03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/02
Gyventojų pajamų apmokestinimas pagal naująjį gyventojų pajamų mokesčio įstatymą
 • Dr. Albina NOVOŠINSKIENĖ, dr. Astrida SLAVICKIENĖ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
 • Mano ūkis

Pa­bai­ga, pra­džia Nr. 1

 

Įsta­ty­me nu­ma­ty­tos tam tik­ros leng­va­tos ap­mo­kes­ti­nant gy­ven­to­jų pa­ja­mas, t.y. pa­ja­mų mo­kes­čiu ne­ap­mo­kes­ti­na­ma gy­ven­to­jų pa­ja­mų da­lis, jei ji iš­leis­ta:

 • su­mo­kė­ti sa­vo, su­tuok­ti­nio ar­ba ne­pil­na­me­čių vai­kų (įvai­kių) nau­dai gy­vy­bės drau­di­mo įmo­kas pa­gal gy­vy­bės drau­di­mo su­tar­tis, ku­rio­se nu­ma­ty­ta, kad drau­di­mo iš­mo­ka iš­mo­ka­ma ne tik įvy­kus drau­di­mi­niam įvy­kiui, bet ir pa­si­bai­gus drau­di­mo su­tar­ties ga­lio­ji­mo ter­mi­nui;
 • su­mo­kė­ti sa­vo ir su­tuok­ti­nio pen­si­jų įmo­kas į Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įsteig­tus pen­si­jų fon­dus;
 • pa­lū­ka­noms už pa­im­tą kre­di­tą gy­ve­na­ma­jam būs­tui sta­ty­ti ar­ba jam įsi­gy­ti;
 • stu­di­juo­jan­čių nuo­la­ti­nių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų su­mo­kė­tos su­mos už stu­di­jas (ku­rias bai­gus įgy­ja­mas aukš­ta­sis iš­si­la­vi­ni­mas ir (ar) su­tei­kia­ma kva­li­fi­ka­ci­ja), už dok­to­ran­tū­ros bei me­no as­pi­ran­tū­ros stu­di­jas. Jei už stu­di­jas su­mo­kė­ta sko­lin­to­mis lė­šo­mis (pa­im­ta pa­sko­la iš kre­di­to įstai­gos), tai iš pa­ja­mų ga­li bū­ti at­im­ta per mo­kes­ti­nį lai­ko­tar­pį grą­žin­ta šios pa­sko­los da­lis (jei bus pa­teik­ti vi­si rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai).

Pa­gal nau­ją­jį įsta­ty­mą, me­tams pa­si­bai­gus iki ki­tų me­tų ge­gu­žės 1 die­nos, gy­ven­to­jams rei­kės de­kla­ruo­ti sa­vo pa­ja­mas ir ga­li­mą gau­ti leng­va­tos su­mą. Tuo­met Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja su­grą­žins 33 proc. iš 1–4 punk­tuo­se įvar­dy­tų su­mų (t.y. šio­mis su­mo­mis su­ma­žins ap­mo­kes­ti­na­mą­sias gy­ven­to­jo pa­ja­mas ir grą­žins su­mo­kė­tą pa­ja­mų mo­kes­tį). Ta­čiau ben­dra mo­kes­čių su­ma­ži­ni­mo su­ma ne­ga­li vir­šy­ti 25 proc. su­mos, ap­skai­čiuo­tos to­kia tvar­ka:

 • vi­sos mo­kes­ti­niu lai­ko­tar­piu (per me­tus) gau­tos pa­ja­mos;
 • mi­nus ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­sios pa­ja­mos;
 • mi­nus pa­ja­mos, gau­tos iš veik­los, ku­ria vers­ta­si pa­gal ver­slo liu­di­ji­mą;
 • mi­nus iš­lai­dos, gau­tos iš in­di­vi­du­a­lios veik­los (lei­džia­mi at­skai­ty­mai);
 • mi­nus per mo­kes­ti­nį lai­ko­tar­pį par­duo­to ar ki­taip per­leis­to nuo­sa­vy­bėn ne in­di­vi­du­a­lios veik­los tur­to įsi­gi­ji­mo kai­na ir su par­da­vi­mu su­si­ju­sios iš­lai­dos;
 • mi­nus NPD ir PNPD.

Tai­gi mak­si­ma­li leng­va­tos su­ma - 25 proc. nuo li­ku­sios su­mos.

 

Tais at­ve­jais, kai ne vy­res­nis kaip 26 me­tų stu­di­juo­jan­tis Lie­tu­vos gy­ven­to­jas nė­ra pa­ja­mų mo­kes­čio mo­kė­to­jas (ne­dir­ba ir ne­gau­na pa­ja­mų) ar­ba ne­tu­ri ga­li­my­bių pa­si­nau­do­ti tei­se atsi­im­ti iš pa­ja­mų už stu­di­jas su­mo­kė­tus pi­ni­gus, šias iš­lai­das iš sa­vo pa­ja­mų ga­li at­im­ti vie­nas iš tė­vų (įtė­vių) ar­ba glo­bė­jų.

Iš­lai­dos at­ima­mos tik pa­tei­kus me­ti­nę pa­ja­mų mo­kes­čio de­kla­ra­ci­ją.

 

Ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­sios pa­ja­mos

 

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čiu ne­ap­mo­kes­ti­na­mos šios pa­ja­mos:

 • pa­šal­pos, ku­rias, darb­da­vys, dar­buo­to­jui mi­rus, iš­mo­ka jo su­tuok­ti­niui ar­ba vai­kams (įvai­kiams), ar­ba tė­vams (įtė­viams); pa­šal­pos, ku­rias iš­mo­ka darb­da­vys dar­buo­to­jui, mi­rus šio gy­ven­to­jo su­tuok­ti­niui, vai­kams (įvai­kiams), tė­vams (įtė­viams);
 • pa­šal­pos, mo­ka­mos iš vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų ir Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to (iš­sky­rus li­gos, mo­ti­nys­tės ir mo­ti­nys­tės (tė­vys­tės) pa­šal­pas);
 • pa­šal­pos sti­chi­nių ne­lai­mių at­ve­jais, jei­gu jos iš­mo­ka­mos, re­mian­tis vals­ty­bės ar­ba sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų spren­di­mais;
 • Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­to dy­džio kom­pen­sa­ci­jos (iš­sky­rus kom­pen­sa­ci­jas, mo­ka­mas gy­ven­to­jui, kai dar­bo su­tar­tis nu­trau­kia­ma darb­da­vio va­lia, ir pi­ni­gi­nes kom­pen­sa­ci­jas už ne­pa­nau­do­tas atos­to­gas);
 • kom­pen­sa­ci­jos, mo­ka­mos už ža­lą ar nuos­to­lius, pa­tir­tus dėl ka­ro veiks­mų ar­ba bu­vu­sio po­li­ti­nio per­se­kio­ji­mo;
 • nuos­to­liams vi­siš­kai ar iš da­lies kom­pen­suo­ti;
 • iš­mo­kos pa­gal gy­vy­bės drau­di­mo su­tar­tis, ku­rių ter­mi­nas ne trum­pes­nis kaip 10 me­tų ir ku­rios su­da­ry­tos iki 2003 m. sau­sio 1 d.; iš­mo­kos pa­gal gy­vy­bės drau­di­mo su­tar­tis, ku­rio­se nu­ma­ty­ta, kad drau­di­mo iš­mo­ka iš­mo­ka­ma tik įvy­kus drau­di­mi­niam įvy­kiui;
 • iš Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įsteig­to pen­si­jų fon­do gau­ta pen­si­jų iš­mo­kų da­lis, vir­ši­jan­ti įmo­kas į šį fon­dą, jei pen­si­jos su­tar­ties ter­mi­nas yra ne trum­pes­nis kaip 10 me­tų ar­ba pen­si­jų pro­gra­mos da­ly­vis pa­gal Pen­si­jų fon­dų įsta­ty­mą yra įgi­jęs tei­sę į pen­si­jos iš­mo­kas;
 • pen­si­jos, gau­tos iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių ir Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­tų ir iš už­sie­nio vals­ty­bių vals­ty­bi­nių fon­dų;
 • iš gy­vy­bės drau­di­mą vyk­dan­čios drau­di­mo įmo­nės gau­ti pen­si­jų anui­te­tai (anui­te­tas – as­me­niui, ap­si­drau­du­siam pen­si­niu drau­di­mu, iki gy­vos gal­vos mo­ka­ma pe­ri­odi­nė pen­si­nė iš­mo­ka);
 • pa­lū­ka­nos, gau­tos už su­teik­tas pa­sko­las, jei­gu pa­sko­los bus pra­dė­tos grą­žin­ti ne anks­čiau kaip po 366 die­nų nuo pa­sko­los su­tei­ki­mo die­nos;
 • pa­lū­ka­nos už ver­ty­bi­nius po­pie­rius, jei­gu šie ver­ty­bi­niai po­pie­riai pra­dė­ti iš­pirk­ti ne anks­čiau kaip po 366 die­nų nuo šių ver­ty­bi­nių po­pie­rių iš­lei­di­mo die­nos;
 • pa­lū­ka­nos, mo­ka­mos gy­ven­to­jams, da­ly­vau­jan­tiems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­to­je tau­py­mo pro­gra­mo­je;
 • pa­lū­ka­nos už LR Vy­riau­sy­bės ir sa­vi­val­dy­bių ver­ty­bi­nius po­pie­rius;
 • pa­lū­ka­nos už ban­ko ir ki­to­se kre­di­to įstai­go­se lai­ko­mus in­dė­lius;
 • pa­ja­mos, gau­tos kaip lab­da­ra;
 • pa­vel­dė­ji­mo bū­du gau­tos pa­ja­mos, ku­rios yra mo­kes­čio ob­jek­tas pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­vel­di­mo tur­to mo­kes­tį reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus; do­va­no­ji­mo bū­du gau­tos pa­ja­mos iš su­tuok­ti­nių, vai­kų (įvai­kių) ir tė­vų (įtė­vių); iš ki­tų gy­ven­to­jų do­va­no­ji­mo bū­du per mo­kes­ti­nį lai­ko­tar­pį gau­tos pa­ja­mos, jei jų su­ma (ver­tė) ne­vir­ši­ja 24 pa­grin­di­nius NPD;
 • ne in­di­vi­du­a­lios veik­los tur­to par­da­vi­mo ar ki­to­kio per­lei­di­mo nuo­sa­vy­bėn pa­ja­mos, gau­tos par­da­vus ar ki­taip per­lei­dus nuo­sa­vy­bėn tei­siš­kai įre­gist­ruo­tą Lie­tu­vo­je kil­no­ja­mą­jį daik­tą ar­ba ne­kil­no­ja­mą­jį daik­tą, esan­tį Lie­tu­vo­je, jei­gu jie įsi­gy­ti anks­čiau ne­gu prieš tre­jus me­tus iki šio tur­to par­da­vi­mo ar ki­to­kio per­lei­di­mo nuo­sa­vy­bėn;
 • pa­ja­mos, gau­tos iš re­a­li­zuo­tos ž.ū. pro­duk­ci­jos, už­au­gin­tos ar už­au­gin­tos ir per­dirb­tos gy­ven­to­jo nuo­sa­vy­bės tei­se tu­ri­mo­je, iš­si­nuo­mo­to­je ar ki­tu bū­du gy­ven­to­jui su­teik­to­je že­mė­je;
 • ūki­nin­ko ir ūkio na­rių gau­tos pa­ja­mos už ūki­nin­ko ūky­je vyk­do­mą že­mės ūkio veik­lą.

 Ūki­nin­kai ir ūkio na­riai, ga­vę iš ūkio pa­ja­mų, vi­suo­met pri­va­lės de­kla­ruo­ti sa­vo pa­ja­mas.

 

Pavyzdys: pajamų mokesčio lengvatos apskaičiavimas

 

Ūkininko ūkyje dirbančiam darbuotojui 2003 m.

kas mėnesį buvo priskaičiuotas 800 Lt darbo užmokestis, 900 Lt premija bei 300 Lt pašalpa žmonai mirus. Jis studijuoja LŽŪU neakivaizdiniame skyriuje ir moka 1 000 Lt mokestį už vieną mokymosi semestrą.  Nepilnamečių vaikų neturi.

 

Jam iš visų pajamų neapmokestinama suma bus apskaičiuojama taip:

Darbuotojo 2003 m. pajamos: darbo užmokestis už 2003 m. – 9 600 Lt (800 x 12)+ premija 900 Lt + pašalpa 300 Lt = 10 800 Lt

minus 300 Lt (pašalpa mirus sutuoktiniui gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama)

minus 290 x 12 = 3 480 Lt

lygu 7 020 Lt

7 020 x 25 proc. = 1 755 Lt (maksimali pajamų mokesčiu neapmokestinama suma).

Darbuotojas moka 1 000 Lt už semestrą,

už metus sumokėjo 2 000 Lt (1 000 x 2)

 

Kadangi jis sumokėjo daugiau negu maksimali neapmokestinama pajamų suma,

tai metams pasibaigus VMI jam grąžins1 755 Lt x 33 proc. = 579,15 Lt.