Mano Ūkis 2003/01
Nau­jo­jo Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo tai­ky­mo ypa­tu­mai
  • Dr. Al­bi­na NO­VO­ŠINS­KIE­NĖ, dr. Ast­ri­da SLA­VIC­KIE­NĖ LIE­TU­VOS ŽE­MĖS ŪKIO UNI­VER­SI­TE­TAS
  • Mano ūkis

Pa­bai­ga, pra­džia 2002 m. Nr. 12

 

Ūki­nin­kai, PVM kompensacinio ta­ri­fo ga­vė­jai

 

Ūki­nin­kams, ku­rie nė­ra PVM mo­kė­to­jai ir jų tu­ri­mos že­mės plo­tas ne­vir­ši­ja 7 ha, tai­ko­mas kom­pen­sa­ci­nis 6 pro­cen­tų PVM ta­ri­fas. Šie ūki­nin­kai ne­ga­li iš­ra­šy­ti PVM są­skai­tų fak­tū­rų, ne­tu­ri tei­sės im­ti iš ki­tų par­da­vi­mo PVM ir pa­tys su­sig­rą­žin­ti pir­ki­mo PVM, ne­pil­do PVM de­kla­ra­ci­jų. Kaip kom­pen­sa­ci­ją už tai, kad ne­ga­li su­si­grą­žin­ti pir­ki­mo PVM, šie ūki­nin­kai iš pro­duk­ci­jos ar pa­slau­gų pir­kė­jų tu­ri tei­sč gau­ti kom­pen­sa­ci­nį PVM prie­dą. Kom­pen­sa­ci­nio prie­do dy­dis ap­skai­čiuo­ja­mas tai­kant 6 proc. ta­ri­fą nuo ūki­nin­kų par­duo­da­mos pro­duk­ci­jos ir pa­slau­gų ap­mo­kes­ti­na­mo­sios ver­tės. Šį prie­dą pri­va­lo su­mo­kė­ti vi­sos įmo­nės ar ūki­nin­kai, per­kan­tys iš to­kių ūki­nin­kų pro­duk­ci­ją ar pa­slau­gas. Įmo­nėms ir ūki­nin­kams šį su­mo­kė­tą prie­dą vals­ty­bė grą­ži­na.

 

Ūki­nin­kai, no­rin­tys įsi­re­gist­ruo­ti PVM kom­pen­sa­ci­nio ta­ri­fo ga­vė­jais, tu­ri pa­ra­šy­ti Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos mies­to ar ra­jo­no (kur yra jų že­mė) sky­riui pra­šy­mą, pa­teik­ti do­ku­men­tus apie tu­ri­mos že­mės plo­tą ir ūki­nin­ko ūkio na­rių są­ra­šą. To­kiems ūki­nin­kams VMI iš­duo­da pa­žy­mė­ji­mus. Pa­žy­mė­ji­mus pa­tei­ku­siems ūki­nin­kams tu­ri bū­ti mo­ka­mas kom­pen­sa­ci­nis prie­das.

Ūki­nin­kai, gau­nan­tys prie­dą, tu­ri tvar­ky­ti bu­hal­te­ri­nč ap­skai­tą, t.y. pil­dy­ti Pi­ni­gų, pir­ki­mo ir par­da­vi­mo žur­na­lą ir VMI pa­tvir­tin­tą for­mą Ūki­nin­ko, ku­riam tai­ko­ma kom­pen­sa­ci­nio pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio ta­ri­fo sche­ma, pa­teik­tos že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ir/ar pa­slau­gų ap­skai­ta.

 

Jei­gu ūki­nin­kas, kom­pen­sa­ci­nio ta­ri­fo ga­vė­jas, no­ri gau­ti vals­ty­bės pa­ra­mą, ap­skai­tą jis tu­ri tvar­ky­ti pa­gal 1999 12 01 nu­ta­ri­mą Nr. 1333. Tuo­met pil­dy­ti Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­tvir­tin­tos for­mos ne­rei­kia. Jei­gu ūki­nin­kas pa­ra­mos gau­ti ne­no­ri, jam už­ten­ka VMI įsa­ky­mu Nr. 161 (2002 06 18) pa­tvir­tin­tos for­mos FR0329.

Jei­gu to­kių ūki­nin­kų pa­ja­mos per 12 ka­len­do­ri­nių mė­ne­sių pa­sie­kia 100 tūkst. Lt, jei­gu ūki­nin­kai ar jų ūkių na­riai įsi­gy­ja že­mės ir ben­dras plo­tas tam­pa di­des­nis negu 7 ha, jie pri­va­lo iš­si­re­gist­ruo­ti iš ūki­nin­kų, ku­riems tai­ko­mas PVM kom­pen­sa­ci­nis ta­ri­fas, re­gist­ro. Jie tu­ri pa­ra­šy­ti pra­šy­mą iš­re­gist­ruo­ti ir grą­žin­ti ne­tei­sė­tai gau­tą PVM prie­dą (nuo tos die­nos, kai ne­be­ati­tin­ka PVM kom­pen­sa­ci­nio ta­ri­fo ga­vi­mo są­ly­gų). Lai­ku ne­grą­ži­nus prie­do, VMI ga­li jį iš­ieš­ko­ti už ei­na­muo­sius ir 5 pra­ėju­sius me­tus bei ap­skai­čiuo­ti dels­pi­ni­gius.

 

Ūki­nin­kai, ne­įsi­re­gist­ra­vę PVM mo­kė­to­jais ir ne­tu­rin­tys tei­sės gau­ti PVM kom­pen­sa­ci­nio ta­ri­fo

 

Jei­gu ūki­nin­ko ūkio že­mės plo­tas di­des­nis negu 7 ha, toks ūki­nin­kas ne­tu­ri tei­sės gau­ti PVM kom­pen­sa­ci­nio prie­do. Jis ga­li sa­va­no­riš­kai re­gist­ruo­tis PVM mo­kė­to­ju. Jei­gu to ne­da­ro, tai ir jo­kių PVM leng­va­tų gau­ti ne­ga­li.   

 

Re­dak­ci­jos pa­sta­ba.

 

Mūsų skai­ty­to­jai skam­bi­no į re­dak­ci­ją ir tei­ra­vo­si, ar straips­ny­je at­si­spin­di 2002 m. spa­lio 4 d. įsi­ga­lio­ju­sios LR pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­sos. Pa­tai­sos reg­la­men­ta­vo ž. ū. pro­duk­ci­jos ga­min­to­jų par­duo­tos pro­duk­ci­jos (ku­rios par­da­vi­mas įfor­mi­na­mas ž. ū. pro­duk­ci­jos pir­ki­mo kvi­tais) par­da­vi­mo PVM de­kla­ra­vi­mo ir su­mo­kė­ji­mo tvar­ką bei ūki­nin­kų PVM mo­kes­ti­nį lai­ko­tar­pį.

 

Šia­me straips­ny­je PVM tai­ky­mo tvar­ka pa­teik­ta su vi­so­mis įsta­ty­mo pa­tai­so­mis. Kad bū­tų aiš­kiau, pa­tei­kia­me įsta­ty­mo nuo­sta­tas iki pa­tai­sų pri­ėmi­mo ir pri­ėmus pa­tai­sas.

 

Įstatymo nuostatos prieš pataisas

 

Įstatymo nuostatos po pataisų

 

Už ūkininkus – PVM mokėtojus, parduodančius žemės ūkio produkciją, kurios pardavimas įforminamas žemės ūkio produkcijos pirkimo kvitais, pardavimo PVM privalo sumokėti produkcijos pirkėjai

 

Ūkininkai – PVM mokėtojai už parduotą žemės ūkio produkciją pardavimo PVM privalo apskaičiuoti ir sumokėti patys (t.y. bendra visiems PVM mokėtojams galiojanti tvarka)

 

 

Fizinių asmenų, taigi ir ūkininkų, mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis

 

Fiziniai asmenys, taigi ir ūkininkai, gali pasirinkti mokestinį laikotarpį – pusmetį ar mėnesį

 

Naujienų prenumerata

Verslo informacija
Orai