23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/02
Mėsos sek­to­rius: ga­my­ba, per­dir­bi­mas, pre­ky­ba
  • Dr. Va­len­ti­nas SUROVAS LIETUVOS AGRARINĖS EKONOMIKOS INSTITUTAS
  • Mano ūkis

Pabaiga, pradžia Nr. 12

 

Mė­sos bei jos pro­duk­tų im­por­tas ir eks­por­tas

 

Di­dži­ą­ją eks­por­tuo­tos mė­sos da­lį 2001 m. su­da­rė jau­tie­na, paukš­tie­na bei kiau­lie­na. Lie­tu­va dau­giau­sia pre­kia­vo su Lat­vi­ja, NVS ir Es­ti­ja. Pa­ly­gi­nus 2002 m. (1-11 mėn.) ir 2001 m., ma­ty­ti, kad jau­tie­nos eks­por­tas pa­ste­bi­mai su­ma­žė­jo (nuo 18,06 mln. Lt iki 15,84 mln. Lt). Su­ma­žė­jo ir jau­tie­nos im­por­tas, 2001-2002 m. įvež­ta 10-15 kar­tų ma­žiau ne­gu eks­por­tuo­ta, tai­gi už­sie­nio pre­ky­bos ba­lan­sas bu­vo tei­gia­mas.

 

Vi­du­ti­nė švie­žios ar šal­dy­tos jau­tie­nos eks­por­to kai­na 2001 m. bu­vo 5,96, o už­šal­dy­tos - 7,16 Lt/kg (im­por­to ati­tin­ka­mai - 5,80 bei 7,94 Lt/kg). Im­por­tuo­tos už­šal­dy­tos jau­tie­nos vi­du­ti­nė kai­na bu­vo 11 proc. aukš­tes­nė ne­gu eks­por­to.

 

Dau­giau­sia jau­tie­nos įvež­ta iš Len­ki­jos ir Es­ti­jos. Jau­tie­nos im­por­tas iš ES vals­ty­bių su­da­rė tik apie 10 proc. Iš ES vals­ty­bių daug im­por­tuo­ta la­ši­nių ir tau­kų - 2 824,1 t, kiau­lie­nos – 1 344,4 t. Mė­sa iš NVS ša­lių vi­siš­kai ne­im­por­tuo­ja­ma.

 

Kiau­lie­nos im­por­tas 2001 m. 4 kar­tus vir­ši­jo eks­por­tą, o 2002 m. - net 8 kar­tus. Tai­gi kiau­lie­nos už­sie­nio pre­ky­bos ba­lan­sas 2001-2002 m. bu­vo nei­gia­mas. Im­por­tuo­tos kiau­lie­nos vi­du­ti­nė 1 kg kai­na 2001 m. bu­vo 12 proc. di­des­nė ne­gu eks­por­to, o 2002 m. prie­šin­gai - 16 proc. že­mes­nė už eks­por­to kai­ną.

 

Paukš­tie­nos 2002 m. iš­vež­ta 57 proc. dau­giau (1 822,9 t) nei 2001 m. (1 157,3 t). Iš vi­sų mė­sos rū­šių paukš­tie­nos im­por­tuo­ja­ma dau­giau­siai ir im­por­tas kas­met au­ga - 2001 m. net 8 kar­tus vir­ši­jo eks­por­tą (im­por­tuo­ta 9 748,6 t), o 2002 m. - 6 kar­tus (10 735,3 t). Paukš­čių au­gin­to­jams tai la­bai ne­pa­lan­kus fak­tas, nes vi­daus ga­my­ba 2001 m. iš­au­go 18 proc. Tai­gi re­a­li­zuo­ti pro­duk­ci­ją sun­ku ir vi­daus, ir už­sie­nio rin­ko­se. Paukš­tie­na im­por­tuo­ja­ma iš 10 už­sie­nio ša­lių, dau­giau­sia iš Da­ni­jos - 5 202,8 t, Es­ti­jos - 1 809,6 t bei Suo­mi­jos - 1 126 t.

 

Ant­rą­ją vie­tą pa­gal im­por­to ap­im­tis už­ima mė­sos val­go­mie­ji sub­pro­duk­tai (jų im­por­tuo­ta 4 352,8 t). Suo­mi­ja ir Vo­kie­ti­ja bu­vo pa­grin­di­nės sub­pro­duk­tų (32 proc.) im­por­tuo­to­jos. ES ša­ly­se val­go­mie­ji sub­pro­duk­tai, ypač kiau­lių gal­vos, jų mė­sa, pa­žan­dės nė­ra nau­do­ja­mos žmo­nių mais­tui, nes to­kių ga­mi­nių su­dė­ty­je yra sun­kiai įsi­sa­vi­na­mų mais­to me­džia­gų, o jų mais­ti­nė ver­tė men­ka. Sub­pro­duk­tuo­se daž­nai ran­da­ma pes­ti­ci­dų li­ku­čių, jie daž­nai bū­na už­krės­ti sal­mo­nelė­mis, tad nuo 2002 m. ko­vo mėn. pa­sie­nio ir trans­por­to vals­ty­bi­nė ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba už­drau­dė įvež­ti šiuos pro­duk­tus į Lie­tu­vą.

 

Deš­rų im­por­tas į Lie­tu­vą 2001-2002 m. iš­au­go apie 7 kar­tus (nuo 438,0 iki 2 929,1 t), mė­sos kon­ser­vų - 1,3 kar­to (26 proc.).

 

Mė­sos im­por­tas iš Es­ti­jos

 

Lie­tu­vos mė­sos per­dir­bė­jams 2002 m. ki­lo grės­mė dėl di­de­lio mė­sos ga­mi­nių im­por­to iš Es­ti­jos. Jei­gu 2001 m. es­tai eks­por­ta­vo tik 323,1 t mė­sos ga­mi­nių, tai 2002 m. - net 8 kar­tus dau­giau (2 589,3 t). Į Lie­tu­vą bu­vo im­por­tuo­ti di­des­nės pri­dė­ti­nės ver­tės pro­duk­tai – deš­ros, kum­piai, kon­ser­vai, men­tės ir kt. Iš vi­so mė­sos ir ga­mi­nių iš mė­sos 2001 m. į Lie­tu­vą įvež­ta 3 918,7 t, 2002 m. - 5 303,8 t (au­gi­mas - 35 proc.). Mė­sos ža­lia­vą bei far­šą Es­ti­ja įsi­ve­ža iš Eu­ro­pos Są­jun­gos su nu­li­niu ta­ri­fu, tai­gi esant lais­va­jai pre­ky­bai tarp Bal­ti­jos vals­ty­bių šie ga­mi­niai tam­pa pi­ges­ni už Lie­tu­vos ga­min­to­jų pro­duk­ci­ją.

 

Es­ti­jo­je mė­sos ga­my­ba 2002 m. pa­ly­gin­ti su 2001 m. su­ma­žė­jo 6,1 proc. Ap­si­rū­pi­ni­mas mė­sa Es­ti­jo­je bu­vo tik 79,2 proc., o var­to­ji­mas iš­au­go 26 proc. To­dėl į Es­ti­ją im­por­tuo­ja­ma daug mė­sos iš Da­ni­jos ir Suo­mi­jos. Ša­liai trū­ko 15 tūkst. t mė­sos, o ji im­por­ta­vo per 25 tūkst. t, to­dėl 10 tūkst. t mė­sos ir jos ga­mi­nių per­vir­šį Es­ti­ja ga­lė­jo eks­por­tuo­ti.

 

Pa­ly­gi­nus mė­sos ga­mi­nių eks­por­to ap­im­tį 2001 ir 2002 m., ma­ty­ti, kad ji iš­au­go nuo 2,37 iki 5,22 mln. Lt (2,2 kar­to). Ben­dras mė­sos ir val­go­mų­jų mė­sos sub­pro­duk­tų eks­por­tas 2002 m. su­da­rė 36,897 mln. Lt, im­por­tas - 63,304 mln. Lt, tai­gi už­sie­nio pre­ky­bos ba­lan­sas nei­gia­mas - im­por­tas vir­ši­jo eks­por­tą.