Mano Ūkis 2003/01
Licencijuoti sandėliai
  • Danutė JUŠKEVIČIENĖ LIETUVOS AGRARINĖS EKONOMIKOS INSTITUTAS
  • Mano ūkis

Pa­bai­ga, pra­džia Nr. 11

 

San­dė­lia­vi­mo do­ku­men­tai

 

San­dė­lia­vi­mo do­ku­men­tai yra dve­jo­pi - pa­pras­tas ir dvi­gu­bas san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mas. Šie liu­di­ji­mai - tai ver­ty­bi­niai po­pie­riai.

 

Pa­pras­tas san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mas yra pa­reikš­ti­nis ver­ty­bi­nis do­ku­men­tas, su­tei­kian­tis tei­sę jį pa­tei­ku­siam as­me­niui at­si­im­ti pre­kes iš san­dė­lio. Pa­pras­to san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mo tu­rė­to­jas tu­ri tei­sę dis­po­nuo­ti pre­kė­mis, sau­go­mo­mis san­dė­ly­je pa­gal šį liu­di­ji­mą. Per­duo­dant šio liu­di­ji­mo su­teik­tas tei­ses, pa­kaks liu­di­ji­mą per­duo­ti nau­jam tu­rė­to­jui. Pa­pras­to san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mo per­da­vi­mas nau­jam jo tu­rė­to­jui bus pri­ly­gi­na­mas pre­kių iš­da­vi­mui iš san­dė­lio.

 

Dvi­gu­bas san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mas yra nuo­sa­vy­bės tei­sę pa­tvir­ti­nan­tis do­ku­men­tas, su­tei­kian­tis tei­sę dis­po­nuo­ti pre­kė­mis, sau­go­mo­mis san­dė­ly­je. Jį su­da­ro dvi da­lys – san­dė­lia­vi­mo ir įkei­ti­mo liu­di­ji­mas. Šios liu­di­ji­mo da­lys ga­li bū­ti at­skir­tos vie­na nuo ki­tos. Kiek­vie­no­je da­ly­je tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ti šie pri­va­lo­mi rek­vi­zi­tai:

  • san­dė­lio pa­va­di­ni­mas ir pre­kių sau­go­ji­mo vie­ta;
  • san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mo nu­me­ris;
  • pre­kių sa­vi­nin­ko, iš ku­rio pri­im­tos pre­kės, pa­va­di­ni­mas ir bu­vei­nė;
  • pre­kių pa­va­di­ni­mas ir kie­kis (vie­ne­tai, svo­ris, tū­ris ir kt.), ko­ky­bės pa­ra­met­rai, pre­kių ver­tė, o jei­gu jos įkeis­tos, - įkei­ti­mo su­ma;
  • pre­kių sau­go­ji­mo ter­mi­nas ar­ba nu­ro­dy­mas, kad jos sau­go­mos iki pa­rei­ka­la­vi­mo;
  • at­ly­gi­ni­mo už pa­slau­gą dy­dis ar­ba ta­ri­fai, pa­gal ku­riuos ap­skai­čiuo­ja­mas at­ly­gi­ni­mas, ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka, žy­ma apie ap­mo­kė­ji­mą už san­dė­lia­vi­mo pa­slau­gas;
  • duo­me­nys apie drau­di­mo pa­slau­gas su­tei­ku­sią įmo­nę, drau­di­mo po­li­so nu­me­ris ir iš­da­vi­mo da­ta bei pre­kių ap­drau­di­mo su­ma;
  • san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mo iš­da­vi­mo da­ta.

Jei­gu pri­imant pre­kes san­dė­liuo­ti bu­vo at­lik­ta pre­kių įver­ti­ni­mo eks­per­ti­zė, tai dvi­gu­ba­me san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­me įra­šo­ma ati­tin­ka­ma žy­ma.

 

Sie­kiant iš­veng­ti ap­gau­lės ir klas­to­čių, nu­sta­ty­ta, kad iš­sky­rus pri­va­lo­muo­sius rek­vi­zi­tus, žy­mas ir įra­šus, vi­si ki­ti dvi­gu­bų san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mų iš­da­vi­mo mo­men­tu at­lik­ti pri­va­lo­mų­jų rek­vi­zi­tų tu­ri­nio pa­tai­sy­mai, pa­pil­dy­mai, ki­ti įra­šai ir žy­mos lai­ko­mi ne­ga­lio­jan­čiais. Do­ku­men­tas, ku­ria­me nė­ra bent vie­no iš nu­ro­dy­tų rek­vi­zi­tų, dvi­gu­bu san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mu ne­bus pri­pa­žįs­ta­mas. Ana­lo­giš­ki rei­ka­la­vi­mai nu­sta­ty­ti ir pa­pras­tiems san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mams.

 

San­dė­lis pri­va­lės iš­duo­ti pre­kių sa­vi­nin­kui dvi­gu­bus ar­ba pa­pras­tus san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mus tuo­jau pat, kai tik pre­kės pri­ima­mos sau­go­ti. Pre­kių sa­vi­nin­kui pa­rei­ka­la­vus, san­dė­lis pri­va­lės jam iš­duo­ti san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mus at­ski­rai kiek­vie­nai san­dė­liuo­ja­mų pre­kių par­ti­jai. Už­pil­dy­tas san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mas bus įtei­kia­mas pre­kių sa­vi­nin­kui ar­ba jo įga­lio­tam at­sto­vui tik at­li­kus bū­ti­nų rek­vi­zi­tų ir žy­mų įra­šus, taip pat įre­gist­ra­vus šiuos liu­di­ji­mus san­dė­lio re­jest­re ir su­tei­kus jiems ati­tin­ka­mą re­jest­ro ei­lės nu­me­rį.

Abi dvi­gu­bo san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mo da­lys tu­ri bū­ti už­pil­do­mos ir iš­duo­da­mos kar­tu. Drau­džia­ma iš­duo­ti vien tik san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mą ar­ba tik įkei­ti­mo liu­di­ji­mą. Abie­jų dvi­gu­bo san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mo blan­ko da­lių nu­me­riai tu­ri bū­ti iden­tiš­ki.

 

Iš­duo­dant pre­kes iš san­dė­lio, ati­tin­ka­mų liu­di­ji­mų ori­gi­na­lai tu­rės bū­ti per­duo­da­mi san­dė­liui. Iš­duo­dant pre­kes iš san­dė­lio, ati­tin­ka­mo liu­di­ji­mo tu­rė­to­jas ir (ar­ba) san­dė­lis tu­rės tei­sę rei­ka­lau­ti pa­tik­rin­ti iš­duo­da­mų pre­kių kie­kį ir (ar­ba) ko­ky­bę, da­ly­vau­jant ne­pri­klau­so­miems eks­per­tams.

 

Do­ku­men­tų ap­sau­ga

 

Svar­bu ap­sau­go­ti san­dė­lio do­ku­men­tus nuo klas­to­čių ir pa­dir­bi­nė­ji­mų. To­dėl san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mai bus iš­ra­šo­mi ant spe­cia­lių blan­kų su ap­sau­gi­niais žen­klais.

 

Pre­kių sa­vi­nin­kas, pa­tei­kęs pre­kes san­dė­liuo­ti, tu­rės ap­mo­kė­ti san­dė­liui už pre­kių sau­go­ji­mą ir pa­slau­gas (su­si­ju­sias su san­dė­lia­vi­mu). Ti­ki­ma­si, kad da­lis šių iš­lai­dų bus kom­pen­suo­ta iš Spe­cia­lio­sios kai­mo rė­mi­mo pro­gra­mos lė­šų. Jei pre­kių sa­vi­nin­kas, pa­tei­kęs pre­kes san­dė­liuo­ti, ne­ap­mo­ka už pre­kių sau­go­ji­mą ir pa­slau­gas ar­ba ap­mo­ka tik iš da­lies, tai san­dė­lis, iš­duo­da­mas san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mą, ja­me bei san­dė­lio re­jest­re nu­ro­do ne­ap­mo­kė­tą ar­ba li­ku­sią ap­mo­kė­ti su­mą, ap­skai­čiuo­tą pa­gal pre­kių san­dė­lia­vi­mo tai­syk­les pre­kių san­dė­lia­vi­mo lai­ko­tar­piu.

 

Pra­ras­ti do­ku­men­tai

 

As­muo, pra­ra­dęs san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mą, pri­va­lės ne­del­siant raš­tu in­for­muo­ti san­dė­lį, ku­ria­me sau­go­mos pre­kės. San­dė­lis, ga­vęs in­for­ma­ci­ją, kad san­dė­lia­vi­mo do­ku­men­tai pra­ras­ti, įsi­pa­rei­go­ja nie­kam ne­iš­duo­ti san­dė­ly­je sau­go­mų pre­kių pa­gal pra­ras­tus san­dė­lia­vi­mo do­ku­men­tus. Šiuo at­ve­ju nei ati­tin­ka­mo liu­di­ji­mo dub­li­ka­tas, nei nau­jas liu­di­ji­mas ne­bus iš­duo­da­mi.

 

San­dė­lis ne­ri­bo­tam lai­kui pra­tęs pre­kių sau­go­ji­mą pa­gal pra­ras­tus liu­di­ji­mus, kol bus at­kur­tos tei­sės į šiuos do­ku­men­tus. Pa­pil­do­mos san­dė­lio iš­lai­dos, su­si­ju­sios su pre­kių sau­go­ji­mo ter­mi­no pra­tę­si­mu, bus pri­ski­ria­mos as­me­niui, sie­kian­čiam at­kur­ti ar­ba at­ku­rian­čiam sa­vo tei­ses pa­gal pra­ras­tą san­dė­lia­vi­mo do­ku­men­tą.

 

Su­ga­di­nus san­dė­lia­vi­mo liu­di­ji­mą, mai­nais į su­ga­din­tą­jį san­dė­lis tu­rės iš­duo­ti nau­ją liu­di­ji­mą be bū­ti­nų rek­vi­zi­tų pa­kei­ti­mo. Iš­lai­das, su­si­ju­sias su su­ga­din­to liu­di­ji­mo pa­kei­ti­mu, tu­rės ap­mo­kė­ti dėl nau­jo liu­di­ji­mo krei­pę­sis as­muo.

 

Li­cen­ci­juo­tų san­dė­lių nau­da

 

Li­cen­ci­juo­tų san­dė­lių ir san­dė­lia­vi­mo do­ku­men­tų sis­te­ma jau ir pra­di­nia­me eta­pe bus nau­din­ga mū­sų ša­lies au­ga­li­nin­kys­tės pro­duk­tų ga­min­to­jams, jų pir­kė­jams ir san­dė­lia­vi­mo veik­la be­si­ver­čian­tiems as­me­nims, ko­mer­ci­niams ban­kams, tei­kian­tiems trum­pa­lai­kes pa­sko­las šių pro­duk­tų sa­vi­nin­kams apy­var­ti­nėms lė­šoms pa­pil­dy­ti. Su­si­da­rys pa­lan­kes­nės są­ly­gos žem­dir­biams ir per­dir­bė­jams lai­ku at­si­skai­ty­ti su kre­di­to­riais, pa­si­ruoš­ti ki­tų me­tų ga­my­bai, il­giau iš­sau­go­ti nuo­sa­vy­bės tei­sę į pro­duk­tus, lai­kant juos pa­ti­ki­muo­se san­dė­liuo­se, o vė­liau par­duo­dant pa­lan­kiau­sio­mis kai­no­mis ir ter­mi­nais. Pra­si­plės ga­li­my­bės pri­trauk­ti ko­mer­ci­nių ban­kų lė­šas, su­pap­ras­tin­ti trum­pa­lai­kių pa­sko­lų iš­da­vi­mo pro­ce­dū­ras, su­ak­ty­vin­ti pre­ki­nių ver­ty­bi­nių po­pie­rių ir pi­ni­gų apy­var­tu­mą.   

 

Naujienų prenumerata

Verslo informacija
Orai