23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/03
Eksportas ir importas
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Pre­li­mi­na­riais Mui­ti­nės de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, gry­na­sis žemės ūkio pro­duk­tų ir mais­to pre­kių im­por­tas iš­au­go be­veik 6 proc., o eks­por­tas su­ma­žė­jo 1 proc. Di­dži­ą­ją eks­por­to da­lį per 2002 m. (kaip ir per 2001 m.) su­da­rė pie­nas ir jo pro­duk­tai.

 

Eks­por­tuo­ta:

 

pie­no ir pie­no pro­duk­tų - 74,6 tūkst. t (7 proc. dau­giau ne­gu 2001 m.). Dau­giau­sia iš­vež­ta sū­rių - be­veik 30 tūkst. t. (13,4 proc. ma­žiau, pa­ly­gin­ti su 2001 m.). Svies­to eks­por­tuo­ta 5,7 tūkst. t (37 proc. ma­žiau negu 2001 m.). Dau­giau negu dvi­gu­bai iš­au­go jo­gur­tų eks­por­tas (285,4 t);

 

mė­sos bei mė­sos ga­mi­nių - 7,6 tūkst. t. (40 proc. dau­giau ne­gu 2001 m.). Jau­tie­nos per­nai iš­vež­ta be­veik tiek pat - 3 tūkst. t. Žy­miai iš­au­go kiau­lie­nos eks­por­tas - 1,8 tūkst. t (2,6 kar­to dau­giau ne­gu 2001 m.). Iš­au­go ir ga­mi­nių iš mė­sos eks­por­tas - įvai­rių deš­rų bei pa­na­šių pro­duk­tų per­nai iš­vež­ta 445,3 t, t.y. 2,3 kar­to dau­giau ne­gu 2001 m.;

 

žuvies - 17,3 tūkst. t (72 proc. dau­giau ne­gu 2001). Di­dži­ą­ją eks­por­tuo­tų žu­vų da­lį su­da­ro už­šal­dy­tos žu­vys;

 

ja­vų - 243,9 tūkst. t (be­veik 45 proc. ma­žiau ne­gu 2001 m.). Kvie­čių na­cio­na­li­nis eks­por­tas su­da­rė be­veik 227 tūkst. t (pa­ly­gin­ti su 2001 m. net 44,5 proc. ma­žiau).

 

Im­por­tuo­ta:

 

vai­sių - 115, 4 tūkst. t. (6 proc. dau­giau ne­gu 2001 m.) Di­dži­ą­ją im­por­tuo­tų vai­sių da­lį su­da­rė obuo­liai - 26,9 tūkst. t (3 proc. dau­giau ne­gu 2001 m.);

 

alie­jų, au­ga­li­nių rie­ba­lų - 86,8 tūkst. t. (10 proc. dau­giau ne­gu 2001 m.) Sau­lė­grąžų alie­jaus įvež­ta 4,4 tūkst. t, rap­sų alie­jaus - 17 tūkst. t;

 

ja­vų - 92,4 tūkst. t. Di­dži­ą­ją įvež­tų ja­vų da­lį su­da­rė ku­ku­rū­zai (41,9 tūkst. t) ir ry­žiai (10,5 tūkst. t). La­bai iš­au­go ru­gių im­por­tas. Per 2002 m. jų įvež­ta 30 tūkst. t, kai 2001 m. bu­vo įvež­ta tik 0,9 tūkst. t.