23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/02
Dar­bų ir pro­ble­mų daug, lai­ko veik­ti – mažai
  • Vir­gi­ni­ja KRIVICKIENĖ
  • Mano ūkis

Lie­tu­vos že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­ba jau de­šimt me­tų ko­ja ko­jon žen­gia kar­tu su žem­dir­biais, pa­dė­da­ma jiems pri­si­tai­ky­ti prie be­si­kei­čian­čių laik­me­čio už­da­vi­nių. Šie me­tai itin svar­būs – mū­sų že­mės ūkis tu­ri pa­si­reng­ti na­rys­tei ES. Kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­ba į dis­ku­si­ją “Kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos tiks­lai ir už­da­vi­niai Lie­tu­vos žem­dir­biams in­teg­ruo­jan­tis į Eu­ro­pos Są­jun­gą” su­kvie­tė at­sa­kin­gus Vy­riau­sy­bės ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nus, žem­dir­bių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus, ra­jo­nų biu­rų va­do­vus, Na­cio­na­li­nės prie­žiū­ros ta­ry­bą.

 

Kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos di­rek­to­rius Sau­lius Ci­ron­ka pa­brė­žė, kad veik­lą ga­li­ma su­skirs­ty­ti į dvi sri­tis: švie­tė­jiš­ka veik­la ir pa­slau­gos žem­dir­biams, sie­kian­tiems pa­ge­rin­ti ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos ko­ky­bę ir kie­ky­bę. Pa­sak S.Ci­ron­kos, žem­dir­bio sėk­mė ga­ran­tuo­ta tik tuo­met, jei jis ap­sup­tas “trijų dram­blių” – mo­ky­mo, kon­sul­ta­vi­mo ir moks­lo. “Moks­las su­ku­ria pa­žan­gų pro­duk­tą, mo­ky­mas pa­ren­gia ge­rą spe­cia­lis­tą, o kon­sul­tan­tas jų abie­jų pro­duk­tą pa­tei­kia žem­dir­biui”, - sa­kė di­rek­to­rius. Kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­ba nau­do­ja­si ne tik Lie­tu­vos, bet ir už­sie­nio moks­li­nin­kų pa­tir­ti­mi bei re­ko­men­da­ci­jo­mis, vyk­do tarp­tau­ti­nius au­ga­li­nin­kys­tės ir gy­vu­li­nin­kys­tės pro­jek­tus. Tar­ny­bos tin­klas ap­rė­pia vi­są Lie­tu­vą, nors at­ski­ruo­se ra­jo­nuo­se kon­sul­tan­tų skai­čius ge­ro­kai ski­ria­si (pvz., Rad­vi­liš­ky­je – 7, Ši­lu­tė­je – 2). Di­džiau­sia spe­cia­lis­tų kon­cen­tra­ci­ja yra Vi­du­rio Lie­tu­vo­je, kur di­džiau­sia že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ga­my­ba. Ta­čiau 2/3 iš ES at­ei­nan­čių struk­tū­ri­nių fon­dų tu­rė­tų tek­ti Piet­ry­čių ir Va­ka­rų Lie­tu­vai. Tai­gi rei­kia ir ten pa­di­din­ti kon­sul­tan­tų skai­čių, juos ap­mo­ky­ti ir pa­reng­ti dar­bui su žem­dir­biais.

 

Pa­slau­gų plėt­ra pri­klau­so nuo fi­nan­sa­vi­mo

 

Tar­ny­bos plėt­ra pri­klau­so nuo or­ga­ni­za­ci­jos veik­lai ski­ria­mos pa­ra­mos. „Pa­vyz­džiui, įkur­ti vie­ną dar­bo vie­tą kai­nuo­ja 25 tūkst. Lt (pa­tal­pos, ko­mu­ni­ka­ci­jos prie­mo­nės, įran­ga, dar­bo užmo­kes­tis). Šian­dien ne­ma­žai lė­šų rei­kia skir­ti dar­bo prie­mo­nėms at­nau­jin­ti, dar­buo­to­jų sau­gioms dar­bo są­ly­goms užtik­rin­ti bei nau­jau­sioms kon­sul­tan­to dar­bui bū­ti­noms prie­mo­nėms įsi­gy­ti ”, - var­di­jo fi­nan­si­nes prob­le­mas S.Ci­ron­ka. Ki­ta pro­ble­ma - kon­sul­tan­tų at­ly­gi­ni­mai, ku­rie nė­ra di­de­li, to­dėl ge­riau­sius spe­cia­lis­tus išvi­lio­ja tiek val­diš­kos, tiek ko­mer­ci­nės or­ga­ni­za­ci­jos. „Šie­met mū­sų veik­los pro­gra­mai įgy­ven­din­ti 70 proc. rei­ka­lin­gų lė­šų ski­ria Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, o 30 proc. rei­kia deng­ti iš Kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos tei­kia­mų pa­slau­gų. Jei ga­­tu­me mo­­ti di­des­nius at­ly­gi­ni­mus, išveng­tu­me kad­rų kai­tos ir ne­pra­ras­tu­me tų lė­šų, ku­rias in­ves­ta­vo­me į spe­cia­lis­tų pa­ren­gi­mą”, – ap­gai­les­ta­vo tar­ny­bos di­rek­to­rius.

 

La­bai iš­au­go bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos po­rei­kis. “Jei anks­čiau rei­kė­jo žmo­nes įkal­bi­nė­ti nau­do­tis šia pa­slau­ga, tai 2002 m. įvy­ko lū­žis - ūki­nin­kai pra­dė­jo nau­do­tis įvai­ria pa­ra­ma, jiems pri­si­rei­kė fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės. Da­bar jau ne­pa­jė­gia­me pa­ten­kin­ti po­rei­kio, to­dėl nuo­gąs­tau­ja­me, kad be mū­sų pa­slau­gų ūki­nin­kai ne­ga­lės įsi­sa­vin­ti nei da­bar­ti­nės SAPARD, nei vė­liau - struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos”, - sa­kė LŽŪKT Že­mės ūkio ver­slo ir ap­skai­tos sky­riaus va­do­vas Gin­ta­ras Pi­ly­pas.

 

Že­mės ūkio mi­nist­ras Je­ro­ni­mas Krau­je­lis tvir­ti­no, kad ši tar­ny­ba – vie­nin­te­lė gran­dis, esan­ti ar­čiau­siai že­mės ūkio veik­la be­si­ver­čian­čių žmo­nių, to­dėl rei­kė­tų ją de­ra­mai pa­nau­do­ti, in­teg­ruo­jan­tis į ES. Šiuo me­tu kaip tik svars­to­ma Spe­cia­lio­ji kai­mo rė­mi­mo pro­gra­ma, to­dėl kar­tu su ki­to­mis žem­dir­biš­ko­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis rei­kia nu­tar­ti, kaip tas lė­šas veiks­min­giau­siai pa­da­ly­ti. Mi­nist­ras su­ti­ko su dis­ku­si­jo­je iš­sa­ky­to­mis min­ti­mis, kad įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos kar­tais dub­liuo­ja veik­lą, mo­ko vis tuos pa­čius žem­dir­bius vis tų pa­čių da­ly­kų. “Šie me­tai itin svar­būs, nes rei­kia tin­ka­mai pa­si­reng­ti na­rys­tei, rei­kia la­bai ko­or­di­nuo­tai dirb­ti, efek­ty­viai nau­do­ti lė­šas, to­dėl bū­ti­na Kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bai, Že­mės ūkio rū­mams kar­tu su ra­jo­nų že­mės ūkio sky­riais su­sės­ti prie vie­no sta­lo ir pa­si­da­ly­ti dar­bais”, - pa­brė­žė mi­nist­ras.

 

Mo­ky­mo trukdžiai

 

Vie­to­se nuo­lat ky­la įvai­rių mo­ky­mo pro­ble­mų. „Vie­na rim­čiau­sių yra ta, kad lė­šos mo­ky­mams yra ski­ria­mos pa­va­sa­rį, o žem­dir­biams tin­ka­miau­sias lai­kas mo­ky­tis – žie­ma, ta­čiau tuo­met nė­ra pa­skirs­ty­ta pa­ra­ma“, - ap­gai­les­ta­vo Zig­mas Alek­san­dra­vi­čius iš Ku­piš­kio r. Jis pa­ste­bė­jo, kad įvai­rios Lie­tu­vos tech­ni­kos ar che­mi­jos fir­mos sa­vo pro­duk­ci­ją de­monst­ruo­ja kiek­vie­na at­ski­rai. Rei­kia la­bai daug lai­ko, no­rint ap­lan­ky­ti vi­sus ren­gi­nius. Firmos vi­sos kar­tu ga­lė­tų su­si­rink­ti į vie­ną vie­tą, kaip tai vyks­ta ki­to­se ša­ly­se.

 

Dis­ku­si­jos da­ly­viai ak­cen­ta­vo, kad kol į mo­ky­mus ne­bus įtrauk­ti sa­vi­val­dy­bių me­rai, ku­rie į ren­gi­nius ga­lė­tų su­kvies­ti ra­jo­nų že­mės ūkio sky­rių žmo­nes, se­niū­nus, žem­dir­bių ly­de­rius, tol di­džio­ji žem­dir­bių da­lis liks nuo­ša­lė­je, be jo­kios in­for­ma­ci­jos. Vi­sas veiks­mas tu­ri per­si­kel­ti į se­niū­ni­jas, o su žem­dir­biais tu­ri kal­bė­tis žmo­nės, ga­lin­tys in­for­ma­ci­ją pa­teik­ti pa­pras­tai ir su­pran­ta­mai, kaip tai da­ro kon­sul­tan­tai.

Mi­nist­ro pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jas Vid­man­tas But­kus pa­brė­žė, kad svar­biau­sia šie­met – švie­ti­mas. “Rei­kia ži­no­ti, ko siek­ti, kas lau­kia žem­dir­bio, kur jam pa­suk­ti. Lai­ko ap­mąs­ty­mams li­ko la­bai ne­daug, jau rei­kia veik­ti. Tuo tar­pu 2002 m. įvai­rioms or­ga­ni­za­ci­joms Švie­ti­mo pro­gra­moms bu­vo skir­ta tik 700 tūkst. Lt, įvy­ko 487 se­mi­na­rai, tai­gi kiek­vie­no­je kai­mo se­niū­ni­jo­je – tik po 1 mo­ky­mą. Vi­du­ti­niš­kai ren­gi­ny­je da­ly­vau­ja 25 žmo­nės, tai­gi ap­mo­ky­ta tik 12 tūkst. žmo­nių, o štai į ŽŪM iš­pla­tin­tas an­ke­tas dėl pa­ra­mos at­si­lie­pė net 170 tūkst. žem­dir­bių! Kaip ir ka­da juos ap­mo­ky­ti?”, - klau­sė V.But­kus.

 

Že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­rė Da­lia Mi­nia­tai­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad šie­met vi­sa švie­ti­mo veik­la tu­ri kon­cen­truo­tis į du da­ly­kus: ūki­nin­kams bū­ti­na iš­aiš­kin­ti, ką jie pri­va­lo pa­da­ry­ti, kad ga­lė­tų gau­ti pa­ra­mą; kai ūki­nin­kai pa­si­ren­ka, ko­kia pro­gra­ma jiems ak­tu­a­liau­sia, rei­kia pa­dė­ti jiems įvyk­dy­ti vi­sus tos pro­gra­mos rei­ka­la­vi­mus pa­gal ES stan­dar­tus.

 

Pa­siū­ly­mai ir pa­gei­da­vi­mai

 

Tel­šių ra­jo­no Na­cio­na­li­nės prie­žiū­ros ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Bars­tei­ga ma­no, kad ge­riau­sia bū­tų, jog kiek­vie­nas ra­jo­nas gau­tų fi­nan­si­nį pa­slau­gų krep­še­lį. Tar­kim, Tel­šių r. yra 1 100 re­gist­ruo­tų ūki­nin­kų. Tai­gi ra­jo­nui tu­rė­tų bū­ti skir­ta ati­tin­ka­ma lė­šų su­ma, ku­ria šis ga­lė­tų nau­do­tis kaip tin­ka­mas, rink­tis pa­slau­gas, ku­rios do­mi­na bū­tent to ra­jo­no žem­dir­bius. Juk kiek­vie­nam ra­jo­nui rei­kia vis ki­tų da­ly­kų, žem­dir­biai pa­tys no­ri rink­tis, kas jiems nau­din­giau­sia. “Iki šiol lek­to­riai at­va­žiuo­da­vo daž­nai, pi­ni­gus už tai pa­si­im­da­vo, o žem­dir­biui – nau­dos mažai. Kiek­vie­nas ūki­nin­kas tu­rė­tų lyg ir sa­vo są­skai­tą, ku­rią nau­do­tų sa­vo nuo­žiū­ra. Tai ska­tin­tų žem­dir­bius bur­tis į Ūki­nin­kų są­jun­gą, ku­ri yra vie­na iš tar­ny­bos stei­gė­jų. Ne­si or­ga­ni­za­ci­jos na­rys, ne­gau­si ir kon­sul­tan­tų pa­slau­gų”, - ma­no V.Bars­tei­ga. Ki­ta ver­tus, veik­les­nė tu­rė­tų bū­ti ir Na­cio­na­li­nės prie­žiū­ros ta­ry­ba, ku­ri, anot S.Ci­ron­kos, yra pa­slau­gų var­to­to­jų at­sto­vas. Jos na­riai tu­rė­tų ak­ty­viau da­ly­vau­ti Kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos dar­be, reikš­ti sa­vo pa­siū­ly­mus ir pa­gei­da­vi­mus.

 

Be­je, šia­me su­si­bū­ri­me bu­vo iš­rink­tas nau­jas Na­cio­na­li­nės prie­žiū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kas. Juo ta­po Ša­rū­nas Šiu­šė, Kė­dai­nių r. Ažy­tė­nų ž.ū. bend­ro­vės va­do­vas. Jis sa­kė­si esąs pa­si­ren­gęs dirb­ti kar­tu su Kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­ba ir steng­tis, kad lė­šos bū­tų nau­do­ja­mos ra­cio­na­liai ir pa­siek­tų kiek­vie­ną ūki­nin­ką.