas pie­nas.

 

To­kių ūkių, pa­sak VMVT di­rek­to­riaus Ka­zi­mie­ro Lu­kaus­ko, Lie­tu­vo­je yra per tūks­tan­tį. Pirmieji pažymėjimai žaliavinį pieną ženklinti sveikumo ženklu išduoti Lie­tu­vos ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jos prak­ti­nio mo­ky­mo ir ban­dy­mų cen­trui, Kau­no r. Ber­na­to­nių že­mės ūkio ben­dro­vei, Kė­dai­nių r. La­bū­na­vos bei Kra­kių že­mės ūkio ben­dro­vėms, Ša­kių r. KŽŪB „Grū­du­va“, Kai­šia­do­rių r. ūki­nin­kui Juo­zui Tra­ky­mui ir ši­la­liš­kiui Adui Sa­vic­kiui. Tvir­ti­na­ma, kad įsto­jus į ES iš ser­ti­fi­kuo­tų ūkių ža­lią pie­ną bus ga­li­ma eks­por­tuo­ti į bet ku­rią Eu­ro­pos ša­lį. Be­je, Lie­tu­vos pie­no per­dir­bi­mo įmo­nės pie­no iš ne­ser­ti­fi­kuo­tų ūkių ne­pirks.

 

Nors pie­no sek­to­riaus pa­dė­tis ne­pa­vy­dė­ti­na, dau­gu­ma stam­bių ūkių, kad ga­lė­tų kon­ku­ruo­ti ES rin­ko­je, ­sku­binasi dieg­ti tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čias tech­no­lo­gi­jas, re­konst­ruo­ti tvar­tus. Dau­gu­mo­je ser­ti­fi­kuo­tų ben­dro­vių į kar­vių mel­ži­mo, pie­no šal­dy­mo, tvar­tų ir mėš­lo ša­li­ni­mo įran­gą in­ves­tuo­ti di­de­li pi­ni­gai. Smul­kūs ūki­nin­kai to­kių ga­li­my­bių tu­ri ma­žiau, ta­čiau net ir su mi­ni­ma­lio­mis iš­lai­do­mis gy­vu­lių au­gi­ni­mo ir mel­ži­mo są­ly­gos ga­li ati­tik­ti griež­tus ES rei­ka­la­vi­mus. Ūki­nin­ko Juo­zo Tra­ky­mo ūky­je jo­kių įman­trių tech­no­lo­gi­jų ne­pa­ma­ty­si. „Kai kū­rė­mės, ne­bu­vo nei ge­rų sta­ty­bi­nių me­džia­gų, nei pa­žan­gių tech­no­lo­gi­jų, o svar­biau­sia, trū­ko pa­tir­ties ir ži­nių. Tad vis­ką sta­tė­me va­do­vau­da­mie­si sa­vo nuo­vo­ka. La­bai ne­ap­si­ri­ko­me, nes po VMVT spe­cia­lis­tų ap­žiū­ros 1989 m. sta­ty­ta­me tvar­te ma­žai ką te­ko keis­ti“, - pa­sa­ko­jo J.Tra­ky­mas.

 

Dvi­de­šim­ties kar­vių ban­da lai­ko­ma ant gi­laus krai­ko. Ūki­nin­kas jau dau­giau kaip prieš 10 me­tų nu­ma­tė, kad at­ei­ty­je pa­lai­dai lai­ko­mi gal­vi­jai bus vie­na iš pa­žan­gaus gy­vu­lių au­gi­ni­mo są­ly­gų. Kiek dau­giau gal­vą te­ko pa­suk­ti dėl kar­vių mel­ži­mo aikš­te­lės: juk pa­lai­dų kar­vių į pie­no li­ni­ją melž­ti nė­ra ga­li­my­bių. At­ski­ro­je pa­tal­po­je bu­vo įreng­ta ne­di­de­lė lat­viš­kos pie­no li­ni­jos da­lis, ji su­jung­ta su pie­no šal­dy­tu­vu, kar­vėms sto­vė­ti pri­tai­ky­tos lau­ko mel­ži­mo aikš­te­lės kon­struk­ci­jos. Vie­nu me­tu mi­niaikš­te­lė­je šve­diš­kais mel­ži­mo apa­ra­tais mel­žia­mos trys kar­vės. Mel­ži­mas už­trun­ka apie va­lan­dą. Pie­no lai­ky­mo blo­kas, kaip nu­ro­dy­ta rei­ka­la­vi­muo­se, įreng­tas at­ski­ro­je pa­tal­po­je, ta­čiau bū­tent jo­je ir bū­ta di­džiau­sių pa­kei­ti­mų. Ply­tų sie­na vi­siš­kai ne­ati­ti­ko VMVT Ve­te­ri­na­ri­jos ir hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų pie­no ūkiui, pie­no par­da­vi­mui ir trans­por­ta­vi­mui. Be ki­tų punk­tų juo­se nu­ro­dy­ta, kad pie­no sau­go­ji­mo pa­tal­pos tu­ri bū­ti leng­vai va­lo­mos. „Nors ply­te­les leng­viau nu­plau­ti, ta­čiau kad sie­nas pri­va­lo­ma jo­mis klo­ti, ne­nu­ro­dy­ta. J.Tra­ky­mo ūky­je pie­no blo­ko sie­nos nu­da­žy­tos van­de­niui at­spa­riais švie­siais da­žais. Nuo to­kių sie­nų ne­šva­ru­mus nu­plau­ti tik­rai ne­sun­ku“, - tvir­ti­no VMVT at­sto­vas Ro­lan­das Kliu­čins­kas. Mel­ži­mo aikš­te­lė­je te­ko įreng­ti praus­tu­vą ran­koms plau­ti. „Kai ku­rie rei­ka­la­vi­mai, pa­vyz­džiui, pa­ka­bin­ti ran­kų plo­vi­mo in­struk­ci­ją, man at­ro­dė keis­tai“, - pa­ste­bė­jo au­gin­to­jas. Gal­būt di­des­nių in­ves­ti­ci­jų pa­rei­ka­laus mėš­lo kau­pi­mo įran­ga. Kol kas mėš­las lai­ko­mas ne­deng­to­je be­to­nuo­to­je aikš­te­lė­je, ta­čiau nuo­te­kų re­zer­vu­a­rui pa­sta­ty­ti lai­ko pa­kaks, mat ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mams įgy­ven­din­ti nu­ma­ty­tas per­ei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis iki 2011 m.