Mano Ūkis 2003/01
Gyventojų pajamų apmokestinimas pagal naująjį gyventojų pajamų mokesčio įstatymą
 • Dr. Albina NOVOŠINSKIENĖ, dr. Astrida SLAVICKIENĖ Lietuvos žemės ūkio universitetas
 • Mano ūkis

Nuo 2003 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jo Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mas, pa­kei­tęs Lai­ki­ną­jį fi­zi­nių as­me­nų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mą.

Pa­gal šio įsta­ty­mo nuo­sta­tas, pa­ja­mų mo­kes­tį mo­ka kiek­vie­nas ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų ga­vęs LR gy­ven­to­jas. Ūki­nin­ko ir ūkio na­rių gau­tos pa­ja­mos už ūki­nin­ko ūky­je vyk­do­mą že­mės ūkio veik­lą yra ne­ap­mo­kes­ti­na­mos. Tai­gi ūki­nin­kai ir ūkio na­riai gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį mo­kės tik tuo­met, kai gaus ki­to­kių (ap­mo­kes­ti­na­mų­jų) pa­ja­mų. Pa­vyz­džiui, už­si­ims in­di­vi­du­a­lia pre­ky­bi­ne veik­la (su­pirks že­mės ūkio pro­duk­ci­ją iš ki­tų ga­min­to­jų ir ją per­par­duos ir pan.). Jei ūki­nin­kas sam­dys dar­buo­to­jus dar­bui ūky­je, tai jis pri­va­lės iš jų dar­bo už­mo­kes­čio ir ki­tų su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sių pa­ja­mų iš­skai­čiuo­ti bei su­mo­kė­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį.

Pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fai yra 15 ir 33 proc.

 • Pa­ja­mų mo­kes­čio 15 pro­c. ta­ri­fas tai­ko­mas šioms pa­ja­moms:
  pa­ja­moms iš pa­skirs­ty­to­jo pel­no (di­vi­den­dams, tant­je­moms ir pan.);
 • ho­no­ra­rui;
 • iš kū­ry­bos gau­toms pa­ja­moms pa­gal au­to­ri­nę su­tar­tį;
 • pa­ja­moms, gau­toms iš tur­to nuo­mos;
 • ne in­di­vi­du­a­lios veik­los tur­to par­da­vi­mo ar ki­to­kio per­lei­di­mo nuo­sa­vy­bėn pa­ja­moms;
 • tai pen­si­jų iš­mo­kų da­liai, ku­ri yra ly­gi į Pen­si­jų fon­dą su­mo­kė­toms pen­si­jų įmo­koms (įskai­tant ir ki­tų as­me­nų lė­šo­mis (vy­ro – už žmo­ną, žmo­nos – už vy­rą ir pan.) su­mo­kė­tas įmo­kas į šį Pen­si­jų fon­dą), jei pen­si­jų pro­gra­mos da­ly­vis pa­gal Pen­si­jų fon­dų įsta­ty­mą yra įgi­jęs tei­sę į pen­si­jos iš­mo­kas;
 • iš­mo­kų da­liai, ku­ri yra ly­gi su­mo­kė­toms pa­gal gy­vy­bės drau­di­mo su­tar­tį įmo­koms, jei su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta, kad drau­di­mo iš­mo­ka iš­mo­ka­ma ne tik įvy­kus drau­di­mi­niam įvy­kiui, bet ir pa­si­bai­gus drau­di­mo su­tar­ties ga­lio­ji­mo ter­mi­nui (įskai­tant ir ki­tų as­me­nų lė­šo­mis su­mo­kė­tas įmo­kas), jei­gu su­tar­ties ter­mi­nas yra ne trum­pes­nis kaip 10 me­tų ar­ba jei­gu iš­mo­ką gau­nan­tis gy­ven­to­jas yra su­lau­kęs pen­si­nio am­žiaus pa­gal Pen­si­jų fon­dų įsta­ty­mo nuo­sta­tas;
 • grą­ži­na­moms (jei taip nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je) gy­ven­to­jo su­mo­kė­toms gy­vy­bės drau­di­mo įmo­koms pa­gal nu­trauk­tą gy­vy­bės drau­di­mo su­tar­tį, jei jo­je nu­ma­ty­ta, kad drau­di­mo iš­mo­ka mo­ka­ma ne tik įvy­kus drau­di­mi­niam įvy­kiui, bet ir pa­si­bai­gus drau­di­mo su­tar­ties ga­lio­ji­mo ter­mi­nui (jei­gu su­tar­tis nu­trauk­ta ne anks­čiau kaip pra­ėjus 10 me­tų nuo su­tar­ties su­da­ry­mo die­nos ar­ba jei­gu įmo­kos grą­ži­na­mos gy­ven­to­jui, ku­ris yra su­lau­kęs pen­si­nio am­žiaus pa­gal Pen­si­jų fon­do įsta­ty­mo nuo­sta­tas);
 • grą­ži­na­moms (jei taip nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je) gy­ven­to­jo su­mo­kė­toms pen­si­jų įmo­koms į pen­si­jų fon­dą, jei gy­ven­to­jas iš­sto­ja iš pen­si­jų pro­gra­mos ir ne­per­ei­na į ki­tą pen­si­jų pro­gra­mą (jei­gu iš pro­gra­mos iš­sto­ja­ma ne anks­čiau kaip pra­ėjus 10 me­tų nuo pen­si­jos su­tar­ties su­da­ry­mo die­nos ar­ba jei­gu įmo­kos grą­ži­na­mos gy­ven­to­jui, ku­ris yra su­lau­kęs pen­si­nio am­žiaus pa­gal Pen­si­jų fon­do įsta­ty­mo nuo­sta­tas).
 • ki­tos įsta­ty­me nu­ma­ty­tos pa­ja­mos.

Vi­soms ki­toms gy­ven­to­jo gau­toms pa­ja­moms tai­ko­mas 33 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fas.

Pa­ja­mų, su­si­ju­sių su dar­bo san­ty­kiais, ap­mo­kes­ti­ni­mas

Vi­sos pa­ja­mos, su­si­ju­sios su dar­bo san­ty­kiais, yra ap­mo­kes­ti­na­mos 33 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fu. Pa­grin­di­nė­je dar­bo­vie­tė­je (jei žmo­gus dir­ba ne vie­no­je dar­bo­vie­tė­je, jis pats pa­si­ren­ka, ku­ri iš jų yra pa­grin­di­nė) iš gau­to dar­bo už­mo­kes­čio at­ima­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis (NPD) ir, jei pri­klau­so, pa­pil­do­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis (PNPD). Li­ku­si dar­bo už­mo­kes­čio da­lis ap­mo­kes­ti­na­ma 33 proc. ta­ri­fu. Ki­to­se dar­bo­vie­tė­se vi­sos dar­bo už­mo­kes­čio pa­ja­mos ap­mo­kes­ti­na­mos 33 proc. ta­ri­fu.

Pa­grin­di­nis ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis – 290 li­tų per mė­ne­sį.

In­di­vi­du­a­lūs ne­ap­mo­kes­ti­na­mie­ji pa­ja­mų dy­džiai

Kai ku­riems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams tai­ko­mi in­di­vi­du­a­lūs ne­ap­mo­kes­ti­na­mie­ji pa­ja­mų dy­džiai, jei jie ati­tin­ka bent vie­ną iš že­miau iš­var­dy­tų kri­te­ri­jų. Jei­gu gy­ven­to­jas ati­tin­ka ne vie­ną, o tar­kim du nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus, jam tai­ko­mas di­džiau­sias in­di­vi­du­a­lus NPD). Tai­ko­mi to­kie kri­te­ri­jai:

 • I gru­pės in­va­li­dams – 430 li­tų per mė­ne­sį;
 • II gru­pės in­va­li­dams – 380 li­tų per mė­ne­sį;
 • as­me­nims, au­gi­nan­tiems tris ir dau­giau vai­kų (įvai­kių) iki 18 me­tų, – 430 li­tų per mė­ne­sį. Už ket­vir­tą ir kiek­vie­ną pas­kes­nį vai­ką (įvai­kį) NPD di­di­na­mas 46 li­tais.

1 pa­vyz­dys: pa­grin­di­nės dar­bo­vie­tės pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mas

As­muo dir­ba pas ūki­nin­ką (dar­buo­to­jas pa­si­rin­ko šią dar­bo­vie­tę pa­grin­di­ne) ir pa­gal dar­bo su­tar­tį už dar­bą gau­na 500 Lt dar­bo už­mo­kes­tį. Mė­ne­sio pa­ja­mos ap­mo­kes­ti­na­mos at­ėmus iš jų dar­buo­to­jui pri­klau­san­tį NPD. Tai­gi jo pa­ja­mų mo­kes­tis per mė­ne­sį su­da­rys 69,30 Lt [(500-290) x 33/100)].

 

2 pa­vyz­dys: ne­pa­grin­di­nės dar­bo­vie­tės pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mas

As­muo dir­ba pas ūki­nin­ką ir jo pa­si­rin­ki­mu tai nė­ra pa­grin­di­nė dar­bo­vie­tė. Jis gau­na 300 Lt dar­bo už­mo­kes­tį per mė­ne­sį. Pa­ja­mų mo­kes­tis su­da­ro 99 Lt [(300x33/100].

 

3 pa­vyz­dys: leng­va­ta as­me­nims, tu­rin­tiems 3 ir dau­giau vai­kų iki 18m.

Šei­ma tu­ri 7 vai­kus. Mo­ti­na dir­ba ūki­nin­ko ūky­je ir gau­na per mė­ne­sį 700 Lt at­ly­gi­ni­mą. Pa­ja­mų ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis dy­dis šiai šei­mai yra 614 Lt (430 + 46 + 46 + 46 +46). Pa­ja­mų mo­kes­čio su­ma nuo pa­grin­di­nė­je dar­bo­vie­tė­je gau­na­mų su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sių pa­ja­mų su­da­ro 28,38 Lt (700-614x33/100). Tė­vas taip pat dir­ba ūki­nin­ko ūky­je ir gau­na 1 500 Lt at­ly­gi­ni­mą. Pri­tai­kius mi­nė­tas mo­kes­čio leng­va­tas, jo pa­ja­mų mo­kes­tis su­da­ro 292,38 Lt (1 500-614)x33/100 .

 

Tam, kad NPD bū­tų pri­tai­ky­tas, vi­si dir­ban­tys as­me­nys, 2003 m. sau­sio mė­ne­sį, iki dar­bo už­mo­kes­čio už sau­sio mė­ne­sį skai­čia­vi­mo die­nos, pri­va­lo darb­da­viui (ūki­nin­kui) (jei jie lai­kys ūki­nin­ko ūkį pa­grin­di­ne dar­bo­vie­te) pa­teik­ti lais­vos for­mos pra­šy­mą tai­ky­ti NPD ir,  jei rei­kia, NPD tai­ky­mą pa­tei­si­nan­čius do­ku­men­tus (pa­vyz­džiui, in­va­li­du­mo pa­žy­mė­ji­mo ko­pi­ją, pa­žy­mą apie šei­mos su­dė­tį, vai­kų gi­mi­mo liu­di­ji­mų ko­pi­jas).

Jei dar­buo­to­jai pra­šy­mo ne­pa­teiks, darb­da­vys ne­ga­lės tai­ky­ti NPD ir vi­sas dar­bo už­mo­kes­tis bus ap­mo­kes­ti­na­mas 33 proc. ta­ri­fu.

Tė­vams ar­ba įtė­viams, au­gi­nan­tiems vie­ną ar du vai­kus (įvai­kius) iki 18 me­tų, už kiek­vie­ną au­gi­na­mą vai­ką (įvai­kį) yra tai­ko­mas pa­pil­do­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis (PNPD). Šis dy­dis yra ly­gus 0,1 proc. nuo pa­grin­di­nio NPD už kiek­vie­ną vai­ką iki 18 me­tų. PNPD tai­ko­mas to­je pa­ja­mų, su­si­ju­sių su dar­bo san­ty­kiais, ga­vi­mo vie­to­je, kur tai­ko­mas NPD, da­li­jant PNPD su­mą kiek­vie­nam iš tė­vų (įtė­vių) per pu­sę. Jei­gu gy­ven­to­jas au­gi­na vai­kus (įvai­kius) vie­nas, to­kiam gy­ven­to­jui tai­ko­mas vi­sas PNPD.

4 pa­vyz­dys: pa­pil­do­mo ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio tai­ky­mas

Šei­mo­je au­ga vie­nas ne­pil­na­me­tis vai­kas, tė­vai dir­ba. Tai­gi kiek­vie­nam tė­vų prie pa­grin­di­nio NPD bus pri­de­da­ma po 14,50 (290 x 0,1: 2). Mo­ti­na už­dir­ba 500 Lt, jos pa­ja­mų mo­kes­tis bus 64,52 Lt [500 – (290+14,50)x33/100]. Tė­vas už­dir­ba 700 Lt, jo pa­ja­mų mo­kes­tis bus 132,52 Lt [700 – (290 + 14,50)x33/100].

 

5 pa­vyz­dys: pa­pil­do­mo ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio tai­ky­mas

Šei­mo­je au­ga du ne­pil­na­me­čiai vai­kai, tė­vai dir­ba. Tai­gi kiek­vie­nam tė­vų prie pa­grin­di­nio NPD bus pri­de­da­ma po 29,00 (290 x 0,2: 2). Mo­ti­na už­dir­ba 500 Lt, jos pa­ja­mų mo­kes­tis bus 59,73 Lt [500–(290+29)x 33 proc.]. Tė­vas už­dir­ba 700 Lt, jo pa­ja­mų mo­kes­tis bus 125,73 Lt [700–(290+29)x 33 proc.].

 

Tam, kad PNPD bū­tų pri­tai­ky­tas, as­me­nys, tu­rin­tys vie­ną ar du vai­kus iki 18 me­tų, 2003 m. sau­sio mė­ne­sį, iki dar­bo už­mo­kes­čio už sau­sio mė­ne­sį skai­čia­vi­mo die­nos, pri­va­lo darb­da­viui (ūki­nin­kui) (jei ūki­nin­ko ūkį lai­ko pa­grin­di­ne dar­bo­vie­te) pa­teik­ti lais­vos for­mos pra­šy­mą tai­ky­ti PNPD ir vai­kų gi­mi­mo liu­di­ji­mų ko­pi­jas.

Naujienų prenumerata

Verslo informacija
Orai