Mano Ūkis 2003/01
Ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos vadovas
  • Zita SINICKIENĖ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBA
  • Mano ūkis

Iš­leis­tas Ūki­nin­ko ūkio bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos va­do­vas, skir­tas ūki­nin­kams, kon­sul­tan­tams, mo­ky­mo įstai­goms, ren­gian­čioms bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos spe­cia­lis­tus ir pan. Šią kny­gą ren­gė LŽŪU, LŽŪKT, ŽŪR, ŽŪM, Au­di­to, ap­skai­tos ir tur­to ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to specialistai.

Mi­nė­to­ji kny­ga pa­reng­ta, sie­kiant ap­rū­pin­ti ūki­nin­kus su­si­ste­min­ta me­to­di­ne me­džia­ga (nuo pir­mi­nių do­ku­men­tų iki ap­skai­tos re­gist­rų ir fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės). Kny­go­je ap­ra­šy­ti ap­skai­tos do­ku­men­tai, pa­teik­tos ap­skai­tos tvar­ky­mo pa­gal pa­pras­tą­ją ir dve­jy­bi­nę sis­te­mą re­ko­men­da­ci­jos, fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės for­mos ir jų pa­aiš­ki­ni­mai, Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos ir Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos te­ri­to­ri­niams sky­riams tei­kia­mų ata­skai­tų pa­vyz­džiai bei jų už­pil­dy­mo tvar­ka, ūki­nin­ko ūkio fi­nan­si­nę būk­lę api­bū­di­nan­tys ro­dik­liai.

Ūki­nin­kui ne­už­ten­ka mo­kė­ti vien že­mę dirb­ti, jis tu­ri su­ge­bė­ti sėk­min­gai plė­to­ti sa­vo ver­slą. Svar­bu ži­no­ti, kiek tu­ri­ma tur­to, ko­kių yra sko­lų, kiek su­mo­kė­ta ir kiek dar rei­kia su­mo­kė­ti mo­kes­čių, kiek už­mo­kes­čio reikės  sam­do­miems dar­buo­to­jams, koks yra veik­los re­zul­ta­tas. Tam rei­ka­lin­ga ope­ra­ty­vi ir pa­ti­ki­ma in­for­ma­ci­ja, ku­rią ga­li­ma su­kaup­ti tik tvar­kant ūkio bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą.

Ūki­nin­ko ūkio bu­hal­te­ri­nė ap­skai­ta Lie­tu­vo­je te­bė­ra nau­ja sri­tis. Pla­čiau apie ją pra­dė­ta kal­bė­ti, kai Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą “Dėl ūki­nin­ko ūkio veik­los bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­kos pa­tvir­ti­ni­mo” 1999 12 01 Nr.1333. Pa­gal šį nu­ta­ri­mą ūki­nin­kai (bū­ti­nai įre­gist­ra­vę sa­vo ūkį nu­sta­ty­ta tvar­ka), gau­nan­tys ar pre­ten­duo­jan­tys gau­ti vals­ty­bės pa­ra­mą (įskai­tant ir pa­ra­mą iš Sto­ji­mo į ES pa­ra­mos fon­dų), pri­va­lo tvar­ky­ti ūkio veik­los bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą.

Ūki­nin­kai ga­li pa­tys pa­si­rink­ti, kaip tvar­ky­ti bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą - pa­gal su­pap­ras­tin­tą­ją ar dve­jy­bi­nę sis­te­mą. Ap­skai­tą ga­li tvar­ky­ti pats ūki­nin­kas ar jo šei­mos na­riai. Kam trūks­ta pa­tir­ties, tas ga­li nau­do­tis kon­sul­tan­tų pa­slau­go­mis (pa­gal su­tar­tis).

Su­pap­ras­tin­to­ji sis­te­ma nu­sta­to pi­ni­gų ka­so­je ir ban­ko są­skai­to­se bei pir­ki­mų ir par­da­vi­mų ap­skai­tos tvar­ką. Tam nau­do­ja­mas Pi­ni­gų, pir­ki­mo ir par­da­vi­mo žur­na­las. Pa­gal mi­nė­tuo­ju nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­tą tvar­ką už­pil­dy­tas žur­na­las yra vie­nas iš pa­grin­di­nių do­ku­men­tų, ku­riuos tu­ri pa­teik­ti ūkį įre­gist­ra­vęs ūki­nin­kas, pa­gei­dau­jan­tis gau­ti tie­sio­gi­nes iš­mo­kas ar kom­pen­sa­ci­jas iš vals­ty­bės.

Ūki­nin­kai, pre­ten­duo­jan­tys į SA­PARD pa­ra­mą, ap­skai­tą pri­va­lo tvar­ky­ti pa­gal Dve­jy­bi­nės ap­skai­tos sis­te­mos rei­ka­la­vi­mus. Ūki­nin­ko ūkio veik­los bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo dve­jy­bi­ne sis­te­ma re­ko­men­da­ci­jos pa­tvir­tin­tos Že­mės ūkio mi­nist­ro 2001 m. lap­kri­čio 26 die­nos įsa­ky­mu Nr. 414. Re­ko­men­da­ci­jos pa­reng­tos at­si­žvel­giant į ūki­nin­ko ūkio veik­los spe­ci­fi­ką ir tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius šią veik­lą.

Ūki­nin­ko ūkio veik­los bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos va­do­vą ūki­nin­kai ga­li ne­mo­ka­mai gau­ti ra­jo­nų Že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos biu­ruo­se ir Ūki­nin­kų są­jun­gos sky­riuo­se.   

Naujienų prenumerata

Verslo informacija
Orai