Mano Ūkis 2003/01
Mėsos sektorius: gamyba, perdirbimas, prekyba
  • Dr. Valentinas SUROVAS Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
  • Mano ūkis

Tę­si­nys, pra­džia Nr. 12

 

Jau­tie­na ir ver­šie­na

 

Lie­tu­va. Ben­dras gal­vi­jų prie­aug­lis 2001 m. su­da­rė 216 tūkst. t. Tuo tar­pu jau­tie­nos ir ver­šie­nos ga­my­ba 2001 m., pa­ly­gin­ti su 2000 m., Lie­tu­vo­je su­ma­žė­jo 1,6 kar­to (nuo 75,4 iki 47,3 tūkst. t). Įta­kos tam tu­rė­jo 2000 m. gruo­džio mėn. kai ku­rio­se Eu­ro­pos ša­ly­se už­fik­suo­ta gal­vi­jų spon­gi­for­mi­nės en­ce­fa­lo­pa­ti­jos (GSE) epi­de­mi­ja. Tai­gi 2001 m. pra­dė­ju­sios ma­žė­ti gal­vi­jų su­pir­ki­mo kai­nos ir to­liau ma­žė­ja. Tai at­si­lie­pė ir mū­sų ša­ly­je, nes jau­tie­nos pa­klau­sa la­bai su­ma­žė­jo, o im­por­tas bei su­pir­ki­mo kai­nos nu­kri­to. Kai Vo­kie­ti­jo­je bu­vo nu­sta­ty­tas pir­ma­sis GSE at­ve­jis, jau­tie­na bu­vo par­duo­da­ma pi­giau už kiau­lie­ną. Di­de­lės įta­kos tam tu­ri ir tas fak­tas, kad že­mės pro­duk­ci­ją su­per­kan­čios bei per­dir­ban­čios pra­mo­nės įmo­nės blo­gai at­si­skai­to su žem­dir­biais. An­tai, mė­sos pra­mo­nė­je pra­dels­tų sko­lų tu­ri 54 įmo­nės, ku­rių pra­dels­to ter­mi­no sko­los yra 12,9 mln. Lt ar­ba 27 proc. vi­sų pra­dels­to ter­mi­no sko­lų (2002 m. duo­me­nys). At­si­skai­ty­mo su žem­dir­biais pro­ble­mas truk­do spręs­ti ir pre­ky­bos įmo­nių sko­los pro­duk­ci­jos per­dir­bi­mo įmo­nėms.

 

Eu­ro­pos Są­jun­ga. ES ben­dro­jo­je že­mės ūkio po­li­ti­ko­je (BŽŪP) jau­tie­nos ir ver­šie­nos sek­to­riai yra la­biau­siai re­mia­mi. Vie­na iš ben­dro­sios rin­kos re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nių yra ta, kad nuo 2002 m. lie­pos nu­trauk­ti in­ter­ven­ci­niai jau­tie­nos pir­ki­mai, o pa­ra­ma bus tei­kia­ma už pri­va­tų jau­tie­nos sau­go­ji­mą. Eu­ro­pos Są­jun­go­je yra tai­ko­mos eks­por­to sub­si­di­jos. ES vyk­do­mų rin­kos re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nių tiks­las - iš­lai­ky­ti mė­sos pro­duk­tų pa­siū­los ir pa­klau­sos pu­siau­svy­rą vi­daus rin­ko­je bei už­tik­rin­ti gy­vu­lių ir paukš­čių au­gin­to­jų pa­ja­mas.

 

Kiau­lie­na

 

Kiau­lie­nos 2001 m. bu­vo pa­ga­min­ta 17 proc. ma­žiau ne­gu 2000 m. Kiau­lių su­pir­ki­mo kai­nos 2001 m. ba­lan­dį bu­vo ga­na aukš­tos - 5,23 Lt/kg, vė­liau jos dar la­biau au­go. Šį kai­nų au­gi­mą lė­mė ES vals­ty­bė­se nu­sta­ty­ti GSE li­gos ži­di­niai. Tai pa­ska­ti­no dau­ge­lį kiau­lių au­gin­to­jų iš­plės­ti sa­vo ban­das. Ta­čiau jau nuo 2001 m. lap­kri­čio kiau­lių su­pir­ki­mo kai­nos vėl su­ma­žė­jo 4,5 proc. ir 2002 m. sie­kė tik 3,2 Lt/kg. Kri­tus kiau­lių su­pir­ki­mo kai­noms, su­ma­žė­jo ir maž­me­ni­nės (tur­guo­se, par­duo­tu­vė­se) bei did­me­ni­nės kai­nos. Kai­nų skir­tu­mai tur­guo­se ir par­duo­tu­vė­se iš­li­ko, o did­me­ni­nė kai­na bu­vo 10-15 proc. aukš­tes­nė ne­gu tur­guo­se.

 

Kiau­lių su­pir­ki­mo vi­du­ti­nė kai­na 2002 m. bir­že­lio ir lie­pos mė­ne­siais su­ma­žė­jo 5 proc. (nuo 3,63 iki 3,45 Lt/kg gy­vojo svo­rio). Tur­guo­se kiau­lie­na at­pi­go 2002 m. spa­lio mėn. Ki­log­ra­mas kiau­lie­nos kum­pio tur­ga­vie­tė­se kai­na­vo 7,5-10 Lt. Že­miau­sia kiau­lie­nos nu­ga­ri­nės ki­log­ra­mo maž­me­ni­nė kai­na rug­sė­jo mėn. bu­vo “Hy­per Ma­xi­ma” (17,98 Lt/kg), aukš­čiau­sia - “Iki” (21,99 Lt/kg) pre­ky­bos cen­truo­se. Pa­ly­gi­nus maž­me­ni­nes mė­sos kai­nas pa­grin­di­niuo­se Eu­ro­pos sos­ti­nių su­per­mar­ke­tuo­se, ma­ty­ti, kad kiau­lie­nos nu­ga­ri­nės ki­log­ra­mas pi­giau­siai kai­nuo­ja Bu­da­peš­te (12,46 Lt/kg), Pra­ho­je (15,12 Lt/kg), Ry­go­je (16,71 Lt/kg). Tuo tar­pu Ams­ter­da­me kiau­lie­nos fi­lė kai­na yra 56 Lt/kg, net 3 kar­tus di­des­nė ne­gu ki­tų sos­ti­nių su­per­mar­ke­tuo­se.

 

Maž­me­ni­nės kai­nos

 

Ly­gi­nant jau­tie­nos, kiau­lie­nos bei paukš­tie­nos maž­me­ni­nes kai­nas pa­grin­di­niuo­se Vil­niaus mies­to su­per­mar­ke­tuo­se 2002 m. rug­sė­jo mėn., pa­ste­bė­ti ne­ma­ži jų skir­tu­mai. Že­miau­sios maž­me­ni­nės jau­tie­nos ir kiau­lie­nos nu­ga­ri­nių bei paukš­tie­nos (broi­le­rių) kai­nos yra “Hy­per Ma­xi­ma”. Pa­ly­gin­ti su vi­du­ti­ne maž­me­ni­ne mė­sos kai­na ma­ty­ti, kad “Hy­per Ma­xi­ma” paukš­tie­na pi­ges­nė be­veik 17 proc., kiau­lie­nos nu­ga­ri­nė apie 10 proc., jau­tie­nos nu­ga­ri­nė – 4 proc.

 

Tuo tar­pu “Hy­per Ri­mi” pre­ky­bos cen­tre paukš­tie­nos kai­na di­des­nė 12 proc., “Iki” – 5 proc. Tai­gi aki­vaiz­du, kur eko­no­miš­kiau pirk­ti mė­są.

 

Kiau­lie­nos nu­ga­ri­nė 2002 m. lie­pos mėn. “Hy­per Ma­xi­ma” pre­ky­bos cen­tre bu­vo pi­ges­nė 12 proc., paukš­tie­na - 6 proc. “Hy­per Ri­mi” pre­ky­bos tink­le per tris mė­ne­sius la­biau­siai pa­ki­lo paukš­tie­nos kai­na - nuo 2 iki 12 proc.

 

Kai­nos Eu­ro­pos sos­ti­nė­se

 

Eu­ro­pos sos­ti­nių su­per­mar­ke­tuo­se mė­sos maž­me­ni­nės kai­nos taip pat ge­ro­kai ski­ria­si. Paukš­tie­nos kai­na Vil­niaus, Ry­gos ir Pra­hos pre­ky­bos cent­ruo­se yra pa­na­ši - 7-8 Lt/ kg. Že­miau­sia paukš­tie­nos kai­na Bu­da­peš­te, ki­log­ra­mas ten kai­nuo­ja tik­tai 2,52 Lt. Ta­li­ne paukš­tie­nos vie­no kg kai­na yra 16 proc., o Ams­ter­da­me net 61 proc. di­des­nė ne­gu mi­nė­tuo­se pre­ky­bos cen­truo­se. Ams­ter­da­me ypa­tin­gai aukš­tos jau­tie­nos ant­re­ko­to bei kiau­lie­nos fi­lė kai­nos.

 

Maž­me­ni­nė pre­ky­ba mė­sa ir jos ga­mi­niais vyks­ta ne tik pre­ky­bos cent­ruo­se, bet ir tur­ga­vie­tė­se. Tur­ga­vie­tė­se iš 2001 m. pa­skers­tų 241 879 gal­vi­jų par­duo­ta net 24 proc. jau­tie­nos ir 25 proc. kiau­lie­nos (pa­skers­ta 783 768 kiau­lių). Tur­guo­se par­duo­da­ma 57 proc. avie­nos (pa­skers­ta 2 699 avių).

 

Pa­bai­ga ki­ta­me nu­me­ry­je

 

Naujienų prenumerata

Verslo informacija
Orai